Đáp án đề thi học kì 1 môn toán học lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:35

- Bài tập về chứng tỏ điểm nằm giữa, tính độ dài đoạn thẳng, chứng tỏ trung điểm của đoạn thẳng. Năng lực: tự học, vận dụng, tính toán, sáng tạo.[r] (1)PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Bài Đáp án Biểu điểm Bài (2 điểm) a) 27.43 + 27.57 = 27.(43 + 57) 0,25 đ = 27.100 = 2700 0,25 đ b) 36 : 33– (2020 – 2019)4 + 20190 = 33 – 14 + 0,25 đ = 27 – + = 27 0,25 đ c) 140 : 54 35 33 4 = 140: [54 + 16] 0,25 đ = 140 : 70 = 0,25 đ d) |39 | + (– 67) + (-39) + 25 = [39 + (-39)] + [(-67) + 25] 0,25 đ = + (-42) = -42 0,25 đ Bài (2 điểm) a) 5x + 27 = 72 5x = 45 0,25 đ … x = 0,25 đ b) (x  12) : = 19 … x – 12 = 95 0,25 đ … x = 107 0,25 đ c) 44 + 3x = 53 … 3x = 81 0,25 đ … x = 0,25 đ d) | x – |  =  … | x – | = 0,25 đ … x = x = 0,25 đ Bài (2 điểm) a) Gọi số đĩa chia nhiều x (đĩa) , (x N*, x  36) 0,25 đ Theo đề ta có: 90 x , 36 x, 108 x mà x lớn  x = ƯCLN(90, 36, 108) 0,25 đ Tìm ƯCLN(90, 36, 108) = 18 0,5 đ Vậy số đĩa chia nhiều 18 (đĩa) 0,25 đ b) Mỗi đĩa có: (quả cam); (quả táo); (quả mận) 0,75 đ Bài (3,5 điểm) -Vẽ hình đến câu a x A M N P 0,25 đ a) Vì tia Ax, ta có : AM < AN (2 cm < cm) nên điểm M nằm hai điểm A N 0,75 đ b) Vì điểm M nằm hai điểm A N nên: 0,25 đ AM + MN = AN 0,25 đ Thay số tính MN = 3cm 0,5 đ c) Vẽ điểm P 0,25 đ Vì P M nằm hai tia đối gốc A nên A nằm P M => PA + AM = PM (2)Thay số tính PM = 3cm 0,25 đ So sánh : PM = MN 0,25 đ d) Khẳng định M trung điểm đoạn NP 0,25 đ Giải thích M trung điểm đoạn NP 0,25 đ Bài (0,5 điểm) Gọi số bạn nhóm học sinh lớp 6A x (bạn), < x < 91 Theo đề xƯ (91) = 1; 7;13;91 Vì < x < 91 nên x = x = 13 0,25 đ * Nếu x = bạn phải trả : 91 000 : = 13 000 đ Khi bạn mua bút chì (vì 5000 + 3000 = 13 000) *Nếu x = 13 bạn phải trả: 91000 : 17 = 7000 đ(không thoả mãn 5000 + 3000 > 7000) Vậy số bạn nhóm học sinh lớp 6A bạn 0,25 đ Chú ý : học sinh làm khác cho điểm tối đa GIÁO VIÊN RA ĐỀ Trần Thị Phượng TỔ TRƯỞNG CM Phạm Anh Tú KT HIỆU TRƯỞNG PHĨ HIỆU TRƯỞNG (3)PHỊNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TỐN Năm học 2019 - 2020 I Mục tiêu: 1 Kiến thức: kiểm tra lĩnh hội kiến thức học sinh về: - Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa tập hợp số tự nhiên - Thứ tự thực phép tính - Ước bội, ước chung bội chung, ước chung lớn bội chung nhỏ hai hay nhiều số - Giá trị tuyệt đối số nguyên, cộng hai số nguyên, tính chất phép cộng số nguyên - Điểm, đường thẳng, tia, điểm nằm hai điểm, cộng đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng 2 Kỹ năng: HS biết vận dụng kiến thức học vào làm dạng tập: - Tính giá trị biểu thức - Tìm x - Bài toán áp dụng ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ - Bài tập chứng tỏ điểm nằm giữa, tính độ dài đoạn thẳng, chứng tỏ trung điểm đoạn thẳng 3 Thái độ: tích cực, tự giác, cẩn thận, nghiêm túc làm 4 Năng lực: tự học, vận dụng, tính tốn, sáng tạo II Ma trận đề kiểm tra: Nội dung Nhận biết Thông hiểu dụng Vận Vận dụng cao Tổng 1 Các phép tính tập hợp số tự nhiên 3 6 3 Ước bội, ước chung, bội chung, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ 1 0,5 2 2,5 Giá trị tuyệt đối số nguyên, phép cộng, tính chất phép cộng số nguyên 2 1 2 1 Điểm nằm hai điểm, cộng đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng 1 2 0,5 4 3,5 Tổng 7 (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 1 môn toán học lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 1 môn toán học lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập