Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

1 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 22:52

[r] (1)rirdvi gian rdm bii: tiJ?il,T#;3Jft'.;r, gian giao da; Cdu I (3,0 di€m) a' Vdo ng,aJ:rYo trong^ndm' hai nlra cAu Bac vd Nam d6u nh6n dugc mQt lirqrng dnh s6ng nhu nhau, ngdy d.ii bing.d6ra? Nguy€n nh6n ndo ,rAn ien hiQn tuo.ng trOni' b' Trinh bdy vdn dQng h,r quay quarh truc cua Trrii E6t vd n6i t6n c6c hQ qud crja n6 CAu2 (3,0 diOm) Dua vdo Arrat Eia li viet Nam vd ki6n thric dE hoc h'y: a' cho biiit oia hinh nu6c ta chia thdnh "hftd kiru u1r ndo? Trinh bdy dflc di6m rlia hinh cria vung niri Trucrng Son Nam b' Tal d khu wrc Bfc Trung BQ thucvng c6 mua lo'r, tap trung vao c6c thang cu6i ndrn.r ( iu 3 (3,0 di6m) Dua vdo Atlat Dia li viet Nam vd ki6n thric dd hoc, hdy: a' Trinh bdy tinh hinh phAn b6 cria d0n tdc viet iri*) r,d c6c d6n t6c it rrgurri cr nu6c ta b' Nhan x6t vd giAi tirich vd co c6u lao .10ng da.ng ldm viec phdn theo liru uu tini, ie o, nu6c ta Cf,u (3,0 diOm) Dua viio Atlat Dia li viet Nam v2r ki6n thric dd hoc, hiiy: , ? N€u sg phnn b6 c6c ioai cdy c6ng nghidp l6u ndrn chu y6u 6,mr6c ta" b X6c dinh qLrdc l0 1A cli qua c6c virng kinh t6 ndo cfia nu6c ta Ciu 5 (3,0 di6m) a' PhAn tich nhiing thuAn lgi vd kh6 khan vo tai nguydn thien nhi€n p.hd.t tri6n kinh t0 o'Duy6n hAiNam Trung 86. Etr CHINI{ THUC b 'Iai sao o Tnrng du vd Mi€n niri thi nguoc lai? Ciu 6 i5,0,Ji€m.) Cho bdng s5 ligu sau: so crAo Dqc vA EAO TAO T'INH THAI NGUYTN flE THI NAM CIIQN HQC I{gc SINH GrOr LoP 9 201s - 2016 2005 2001 A) Bdc 86" rr.4"u duoo nr-r6i nhidtr hon bd, cdn d T.A1.Nguy€n Sd lucrt khdch du llch (qui5c t6, nOi il!a) vii doanh thu tt clu llch ct'r* nu6'c riro r99s I 9,6 77,2 1a A Lt-+ 19,1 14.0 a Vd bi6u dO tnich hW nhiit th6 hiQn r6c dO tang trucrng s6 luqrt kh6ch qu6c t6, kh6ch dia vd doanh thu tu du lich d nrr6c ta giai doan tr6n b Nhan xet vd gi6i thich su t6ng trucrng do. c' K€ ten c6c fung tdm du lich lcrn nh6t cua nudc ta vd cho bi6t chung d c6c vt)ng kinh t€ ndo? nor giai iio4n 1995 - 2007 !!!4qh nQi dia (triQu lr.rcrr nguoi Nnacn nor ora (tneu lr.rcrt nEuoi) i 5 Doanh ttru (nefin ti 6ns) Ho vd t€n thi sinh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập