ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4

2 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:56

D. Khu vực trong đó các loài cây, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài.C. Câu 2 : Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự nhiên?.[r] (1)Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: Năm/….…… Ngày: ………/4/2020 ÔN TẬP MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5 Năm học 2019 - 2020 * Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu :Khu bảo tồn thiên nhiên là: A Khu vực làm việc nhà máy, xí nghiệp có lồi B Khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt có lồi vật C Khu vực dành cho học sinh sinh viên học có trồng lồi số vật D Khu vực lồi cây, vật cảnh quan thiên nhiên bảo vệ, giữ gìn lâu dài Câu :Dòng nêu nghĩa từ tự nhiên? A Mọi thứ tồn người làm B Thuộc tự nhiên, có tính chất tự nhiên C Khơng gị bó kiểu cách, khơng giả tạo theo lẽ thường tình D Cả A, B, C Câu : Thay từ bảo vệ câu “Chúng em bảo vệ môi trường đẹp” bằng một từ đồng nghĩa với đây. A Bảo tồn B Bảo quản C Bảo tồn D Giữ gìn Câu 4: Nếu hoa có trời cao Thì bầy ong mang vào mật thơm Các từ in đậm dùng câu thơ biểu thị điều gì? A Tăng tiến B Nguyên nhân-kết C Giả thiết-kết D Tương phản Câu :Quan hệ từ có chức gì? A Biểu ý nghĩa tình thái nhằm thể thái độ người nói thực khách quan B Biểu cảm xúc người nói dùng lời gọi, đáp C Làm tên gọi cho người, vật, việc D Dùng để nối đơn vị kết cấu ngữ pháp theo quan hệ ngữ pháp Câu 6:Câu sử dụng mối quan hệ ? Quân sĩ nhân dân vùng tìm đủ cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu. (2)C Nguyên nhân-kết D Điều kiện-kết Câu 7: Nối từ cột A với nghĩa thích hợp cột B: A B 1) Bảo đảm a) Làm cho chắn thực được, giữ gìn có đủ cần thiết 2) Bảo hiểm b) Cất giữ tài liệu, vật có ý nghĩa lịch sử 3) Bảo tàng c) Giữ lại, không để 4) Bảo quản d) Đỡ đầu giúp đỡ 5) Bảo tồn d) Giữ gìn cho khỏi hư hỏng hao hụt 6) Bảo tồn e) Giữ cho nguyên vẹn, không để suy suyễn, mát 7) Bảo trợ g) Chống lại xâm phạm để giữ cho nguyên vẹn 8) Bảo vệ h) Giữ gìn để phịng ngừa tai nạn Câu :Dòng gồm từ ngữ hành động bào vệ môi trường? A Đánh cá mìn, phủ xanh đồi trọc, bn bán động vật hoang dã B Trồng rừng, xả rác bừa bãi, đốt nương, trồng C Phủ xanh đồi trọc, trồng cây, tưới cây, chăm sóc cây, trồng D Tưới cây, không săn bắn thú hiếm, đánh cá điện, phá rừng Câu 10: Dòng nêu hành động dũng cảm bảo vệ môi trường? A Qn bảo vệ mơi trường Đấu tranh liệt với hành vi phá hoại môi trường B Bất chấp nguy hiểm, vào rừng sâu tìm lồi thú q để có biện pháp bảo vệ chúng C Dũng cảm dập tắt đám cháy rừng, khắc phục tai nạn gây thiệt hại cho môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4, ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4