Đề thi chuyên Hóa học Phú Yên 2013-2014 - Học Toàn Tập

1 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:16

Bằng phương pháp hóa học, hãy tách (dưới dạng vẽ sơ đồ) các chất trong hỗn hợp Z ra khỏi nhau mà không làm thay đổi khối lượng của chúng như khi còn ở trong Z (ghi rõ điều kiện phản ứng[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TINH PHÚ YÊN -KỲ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHANH Năm học 2013-2014 MÔN THI: HĨA HỌC Thời gian: 120 phút (khơng kể thời gian phát đề) Cho khối lượng mol nguyên tử nguyên tố (gam/mol): Mg = 24; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Ag = 108; Cu = 64; C = 12; H = 1; O = 16; S = 16; Br = 80. Câu (5,0 điểm) Cho chất rắn (riêng biệt): Al4C3, CaC2, NaH Na2O2 tác dụng với nước, thu khí tương ứng: A, B, C D a Viết phương trình phản ứng hóa học xác định chất A, B, C D (biết C, D đơn chất) b Cho chất A, B, C D phản ứng với đơi (điều kiện thích hợp) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy (nếu có) c Trong trường hợp A, B, C D chứa bình (riêng biệt) bị nhãn Bằng phương pháp hóa học, phân biệt chất A, B, C D Câu (5,0 điểm) Cho 32,4 gam hỗn hợp bột kim loại X (gồm Mg Fe trộn theo tỉ lệ khối lượng tương ứng 2:7) vào 1,0 lít dung dịch hỗn hợp Y (gồm AgNO3 0,3M; Cu(NO3)2 0,25M Fe(NO3)3 0,4M), khuấy để phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn Z dung dịch Q a Tính khối lượng (gam) chất rắn Z nồng độ mol chất có dung dịch Q (coi thể tích dung dịch sau phản ứng khơng thay đổi) b Bằng phương pháp hóa học, tách (dưới dạng vẽ sơ đồ) chất hỗn hợp Z khỏi mà không làm thay đổi khối lượng chúng Z (ghi rõ điều kiện phản ứng - có chất tham gia phản ứng) Câu (5,0 điểm) 3.1 Hòa tan 92 gam C2H5OH vào nước nguyên chất, 250 ml dung dịch X a Tính độ rượu nồng độ phần trăm dung dịch X Biết DC2H5OH0,8gam/ml, DH2O1,0gam/ml thể tích dung dịch X tổng thể tích chất lỏng ban đầu tạo nên X b Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với kali dư, thu V lít khí H2 (đktc) Xác định giá trị V? 3.2 Lấy 4,6 gam C2H5OH 4,5 gam axit hữu A (CnH2nO2) hòa trộn vào tạo thành hỗn hợp Y Chia Y thành hai phần nhau: - Đốt cháy hồn tồn phần khí oxi dư, thu 11,75 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O (hơi) - Đun nóng phần hai (có mặt H2SO4 đặc xúc tác), thu m gam sản phẩm hữu Xác định giá trị m, giả sử xảy phản ứng axit ancol với hiệu suất đạt 60% 3.3 Nếu lấy toàn Y (ở câu 3.2) cho vào 200 ml dung dịch NaOH 1,0 M Cô cạn dung dịch thu sau phản ứng, m1 gam chất rắn Z Thêm vào Z lượng CaO, trộn nung nóng hỗn hợp, thu V ml khí T a Vì phải thêm CaO vào Z trước thực phản ứng? b Tính m1 (gam), V (ml), cho phản ứng xảy hoàn toàn Câu (5,0 điểm) 4.1 Ba chất A, B, C có số nguyên tử cacbon Đốt cháy hoàn toàn 1,64 gam chất A, thu 4,4 gam CO2 1,08 gam H2O C hidrocacbon Khi đốt cháy lượng mol B C, số mol nước tạo từ B 1,25 lần số mol nước tạo từ C Xác định công thức phân tử A, B, C Biết phân tử A chứa hai nguyên tử oxi phân tử A nặng phân tử B 18 đvC 4.2 X hidrocacbon thể khí (trong điều kiện thường), mạch hở, phân tử có cấu tạo dạng đối xứng với số nguyên tử cacbon lớn phân tử X hấp thu nhiều phân tử hidro tiến hành phản ứng cộng hidro a Xác định công thức cấu tạo X b Cho X phản ứng với brom nước, thu hai sản phẩm: Y (C4H8Br2) Z (C4H9OBr) Hãy biểu diễn công thức cấu tạo, gọi tên Y, Z viết phương trình phản ứng tạo thành Y Z ……… HẾT ……… Lưu ý: Thí sinh khơng phép sử dụng Bảng tuần hồn; Giám thị khơng giải thích thêm. Họ tên thí sinh: ……… Số BD: ……… Chữ ký giám thị 1: ……… Chữ ký giám thị 2: ……… trang 1/4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chuyên Hóa học Phú Yên 2013-2014 - Học Toàn Tập, Đề thi chuyên Hóa học Phú Yên 2013-2014 - Học Toàn Tập