Đề thi chuyên Sinh học Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:47

Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử của cá thể đực có một số tế bào mà cặp nhiễm sắc thể chứa cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình [r] (1) Trang 1/2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn thi: SINH HỌC - CHUYÊN Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: (2.0 điểm) a Trong tế bào nhân thực có loại phân tử ARN? Hãy giải thích thời gian tồn loại phân tử ARN tế bào khác nhau? b Ý nghĩa nguyên tắc bổ sung q trình truyền đạt thơng tin di truyền Câu 2: (2,0 điểm) a Mật độ quần thể gì? Vì mật độ quần thể xem đặc trưng quần thể sinh vật? b Một quần xã ruộng lúa gồm nhiều quần thể sinh vật sinh sống Trong đó, tảo, rong thức ăn cho loài cá nhỏ; lúa thức ăn châu chấu chuột; cua, ếch cá nhỏ ăn mùn bã hữu Đến lượt mình, cá nhỏ, cua, châu chấu lại mồi ếch Cá ăn thịt có kích thước lớn, chúng sử dụng cua, cá nhỏ, châu chấu ếch làm thức ăn cho Rắn lồi ưu chúng ăn cua, ếch, cá ăn thịt chuột - Viết chuỗi thức ăn có mắt xích quần xã - Vẽ sơ đồ lưới thức ăn quần xã Câu 3: (2,0 điểm) Theo dõi trình nguyên phân tế bào sinh dưỡng A, B, C thể sinh vật, người ta thấy số lượng nhiễm sắc thể đơn mà môi trường tế bào cung cấp cho trình nguyên phân tế bào gấp 11 lần số nhiễm sắc thể giới tính X có tế bào sinh từ tế bào C Biết số lần nguyên phân tế bào A, B, C số nguyên dương liên tiếp Hãy xác định nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) loài sinh vật nói Câu 4:(2,0 điểm) Xét gen trội D qui định thân cao có chiều dài 306nm (nanơmét) có 2300 liên kết hiđrơ bị đột biến trở thành gen lặn d qui định thân thấp Khi cặp gen Dd nhân đôi lần liên tiếp mơi trường nội bào cung cấp 5593 nuclêơtít loại T (Timin) 7007 nuclêơtít loại X (Xitơzin) a Xác định dạng đột biến gen xảy gen D b Cho cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng - Ở kì trình nguyên phân số lượng loại nuclêơtít gen tế bào bao nhiêu? (2) Trang 2/2 c Thực phép lai (P) hai cá thể có kiểu gen dị hợp tử Dd với Biết trình giảm phân hình thành giao tử cá thể đực có số tế bào mà cặp nhiễm sắc thể chứa cặp gen Dd không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường trình giảm phân hình thành giao tử cá thể xảy bình thường Hãy xác định tổng số nuclêơtít thể đột biến hệ Câu 5:(2,0 điểm) Ở loài thực vật tiến hành phép lai (P) hoa đỏ với hoa trắng, đời F1 chỉ thu loại kiểu hình, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu hệ F2 gồm 724 hoa đỏ và 242 hoa trắng a Hãy biện luận viết sơ đồ lai tương ứng từ P đến F2 b Tiếp tục cho hoa đỏ F2 tự thụ phấn, xác định tỉ lệ phân li kiểu hình hệ F3 c Tiếp tục cho hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên, xác định tỉ lệ phân li kiểu hình hệ F3 d Chọn ngẫu nhiên hoa đỏ F2 (mỗi lần chọn cây) xác suất có hoa đỏ dị hợp tử bao nhiêu? -Hết - Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chuyên Sinh học Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập, Đề thi chuyên Sinh học Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập