2020

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:09

[r] (1)THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 27/4/2020 Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 1 2 Toán-T.Phát Toán-A.Dũng ngữ-H.NgọcNgoại Tin học-T.Loan ngữ-C.LoanNgoại 3 Toán-T.Phát Toán-A.Dũng ngữ-H.NgọcNgoại Tin học-T.Loan ngữ-C.LoanNgoại 4 Ngữ văn-N.Thư ngữ-V.KhoaNgoại Tin học-T.Loan văn-K.LoanNgữ Toán-T.Dũng Ngữ văn-N.Thư ngữ-V.KhoaNgoại Tin học-T.Loan văn-K.LoanNgữ Toán-T.Dũng 2 C 1 2 ngữ-H.NgọcNgoại Toán-T.Dũng Toán-H.Linh 3 ngữ-H.NgọcNgoại Toán-T.Dũng Toán-H.Linh 4 Ngữ văn-M.Lệ ngữ-T.UyênNgoại ngữ-V.KhoaNgoại 5 Ngữ văn-M.Lệ ngữ-T.UyênNgoại ngữ-V.KhoaNgoại 3 C 1 2 ngữ-T.UyênNgoại Toán-H.Linh Tin học-T.Phát ngữ-T.UyênNgoại Toán-H.Linh Tin học-T.Phát Toán-A.Dũng Tin học-T.Phát Ngữ văn-T.Hân Toán-A.Dũng Tin học-T.Phát Ngữ văn-T.Hân 4 C 1 5 C 1 2 Tin học-T.Loan ngữ-T.ThuậnNgoại Ngữ văn-N.Thư Tin học-T.Loan ngữ-T.ThuậnNgoại Ngữ văn-N.Thư 4 văn-K.LoanNgữ Tin học-T.Loan Toán-TiếnDũng 5 văn-K.LoanNgữ Tin học-T.Loan Toán-TiếnDũng 6 C 1 2 Tin học-T.Loan văn-N.TrinhNgữ 3 Tin học-T.Loan văn-N.TrinhNgữ 4 văn-N.TrinhNgữ Tin học-T.Loan 5 văn-N.TrinhNgữ Tin học-T.Loan 7 C
- Xem thêm -

Xem thêm: 2020, 2020