Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 438 - Học Toàn Tập

4 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:20

Câu 31: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của vật là.. Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là.[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 438 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 Mơn thi: VẬT LÍ - Khơng phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 438 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Đặt vật sáng nhỏ vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 15cm Thấu kính cho ảnh ảo lớn gấp hai lần vật Tiêu cự thấu kính A 10cm B 30cm C - 20cm D - 30cm Câu 2: Chất phóng xạ iốt 131I 53 có chu kỳ bán rã ngày Lúc đầu có 200g chất Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ bị biến thành chất khác A 25g B 50g C 150g D 175g Câu 3: Các nguyên tử gọi đồng vị hạt nhân chúng có A cùng khối lượng B cùng số prôtôn C cùng số nuclôn D cùng số nơtrôn Câu 4: Cơng êlectrơn khỏi kim loại A = 6,625.10-19J, số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s Giới hạn quang điện kim loại A 0,300µm B 0,375µm C 0,250µm D 0,295µm Câu 5: Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,75µm λ2 = 0,25µm vào kẽm có giới hạn quang điện λo = 0,35µm Bức xạ gây tượng quang điện? A Chỉ có xạ λ2 B Cả hai xạ C Chỉ có xạ λ1 D Khơng có xạ hai xạ Câu 6: Điện trường xoáy điện trường A có đường sức bao quanh đường cảm ứng từ B có đường sức khơng khép kín C giữa hai tụ điện có điện tích khơng đổi D của điện tích đứng yên Câu 7: Một máy biến có cuộn sơ cấp gồm 1000 vịng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện U1= 200V, hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 =10V Bỏ qua hao phí máy biến số vịng dây cuộn thứ cấp A 100 vòng B 25 vòng C 500 vịng D 50 vịng Câu 8: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D, khoảng vân i Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe A ai D λ= B aD i λ= C D ai λ= D iD a λ= Câu 9: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A tán sắc ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C phản xạ ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 10: Ánh sáng truyền mơi trường có chiết suất n1 với vận tốc v1, mơi trường có chiết suất n2 với vận tốc v2 Hệ thức liên hệ chiết suất vận tốc A 1 2 n v n = v B 2 1 2 n v n = v C 2 1 n v n = v D 2 1 n v (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 438 Câu 11: Biểu thức li độ vật dao động điều hịa có dạng x= Asin(ωt+ϕ), vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = A2ω B vmax = Aω2 C vmax = Aω D vmax = 2Aω Câu 12: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2m Hai khe chiếu ánh sáng trắng Khoảng cách từ vân sáng bậc màu đỏ (λđ = 0,76µm) đến vân sáng bậc màu tím (λt = 0,40µm) phía vân trung tâm A 1,5mm B 2,7mm C 1,8mm D 2,4mm Câu 13: Hai dao động điều hịa phương có phương trình là: x1 = 4sin100πt (cm) x2 = 3sin(100πt + 2 π ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 5cm B 1cm C 7cm D 3,5cm Câu 14: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A giảm tiết diện dây B tăng hiệu điện trước truyền tải C giảm công suất truyền tải D tăng chiều dài đường dây Câu 15: Khi mắt nhìn rõ vật đặt điểm cực cận A khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc nhỏ B độ tụ thuỷ tinh thể lớn C tiêu cự thuỷ tinh thể lớn D mắt không cần điều tiết vật gần mắt Câu 16: Tại nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A gia tốc trọng trường B căn bậc haigia tốc trọng trường C căn bậc haichiều dài lắc D chiều dài lắc Câu 17: Tác dụng cuộn cảm dòng điện xoay chiều A ngăn cản hồn tồn dịng điện xoay chiều B gây cảm kháng nhỏ tần số dòng điện lớn C gây cảm kháng lớn tần số dòng điện lớn D chỉ cho phép dòng điện qua theo chiều Câu 18: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác A tần số thay đổi vận tốc thay đổi B tần số không đổi vận tốc không đổi C tần số thay đổi vận tốc không đổi D tần số không đổi vận tốc thay đổi Câu 19: Tần số góc dao động điện từ tự mạch LC có điện trở khơng đáng kể xác định biểu thức A LC ω π = B 2 LC ω π = C LC ω= D LC π ω= Câu 20: Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn chuyển từ quĩ đạo N quĩ đạo L phát vạch quang phổ A Hδ (tím) B Hγ (chàm) C Hβ (lam) D Hα (đỏ) Câu 21: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A vận tốc truyền sóng B chu kỳ (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 438 Câu 22: Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = π H mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 100Ω Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u =100 2sin100πt(V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch A ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = 100 sin 2 πt π i (A) B ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + = 100 sin πt π i (A) C ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = 100 sin πt π i (A) D ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + = 100 sin 2 πt π i (A) Câu 23: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện trở R = 10Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 10π H, tụ điện có điện dung C thay đổi Mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = Uosin100πt (V) Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện hai đầu điện trở R giá trị điện dung tụ điện A 10 2π − F B 10 π − F C 10 π − F D 3,18µF Câu 24: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = Asin( ) t π ω + B x = Asinωt C x = Asin( ) t π ω + D x = Asin( ) t π ω − Câu 25: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng chân khơng c = 3.108m/s Sóng điện từ mạch phát có bước sóng A 60m B 6m C 600m D 0,6m Câu 26: Công thức Anhxtanh tượng quang điện A 2 max mv A hf = − B 2 max mv A hf + = C 2 max mv A hf = + D 2 max mv A hf = + Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp hiệu điện xoay chiều u = Uosinωt độ lệch pha hiệu điện u với cường độ dịng điện i mạch tính theo cơng thức A R L C tgϕ ω ω 1 − = B R C L tgϕ ω ω 1 − = C R C L tgϕ =ω − ω D R C L tgϕ =ω + ω Câu 28: Hạt nhân 14C 6 phóng xạ β − Hạt nhân sinh có A 7 prơtơn nơtrơn B 7 prôtôn nơtrôn C 5 prôtôn nơtrôn D 6 prôtôn nơtrôn Câu 29: Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều có cuộn cảm hệ số tự cảm L, tần số góc dịng điện ω? A Tổng trở đoạn mạch L ω B Hiệu điện trễ pha π so với cường độ dòng điện C Hiệu điện hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha so với cường độ dòng điện tùy thuộc vào thời điểm ta xét (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 438 Câu 30: Đặt vật sáng nhỏ AB vng góc với trục thấu kính phân kì Ảnh vật tạo thấu kính A ảnh ảo có kích thước nhỏ vật B ảnh thật ngược chiều với AB C ảnh thật chiều với AB D ảnh ảo có kích thước lớn vật Câu 31: Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anhxtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật A E = mc2. B E = 2mc2. C E = m c2 . D E = 1 2. 2mc Câu 32: Một kính thiên văn có vật kính với tiêu cự f1, thị kính với tiêu cự f2 Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực A 1 f f G∞ = B G∞ = f1+ f2 C G∞ = f1f2 D 2 f f G∞ = Câu 33: Âm sắc đặc tính sinh lí âm A chỉ phụ thuộc vào tần số B phụ thuộc vào tần số biên độ C chỉ phụ thuộc vào biên độ D chỉ phụ thuộc vào cường độ âm Câu 34: Cho phản ứng hạt nhân: 27 13Al X n α+ → + Hạt nhân X A 24 12Mg B 1123Na C 1530P D 1020Ne Câu 35: Cho biết biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều i = Iosin(ωt + ϕ) Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều A I = 2Io B I = Io C I = 2 Io D I = 2 Io Câu 36: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vng góc với AB Trên dây có sóng dừng với bụng sóng, coi A B nút sóng Vận tốc truyền sóng dây A 40m/s B 10m/s C 5m/s D 20m/s Câu 37: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kỳ dao động lắc A T = 2π m k B T = 2π k m C T = 1 m k π D T = 1 k m π Câu 38: Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1cm, thị kính với tiêu cự f2 = 4cm Khoảng cách vật kính thị kính 17cm Khoảng nhìn rõ ngắn mắt Đ = 25cm Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vơ cực A 80 B 75 C 60 D 85 Câu 39: Đặt vật sáng nhỏ vng góc với trục gương cầu lõm có bán kính 40cm cách gương 30cm Ảnh vật tạo gương A ảnh thật, cách gương 12cm B ảnh thật, cách gương 60cm C ảnh ảo, cách gương 60cm D ảnh ảo, cách gương 12cm Câu 40: Phát biểu sau sai nói lượng mạch dao động điện từ LC có điện trở không đáng kể? A Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung B Năng lượng điện từ mạch dao động lượng điện trường cực đại tụ điện C Năng lượng điện từ mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian D Năng lượng điện từ mạch dao động lượng từ trường cực đại cuộn cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 438 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 438 - Học Toàn Tập