Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (TỰ HỌC)

5 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:15

Khi viết chương trình sử dụng cấu trúc lặp cần chú ý tránh tạo nên vòng lặp không bao giờ kết thúc.. Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC..[r] (1)Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 2 Lặp vô hạn lần - Lỗi lập trình cần tránh Var a:Integer; Begin a:=5; While a < do Writeln(‘A’); End. Var a:Integer; Begin a:=5; While a < do Begin Writeln(‘A’); a:=a+1; (2)2 Lặp vơ hạn lần - Lỗi lập trình cần tránh Khi viết chương trình sử dụng cấu trúc lặp cần ý tránh tạo nên vịng lặp khơng kết thúc (3)Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC BÀI TẬP Câu 1: Hãy cho biết kết đoạn chương trình dưới đây? a:=10; While a<11 Write(‘a’); A Trên hình xuất số 10 B Trên hình xuất 10 chữ A C Trên hình xuất số 11 (4)Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC BÀI TẬP Câu 2: Câu lệnh sau lặp vô hạn lần: A S:=1;n:=1; While S<5 begin S:=S*2; n:=n+1 end; B S:=1;n:=1; While n<5 begin S:=S*2; n:=n+1 end; C S:=1;n:=1; While n<5 S:=S*2; (5)Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC BÀI TẬP Câu 3: Hãy kết lặp lặp lại đoạn chương trình đây? a:=6; While a<11 Write(‘Chao cac ban’); A Chao cac ban B a<11
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (TỰ HỌC), Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (TỰ HỌC)