Bài tập chương 4 - HÓA HỌC 8

2 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:13

không tan trong nước Câu 10: Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp.. Dùng que đóm còn than hồngC[r] (1)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CHƯƠNG Câu 1: Khí oxi đơn chất phi kim A có tính khử mạnh B có tính khử yếu C có tính oxi hố mạnh D có tính oxi hố yếu Câu 2: Oxi nguyên tố phổ biến chiếm… khối lượng vỏ Trái đất. A 45.9% B 46.9% C 49.4% D 49.9% Câu 3: Sự tác dụng oxi với chất gọi A khử B oxi hoá C cháy D oxi hố chậm Câu 4: Ngun liệu điều chế khí oxi phịng thí nghiệm là A KMnO4, KClO3 B Na2CO3, CaO C CaCO3, H2O D H2O, khơng khí Câu 5: Oxit hợp chất oxi với A nguyên tố phi kim B nguyên tố kim loại C nguyên tố hóa học khác D nguyên tố hóa học khác Câu 6: Thành phần theo thể tích khí khơng khí là: A 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% khí khác (CO2, CO, khí ) B 21% Các khí khác, 78% khí oxi, 1% khí oxi C 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% khí khác (CO2, CO, khí ) D 21% khí oxi, 78% khí khác, 1% khí nitơ Câu : Trong phịng thí nghiệm, người ta điều chế oxi cách nhiệt phân KClO3; KMnO4 Vì hợp chất A dễ kiếm, rẻ tiền B giàu oxi dễ phân huỷ tạo khí oxi C phù hợp với thiết bị đại D không độc hại Câu 8: Biện pháp thích hợp để chữa đám cháy xăng dầu hoả cháy A Phun nước vào đám cháy B Cho giấy vụn vào đám cháy C Phun khí cacbonic, rải cát trùm chăn ướt D Cho mạt cưa vào đám cháy Câu 9: Oxi chất khí A.tan nước B tan nhiều nước C.tan vô hạn nước D không tan nước Câu 10: Trong phản ứng hóa học sau, phản ứng phản ứng hóa hợp ? A P 2O5 + 3H2O2H3PO4 B 2HgO2Hg + O2 C 2Fe(OH) 3Fe2O3+3H2O D 2NaCl2Na + Cl2 Câu 11: Để thu khí oxi cách đẩy khơng khí, miệng ống nghiệm thu khí đặt A hướng xuống B hướng lên C hướng ngang D hướng lên xuống Câu 12: Nhận biết khí oxi cách : A Dùng que đóm cịn than hồng B Dùng q tím C Dùng que đóm cháy D Dùng nước vơi Câu 13: Chất có tên gọi lưu huỳnh trioxit là A H2S B SO2 C SO3 D H2SO4 Câu 14 : Hợp chất tạo sắt hóa trị (III) oxi : A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D Fe2O Câu 15 : Photpho cháy khơng khí có tượng: A khói trắng B lửa màu đỏ (2)Câu 16: Phản ứng sau phản ứng phân hủy? A 2H2 + O2  2H2O B CaO + CO2  CaCO3 C 2KClO3  2KCl + 3O2 D 4P + 5O2  2P2O5 Câu 17* : Vì lên cao tỉ lệ khí oxi khơng khí giảm ? A Do khí oxi q lỗng khơng khí B Do khí oxi q nhẹ khơng khí C Do khí oxi nặng hợn khơng khí D Do khơng khí nặng khí oxi Câu 18* : Q trình sau khơng làm giảm lượng khí oxi khơng khí ? A Sự gỉ vật dụng sắt B Sự cháy bếp than, củi, bếp gas C Sự quang hợp xanh D Sự hô hấp người động vật Câu 19* : Nhiệt phân hoàn tồn 12,25 gam KClO 3 Thể tích khí oxi (đktc) thu lít? A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Câu 20** : Dung dịch sau dùng để làm khí oxi có lẫn khí CO 2 ? A Dung dịch Ca(OH)2 B Dung dịch HCl C Dung dịch H2SO4 D Dung dịch NaCl Câu 21** : So sánh phần trăm khối lượng nguyên tố oxi hợp chất sau: H 2O, CO2, SO2 A H2O>CO2> SO2 B SO2>CO2> H2O C CO2>H2O> SO2 D H2O>SO2> CO2 Câu 22** : Dấu hiệu cho biết khơng khí có khí cacbon đioxit ? A Mặt hố nước vơi có màng trắng B Hố nước vôi suốt C Hố nước vơi có màu đỏ D Hố nước vơi có màu xanh Câu 23** : Thể tích khí hiđro khí oxi (đều đo đktc) cần phản ứng vừa đủ với để tạo 1,8 gam nước A 224 lít – 112 lít B 2,24 lít – 112 lít C 2,24 lít – 1,12 lít D 22,4 lít – 11,2 lít Câu 24* * : Cơng thức oxit có chứa 50 % oxi khối lượng là A N2O5 B SO2 C SO3 D P2O5 Câu 25** * : Để điều chế khí oxi học sinh lấy lượng hố chất sau đem nung nóng Trường hợp thu nhiều khí oxi là: A Nung 10 g KClO3 B Nung 10 g KMnO4 C Nung 10g hỗn hợp KMnO4 KClO3 D Nung 10 g KNO3 Câu 26** * : Oxit nguyên tố X hoá trị V chiếm 43,67% khối lượng Cơng thức hố học oxit là: A N2O5 B P2O5 C Cl2O5 D R2O5 Câu 27** * : Cho 4g hỗn hợp (X) gồm C S, S chiếm 40% khối lượng Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp (X) Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng là: A 5, ml B 560,0 ml C 5600,0 ml D 56,0 ml Câu 28** * : Cho 3,2 g đồng kim loại vào bình kín chứa đầy khí O 2 có dung tích 448 ml (đktc) Nung nóng bình để phản ứng xảy hồn tồn, lấy chất rắn bình cân a g Hãy tính a ? A 3,84 gam B 1,60 gam C 1,00 gam D gam Câu 29***: Khi đốt cháy 0,2 mol khí CO bình chứa 4,48 lít khí O 2 (đktc), sau phản ứng xảy hồn tồn, khối lượng khí CO2 sinh là: A 4,4gam B 8,8 gam C 44,0gam D 88,0 gam Câu 30** : Thể tích H2 cần dùng (đktc), cho 6,4 gam O2 tác dụng với H2 A 22,4 lít B 11,2 lít
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 4 - HÓA HỌC 8, Bài tập chương 4 - HÓA HỌC 8