Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 305 - Học Toàn Tập

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 05:12

Câu 39: Nội dung nào không đúng về tác động của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đối với phong trào giải phóng dân tộc?. Quyết định xu hướng phát triển của các nước sa[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 305 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ LẦN KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: LỊCH SỬ Ngày thi: 23 + 24/2/2019 - Đề thi có trang Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ……… Số báo danh: ……… Mã đề thi 305 Câu 1: Từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70 kỷ XX, Liên Xô thực nhiệm vụ A xây dựng sở vật chất - kĩ thuật chủ nghĩa xã hội B tiêu diệt hồn tồn chủ nghĩa phát xít, bảo vệ Tổ quốc C khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh D giúp đỡ nước Đông Âu thành lập nhà nước Câu 2: Trước tác động tích cực xu tồn cầu hóa, nước phát triển cần A cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hịa bình” B tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường C giữ gìn giá trị truyền thống dân tộc D gia tăng tính cạnh tranh kinh tế Câu 3: Đảng cộng sản Đông Dương công nhận phân độc lập, trực thuộc Quốc tế cộng sản từ sau A hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (10/1930) B phong trào cách mạng 1930 - 1931 C hội nghị hợp tổ chức cộng sản (6/1 - 7/2/1930) D phong trào dân chủ 1936 - 1939 Câu 4: Một điểm giống phong trào Cần Vương (1885 - 1896) khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) A chịu ảnh hưởng sâu sắc chiếu Cần vương B làm chậm q trình hồn thành xâm lược Việt Nam thực dân Pháp C nổ thực dân Pháp hồn thành cơng bình định Việt Nam D bị chi phối hệ tư tưởng phong kiến Câu 5: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân Việt Nam mặt trận Đà Nẵng (1858 - 1859) không A phản ánh phối hợp chiến đấu triều đình Huế với nhân dân B chứng tỏ tinh thần đoàn kết, chủ động kháng chiến nhân dân C làm thất bại hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” Pháp D buộc thực dân Pháp phải chuyển hướng công vào Gia Định Câu 6: Yếu tố khách quan dẫn tới đời tổ chức ASEAN A nhu cầu giúp đỡ giải để khó khăn phát triển nước thành viên B xuất tổ chức hợp tác khu vực Thế giới C gần gũi địa lí, tương đồng lịch sử, kinh tế, văn hóa nước thành viên D nhu cầu hạn chế ảnh hưởng Mĩ chủ nghĩa xã hội Câu 7: Nội dung sau không phải vấn đề quan trọng cấp bách đặt cho nước đồng minh hội nghị Ianta (2/1945)? A Nhanh chóng đánh bại hồn tồn nước phát xít B Tổ chức lại giới sau Chiến tranh giới thứ hai C Chấm dứt chiến tranh, trừng phạt nước bại trận D Phân chia thành nước thắng trận Câu 8: Nghị Hội nghị Quân cách mạng Bắc Kỳ (4/1945) Việt Nam triển khai thực tiễn qua kiện A Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam thành lập (16/4/1945) B “Quân lệnh số ” ban bố (13/8/1945) (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 305 D Đại hội quốc dân triệu tập (16 – 17/8/1945) Câu 9: Sau Chiến tranh giới thứ nhất, giai cấp tiểu tư sản Việt Nam bao gồm: A tiểu thương, tiểu chủ, trí thức, thợ thủ công, tư sản dân tộc B tiểu thương, tiểu chủ, cơng chức, trí thức, học sinh, sinh viên C chủ xưởng, thợ thủ công, học sinh, sinh viên, công chức D thợ thủ công, viên chức, học sinh, sinh viên, tiểu địa chủ Câu 10: Luận cương trị Trần Phú soạn thảo (10/1930) khơng đưa cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà nặng đấu tranh giai cấp cách mạng ruộng đất lí chủ yếu nào? A Nông dân giai cấp đông đảo bị bóc lột nặng nề xã hội Việt Nam B Phần lớn ruộng đất tập trung tay giai cấp địa chủ phong kiến C Công - nông lực lượng đông đảo liệt cách mạng D Không xác định mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc Câu 11: Trong chiến tranh Việt Nam, từ năm 1969 đến năm 1973, Mỹ tiếp tục A sử dụng quân Mỹ quân đồng minh làm lực lượng xung kích B sử dụng thủ đoạn ngoại giao, hồ hỗn Liên Xô - Trung Quốc C tăng cường việc dồn dân lập “ấp chiến lược” D âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” Câu 12: Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ (1897 - 1913) Việt Nam bối cảnh A hồn thành q trình xâm lược Việt Nam B tiến hành q trình xâm lược tồn lãnh thổ Việt Nam C hồn thành q trình bình định Việt Nam D dập tắt phong trào đấu tranh nhân dân Việt Nam Câu 13: Xu hướng bạo động xu hướng cải cách phong trào yêu nước Việt Nam đầu kỉ XX có khác A Động B Kẻ thù trước mắt C Khuynh hướng D Lực lượng lãnh đạo Câu 14: Đặc điểm lớn nhất, độc đáo cách mạng Việt Nam thời kì 1954 - 1975 A đất nước bị chia cắt hoàn toàn thành hai miền B tiến hành chống chủ nghĩa thực dân đế quốc Mỹ C tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác D chịu tác động sâu sắc chiến tranh lạnh Câu 15: Nguyên nhân khách quan giúp nước Tây Âu hồn thành cơng khơi phục kinh tế sau Chiến tranh giới thứ hai? A Thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc B Sự viện trợ Mỹ C Sự suy yếu Liên Xô D Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật Câu 16: Bài học từ việc kí kết hiệp định Sơ (1946), Giơ-ne-vơ (1954), Pari (1973) vận dụng hoạt động ngoại giao A đảm bảo nguyên tắc thống đất nước B nhân nhượng đến để giữ vững hịa bình C không vi phạm chủ quyền quốc gia, dân tộc D tranh thủ không điều kiện giúp đỡ quốc tế Câu 17: Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 khơng có tương đồng A Phương pháp B Hình thái C Kết D Lãnh đạo Câu 18: Nội dung thể tiến nhân văn Hiệp định Pari Việt Nam (1973) so với Hiệp định Giơ-ne-vơ Đông Dương (1954) A bên tham chiến ngừng bắn, chấm dứt hoạt động quân B đế quốc không can thiệp vào công việc nội Việt Nam C nước công nhận quyền dân tộc Việt Nam D Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh Câu 19: Hình thức phát triển bạo lực Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam A giành quyền cách nhanh gọn, đổ máu B kết hợp khởi nghĩa nông thôn thành thị (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 305 D từ khởi nghĩa phần tiến lên tổng khởi nghĩa Câu 20: Sáng tạo độc đáo Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930) A kết hợp phong trào yêu nước với phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác Lênin B soạn thảo Cương lĩnh trị, giải nhiệm vụ dân tộc dân chủ cách mạng C tiến hành hội nghị thành lập Đảng nước D giữ vai trị triệu tập chủ trì hội nghị thành lập Đảng Câu 21: Một ý nghĩa quốc tế Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 A đưa nhân dân lao động Nga lên làm chủ đất nước vận mệnh B làm cho chủ nghĩa tư khơng cịn hệ thống hồn chỉnh, bao trùm giới C xóa bỏ chế độ bóc lột, mở kỉ nguyên lịch sử nước Nga D làm thay đổi hồn tồn tình hình đất nước số phận hàng triệu người Nga Câu 22: Nhận xét phong trào cách mạng 1930 - 1931 Việt Nam? A khơng mang tính cải lương B khơng mang tính cách mạng C mang tính dân tộc D có tính chất dân chủ Câu 23: Trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) chống Mỹ (1954 - 1975), để bồi dưỡng sức dân, nông dân, Đảng Lao động Việt Nam đưa biện pháp gì? A Tăng lương, thực đời sống B Triệt để giảm tô cải cách ruộng đất C Đưa nông dân vào hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao D Tăng cường vệ sinh phòng bệnh, chăm lo sức khỏe cho nhân dân Câu 24: Mục đích cuối Pháp kế hoạch Nava A tăng cường ngụy quân xây dựng đội quân động chiến lược mạnh B giành thắng lợi quân định nhằm kết thúc chiến tranh C bình định Đơng Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực D làm thất bại âm mưu cường quốc, độc chiếm Đông Dương Câu 25: “Người khổng lồ kinh tế, lùn trị” cụm từ nói nước nào? A Nhật Bản B Pháp C Canađa D Cộng hòa liên bang Đức Câu 26: Cơng chuẩn bị tồn diện cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Việt Nam hoàn thành A Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5/1941) B Hội nghị Quân cách mạng Bắc Kỳ (từ ngày 15 đến ngày 20/4/1945) C cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng đến tháng 8/1945) D Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (2/1943) Câu 27: Ý phản ánh Hiệp định Sơ (6/3/1946) kí kết hai đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hịa Chính Phủ Pháp? A Việt Nam đổi không gian lấy thời gian B Pháp công nhận quyền tự Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa C Việt Nam nhân nhượng tất quyền lợi kinh tế, trị cho Pháp D Pháp công nhận chủ quyền Việt Nam Câu 28: Định ước Henxinki (8/1975) kí kết 33 nước châu Âu Mỹ Canađa A khẳng định hợp tác, phát triển xu chủ đạo châu Âu B tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ Đông Đức Tây Đức C mở điều kiện giải hịa bình xung đột giới D đánh dấu chấm dứt tình trạng đối đầu Đông - Tây châu Âu Câu 29: Thuận lợi cách mạng Việt Nam sau chiến thắng Biên giới (1950) A nước xã hội chủ nghĩa công nhận đặt quan hệ ngoại giao B địa Việt Bắc bảo vệ C tiêu hao phận sinh lực địch D quân đội ta giành chủ động chiến trường Bắc Bộ (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 305 A chủ nghĩa thực dân kiểu B chế độ nô lệ C chủ nghĩa thực dân kiểu cũ D chế độ phong kiến Câu 31: Nội dung khơng phải lí Đảng cộng sản Đông Dương chưa chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa sau Nhật đảo Pháp (9/3/1945)? A Lực lượng Pháp Đơng Dương cịn mạnh B Tầng lớp trung gian ảo tưởng vào Nhật C Lực lượng Nhật chưa hoàn toàn suy yếu D Cơ sở Đảng địa phương chưa sẵn sàng Câu 32: Yếu tố quốc tế tác động trực tiếp đến việc kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Đơng Dương A xu tồn cầu hóa B xu hịa hỗn Đơng - Tây C hịa hỗn nước lớn D chiến tranh Triều Tiên bùng nổ Câu 33: Bản Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược kí kết ngày 23/8/1939 A giải pháp tốt để bảo vệ lợi ích quốc gia Liên Xô lúc B mục tiêu hàng đầu sách khơng can thiệp Mỹ C thắng lợi sách nhượng phát xít Anh, Pháp D đỉnh cao sách dung dưỡng Liên Xơ phát xít Đức Câu 34: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc? A Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai (6/1919) B Nguyễn Ái Quốc tham gia Hội người Việt Nam yêu nước Pháp (1917) C Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lê-nin (7/1920) D Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua, tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản thành lập Đảng cộng sản Pháp (25/12/1920) Câu 35: Nguyên tắc tư tưởng Việt Nam Quốc dân đảng nêu năm 1929 A Triết học ánh sáng B Chủ nghĩa xã hội dân chủ C học thuyết Tam dân D “Tự - Bình đẳng - Bác ái” Câu 36: Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ thực miền Nam Việt Nam (1961 - 1965), “ấp chiến lược” đóng vai trị A “xương sống” B công cụ C chỗ dựa D hậu Câu 37: Ý nghĩa quan trọng chiến thắng Bình Giã (2/12/1964) Việt Nam A mở đầu thời kì khủng hoảng triền miên quyền Sài Gịn B làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” C chứng tỏ bất lực, yếu Chính phủ quân đội Hoa Kỳ D làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Câu 38: Quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập sau Chiến tranh giới thứ hai A Thái Lan B Lào C Việt Nam D Inđônêxia Câu 39: Nội dung không đúng tác động quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc? A Quyết định xu hướng phát triển nước sau giành độc lập B Là yếu tố dẫn tới đời phong trào “Không liên kết” C Làm cho đấu tranh nhiều nước trở nên căng thẳng, phức tạp D Để lại di chứng cho nhiều nước trình phát triển sau Câu 40: Cách mạng Lào (1945 - 1975) nhận giúp đỡ có hiệu từ A qn tình nguyện Việt Nam B nhân dân Campuchia C nhân dân tiến Pháp D Liên hợp quốc -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 305 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia Lịch sử 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 305 - Học Toàn Tập