Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Mã đề 132 - Học Toàn Tập

1 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 05:44

[r] (1) SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 Mơn thi: TIẾNG ANH NN1 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM (Mỗi câu 0,2 điểm) Câu Mã đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 1 B C C B 2 C C C D 3 D B A C 4 B D C C 5 A B B A 6 D D B B 7 C A B D 8 C D D D 9 D B B C 10 C B C A 11 B C C A 12 C C A D 13 C A A D 14 A A D A 15 A B A B 16 B A B B 17 A C B B 18 C A C C 19 A A A B 20 A C A A 21 A B A D 22 A B D D 23 C C D A 24 D C B C 25 C D C A 26 B D A D 27 B B D A 28 C B A B 29 B D B B 30 B A D C 31 D B C A 32 B C B A 33 D B C A 34 A D C D 35 A A D C 36 A D B D 37 B D D A 38 A B A B 39 C A D D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Mã đề 132 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Mã đề 132 - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan