TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

18 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:16

- Từ điển bách khoa đa phương tiện - Đoạn phim có nội dung quảng cáo - Phần mềm trò chơi. Sản phẩm đa phương tiện[r] (1)(2)(3)Nội dung 1 Đa phương tiện gì? 2 Một số ví dụ đa phương tiện Ưu điểm đa phương tiện 4 Các thành phần đa phương tiện Ứng dụng đa phương tiện Nội dung 1 Đa phương tiện gì? 2 Một số ví dụ đa phương tiện Ưu điểm đa phương tiện 4 Các thành phần đa phương tiện Ứng dụng đa phương tiện (4)1 Đa phương tiện gì? Hãy tiếp nhận thơng tin sau: HẠT GẠO LÀNG TA Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sơng Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay (5)Hãy tiếp nhận thông tin sau: 1 Đa phương tiện gì? (6)1 Đa phương tiện gì? Hãy tiếp nhận thơng tin sau: (7)1 Đa phương tiện gì? Xem phim tài liệu (8)- Hình ảnh - Âm - Văn Tiếp nhận thông tin một cách đồng thời 1 Đa phương tiện gì? ĐA PHƯƠNG TIỆN (9)1 Đa phương tiện gì? (10) Đa phương tiện (Multimedia) hiểu là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin thể cách đồng thời  Với phát triển máy tính tin học, ta có thể tạo sản phẩm thể thơng tin đa phương tiện gọi sản phẩm đa phương tiện 1 Đa phương tiện gì? Muốn tạo thơng tin dạng văn bản, hình ảnh ta thường dùng phần mềm nào? Phần mềm: Word Paint để tạo sản phẩm thơng tin dạng văn bản, hình ảnh. Sản phẩm đa phương tiện gì? (11)2 Một số ví dụ đa phương tiện Em cho vài ví dụ đa phương tiện? Thầy cô giảng bàiSách giáo khoaBiển quảng cáoTrang Web Từ điển bách khoa đa phương tiện (12)2 Một số ví dụ đa phương tiện Video (13)2 Một số ví dụ đa phương tiện Phần mềm trò chơi. (14)2 Một số ví dụ đa phương tiện - Thầy cô giảng - Sách giáo khoa - Trang Web - Bài trình chiếu - Từ điển bách khoa đa phương tiện - Đoạn phim có nội dung quảng cáo - Phần mềm trò chơi Sản phẩm đa phương tiện  (15) - Đa phương thông tin tốt 3 Ưu điểm đa phương tiện (16) - Đa phương tiện thu hút ý 3 Ưu điểm đa phương tiện (17) - Thích hợp với việc sử dụng máy tính  - Rất phù hợp cho việc giải trí nâng cao hiệu quả dạy học 3 Ưu điểm đa phương tiện (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN, TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN