Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

1 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:11

3/ A great deal of energy will be offered by wind power next century 4/ They used to go to work by train.. 2/ Less electricity will be used in the future.[r] (1) SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2018-2019 Môn : Tiếng Anh - Lớp 7- Thời gian làm bài: 45 phút ĐÁP ÁN NGHE PHẦN 1: 1A 2B 3B 4A 5A PHẦN 1/ sick 2/ Rivers 3/( school ) library 4/ fish 5/ Thursday TRẮC NGHIỆM I/ 1C 2C 3C 4D 5A 6B 7D 8C 9A 10A ĐỌC PHẦN 1T 2F 3F 4T 5F PHẦN 1/ energy 2/ has 3/ to 4/ appliances/ things 5/ electricity VIẾT PHẦN 1/ Despite having a map, they had 2/ I haven’t visited my hometown for years 3/ A great deal of energy will be offered by wind power next century 4/ They used to go to work by train PHẦN 1/ Give a signal before you turn left or right/ right or left 2/ They will be having a test at 8:00 tomorrow 3/ It takes about 10 ms to get to school PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan