ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4

1 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:56

Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác.. 2.[r] (1)Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: Năm /….…… Ngày: ………/4/2020 ÔN TẬP MÔN: THỂ DỤC Năm học 2019 - 2020 1 CÁC KỸ NĂNG - Ôn 20 nhịp võ cổ truyền Yêu cầu thực tương đối - Ôn động tác TD phát triển chung Yêu cầu thực tương đối động tác 2 THỰC HÀNH: - Ôn 20 nhịp võ cổ truyền ( xem lại YOUTUBE, vào YOUTUBE gõ “ 27 nhịp võ cổ truyền” ) Thực 2-3 lần - Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, tồn thân, thăng Thực 3-4 lần
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4, ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4