Đề thi KSCL lớp 12 Lịch sử Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 202 - Học Toàn Tập

6 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:43

Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.. giai cấp lãnh đạo.[r] (1) SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC Trường THPT Nguyễn Viết Xuân ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN III NĂM HỌC 2018- 2019 MÔN LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 202 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Bối cảnh quốc tế tác động tích cực đến cách mạng Việt Nam thời kì 1936 - 1939 A Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi B ở Đơng Dương có Tồn quyền C Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền Pháp D Phong trào đấu tranh chống phát xít phát triển mạnh Câu 2: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta thể những văn kiện lịch sử nào? A “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, tác phẩm “Kháng chiến định thắng lợi”, tác phẩm “Đường Kách mệnh” B Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, tác phẩm “Kháng chiến định thắng lợi” C “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” D Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, tác phẩm “Đường Kách mệnh” Câu 3: Khó khăn đe dọa trực tiếp đến độc lập Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945? A Các lực đế quốc phản động bao vây, chống phá B Kinh tế kiệt quệ nạn đói hồnh hành C Chính quyền cách mạng non trẻ D Hơn 90% dân số chữ Câu 4: Cuộc cách mạng khoa học- công nghệ A Giữa năm 40 kỉ XX B Giữa năm 50 kỉ XX C Cuối năm 50 kỉ XX D Cuối năm 40 kỉ XX Câu 5: Từ nửa sau năm 70 kỷ XX, Nhật Bản thực sách đối ngoại trở châu Á dựa sở nào? A Mỹ bắt đầu bảo trợ vấn đề hạt nhân B Lực lượng quân đội phát triển nhanh C Nền kinh tế đứng đầu giới D Tiềm lực kinh tế - tài hùng hậu Câu 6: Thời “ngàn năm có một” Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 Đảng ta xác định từ sau ngày A Nhật vào Đông Dương đến trước ngày Nhật đảo Pháp B Nhật đảo Pháp đến trước quân Đồng minh vào Đông Dương (2)D quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật Câu 7: Nội dung Hiệp định Giơ - ne - vơ 1954 có ý nghĩa thiết thực ta trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)? A Các bên tham chiến thực tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực B Việt Nam tiến tới thống Tổng tuyển cử tự C Các bên tham chiến thực ngừng bắn, lập lại hịa bình tịan Đơng Dương D Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng quyền dân tộc độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ nước Đông Dương Câu 8: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phong trào dân chủ 1936 - 1939 Việt Nam có điểm khác biệt A giai cấp lãnh đạo B động lực chủ yếu C nhiệm vụ trước mắt D nhiệm vụ chiến lược Câu 9: Nguyên nhân khác Nhật Bản nước Tây Âu giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế sau Chiến tranh giới thứ hai ? A Tận dụng tốt yếu tố bên để phát triển B Đầu tư, chi phí cho quốc phịng thấp C Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu Nhà nước D Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật Câu 10: Trong thập niên 90 kỷ XX, xung đột quân xảy bán đảo Bancăng số nước châu Phi A thành công Mỹ việc thiết lập trật tự giới đơn cực B biểu mâu thuẫn trật tự hai cực C biểu trỗi dậy lực trật tự đa cực D di chứng Chiến tranh lạnh Câu 11: Từ năm 1991 đến năm 2000, nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu A muốn tạo môi trường quốc tế thuận lợi để vươn lên xác lập vị B hợp tác trị - quân trở thành nội dung quan hệ quốc tế C muốn tiến tới giải thể tất tổ chức quân giới D cần tập trung vào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Câu 12: Vì tồn cầu hóa xu khách quan, thực tế đảo ngược? A Các cường quốc đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực toàn cầu B Các nước tư tăng cường đầu tư vốn thị trường giới C Là kết trình tăng tiến mạnh mẽ lực lượng sản xuất D Kết việc thu hút nguồn lực vào nước phát triển Câu 13: Hai nhiệm vụ chiến lược Đảng để giữ vững thành cách mạng tháng Tám giai đoạn 1945 - 1946 ? A Củng cố, bảo vệ quyền cách mạng sức xây dựng chế độ B Thành lập Nha bình dân học vụ giải vấn đề tài trống rỗng C Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược trừng trị bọn nội phản D Thực giáo dục giải nạn đói Câu 14: Nội dung sau không phải ý nghĩa cách mạng tháng Tám 1945? (3)B Mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội C Phá tan xiềng xích nơ lệ Pháp - Nhật phong kiến, đem lại độc lập tự cho dân tộc D Thắng lợi thời đại dân tộc nhược tiểu tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân Câu 15: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Chiến tranh giới thứ (1914 - 1918) là A Mâu thuẫn chủ nghĩa tư với chủ nghĩa xã hội B Mâu thuẫn giai cấp tư sản với giai cấp công nhân C Thái tử Áo - Hung bị người yêu nước Xécbi ám sát D Mâu thuẫn nước đế quốc vấn đề thuộc địa Câu 16: Nước đánh giá có đường lối ngoại giao thân Mĩ "như hình với bóng" vào năm 90 kỉ XX ? A Anh B Pháp C Tây Ban Nha D Đức Câu 17: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 thắng lợi quân lớn ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) A đã làm thất bại âm mưu Mĩ muốn quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương B tác động trực tiếp, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 Đơng Dương C đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava Pháp có Mĩ giúp sức D góp phần làm sụp đổ Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ Câu 18: Cuộc chiến đấu quân dân Việt Nam thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 có nhiệm vụ trọng tâm A giam chân quân Pháp thành phố thời gian B phá hủy toàn phương tiện chiến tranh Pháp C để quân ta rút khỏi vòng vây địch, an toàn D giữ chủ động chiến trường Bắc Bộ Câu 19: Nội dung không phải ý nghĩa phong trào Đồng khởi (1959-1960)? A Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến lược chiến tranh thực dân kiểu miền Nam B Cách mạng miền Nam chuyển từ giữ gìn lực lượng sang cơng C Giáng địn nặng nề vào sách thực dân Mĩ D Làm lung lay tận gốc quyền tay sai Ngơ Đình Diệm Câu 20: Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, kẻ thù dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta? A Đế quốc Mỹ B Đế quốc Anh C Trung Hoa dân quốc D Phát xít Nhật Câu 21: Nội dung không phải ý nghĩa phong trào cách mạng 1930 - 1931 Việt Nam? A Hình thành khối liên minh cơng nơng, cơng nhân nơng dân đồn kết đấu tranh B Là diễn tập Đảng quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám (4)D Khẳng định đường lối lãnh đạo Đảng quyền lãnh đạo giai cấp công nhân Câu 22: Đâu không phải nguyên nhân bùng nổ kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp? A Pháp phá hoại Hiệp định sơ Tạm ước (14/9/1946) B Pháp gửi tối hậu thư cho ta (18/12/1946) C Được Mĩ viện trợ kinh tế quân D Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại Câu 23: Hiệp định sở quan hệ Đông Đức Tây Đức (1972) Định ước Henxinki (1975) chủ trương A thủ tiêu tên lửa tầm trung châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược B giải vấn đề tranh chấp biện pháp hịa bình C giải thể tổ chức qn Mỹ Liên Xô châu Âu D tiến hành thúc đẩy hợp tác kinh tế, trị quốc phịng Câu 24: Đại hội lần thứ III (9/1960) Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá A “ Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội miền Bắc đấu tranh giải phóng dân tộc miền Nam” B “ Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc đấu tranh hịa bình thống nước nhà” C “ Đại hội thực kế hoạch năm lần thứ miền Bắc” D “ Đại hội xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn tiền tuyến lớn miền Nam” Câu 25: Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn hành động chúng ta” (12 - - 1945) được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề sau A chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ B Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện C Nhật đảo Pháp Đơng Dương D Nhật tiến vào chiếm đóng Đơng Dương Câu 26: Ý sau không thắng lợi Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? A Tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao ta giành thắng lợi B Đập tan hoàn toàn kế hoạch Rơ-ve C Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đơng Dương D Giáng địn định vào ý chí xâm lược thực dân Pháp Câu 27: Yếu tố định xuất khuynh hướng tư sản Việt Nam đầu thế kỷ XX? A Sự lỗi thời hệ tư tưởng phong kiến B Sự xuất giai cấp tư sản tiểu tư sản C Sự khủng hoảng suy yếu chế độ phong kiến D Những chuyển biến kinh tế, xã hội, tư tưởng Câu 28: Sự đời tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) tác động đến quan hệ quốc tế? A Xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm giới B Tạo nên phân chia đối lập Đông Âu Tây Âu (5)D Đặt nhân loại đứng trước nguy chiến tranh giới Câu 29: Sắp xếp liệu sau theo trình tự thời gian: 1 Chiến dịch Việt Bắc Chiến dịch Biên giới 3 Cuộc chiến đấu thị phía Bắc vĩ tuyến 16 Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng A (1), (2), (3), (4) B (3), (2), (1), (4) C (3), (1), (2), (4) D (1), (3), (4), (2) Câu 30: Thắng lợi đánh dấu bước trưởng thành lực lượng vũ trang chiến đấu chống "Chiến tranh đặc biệt" quân dân miền Nam là: A chiến thắng Đồng Xồi (Biên Hịa) B chiến thắng An Lão (Bình Định) C chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa) D chiến thắng Ấp Bắc ( Mĩ Tho) Câu 31: Đâu không phải kết mà quân dân ta đạt chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 A tiêu diệt nhiều sinh lực vũ khí địch B bảo vệ vững địa Việt Bắc C buộc địch phải thay đổi chiến lược chiến tranh Đông Dương D bộ đội chủ lực ta trưởng thành chiến đấu Câu 32: Chủ nghĩa xã hội vượt khỏi phạm vi nước, trở thành hệ thống thế giới việc A thắng lợi cách mạng Trung Quốc (1949) cách mạng Lào (1945) B thắng lợi cách mạng dân chủ nhân dân nước Đông Âu C thắng lợi cách mạng Việt Nam (1945) cách mạng Cuba (1959) D cao trào giải phóng dân tộc thắng lợi nước Á, Phi Mĩ Latinh Câu 33: Năm 1953, thực dân Pháp đề kế hoạch Nava nhằm mục đích A khóa chặt biên giới Việt - Trung B quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương C cô lập địa Việt Bắc D kết thúc chiến tranh danh dự Câu 34: Điểm chiến dịch Biên giới thu - đông (1950) so với chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 A bộ đội chủ lực ta trưởng thành thêm bước B mở bước phát triển kháng chiến C tiêu diệt phận quan trọng sinh lực địch D ta giành chủ động chiến trường Bắc Bộ Câu 35: Một ý nghĩa quốc tế to lớn Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 A Đưa đến thành lập tổ chức quốc tế giai cấp công nhân quốc tế B Tạo cân so sánh lực lượng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư C Đập tan ách áp bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước D Cổ vũ để lại nhiều học kinh nghiệp quý báu cho phong trào cách mạng giới Câu 36: Đặc điểm phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ sau Chiến tranh (6)A sự tồn song song khuynh hướng tư sản khuynh hướng vô sản B sau thất bại khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh C khuynh hướng vô sản phát triển nhờ kinh nghiệm khuynh hướng tư sản D cả hai khuynh hướng tư sản vô sản sử dụng bạo lực để loại trừ Câu 37: Đường lối kháng chiến toàn quốc chống Pháp Đảng ta kế thừa đường lối kháng chiến lịch sử dân tộc? A Lối đánh du kích B Chiến tranh nhân dân C Cầu viện nước D Quyết chiến chiến lược Câu 38: Điểm tương đồng mục tiêu mở chiến dịch kháng chiến chống Pháp (1945-1954) Đảng ta? A Phá vỡ âm mưu bình định, lấn chiếm Pháp B Giải phóng vùng Tây Bắc Việt Nam C Mở rộng địa Việt Bắc D Tiêu diệt phần quan trọng sinh lực địch Câu 39: Điểm chung kế hoạch Rơ-ve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát Tátxinhi năm 1950 kế hoạch Nava năm 1953 thực dân Pháp A âm mưu tiếp tục thống trị lâu dài Việt Nam B nhanh chóng kết thúc chiến tranh C giành chủ động chiến trường D đánh vào quan đầu não kháng chiến ta Câu 40: Hạn chế khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối kỷ XIX Việt Nam A tinh thần chiến đấu nghĩa quân chưa liệt B chỉ diễn địa bàn rừng núi hiểm trở C nặng phịng thủ, chủ động tiến cơng D chưa quần chúng nhân dân ủng hộ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL lớp 12 Lịch sử Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 202 - Học Toàn Tập, Đề thi KSCL lớp 12 Lịch sử Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 202 - Học Toàn Tập