Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 654 - Học Toàn Tập

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:13

Câu 20: Đun nóng este etyl axetat với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là.. các thể tích khí đều đo ở đktc.A[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 654 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1-NĂM HỌC 2018-2019 MƠN THI: HĨA HỌC Ngày thi: 01/11/2018 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 654 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; Li=7; Be=9; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Ba=137; Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Các protein dễ tan nước B Các amino axit chất rắn điều kiện thường C Các amin điều kiện thường chất khí D Axit-α-aminoaxetic cịn có tên gọi thường alanin Câu 2: Cho 0,45 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 500 ml dung dịch HCl 0,1M, thu dung dịch Y Biết Y phản ứng vừa hết với 800 ml dung dịch NaOH 1M Số mol lysin hỗn hợp X là: A 0,1 B 0,15 C 0,2 D 0,25 Câu 3: Phản ứng nhiệt phân không : A 2NaHCO3 t Na2CO3 + CO2 + H2O B 2KNO3 t 2KNO2 + O2 C NH4NO3 0 t N2 + H2O D NH4Cl 0 t NH3 + HCl Câu 4: Xà phịng hóa 14,8 gam hỗn hợp este gồm HCOOC2H5 CH3COOCH3 lượng NaOH vừa đủ Các muối tạo thành sấy khô đến khan cân 15 gam Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn Số mol HCOOC2H5 CH3COOCH3 là: A 0,2 0,1 B 0,1 0,2 C 0,1 0,1 D 0,15 0,05 Câu 5: Hỗn hợp X gồm alanin axit glutamic Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu dung dịch Y chứa (m + 8,8) gam muối Mặt khác, cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu dung dịch Z chứa (m + 10,95) gam muối Giá trị m A 30,5 B 30,95 C 41,1 D 32,5 Câu 6: Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch metylamin cách cách sau A Thêm vài giọt dung dịch H2SO4 B Đưa đũa thủy tinh nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía miệng lọ đựng dung dịch metylamin đặc C Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3 D Nhận biết mùi Câu 7: X hexapeptit tạo thành từ α-aminoaxit no, mạch hở có nhóm COOH nhóm NH2 Đốt cháy hồn tồn 0,02 mol X cần vừa đủ 18,144 lít O2 đktc thu sản phẩm gồm CO2, H2O, N2 CTPT α-aminoaxit tạo lên X A C3H7O2N B C4H9O2N C C2H5O2N D C5H11O2N Câu 8: Hoà tan hết 1,84 gam hỗn hợp Mg Fe dung dịch HNO3 dư thấy 0,04 mol khí NO duy Số mol Mg Fe : A 0,02 0,03 mol B 0,03 0,02 mol C 0,03 0,03 mol D 0,01 0,01 mol Câu 9: Ở điều kiện thường, X chất rắn, dạng sợi màu trắng Phân tử X có cấu trúc mạch khơng phân nhánh, không xoắn Thủy phân X môi trường axit thu glucozo Tên gọi X A Amilopectin B Amilozo C Saccarozo D Xenlulozo Câu 10: Thủy phân 7,92 gam etyl axetat 300 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 654 Câu 11: Thủy phân 0,03 mol Saccarozo thời gian thu dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân 80%) Khi cho toàn X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng khối lượng Ag thu A 10,368 gam B 3,78 gam C 5,184 gam D 11,664 gam Câu 12: Khi muốn khử độc, lọc nước, lọc khí người ta sử dụng vật liệu A Than hoạt tính B Than chì C Than cốc D Than đá Câu 13: Ở điều kiện thường, amin X chất lỏng, dễ bị oxi hóa để ngồi khơng khí Dung dịch X khơng làm đổi màu quỳ tím tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng Amin X A benzylamin B đimetylamin C anilin D metylamin Câu 14: Axetandehit hợp chất có cơng thức: A CH3-CHO B C2H5-CHO C CH3OH D CH3COOH Câu 15: Nhận xét sau không đúng? A Polipeptit bị thủy phân môi trường axit kiềm B Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure C Các dung dịch glyxin, alanin khơng làm đổi màu quỳ tím D Liên kết peptit liên kết -CO-NH- hai đơn vị β-amino axit Câu 16: Cho phát biểu sau (1) Dầu, mỡ động thực vật có thành phần chất béo (2) Dầu mỡ bôi trơn máy dầu mỡ động thực vật có thành phần giống (3) Có thể rửa đồ dùng bám dầu mỡ động thực vật nước (4) Dầu mỡ động thực vật để lâu ngồi khơng khí mà không bị ôi thiu (5) Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phịng hóa (6) Chất béo thức ăn quan trọng người (7) Ở nhiệt độ thường, triolein tồn trạng thái rắn Số phát biểu A 2 B 4 C 3 D 5 Câu 17: Cho 21,6 gam chất hữu X có cơng thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng hồn tồn với dung dịch NaOH thu chất hữu đơn chức Y muối vô Z Khối lượng Y A 17 B 4,5 C 9,0 D 13,5 Câu 18: Trung hòa 0,1 mol axit cacboxylic X cần dùng 100 ml dd NaOH 1M thu dung dịch chứa 9,4 gam muối Tên X : A axit axetic B axit acrylic C axit metacrylic D Axit oxalic Câu 19: Đun nóng hỗn hợp ba ancol (metanol, propan-1-ol, propan-2-ol) 1700, H 2SO4 đặc, thu tối đa anken A 4 B 1 C 2 D 3 Câu 20: Đun nóng este etyl axetat với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A C2H5COONa C2H5OH B CH3COONa C2H5OH C CH3COONa CH3OH D HCOONa C2H5OH Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol A B thuộc dãy đồng đẳng thu 6,72 lít CO2 7,65g H2O Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu 2,8 lít H2 các thể tích khí đo đktc A B có công thức là: A CH3OH; C2H5OH B C3H6O2 ;C2H6O2 C C2H5OH; C3H7OH D C3H8O2 ;C2H6O2 Câu 22: Cho hợp chất hữu X, Y có cơng thức phân tử C3H7NO2 Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo H2NCH2COONa chất hữu Z, Y tạo CH2=CHCOONa khí T Các chất Z T là: A CH3OH NH3 B CH3OH CH3NH2 C CH3NH2 NH3 D C2H3OH N2 Câu 23: Chất béo trieste axit béo với (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 654 Câu 24: Thủy phân triglixerit X dd NaOH người ta thu hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat theo tỉ lệ mol 1:2 Khi đốt cháy a mol X thu b mol CO2 c mol H2O Liên hệ a, b, c A b - c = 3a B b = c -a C b - c = 2a D b- c = 4a Câu 25: Mùi cá (đặc biệt cá mè) hỗn hợp số amin (nhiều trimeylamin ) một số chất khác gây nên Khử mùi cá sau mổ để nấu, ta nên dùng dung dịch sau A muối ăn B nước vôi C giấm ăn D axit clohidric Câu 26: Thủy phân hồn tồn 0,03 mol peptit Gly-Ala-Glu cần số mol NaOH phản ứng vừa đủ A 0,09 mol B 0,12 mol C 0,06 mol D 0,08 mol Câu 27: Cho phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hồn toàn glucozo tạo axit gluconic (b) Phản ứng thủy phân xenlulozo xảy dày động vật ăn cỏ (c) Xenlulozo trinitrat ngun liệu để sản xuất thuốc súng khơng khói (d) Saccarozo bị hóa đen H2SO4 đặc (e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo dùng để pha chế thuốc Trong phát biểu trên, số phát biểu A 3 B 2 C 5 D 4 Câu 28: Chất sau chất điện li yếu A Fe(OH)3 B NaOH C NaCl D HCl Câu 29: Cho sơ đồ chuyển hoá sau : Tinh bột  X  Y  Axit axetic X Y : A mantozơ, glucozơ B glucozơ, etyl axetat C ancol etylic, anđehit axetic D glucozơ, ancol etylic Câu 30: Cho 9,3 gam ankyl amin X tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu 10,7 gam kết tủa Công thức cấu tạo X A CH3NH2 B C2H5NH2 C C3H7NH2 D C4H9NH2 Câu 31: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 FeCO3 bình kín (khơng có khơng khí) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn Y khí Z có tỉ khối so với H2 22,5 (giả sử khí NO2 sinh không tham gia phản ứng khác) Cho Y tan hoàn toàn dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu dung dịch chứa 21,23 gam muối trung hoà kim loại hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 (trong có khí hố nâu khơng khí) Giá trị m : A 13,76 B 19,16 C 11,32 D 13,92 Câu 32: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixerol triaxetat phenyl axetat Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu m gam hỗn hợp muối 15,6 gam hỗn hợp Y gồm ancol Cho Y tác dụng với Na dư, thu 5,6 lít khí H2 (đktc) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X oxi, thu 92,4 gam CO2 26,1 gam H2O Giá trị m A 58,2 B 54,3 C 57,9 D 52,5 Câu 33: X este no, đơn chức; Y este đơn chức, không no chứa liên kết đôi C=C (X, Y mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp E chứa X, Y (số mol X lớn số mol Y) cần dùng 7,28 lít O2 (đktc) Đun 0,08 mol E với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam rắn khan hỗn hợp F chứa ancol đồng đẳng Nung F với CuO thu hỗn hợp G chứa anđehit, lấy toàn hỗn hợp G tác dụng với AgNO3/NH3 thu 28,08 gam Ag Giá trị m là: A 6,64 B 7,28 C 6,86 D 7,92 Câu 34: Cho dãy chất: Vinyl propionat, phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tristearin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancol (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 654 Câu 35: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 bình chân khơng đến phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn Fe2O3 6,048 lít (ở đktc) hỗn hợp gồm hai khí Nếu cho 1/2 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng dư thu tối đa lít khí (đktc, sản phẩm khử duy NO) A 2,8 lit B 5,6 lit C 1,68 lit D 2,24 lit Câu 36: Hỗn hợp X gồm (CH3COO)3C3H5, CH3COOCH2CH(OOCCH3)CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH2CH(OH)CH2OH, C3H5(OH)3 CH3COOH chiếm 10% tổng số mol hỗn hợp Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa 20,828 gam natri axetat 0,6m gam glixerol Để đốt cháy m gam hỗn hợp X cần V lít khí O2 đktc Giá trị V gần nhất với giá trị A 25,4912 B 43,0752 C 12, 7456 D 21,5376 Câu 37: Cho chất sau: axetilen, metanal, anilin, metyl fomat, glixerol, saccarozơ, vinyl axetat, triolein, fructozo, glucozo Số chất dãy làm màu dung dịch nước Brom A 7 B 9 C 6 D 8 Câu 38: Chất hữu X mạch hở có cơng thức phân tử C8H12O4 Từ X thực phản ứng sau: (a) X + 2NaOH t0 Y + Z +T (b) X + H2 Ni,t  E (c) E + 2NaOH t0 2Y + T (d) Y + HCl  NaCl + F Chất F A CH3COOH B CH2=CHCOOH C CH3CH2OH D CH3CH2COOH Câu 39: Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở Thủy phân hồn tồn 0,06 mol X có khối lượng 12,76 gam bằng lượng vừa đủ 0,18 mol NaOH, t0 Sau phản ứng hoàn toàn thu m gam hỗn hợp Y gồm muối glyxin, alanin, glutamic, số mol muối axit glutamic chiếm 1/8 tổng số mol hỗn hợp muối Y Giá trị m A 19,9 B 9,95 C 9,26 D 18,52 Câu 40: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH (2) Cho phân ure vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng (3) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng (4) Cho C vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (5) Cho Al4C3 vào nước (6) Cho NaHCO3 vào dung dịch nước vôi (7) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 Số thí nghiệm chắn có khí thoát là: A 4 B 5 C 3 D 2 - m hai ancol đồng đẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 654 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 654 - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan