Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 780 - Học Toàn Tập

4 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:25

[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN Mơn thi: VẬT LÍ - Khơng phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 780 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng đoạn thẳng vng góc với trục thấu kính phân kì (mỏng) cách thấu kính 20 cm (A thuộc trục chính) cho ảnh A’B’ cách thấu kính 10 cm Tiêu cự thấu kính A -15 cm B -10 cm C -5 cm D -20 cm Câu 2: Biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Ánh sáng đơn sắc có tần số 4.1014 Hz truyền chân khơng có bước sóng A 0,45μm B 0,66μm C 0,55μm D 0,75μm Câu 3: Khi nói tia Rơnghen (tia X), phát biểu đúng? A Tia Rơnghen có tác dụng lên kính ảnh B Trong chân khơng, bước sóng tia Rơnghen lớn bước sóng tia tím C Tia Rơnghen bị lệch điện trường từ trường D Tần số tia Rơnghen nhỏ tần số tia hồng ngoại Câu 4: Một lắc đơn có chiều dài dây treo , dao động điều hịa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số dao động lắc A A f = 2π g A B 1 f = 2π g A C f = g 2π A D f = 2π g A Câu 5: Hai dao động điều hịa phương, tần số, có phương trình 1 6sin(ωt + )π x = (cm) 2 π 8sin(ωt - ) 6 x = (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 10 cm B 2 cm C 14 cm D 7 cm Câu 6: Kim loại dùng làm catốt tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0,6625μ Biết số Plăng h = 6,625.10 m -34 J.s vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Cơng của êlectrơn khỏi mặt kim loại A 3.10-18 J B 3.10-17 J C 3.10-20 J D 3.10-19 J Câu 7: Một người mắt khơng có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn 25 cm, quan sát vật sáng nhỏ qua kính lúp có tiêu cự cm Độ bội giác kính lúp người ngắm chừng vô cực A 25 B 5 C 2,5 D 12,5 Câu 8: Cho phản ứng hạt nhân Hạt X 1H + H1 →2He + X A êlectrôn B nơtrôn C prơtơn D pơzitrơn Câu 9: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sai? A Tần số ánh sáng đỏ lớn tần số ánh sáng tím B Chiết suất mơi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác khác C Tần số ánh sáng đỏ nhỏ tần số ánh sáng tím D Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 10: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Sóng dài dùng để thơng tin nước B Sóng cực ngắn dùng thơng tin vũ trụ C Sóng ngắn có tần số lớn tần số sóng cực dài D Sóng cực ngắn khơng truyền chân không (2)Câu 11: Cơng êlectrơn khỏi mặt kim loại canxi (Ca) 2,76 eV Biết số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s eV = 1,6.10-19 J Giới hạn quang điện kim loại A 0,72 µm B 0,36 µm C 0,45 µm D 0,66 µm Câu 12: Trong mạch dao động LC gồm tụđiện có điện dung C cuộn dây cảm có độ tự cảm L có dao động điện từ tự với hiệu điện cực đại hai cực tụ điện U0 Dòng điện mạch có giá trị cực đại A 0 2U I = LC B 0 L I = U C C 0 C I = U L D 0 U I = LC Câu 13:Đặt hiệu điện u = 100 2sin100πt (V) vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L = 2π H điện trở r = 50 Ω cường độ hiệu dụng dòng điện qua cuộn dây A 1 A B 2 A C A D 2 A Câu 14: Biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Theo hệ thức Anhxtanh lượng khối lượng vật có khối lượng 0,002 gam có lượng nghỉ A 18.107 J B 18.1010 J C 18.108 J D 18.109 J Câu 15:Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng đoạn thẳng vng góc với trục gương cầu (A thuộc trục chính) trước gương cho ảnh A’B’ ngược chiều nhỏ vật Kết luận đúng? A Ảnh A’B’ phía sau gương cầu B Gương cầu cho gương cầu lõm C Ảnh A’B’ ảnh ảo D Gương cầu cho gương cầu lồi Câu 16:Đặt hiệu điện u = U 2sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở R = 100 Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, dung kháng tụ điện 200 Ω cường độ dòng điện mạch sớm pha π 4 so với hiệu điện u Giá trị L A 1 π H B π H C π H D π H Câu 17: Một chất điểm dao động điều hịa có phương trình 5sin(5πt + )π x= (x tính cm, t tính giây) Dao động có A chu kì 0,2 s B biên độ 0,05 cm C tần số góc rad/s D tần số 2,5 Hz Câu 18: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sai? A Tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia tử ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng tím C Tia tử ngoại có chất khơng phải sóng điện từ D Tia tử ngoại bị thuỷ tinh nước hấp thụ mạnh Câu 19: Hạt nhân chì 206 có 82Pb A 206 prơtơn B 124 prôtôn C 206 nuclôn D 82 nơtrôn Câu 20:Đặt hiệu điện u = 20 2sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch có tụđiện có điện dung C = 10 π − F cường độ dịng điện qua mạch A i = 2sin(100πt + )π 2 (A) B π i = 4sin(100πt - ) 2 (A) C i = 2sin(100πt - )π 2 (A) D π i = 2sin(100πt + ) 2 (A) Câu 21: Một người cận thị đeo kính có độ tụ -1 điốp sát mắt nhìn rõ vật xa vơ cực mà mắt điều tiết Điểm cực viễn mắt người khơng đeo kính cách mắt A 50 cm B 100 cm C 75 cm D 25 cm Câu 22: Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Mỗi chùm sáng dù yếu chứa số lớn lượng tử ánh sáng B Năng lượng lượng tử ánh sáng đỏ lớn lượng lượng tử ánh sáng tím (3)C Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng D Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà thành phần riêng biệt, đứt quãng Câu 23: Hai dao động điều hòa có phương trình π 5sin(10πt - ) 6 x = π 4sin(10πt + ) 3 x = (x tính bằng cm, t tính giây) Hai dao động A có tần số 10 Hz B có chu kì 0,5 s C lệch pha π 6 rad D lệch pha π rad Câu 24: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400 gam lị xo có độ cứng 40 N/m Con lắc dao động điều hịa với chu kì A π 5 s B 5π s C π s D 5π s Câu 25: Khi nói sóng âm, phát biểu sai? A Sóng có tần số nhỏ 16 Hz gọi sóng hạ âm B Sóng siêu âm truyền chân khơng C Sóng hạ âm khơng truyền chân khơng D Sóng có tần số lớn 20000 Hz gọi sóng siêu âm Câu 26: Nếu đặt hiệu điện vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L không đổi điện trở r khác không, không đổi cơng suất tiêu thụ cuộn dây P Nếu đặt hiệu điện vào hai đầu cuộn dây cơng suất tiêu thụ cuộn dây u = U sin100πt u = 2U sin100πt A 2P B P 4 C 4P D 2P Câu 27: Một máy biến thếđược sử dụng làm máy tăng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều Bỏ qua hao phí máy Khi mạch thứ cấp kín A cường độ hiệu dụng dòng điện cuộn thứ cấp cường độ hiệu dụng dòng điện cuộn sơ cấp B hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp C cường độ hiệu dụng dòng điện cuộn thứ cấp lớn cường độ hiệu dụng dòng điện cuộn sơ cấp D hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp Câu 28: Trong mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụđiện có điện dung C thay đổi Chu kì dao động riêng mạch A không đổi điện dung C tụđiện thay đổi B tăng tăng điện dung C tụđiện C giảm tăng điện dung C tụđiện D tăng gấp điện dung C tụđiện tăng gấp đơi Câu 29: Một sóng có tần số 50 Hz truyền môi trường với vận tốc 160 m/s Ở thời điểm, hai điểm gần phương truyền sóng có dao động pha với nhau, cách A 1,6 m B 0,8 m C 2,4 m D 3,2 m Câu 30: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 4μ tụđiện có điện dung C = 16 pF Tần số dao động riêng mạch H A 9 10 16π Hz B 16π 10 Hz C Hz D 9 16π.10 9 10 π Hz Câu 31: Khi nói tia α, phát biểu đúng? A Tia α có khả iơn hố khơng khí B Tia α dịng hạt trung hòa vềđiện C Tia α dòng hạt prơtơn D Trong chân khơng, tia α có vận tốc 3.108m/s (4)Câu 32:Đặt hiệu điện vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L điện trở r khác khơng cường độ dịng điện cuộn dây 0 u = U sinωt A trễ pha góc π 2 so với hiệu điện u B trễ pha góc khác π 2 so với hiệu điện u C sớm pha góc π 2 so với hiệu điện u D sớm pha góc khác π 2 so với hiệu điện u Câu 33: Tại nơi mặt đất, chu kì dao động điều hịa lắc đơn A khơng đổi chiều dài dây treo lắc thay đổi B tăng chiều dài dây treo lắc giảm C không đổi khối lượng vật nặng lắc thay đổi D tăng khối lượng vật nặng lắc tăng Câu 34: Một người mắt khơng có tật, điểm cực cận cách mắt đoạn Đ Người quan sát vật sáng nhỏ qua kính hiển vi trường hợp ngắm chừng vô cực Gọi độ dài quang học, tiêu cự vật kính, tiêu cự thị kính kính hiển vi Độ bội giác kính hiển vi trường hợp 1 δ, f ,f A 1 f G = f B 1 f G = f C 1 f f G = δ Đ D δ Đ G = f f Câu 35:Đặt hiệu điện u = U 2sinωt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh (điện trở R ) Chọn độ tự cảm cuộn dây điện dung tụđiện cho cảm kháng dung kháng 0 ≠ A cường độ dòng điện đoạn mạch pha với hiệu điện u B hệ số công suất đoạn mạch không C tổng trở đoạn mạch lớn điện trở R D công suất tiêu thụở tụđiện công suất tiêu thụởđiện trở R Câu 36:Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng đoạn thẳng vng góc với trục (A thuộc trục chính) thấu kính hội tụ (mỏng) có tiêu cự 20 cm cách thấu kính 50 cm cho ảnh A’B’ Độ phóng đại ảnh A B 3 − C 3 D 2 − Câu 37:Động cơđiện xoay chiều thiết bịđiện biến đổi A điện thành hóa B cơ thành nhiệt C điện thành quang D điện thành Câu 38: Khi nói sóng cơ, phát biểu sai? A Sóng dọc sóng mà phương dao động phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng B Sóng ngang sóng mà phương dao động phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vng góc với phương truyền sóng C Khi sóng truyền đi, phần tử vật chất nơi sóng truyền qua truyền theo sóng D Sóng khơng truyền chân không Câu 39: Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước với góc tới i (0o < i < 90o) có góc khúc xạ r Chiết suất tỉđối nước khơng khí n Kết luận đúng? A r > i B cosi = n cosr C r < i D sini = sinr n Câu 40: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, phát biểu đúng? A Cơng êlectrơn khỏi mặt kim loại dùng làm catốt không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích B Với kim loại khác dùng làm catốt có giới hạn quang điện xác định C Ứng với kim loại dùng làm catốt, giá trị hiệu điện hãm không phụ thuộc vào tần số ánh sáng kích thích D Khi có tượng quang điện, cường độ dịng quang điện bão hòa tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích - - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 780 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 780 - Học Toàn Tập