Đề thi KSCL lớp 12 Hóa học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 302 - Học Toàn Tập

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:41

Lấy kết tủa Y trộn với kết tủa T rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Q... Glucozo.[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 302 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN MÃ ĐỀ: 302 (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2018 - 2019 Mơn: HĨA HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh: SBD: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108, I = 127,Mn = 55 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, kể bảng tuần hồn, bảng tính tan) Câu 1: Hỗn hợp X gồm axetilen, etilen hidrocacbon Y Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu CO2 và H2O theo tỉ lệ mol :1 Sục hỗn hợp X vào bình đựng dung dịch brom dư, khối lượng bình tăng thêm 0,82 gam, khí khỏi bình đem đốt cháy hồn tồn thu 1,32 gam CO2 0,72 gam H2O Phần trăm theo thể tích Y hỗn hợp X A 50,0% B 75,0% C 25,0% D 33,3% Câu 2: Tơ nilon-6 thuộc loại tơ thuộc loại tơ sau A Tơ poliamit B Tơ nhân tạo C Tơ tự nhiên D Tơ polieste Câu 3: Cho chất: anilin, glyxin, glucozo, triolein kí hiệu ngẫu nhiên X, Y, Z, T Ở điều kiện thường, X Y chất rắn; Z T chất lỏng Kết thí nghiệm với chất ghi lại bảng sau: Thuốc thử Mẫu thử Hiện tượng Dung dịch AgNO3 dung dịch NH3 (đun nóng) X Kết tủa trắng bạc Nước brom T Kết tủa trắng Các chất X, Y, Z A glucozo, triolein, glyxin, anilin B glyxin, anilin, glucozo, triolein C glucozo, glyxin, triolein, anilin D triolein, glyxin, anilin, glucozo Câu 4: Phản ứng thuỷ phân este mơi trường kiềm đun nóng gọi gì? A Hiđrat hố B Xà phịng hố C Crackinh D Sự lên men Câu 5: Cây xanh phổi Trái Đất, giữ vai trò điều hịa khí hậu, làm bầu khí Trong q trình quang hợp, xanh hấp thụ khí CO2, giải phóng khí O2, đồng thời tạo loại hợp chất hữu thiết yếu cho thể người, A este B chất béo C amin D cacbohidrat Câu 6: Quặng boxit nguyên liệu dùng để điều chế kim loại A Đồng B Nhơm C Chì D Natri Câu 7: Oxit sau oxit không tạo muối A P2O5 B CO2 C SiO2 D CO Câu 8: Hoà tan m gam hỗn hợp Ba, Al vào nước thu dung dịch X chứa chất tan 12,544 lít H2 (đktc), khơng cịn chất rắn khơng tan Thổi CO2 dư vào dung dịch X thu kết tủa Y dung dịch Z Đun nóng dung dịch Z đến phản ứng kết thúc thu kết tủa T Lấy kết tủa Y trộn với kết tủa T nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn Q Khối lượng Q là: A 35,70 g B 38,25 g C 39,78 g D 38,76 g Câu 9: Metyl propylat tên gọi hợp chất sau đây? A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C C2H5COOH D C3H7COOH Câu 10: Cho phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau C6H6 o Br /Fe,t  (B) NaOH (C) HClC 6H5OH Hiệu suất trình 80%, lượng benzen ban đầu 2,34 tấn, khối lượng phenol thu (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 302 Câu 11: Trong chất sau chất có liên kết peptit? A Protein B Alanin C Xenlulozo D Glucozo Câu 12: Hidrocacbon sau phân tử vừa có liên kết đơn, vừa có liên kết ba A Axetilen B Propan C Toluen D Etilen Câu 13: Hịa tan hồn tồn 4,8 gam kim loại M vào dung dịch axit HNO3, thu dung dịch X Chia X thành phần - Kết tinh phần điều kiện thích hợp thu 25,6 gam muối Y - Cho phần tác dụng với NaOH dư kết tủa Z Nung Z đến khối lượng không đổi thu 4,0 gam chất rắn Kim loại M thành phần % theo khối lượng muối Y A Mg 16,216% B Cu 8,759% C Cu 16,216% D Mg 9,375 % Câu 14: Hòa tan 0,54 gam Al 0,5 lit dung dịch H2SO4 0,1M dung dịch X Thêm V lít dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch X thu kết tủa Y Nung kết tủa Y đến khối lượng không đổi ta chất rắn nặng 0,51 gam Giá trị lớn V A 1,2 lít B 1,5 lít C 1,1 lít D 0,8 lít Câu 15: Dung dịch dẫn điện A C12H22O11 B C6H6 C C2H5OH D KCl Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn lượng polietilen, sản phẩm cháy cho qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất 10 gam kết tủa Khối lượng bình thay đổi nào? A Tăng 6,2g B Giảm 5,6g C Tăng 4,4g D Giảm 3,8g Câu 17: Thêm 40 ml nước vào 10 ml dung dịch HCl có pH = 2, dung dịch có pH là: A 2,5 B 2,7 C 4,2 D 3 Câu 18: Hoá hết 8,375 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức,đồng đẳng thu thể tích thể tích gam Oxi điều kiện nhiệt độ, áp suất CTPT hai este A C4H8O2 C3H6O2 B C2H4O2 C3H6O2 C C2H4O2 C5H10O2 D C4H8O2 C5H10O2 Câu 19: Để điều chế kim loại natri người ta dùng phương pháp nào? (1) Điện phân nóng chảy NaCl (2) Điện phân nóng chảy NaOH (3) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn (4) Khử Na2O H2 nhiệt độ cao A (1),(2),(4) B (1),(3) C (2),(3),(4) D (1),(2) Câu 20: Ancol X đơn chức, no, mạch hở có tỉ khối so với hiđro 37 Cho X tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng đến 180oC thấy tạo thành anken có nhánh X A butan-1-ol B 2-metylpropan-2-ol C butan-2-ol D propan-2-ol Câu 21: Hỗn hợp muối T chứa peptit X, Y (có số liên kết peptit liên kết) Đốt cháy hoàn toàn 10,74 gam T cần 11,088 lít oxi (đktc), dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vơi dư, khối lượng bình tăng 24,62 gam Mặt khác, đun nóng 0,03 mol T cần vừa đủ 70 ml NaOH 1M, thu hỗn hợp Z chứa muối Gly, Ala, Val, muối Gly chiếm 38,14% khối lượng Phần trăm khối lượng muối Val hỗn hợp Z gần nhất với giá trị sau đây? A 25,3% B 20% C 31,4% D 24,3% Câu 22: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X m gam chất rắn không tan Giá trị m A 5,6 gam B 4,4 gam C 3,4 gam D 6,4 gam Câu 23: Cho dãy chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein Số chất bị thủy phân môi trường axit là: A 3 B 6 C 5 D 4 Câu 24: Từ tinh dầu hồi, người ta tách anetol chất thơm dùng sản xuất kẹo cao su Anetol có tỉ khối so với N2 5,286 Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có phần trăm khối lượng cacbon hiđro tương ứng 81,08%; 8,10%, cịn lại oxi Cơng thức phân tử anetol A C9H8O2 B C5H6O C C6H12O D C10H12O Câu 25: Trong phản ứng oxi hóa khử sau CnH2n + KMnO4 + H2O  CnH2n(OH)2 + MnO2 + KOH Khi phản ứng cân bằng, tổng hệ số tất chất phản ứng (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 302 Câu 26: Nung 100 gam đá vơi, thu 20,37 lít khí cacbonic (đktc) Hàm lượng (thành phần phần trăm) canxicacbonat loại đá vơi nói A 81,37% B 90,94% C 28,96% D 53,62% Câu 27: Hỗn hợp X gồm Mg, Mg(NO3)2, Al Al2O3 Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X vào dung dịch NaNO3 13,44 mol HCl, thu dung dịch Y chứa muối 3,36 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO H2 Tỉ khối Z so với H2 31 3 Cho dung dịch NaOH dư vào Y, có tối đa 1,58 mol NaOH phản ứng, thu 6,96 gam kết tủa Khối lượng Al kim loại hỗn hợp X A 6,48 gam B 4,32 gam C 4,86 gam D 5,40 gam Câu 28: Dãy chất mà tất chất tác dụng với dd AgNO3/NH3 A HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ B CH3CHO, C2H2, saccarozơ C CH3CHO, C2H2, anilin D CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ Câu 29: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH) Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu 30,24 lít khí CO2 (đktc) Đun nóng X với bột Ni thời gian, thu hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với X 1,25 Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủvới V lít dung dịch Br2 0,1M Giá trịcủa V A 0,6 B 0,4 C 0,5 D 0,3 Câu 30: Cho 9,85 gam hỗn hợp amin, đơn chức, bậc tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu 18,975 gam muối Khối lượng HCl phải dùng A 9,521 B 9,512 C 9,125 D 9,215 Câu 31: Trong nhận xét muối amoni, nhận xét đúng? A Khi nhiệt phân muối amoni ln có khí amoniac B Tất muối amoni dễ tan nước, tan điện li hịa tồn thành cation amoni anion gốc axit C Muối amoni tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni anion hidroxit D Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho chất khí làm quỳ tím hóa đỏ Câu 32: Kim loại có tính chất vật lí chung sau đây? A Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, có ánh kim B Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao C Tính dẻo, tính dẫn điện, tính cứng D Có ánh kim, tính dẫn điện, có khối lượng riêng nhỏ Câu 33: Đốt cháy hồn tồn lít hỗn hợp X gồm anken dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 ( Các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Hidrat hóa hồn tồn X điều kiện thích hợp thu hỗn hợp ancol Y, khối lượng ancol bậc hai 6/13 lần tổng khối lượng ancol bậc Phần trăm khối lượng ancol bậc (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) Y A 7,89% B 10,88% C 46,43% D 31,58% Câu 34: Số đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton A 5 B 2 C 4 D 3 Câu 35: Cho dung dịch HCl vào dung dịch Ca(HCO3)2, tượng quan sát nào? A Chỉ tạo thành dung dịch tron suốt B Chỉ xuất kết tủa trắng C Có kết tủa trắng bọt khí D Có bọt khí dung dịch suốt Câu 36: Hai chất đồng phân khác về: A Số nguyên tử cacbon B Công thức phân tử C Số nguyên tử hidro D Công thức cấu tạo Câu 37: Trong bảng tuần hồn ngun tố hóa học,kim loại kiềm thổ thuộc nhóm A IIIA B IA C IIA D IIB Câu 38: Cho glucozơ lên men tạo thành ancol, khí CO2 tạo thành dẫn qua dung dịch nước vôi dư, thu 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men 80%, khối lượng ancol thu (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 302 Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 26,72 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic glixerol (trong số mol axit metacrylic số mol axit axetic) O2 dư, thu hỗn hợp Y gồm khí hơi Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,76 mol Ba(OH)2, thu 98,5 gam kết tủa dung dịch Z Đun nóng Z lại xuất kết tủa Cho 26,72 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 2M, sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần giá trị nào ? A 28,9 gam B 24,7 gam C 35,6 gam D 30,1 gam Câu 40: Dãy chất sau vừa có tính khử, vừa có tính oxi hố? A SO2, Fe2O3, Fe(OH)2, H2S B O2, Fe(OH)3, FeSO4, Cl2 C Cl2, SO2, FeO, Fe3O4 D Fe, O3, FeCO3, H2SO4 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL lớp 12 Hóa học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 302 - Học Toàn Tập, Đề thi KSCL lớp 12 Hóa học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 302 - Học Toàn Tập