TỰ HỌC TIN HỌC 8 - BÀI 11: GIẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA

20 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:15

5. Các công cụ biến đổi hình học trong Geogebra b) Vẽ hình bình hành biết một cạnh và tâm.. BÀI 11: GiẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA. 6. - Thao tác: Chọn công cụ, chọn tâm hình t[r] (1)(2)1 Các phép tính đa thức - Toàn tính tốn với đa thức mục mục sau làm việc cửa sổ CAS và phải thực chế độ tính tốn xác - Nháy nút “=” để thiết lập chế độ tính tốn xác (3)- Khai triển biểu thức có chứa tích lũy thừa Sử dụng lệnh: Expand[<đa thức cần triển khai>] VD: Expand[(a+b)^3] a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 1 Các phép tính đa thức BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA (4)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA 1 Các phép tính đa thức Phân tích đa thức thành tích biểu thức em dùng lệnh gì? (5)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA 1 Các phép tính đa thức Các phép chia đa thức: Sử dụng ba lệnh Div (tính thương), Mod (tính số dư), Division (tính thương số dư) VD: Phép chia (x3+x2-1):(x-1) Thương x2+2x+2, số dư Division[x^3+x^2-1,x-1]  { x3+x2-1,1} (6)2 Các phép tính phân thức đại số BÀI 11: GiẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA Em tìm hiểu SGK cho biết để thực tính toán với phân thức đại số ta dùng cửa số lệnh nào? - Sử dụng cửa sổ lệnh CAS để thực tính tốn với phân thức đại số - Cần phải thêm dấu ngoặc đơn tử mẫu đa thức viết lệnh (7)3 Giải phương trình bất phương trình bậc một ẩn BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA Em tìm hiểu SGK cho biết để giải phương trình bất phương trình ta dùng lệnh nào? - Để giải phương trình bất phương trình sử dụng lệnh Solve[] Solutions[] + Lệnh Solve[<Phương trình x>] Solve[<Bất phương trình x>] cho kết nghiệm phương trình bất phương trình (8)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA 4 Quan hệ tốn học cơng cụ tạo quan hệ tốn học Geogebra Một hình hình học bao gồm nhiều đối tượng bản Các đối tượng hình học bao gồm loại: Đối tượng tự đối tượng phụ thuộc (9)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA 4 Quan hệ toán học cơng cụ tạo quan hệ tốn học Geogebra a) Công cụ tạo điểm: - Cách tạo: Nháy chuột vào nháy chuột lên điểm trống hình lên đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng đó. * Công cụ: dùng để tạo điểm mới * Công cụ : dùng để tạo điểm giao đối tượng cho mặt phẳng (10)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA 4 Quan hệ tốn học cơng cụ tạo quan hệ tốn học Geogebra b) Cơng cụ đoạn thẳng , đường thẳng , tia - Công cụ , , dùng để tạo đường, đoạn, tia qua điểm cho trước (11)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA c) Cơng cụ vẽ đường song song, vng góc, phân giác, trung trực * Công cụ: dùng để tạo đường thẳng qua điểm vuông góc với đường đoạn thẳng cho trước - Thao tác: Chọn cơng cụ sau chọn điểm, đường (đoạn, tia) ngược lại * Công cụ tạo đường thẳng song song với đường (đoạn) qua điểm cho trước - Thao tác: Chọn công cụ sau chọn điểm, (12)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA - Công cụ dùng để vẽ đường trung trực đoạn thẳng điểm cho trước - Thao tác: Chọn công cụ sau chọn đoạn thẳng điểm cho trước mặt phẳng - Công cụ dùng để tạo đường phân giác góc cho trước, góc xác định điểm mặt phẳng - Thao tác: Chọn công cụ sau chọn điểm trên mặt phẳng, điểm chọn thứ đỉnh góc (13)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA d) Tạo đối tượng số trực tiếp từ dòng nhập lệnh Ta biết tạo đối tượng số tự từ ngay dòng lệnh phần mềm Geogebra.VD nhập a:=1 phần mềm tạo đối tượng số tự có tên a, giá trị (14)5 Các cơng cụ biến đổi hình học Geogebra BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA - Công cụ Dùng để tạo đối tượng đối xứng với đối tượng cho trước qua trục đường đoạn thẳng - Thao tác: Chọn công cụ, chọn đối tượng cần (15)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA - Công cụ Dùng để tạo đối tượng đối xứng với đối tượng cho trước qua điểm cho trước. - Thao tác: Chọn công cụ, chọn đối tượng cần biến đổi, sau nháy chuột lên điểm tâm đối xứng. (16)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA 5 Các cơng cụ biến đổi hình học Geogebra a) Vẽ hình thang cân biết cạnh đáy cạnh bên (17)BÀI 11: GiẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA (18)BÀI 11: GiẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA 6 Cơng cụ đường trịn cách vẽ số hình đặc biệt - Công cụ : Xác định tâm điểm trên hình trịn. - Thao tác: Chọn cơng cụ, chọn tâm hình trịn và điểm thứ hai nằm hình trịn. -Cơng cụ : Xác định tâm bán kính - Thao tác: Chọn cơng cụ, chọn tâm hình trịn, sau (19)BÀI 11: GiẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA 6 Cơng cụ đường trịn cách vẽ số hình đặc biệt a) Vẽ hình vng biết cạnh (khơng dùng cơng cụ đa giác đều) b) Vẽ hình thang cân biết trước cạnh đáy một cạnh bên (20)CỦNG CỐ Câu 1: Phần mềm dùng giải tốn vẽ hình hình học phẳng có tên gì? A Pascal; B Geogebra; C Mario; D Finger Break out; Câu 2: Trong Geogebra, lệnh dùng để tìm thương số dư phép chia đa thức? A Div; B Mod; C Division; D Phép tính; Câu 3: Cơng cụ sau phần mềm Geogebra dùng để tạo đường trung trực?
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC TIN HỌC 8 - BÀI 11: GIẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA, TỰ HỌC TIN HỌC 8 - BÀI 11: GIẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA