Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 257 - Học Toàn Tập

2 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 00:01

[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG NHẬT Mã đề thi Câu số 257 372 485 514 635 718 1 A B B D A A 2 C A C A C D 3 A D C D D D 4 D A A D C A 5 A C A D D C 6 B B C B A A 7 D C D C B B 8 C C C A D A 9 B C A A A B 10 B B A D D A 11 D A D B A D 12 B B B C A A 13 A C D A C C 14 A D C D B D 15 A C A B D C 16 D D D C B A 17 D C D B D B 18 C D B A C B 19 D A C B C C 20 B A C D B B 21 B B B B D D 22 A D D B C C 23 D A D C A C 24 C B A D B B 25 A B A C C D 26 C B B A B A 27 B B A C B C 28 C D A C B D 29 A A B D C B (2)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG NHẬT HƯỚNG DẪN CHẤM THI (PHẦN VIẾT) I Đề thi Phần viết 「去年の 夏休み 」という テーマに ついて、7 〜10⽂の 作⽂を 書いて ください。 II Hướng dẫn chung 1 Giám khảo chấm theo Hướng dẫn chấm Bộ GDĐT Việc chi tiết hoá điểm số ý (nếu có) phải đảm bảo khơng sai lệch với tổng điểm ý thống Hội đồng chấm thi 3 Sau cộng điểm tồn Phần viết, làm trịn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm) III Hướng dẫn chấm cụ thể Tiêu chí Mơ tả chi tiết Điểm Nội dung -Viết chủđề 0,5 - Viết logic, hợp lí 0,5 Ngơn ngữ - Viết cấu trúc ngữ pháp 0,5 - Sử dụng từ vựng phù hợp phong phú 0,5 Trình bày - Viết đủ số câu theo quy định 0,25 - Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo 0,25 Tổng điểm 2,5 Cách tính lỗi - Một lỗi ngữ pháp (cấu trúc câu…), trừ 0,05 - Một lỗi tả, trừ 0,01 - Viết số câu theo quy định, trừ 0,2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 257 - Học Toàn Tập, Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 257 - Học Toàn Tập