Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Yên Bái - Học Toàn Tập

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:54

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 63-Tỉnh Yên Bái Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Phạm Đức Tuấn 63.01.06 20/07/1995 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Phạm Đức Thắng 63.01.05 26/03/1994 Kinh Nam Toán 14.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Nguyễn Nam Minh 63.02.03 26/04/1994 Kinh Nam VËt lÝ 16.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Nguyễn Tất Thành Trần Quốc Toản 63.03.06 12/01/1994 Kinh Nam Hoá học 18.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Nguyễn Thị Phợng 63.03.05 22/08/1994 Kinh Nữ Hoá học 18.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Nguyễn Phơng Thanh 63.04.05 18/12/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.75 Ba 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Lơng Thị Thạch Thảo 63.04.06 09/07/1995 Kinh Nữ Sinh học 20.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Trần Thị Hồng Nguyên 63.04.03 20/10/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.75 Ba 12 THPT Ngun H Lª Tr−êng Giang 63.05.03 09/03/1995 Kinh Nam Tin häc 19.10 K.KhÝch 11 THPT NguyÔn H 10 Vị B×nh An 63.05.01 21/09/1995 Kinh Nam Tin häc 21.00 Ba 11 THPT Chuyªn Ngun TÊt Thành 11 Hà Thanh Th 63.06.06 13/02/1994 Tày Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 12 Cao Mỹ Linh 63.06.02 16/07/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 13 Lê Thị Phơng Nga 63.06.04 28/10/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 15.00 Nhì 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 14 Đinh Phơng Anh 63.06.01 28/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 15.00 Nhì 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 15 Trần Thị Nguyên 63.06.05 24/06/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 16 Trần Thị Phơng Mai 63.06.03 04/05/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 17 Lý Thị Hoàn 63.07.04 02/11/1995 Xa phó Nữ Lịch sử 12.00 K.Khích 11 THPT Dân tộc nội trú 18 Trần Thị Hạnh 63.07.03 01/11/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.25 Ba 12 THPT Chu Văn An (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 63-Tỉnh Yên Bái Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 19 Hoàng Thị Tơng 63.07.05 16/01/1995 Tày Nữ Lịch sư 11.75 K.KhÝch 11 THPT D©n téc néi tró 20 Trần Quang Dũng 63.07.01 04/03/1994 Kinh Nam Lịch sử 12.25 K.Khích 12 THPT Nguyễn Huệ 21 Phan Thị Độ 63.07.02 26/08/1994 Nùng Nữ Lịch sử 11.75 K.Khích 12 THPT Dân tộc nội trú 22 Nguyễn Duy Khánh 63.08.04 25/05/1994 Tày Nam Địa lí 12.00 K.Khích 12 THPT Dân tộc nội trú 23 Phạm Thu Trang 63.08.06 21/07/1994 Tày Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 12 THPT Sơn Thịnh 24 Đặng Thị Rất 63.08.05 20/10/1995 Dao Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 11 THPT Dân tộc nội trú 25 Nguyễn Hơng Giang 63.08.02 05/07/1995 Tày Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 26 Quốc Thị Hiền 63.08.03 02/09/1995 Tày Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 11 THPT Dân tộc nội trú 27 Ngô Thị Bắc 63.08.01 13/01/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.50 Ba 12 THPT Trần NhËt DuËt 28 Vò Thu Nga 63.09.05 28/07/1994 Kinh Nữ T Anh 13.15 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 29 Lê Thị Minh Châu 63.09.02 14/09/1994 Kinh Nữ T Anh 13.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Danh sách gồm 29 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí k®clgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Yên Bái - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Yên Bái - Học Toàn Tập