Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 835 - Học Toàn Tập

3 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:29

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau.[r] (1) Trang 1/3 - Mã đề thi 835 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 835 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Chọn phương án (ứng với A B, C, D) hoàn thành câu sau C â u : 你 看 ,她 从 那边跑 来 了 。 A 过 B 往 C 不 D 到 Câu 2: 法国的圣诞节 中国的春节一样热闹。 A 没 B 不 C 跟 D 比 Câu 3: 有什么困难,大家 会帮助你。 A 不管 都 B 虽然 但是 C 尽管 也 D 不但 而且 Câu 4: 请你 自己的学习方法介绍介绍。 A 给 B 被 C 把 D 让 Câu 5: 王强跑得太快了,我们 也跟不上他 。 A 就 B 一定 C 怎么 D 这么 Câu 6: 你现在不抓紧时间,到时候 会后悔的。 A 要是 就 B 凡是 就 C 只要 就 D 不是 就 Câu 7: 下龙湾太美 !HSK sở pg 86 câu 67 A 吧 B 呢 C 了 D 吗 Câu 8: 我向朋友们介绍说 , 。 A 我以前学了英语 B 以前我学过英语 C 我学过英语以前 D 我以前没学了英语 Câu 9: 你放在哪儿了? A 我前天买的玩具给你 B 我前天给你买的玩具 C 我给你前天买的玩具 D 我前天给了你买玩具 C â u : 这 辆 车 质量 好 , 也不贵。 A 不论 B 而且 C 还有 D 所以 Câu 11: 胡主席 是伟大的革命家, 是一个有名的诗人。 A 之所以 是因为 B 不仅 还 C 先 然后 D 除了 都 Câu 12: 我家门前有一 苹果树。 A 支 B 棵 C 朵 D 张 Câu 13: 在父亲的影响 , 他当了一名外科医生。 A 下 B 中 C 里 D 上 Câu 14: 叔叔的这段话 小女孩留下了美好的印象。 A 跟 B 对 C 向 D 给 Câu 15: 是谁,只要跟她打过交道, 没有不说她热情周到的。 (2) Trang 2/3 - Mã đề thi 835 Câu 16: 营养越来越好,现在的孩子普遍比过去高了。 A 因此 B 为了 C 于是 D 由于 Câu 17: 做什么事都不能只凭主观想象,要从实际出发, 达到目的。 A 总要 B 就要 C 才能 D 终于 Câu 18: 在中国,菊花是高尚品格的 。 A 形象 B 象征 C 表层 D 表面 Câu 19: 如果全用汉语说 ,你能 我的意思吗? A 明白 B 看见 C 明确 D 看 Câu 20: 你 要 去 中 国 工 作, 该利 用这个 机 会 把汉 语学 好 。 A 既然 就 B 不但 而且 C 虽然 但是 D 哪怕 也 Câu 21: 过年了, 应该把孩子打扮得 。 A 漂亮漂亮的 B 极漂亮的 C 漂亮极了的 D 漂漂亮亮的 Câu 22: 昨天下午,我给张经理打过四 电话。 A 遍 B 次 C 阵 D 趟 Chọn điệu (ứng với A B, C, D) điền vào chỗ trống C Cââuu2233::PPhhiiêênnââmm đđúúnnggccủủaatừtừ 时时间间llàà A A sshhììjjiāiān n BB sshhííjjiiaann CC sshhííjjiiàànn DD sshhííjjiāiān n Chọn mẫu (ứng với A B, C, D) điền vào chỗ trống Câu 24: Phiên âm từ 参 加 ānjiā A z B s C sh D c Câu 25: Phiên âm từ 出租汽车là ūzūqìchē A z B ch C c D zh Chọn vận mẫu điệu (ứng với A B, C, D) điền vào chỗ trống C Cââuu2266::PPhhiiêênnââmm đđúúnnggccủủaatừtừ 生生活活llàà sshēhēnnggh .h A A uōuō BB uuóó CC uŏuŏ DD uuá Câu 27: Phiên âm từ 旅 游là l yóu A ǔ B ǜ C ǚ D ù Từ vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ/ cụm từ ngoặc C â u : 今 天我 来A找 了 你B, 你 都 不 在C宿 舍D。 ( 三 趟) C â u : 小 兰和小 红AB同时C从这个 学 校D的 。 (毕 业) C â u : 爸 爸说弟 弟AB游 泳 池C练 习游 泳 , 在 床 上 是D学 不 会 的 。 (应 该) C â u : 你 先A去 调 查B调 查 , 等 我C回 来 就 把 情 况D告 诉 我 。 ( 一 ) C â u : 接 到 电 话 以 后 , 阿 明 就 开 上A车 到B飞 机 场C接 朋 友 去D。 ( 了 ) (3) Trang 3/3 - Mã đề thi 835 C â u : 每天 下 午 , 我 和 小 王 都AB一 个 小时C的 足 球D。 ( 在 学 校 操场) Chọn phương án (ứng với A B, C, D) câu sau Câu 35: A 请你明天拿多几本英文杂志来 B 请你明天几本英文杂志多拿来 C 请你明天多拿几本英文杂志来 D 请你明天几本英文杂志拿多来 Câu 36: A 我平时最喜欢听着音乐看书 B 我平时最喜欢听音乐着看书 C 我平时最喜欢听着音乐看着书 D 我平时最喜欢听音乐看着书 Câu 37: A 你上次来北京去长城过吗? B 你上次来北京去长城过了吗? C 你上次来北京去长城了过吗? D 你上次来北京去过长城吗? Câu 38: A 我听不懂他说什么 B 我听懂不他说什么 C 我不听懂他说什么 D 他说什么我不听懂 Chọn phương án (ứng với A B, C, D) giải thích từ / cụm từ gạch chân câu sau C â u : 刘 先 生这几 天 忙 坏 了 ,连吃饭的时 间都 没 有 。 A 因忙而生病 B 出错了 C 忙而不用 D 忙极了 Câu 40: 你怎么能这么做 ?太不像话了! A 说话不好听 B 做得很好 C 不该说话 D 做得不合适 Câu 41: 我们为越南所获的成就感到自豪。 A 快乐 B 骄傲 C 高兴 D 兴趣 Câu 42: 出发以前,你千万给我来个电话。 A 一定 B 常常 C 很快 D 多 Câu 43: 这件衣服样子很不错。 A 还可以 B 很好 C 不好 D 没有错 Chọn phương án (ứng với A B, C, D) xác định từ loại từ gạch chân câu sau Câu 44: 老师帮我增 长 知 识。 A 形容词 B 副词 C 名词 D 动词 Câu 45: 那张纸比这本书还要贵吗? A 形容词 B 副词 C 量词 D 名词 Chọn phương án (ứng với A B, C, D) điền vào chỗ trống đoạn văn, từ câu 46 đến câu 50 0—— 去年我考上了河内大学,本来以为大学教授来给我们上课,一定会特别严格。(46) 李老师一来就说(47) 和我们交朋友,他的课也上 (48) 生动,课堂气氛十分 (49) ,同学们的反应很好,而且他还让我们不要一有难题就问老师,而要(50) 讨 论,在讨论中找出解答问题的途径。我们都喜欢这样的老师。 Câu 46: A 竟 B 却 C 倒 D 可 Câu 47: A 会 B 该 C 要 D 能 Câu 48: A 地 B 了 C 得 D 的 Câu 49: A 安静 B 热情 C 新鲜 D.热闹 Câu 50: A 展开 B 打开 C 发展 D 展览 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 835 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 835 - Học Toàn Tập