NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII

11 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:15

4/ Trong giờ thực hành nhóm của bạn Mai lắp xong mạch điện.. Để kiểm tra thông mạch em hãy giúp.[r] (1)CÔNG NGHỆ 9 CÔNG NGHỆ 9 TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM Giáo viên: NGUYỄN MINH NHỰT (2)Kiểm tra cũ 2/ Nêu qui trình chung lắp đặt mạch điện cơng tắc cực điều khiển đèn. 1/ Hãy nêu cách nối dây phần tử sơ đồ ngun lí mạch điện cơng tắc cực điều khiển đèn Quy trình lắp đặt: - Bước 1: Vạch dấu - Bước 2: Khoan lỗ bảng điện - Bước 3: Lắp TBĐ bảng điện - Bước 4: Nối dây mạch điện - Bước 5: Kiểm tra (3)Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN 1 2 4 5 6 I/ Dụng cụ, vật liệu thiết bị: (4)Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN I/ Dụng cụ, vật liệu thiết bị: Quan sỏt hình Em nêu tên vật liệu thiết bị điện? 1 2 3 4 5 7 8 (5)I/ Dụng cụ, vật liệu thiết bị: (Sgk) II/ Nội dung trình tự thực hành: 1/ Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: Bài10: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN a/ Tìm hiểu sơ đồ ngun lí mạch điện: A Đ1 Đ2 O K 1 Hãy hoàn thành câu sau để nêu lên nguyên lí làm việc mạch điện - Khi đóng cơng tắc K sáng( mạch điện đèn Đ1 kín), đèn Đ2 tắt ( mạch điện đèn Đ2 hở) Bật công tắc ba cực sang vị trí sáng( mạch điện đèn Đ2 kín), đèn Đ1 tắt( mạch điện đèn Đ1 hở) - Cắt đèn Đ1 Đ2 tắt mạch điện hở  + Nguyên lí làm việc: (6)O A  a/ Tìm hiểu sơ đồ ngun lí mạch điện: A Đ1 Đ2 O K 1 (7)2/ Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu thiết bị: TT Tên dụng cụ, vật liệu thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 - Kìm điện - Kìm tuốt dây - Dao nhỏ -Tua vít - Khoan tay - Bút thử điện 1 cái cái cái - Dây dẫn điện - Bảng điện 15x 1,5x 20cm - Băng cách điện -Giấy ráp; … 4m cuộn tờ;… Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Cịn tốt;… - Cầu chì - Cơng tắc hai cực - Công tắc ba cực 1 cái Còn tốt Còn tốt Còn tốt Em lập bảng dự trù dụng cụ,vật liệu thiết bị? - Đèn sợi đốt - Đui đèn 2 cái 220V - 40W Còn tốt (8)Củng cố O A O A A Đ1 Đ2 O K 1 O A 1/ Sơ đồ nguyên lí mạch điện dùng để chuyển đổi thắp sáng luân phiên đèn A B. C (9)2/ Cho sơ dồ ngun lí mạch điện hình vẽ Em trình bày lại ngun lí làm việc mạch điện. 2/ Cho sơ dồ nguyên lí mạch điện hình vẽ Em trình bày lại nguyên lí làm việc mạch điện. A Đ1 Đ2 O K 2 Nguyên lí làm việc: - Khi đóng cơng tắc K đèn Đ1 sáng ( Vì mạch điện ở đèn Đ1 kín), đèn Đ2 tắt mạch điện đèn Đ2 hở Bật cơng tắc ba cực sang vị trí đèn Đ2 sáng ( Vì mạch điện đèn Đ2 kín), đèn Đ1 tắt mạch điện đèn Đ1 hở (10)3/ Hãy nối cụm từ cột A với cụm từ thích hợp cột B để câu phát biểu đúng. A B Lựa chọn 1 Công tắc cực có: a Nối dây mạch điện. 2 Cầu chì có chức năng: b Một cực tĩnh hai cực động. 3 Bút thử điện: c Bảo vệ ngắn mạch quá tải cho mạch điện. 4 Sử dụng băng cách điện công đoạn: d Dùng để xác định dây pha của mạch điện. e Một cực động hai cực tĩnh. 1 2 e c 3 d 4 a (11)4/ Trong thực hành nhóm bạn Mai lắp xong mạch điện Để kiểm tra thông mạch em giúp nhóm bạn Mai chọn loại đồng hồ đo điện A Oát kế B Vôn kế C Cơng tơ điện D Ơm kế. 4/ Trong thực hành nhóm bạn Mai lắp xong mạch điện Để kiểm tra thông mạch em giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII, NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII