Đề thi thử THPT quốc gia

9 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:26

Số tiền thứ nhất ông gửi vào ngân hàng Y với lãi suất cố định là 0, 37% một tháng trong thời gian 9 tháng.. Số tiền còn lại ông gửi vào ngân hàng X với lãi suất cố định là 1,7% một qu[r] (1)ĐỀ ÔN TẬP TN THPT 2020 Câu [ Mức độ 1] Gọi z z1; 2 hai nghiệm phức phương trình z2− + =z Giá trị 1 1 z + z A 4 B C D 2 Câu [ Mức độ 1] Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( )S :x2+y2+ +z2 2x−4y− =4 Bán kính mặt cầu ( )S A 1 B 9 C 3 D 2 Câu [ Mức độ 1] Cho dãy số ( )un thỏa mãn u1=1,un+1 =un+2,(n ,n1) Kết ? A u3 =7 B u3 =2020 C u3 =15 D u3 =5 Câu [ Mức độ 1] Cho hàm số f x( )=x3−3x2−9x+1 có đồ thị ( )C Gọi A x y( 1, 1) ( 2, 2) B x y điểm cực đại cực tiểu đồ thị hàm số ( )C Tính tổng S= +x x A S= −3 B S =2 C S=3 D S= −2 Câu [ Mức độ 1] Giá trị biểu thức T =( )e3 log 2e A.9 B 8 C e D 6 Câu [ Mức độ 1] Cho khối cầu có bán kính R=6 Thể tích khối cầu cho A.72 B 48 C 288 D 144 Câu [ Mức độ 1] Tập nghiệm bất phương trình: 3x27 A (− −; 3] B (3;+ ) C [3;+) D (− −; 3) Câu [ Mức độ 2] Từ chữ số 5, 6, 7, lập số tự nhiên gồm bốn chữ số (2)Câu [ Mức độ 1] Tính thể tích V khối lăng trụ có diện tích đáy B=a2và chiều cao h= a A V =16 a3 B V =4 a3 C 3 V = a D V =2 a3 Câu 10 [ Mức độ 1] Đồ thị hàm số có dạng đường cong hình bên ? A y=x3+3x B x y x − + = + C 3 3 y=xx+ D x y x − − = − Câu 11 [ Mức độ 4] Cho hàm số y= f x( )có bảng biến thiên sau Phương trình (cos ) 1f x = có nghiệm thuộc đoạn 0;10 A. 40 B. 20 C. 80 D.100 Câu 12 [ Mức độ 1] Tìm họ nguyên hàm hàm số f x( )=sin 2x A. ( ) 1cos 2 f x dx= − x C+  B f x dx( ) =cos 2x C+ C f x dx( ) = −cos 2x C+ D. ( ) 1cos 2 f x dx= x C+  Câu 13 [ Mức độ 2] Cho hàm số y=ax3+bx2+ +cx d có đồ thị hình vẽ (3)Trong số a b c, , d có số dương? A 4 B 2 C 3 D 0 Câu 14 [ Mức độ 1] Tính tích phân 2 2 I = x xdx cách đặt t=x2−1 Khẳng định ? A 0 I =  tdt B 1 I=  tdt C 1 I = tdt D 0 I = tdt Câu 15 [Mức độ 3] Cho hàm số y mx 5m x m − − = + (m tham số thực) Có giá trị nguyên m để hàm số cho nghịch biến khoảng xác định? A 3 B 4 C D 2 Câu 16 [ Mức độ 1] Trong không gian Oxyz, mặt phẳng qua điểm A(1; 0; 0), B(0; 2;0), (0; 0;3) C có phương trình A. 1 x y z + + = B. 1 x y z + + = C. 1 x y z + + = D. 1 x+ + =y z Câu 17 [Mức độ 4] Cho hàm số f x( )= x3−3x2 +m2− −m (m tham số thực) Gọi S tập hợp giá trị m để giá trị lớn hàm số f x( ) đoạn  0;3 đạt giá trị nhỏ Tổng phần tử S A −1 B 1 2 C 1 (4)Câu 18 [ Mức độ 2] Đồ thị hàm số x y x − = + có tất đường tiệm cận? A.2 B 0 C 1 D.3 Câu 19 [Mức độ 2] Cho F x( )=2xex nguyên hàm hàm số e f xx ( ) Tìm nguyên hàm hàm sốf x( )cosx A f x( )cosxdx= −(2x+2 sin) x−2 cosx C+ B ( )cos (2 sin) cos f x xdx= x+ xx C+  C f x( )cosxdx= −(2x+2 sin) x+2 cosx C+ D ( )cos (2 sin) cos f x xdx= x+ x+ x C+  Câu 20 [Mức độ 1] Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(4;0;1) B(−2; 2;3) Phương trình phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB ? A 3x− − − =y z 11 B 3x+ + − =y z C 3x− − =y z D 3x− − +y z 11=0 Câu 21 [Mức độ 1] Trong không gian Oxyz, đường thẳng qua điểm M(1; 2; 3− ) nhận vectơ u=(2; 1;1− ) làm vectơ phương có phương trình tắc là: A 1 1 x+ = y− = z+ − B 2 1 1 x− = y+ = z− − C 2 1 x+ = y+ = z− − D 1 2 1 x− = y− = z+ − Câu 22 [Mức độ 1] Giá trị thực x y cho 3x+ +2 (2y−1)i= − +1 5i là: A 3 x= − y=1 B x= −1 y=2 C x= y=2 D x= −1 y= Câu 23 [ Mức độ 3] Cho khối chóp S ABCD tích 27, đáy ABCD hình thang có / / AB CD AB=2CD Gọi Mlà trung điểm cạnh SA,N điểm thuộc cạnhBC cho NB=2NC Mặt phẳng (DMN)chia khối chóp S ABCD thành hai khối đa diện, thể tích khối đa diện chứa đỉnh A A 45 4 B 14 C 63 4 D.13 (5)A x=6 B x=24 C x=12 D x=30 Câu 25 [Mức độ 1] Cho hình chóp có đáy hình vng cạnh 4 chiều cao Tính thể tích V khối chóp cho A V =24 B V =4 C. V =48 D V =16 Câu 26 [Mức độ 1] Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2;0 ,) (B −1;0; 2− ) Tìm tọa độ trung điểm M đoạn thẳng AB A M(0;1; 1− ) B M(0; 2; 2− ) C. M(− − −2; 2; 2) D ( 1; 1; 1) M − − − Câu 27 [Mức độ 2] Gọi S= a b; tập nghiệm bất phương trình 2 log x−6 log x+ 8 Giá trị 4 a b+ A B 17 C. D 9 2 Câu 28 [ Mức độ 2] Cho hàm số f x( ) liên tục  0; với 4 0 ( ) f x dx=  Tính   4 0 1 ( ) I = − f x dx A 5 B −2 C 1 D 2 Câu 29 [ Mức độ 1] Trong mặt phẳng Oxy Điểm ( 4;3)A − điểm biểu diễn số phức z sau đây? A z= −3 4i B z= − −4 3i C z= +3 4i D z= − +4 3i Câu 30 [ Mức độ 2] Giá trị lớn hàm số ( ) f x =xx+ đoạn −3;3 bằng: A. B. −16 C. D. 20 Câu 31 [Mức độ 2] Cho hình chóp S ABCD , có đáy ABCD hình vng cạnh a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD A. aB. a  (6)Câu 32 [ Mức độ 3] Xét cặp số nguyên dương (x y0; 0) thỏa log7(7x+ −7) 3y=343yx 0 x 2020 Giá trị x0−42y0 Tìm khẳng định khẳng định sau ? A 300 B 0 C 400 D 2020 Câu 33 [ Mức độ 3] Xếp ngẫu nhiên năm học sinh ngồi vào tám ghế giống hàng ngang (mỗi ghế ngồi học sinh) Tính xác suất cho có hai ghế trống kề A 1 7 B 1 4 C 9 14 D. 25 28 Câu 34 [Mức độ 2] Cho hàm số y= f x( )có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y= f x( ) đồng biến khoảng đây? A ( )0;1 B (−1;1) C (−1; 0) D. (−; 0) Câu 35 [Mức độ 2] Xét số thực dương a,b tùy ý thỏa log 9.log7 9a− =9 log7b Mệnh đề nào ? A a=79b B b 79 a = C 9 7b a= D 9a−7b=0 Câu 36 [Mức độ 2] Tập xác định hàm số y=log3x là: 2 2 4 x y 0 1 -1 3 (7)A 0;+) B (0;+) C D. \ 0  Câu 37 [ Mức độ 2] Ông A gửi tổng cộng 500 triệu đồng vào hai ngân hàng X Y theo phương thức lãi kép Số tiền thứ ông gửi vào ngân hàng Y với lãi suất cố định 0, 37% tháng thời gian tháng Số tiền lại ông gửi vào ngân hàng X với lãi suất cố định 1,7% quý thời gian 15 tháng Tổng số tiền lãi ông thu từ hai ngân hàng chưa làm trịn 27866121,21 đồng Tính số tiền gần ông A gửi hai ngân hàng X Y A 100 triệu đồng 400 triệu đồng B 400 triệu đồng 100 triệu đồng C 300 triệu đồng 200 triệu đồng D 200 triệu đồng 300 triệu đồng Câu 38 [Mức độ 2] Số điểm chung đồ thị hàm số y=(x−2)(x2+3x−1) với trục hoành A 1 B 3 C 2 D 0 Câu 39 [ Mức độ 1] Cho hàm số y= f x( ) có bảng biến thiên hình sau Số nghiệm thực phương trình 3f x( )=2 A 4 B 2 C 1. D 3 Câu 40 [Mức độ 1] Cho hình nón có bán kính đáy r=4 độ dài đường sinh l=5 Diện tích xung quanh hình nón cho A 40 B 16C 20 D 48 Câu 41: [ Mức độ 1] Cho số phức z 3i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 4, phần ảo B Phần thực 4, phần ảo 3 C Phần thực 4, phần ảo D Phần thực 4, phần ảo 3 Câu 42: [ Mức độ 1] Cho hai số phức z1 6i z2 3i Số phức 3z1 4z2là? (8)Câu 43: [ Mức độ 2] Trong khơng gian Oxyz,phương trình sau phương trình đường thẳng qua điểm A(2;3;1) vng góc với mặt phẳng ( )P :x−3y+ + =z 0? A 2 3 x t y t z t = − +   = − −   = − +  B 3 x t y t z t = +   = −   = +  C 3 x t y t z t = +   = − +   = +  D 2 3 x t y t z t = +   = +   = +  Câu 44: [ Mức độ 2] Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y=x3, trục hoành hai đường thẳng x=1,x=3là A S=20 B S =21 C S =19 D S=18 Câu 45: [Mức độ 3] Trong không cho tam giác ABC vuông cân A, biết AB=4a Thể tích khối nón trịn xoay tạo thành quay tam giác ABC quanh cạnh huyền BC bằng A 16 aB 3 32 3 aC 3 64 3 aD 3 64 aCâu 46: [Mức độ 2] Cho hàm số y= f x( ) có bảng xét dấu đạo hàm hình vẽ bên Hàm số cho đạt cực đại A x=1 B x=2 C x= −1 D x=0 Câu 47: [ Mức độ 2] Thiết diện qua trục hình trụ hình vng canh Thể tích khối trụ giới hạn hình trụ cho A 72  B 216  C 18  D 54  (9)A 3 165 55 a B 3 31 31 a C 93 31 a D 3 93 31 a Câu 49: [Mức độ 3] Xét số thực dương , ,a b c thỏa mãn abc= e Biết giá trị lớn của biểu thức T =2ln lna b+7 ln lnb c+3ln lnc a phân số tối giản p q ,p q số tự nhiên Giá trị q−3p A 10 B 11 C 12 D 9 Câu 50: [Mức độ 3] Cho hình chóp S ABCSA vng góc với mặt phẳng (ABC), tam giác ABC vng B AC=SB=2,BC=1.Góc đường thẳng SA mặt phẳng (SBC) A 45 B 90 C 30 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia