Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 682 - Học Toàn Tập

3 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:29

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau.. 展览[r] (1) Trang 1/3 - Mã đề thi 682 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 682 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Chọn phương án (ứng với A B, C, D) hoàn thành câu sau Câu 1: 我向朋友们介绍说 , 。 A 我以前没学了英语 B 我学过英语以前 C 我以前学了英语 D 以前我学过英语 Câu 2: 法国的圣诞节 中国的春节一样热闹。 A 不 B 没 C 比 D 跟 Câu 3: 是谁,只要跟她打过交道, 没有不说她热情周到的。 A 如果 B 就是 C 无论 D 尽管 Câu 4: 我家门前有一 苹果树。 A 支 B 朵 C 棵 D 张 C â u : 这 辆 车 质量 好 , 也不贵。 A 所以 B 而且 C 不论 D 还有 Câu 6: 下龙湾太美 !HSK sở pg 86 câu 67 A 呢 B 了 C 吗 D 吧 Câu 7: 叔叔的这段话 小女孩留下了美好的印象。 A 跟 B 给 C 对 D 向 Câu 8: 如果全用汉语说 ,你能 我的意思吗? A 看 B 看见 C 明确 D 明白 Câu 9: 昨天下午,我给张经理打过四 电话。 A 遍 B 次 C 阵 D 趟 Câu 10: 营养越来越好,现在的孩子普遍比过去高了。 A 因此 B 由于 C 为了 D 于是 Câu 11: 胡主席 是伟大的革命家, 是一个有名的诗人。 A 除了 都 B 之所以 是因为 C 不仅 还 D 先 然后 Câu 12: 你现在不抓紧时间,到时候 会后悔的。 A 要是 就 B 凡是 就 C 不是 就 D 只要 就 Câu 13: 你 要 去 中 国 工 作, 该利 用这个 机 会 把汉 语学 好 。 A 虽然 但是 B 不但 而且 C 哪怕 也 D 既然 就 Câu 14: 做什么事都不能只凭主观想象,要从实际出发, 达到目的 。 A 才能 B 终于 C 就要 D 总要 Câu 15: 有什么困难,大家 会帮助你。 (2) Trang 2/3 - Mã đề thi 682 Câu 16: 请你 自己的学习方法介绍介绍。 A 被 B 把 C 给 D 让 C â u : 你 看 ,她 从 那边跑 来 了 。 A 不 B 到 C 过 D 往 Câu 18: 在中国,菊花是高尚品格的 。 A 形象 B 象征 C 表层 D 表面 Câu 19: 在父亲的影响 , 他当了一名外科医生。 A 里 B 中 C 下 D 上 Câu 20: 王强跑得太快了,我们 也跟不上他 。 A 这么 B 就 C 一定 D 怎么 Câu 21: 过年了, 应该把孩子打扮得 。 A 极漂亮的 B 漂亮极了的 C 漂漂亮亮的 D 漂亮漂亮的 Câu 22: 你放在哪儿了? A 我前天给你买的玩具 B 我前天买的玩具给你 C 我前天给了你买玩具 D 我给你前天买的玩具 Chọn mẫu (ứng với A B, C, D) điền vào chỗ trống Câu 23: Phiên âm đúng từ参 加 ānjiā A s B sh C z D c Câu 24: Phiên âm đúng từ出租汽车là ūzūqìchē A c B z C zh D ch Chọn phương án (ứng với A B, C, D) xác định từ loại từ gạch chân câu sau Câu 25: 老师帮我增 长 知 识。 A 形容词 B 副词 C 动词 D 名词 Câu 26: 那张纸比这本书还要贵吗? A 量词 B 副词 C 名词 D 形容词 Từ vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ/ cụm từ ngoặc C â u : 每天 下 午 , 我 和 小 王 都AB一 个 小时C的 足 球D。 ( 在 学 校 操场) C â u : 你 先A去 调 查B调 查 , 等 我C回 来 就 把 情 况D告 诉 我 。 ( 一 ) C â u : 小 兰和小 红AB同时C从这个 学 校D的 。 (毕 业) C â u : 小孙A每天 的 工 作B也 很紧 张, 他 不C轻松D。 ( 比 我 ) C â u : 接 到 电 话 以 后 , 阿 明 就 开 上A车 到B飞 机 场C接 朋 友 去D。 ( 了 ) (3) Trang 3/3 - Mã đề thi 682 Chọn vận mẫu điệu (ứng với A B, C, D) điền vào chỗ trống Câu 34: Phiên âm đúng từ旅 游là l yóu A ǔ B ǚ C ù D ǜ C Cââuu 3355::PPhhiiêênnââmm đđúúnnggccủủaatừtừ 生生活活llàà sshēhēnnggh .h A A uŏuŏ BB uōuō CC uuá DD uuóó Chọn phương án (ứng với A B, C, D) điền vào chỗ trống đoạn văn, từ câu 36 đến câu 40. 0—— 去年我考上了河内大学,本来以为大学教授来给我们上课,一定会特别严格。(36) 李老师一来就说(37) 和我们交朋友,他的课也上 (38) 生动,课堂气氛十分 (39) ,同学们的反应很好,而且他还让我们不要一有难题就问老师,而要(40) 讨 论,在讨论中找出解答问题的途径。我们都喜欢这样的老师。 Câu 36: A 倒 B 竟 C 可 D 却 Câu 37: A 该 B 会 C 要 D 能 Câu 38: A 得 B 地 C 的 D 了 Câu 39: A.热闹 B 热情 C 新鲜 D 安静 Câu 40: A 发展 B 打开 C 展开 D 展览 Chọn phương án (ứng với A B, C, D) giải thích từ / cụm từ gạch chân câu sau Câu 41: 这件衣服样子很不错。 A 没有错 B 不好 C 很好 D 还可以 C â u : 刘 先 生这几 天 忙 坏 了 ,连吃饭的时 间都 没 有 。 A 忙极了 B 出错了 C 因忙而生病 D 忙而不用 Câu 43: 我们为越南所获的成就感到自豪。 A 骄傲 B 快乐 C 高兴 D 兴趣 Câu 44: 出发以前,你千万给我来个电话。 A 一定 B 很快 C 常常 D 多 Câu 45: 你怎么能这么做 ?太不像话了! A 做得很好 B 做得不合适 C 不该说话 D 说话不好听 Chọn điệu (ứng với A B, C, D) điền vào chỗ trống C Cââuu 4466::PPhhiiêênnââmm đđúúnnggccủủaatừtừ 时时间间llàà A A sshhííjjiiaan n B.B sshhííjjiiāānn C.C sshhííjjiiàànn D.D sshhììjjiāiān n Chọn phương án (ứng với A B, C, D) câu sau Câu 47: A 你上次来北京去长城过了吗? B 你上次来北京去长城过吗? C 你上次来北京去长城了过吗? D 你上次来北京去过长城吗? Câu 48: A 我听不懂他说什么 B 他说什么我不听懂 C 我听懂不他说什么 D 我不听懂他说什么 Câu 49: A 我平时最喜欢听着音乐看着书 B 我平时最喜欢听着音乐看书 C 我平时最喜欢听音乐着看书 D 我平时最喜欢听音乐看着书 Câu 50: A 请你明天几本英文杂志拿多来 B 请你明天拿多几本英文杂志来 C 请你明天多拿几本英文杂志来 D 请你明天 几本英文杂志多拿来
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 682 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 682 - Học Toàn Tập