Thông báo thay đổi người đại diện

2 1,377 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 15:15

Tên DN: Số:…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi : Phòng Đăng ký Kinh doanh . 1.Tên Doanh nghiệp : ( ghi bằng chữ in hoa) - Giấy ĐKKD số : - Do : .Cấp ngày : - Địa chỉ trụ sở chính : . - Điện thoại : Fax : . - Email : . Website : 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .Nam/nữ : + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp: nơi cấp: . + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : . Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau : 1.Họ tên của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) . Nam/nữ : . + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp : . nơi cấp : . + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 2.Họ tên người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thể của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/nữ : . Chức danh : . + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp : . nơi cấp : . + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Công ty cam kết : - Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi không thuộc đối tượng cấm của pháp luật. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. ngày……tháng …năm 200…. Chủ tịch HĐTV (chủ tịch HĐQT,chủ sở hữu công ty) (ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên) Kèm theo đăng ký thay đổi : . : . Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau : 1.Họ tên của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty (ghi. Số:…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông báo thay đổi người đại diện, Thông báo thay đổi người đại diện, Thông báo thay đổi người đại diện

Từ khóa liên quan