Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Nhật lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

3 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:11

[r] (1)/3 Á ÁN VÀ T ANG ỂM ( Đá ồm trang) CÂU Ý NỘI DUNG ỂM 1.1 ついたち 1.25đ 1.2 ふつか 1.25đ 1.3 みっか 1.25đ 1.4 よっか 1.25đ 1.5 いつか 1.25đ 1.6 むいか 1.25đ 1.7 なのか 1.25đ 1.8 ようか 1.25đ 2.1 B 2.5đ 2.2 C 2.5đ 2.3 B 2.5đ 2.4 C 2.5đ 2.5 B 2.5đ 2.6 D 2.5đ 2.7 C 2.5đ 2.8 D 2.5đ 3.1 で、と、の、を 3.2 と、x 3.3 の、x,に 3.4 の、に 4 4.1 5月1日 4.2 いいえ、あまりそこであそびません 4.3 お父さんと行きます (2)/3 4.5 はい、そうです 5 5.1 おきました 2.5đ 5.2 いきました 2.5đ 5.3 べんきょうしました 2.5đ 5.4 しました 2.5đ 5.5 あいました 2.5đ 5.6 みました 2.5đ 5.7 かえりました 2.5đ 5.8 ねました 2.5đ 6 6.1 かようび 2.5đ 6.2 おおきい 2.5đ 6.3 すいようび 2.5đ 6.4 せんしゅう 2.5đ 6.5 4時間半 2.5đ 6.6 毎日 2.5đ 6.7 2019年 2.5đ 6.8 お金 2.5đ MA T ẬN ỂM T A NỘ NG - Đ T G h ế Thôn h ể D TL TN TL TN TL TN TL TN Bài Môt ng y 5 0 16 Bài Một t ần 5 0 16 Bài Gia đình tơi 5 0 16 Bài 10 Ng y nghỉ 5 20 36 Bài 11 Thư từ 10 0 16 T NG 20 10 10 20 20 20 100 (3)/3 a) ề thiết kế với tỉ ệ: h ế Th h ể T o đó, ự l T ắc h ệm b) ấ trúc b i: Câu c) ấ trúc câ hỏi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Nhật lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Nhật lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập