Đề thi HSG GDCD lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

1 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 22:51

[r] (1)UBND riNH rUAr NCUYTN CqNG FIOA XA UgI CHU NCrIiA VIST NAM so c,lAo uuc v.q, oao TAo pOgl oE cuiNu lnrJc DE THI CIIQN HQC SINH GIOI LOP THCS ivrON, crAo nqc c6Nc nAn NAnn ugc zors -zot6 Thdigian: 150 phirt (Kh6ng ke thdi gian giao dd) Cffu 1: (5 eii6m) a Bing nhfrttg hi6u bi6t cfia minh vd ldng y€u nu6c, em hdy ldm s6ng t6 nh4n dinh sau: "YOu nu6c ld mQt truydn th6ng d4o dfrc quy b6u vd thi6ng li6ng nh6t cira clan tQc ViQt Nam" b Theo em, hoc sinh cAn c6 tr5ch nhiQm gi dC git gin, ph6t huy truydn th6ng y€u nuric thoi d4i ngdy C6u 2: (5 eti6m) ;' a Em hiOu th€ ndo vd c6u n6i cria B6c H6: "Lao dQng ld nghia vu thi6ng liOng, ld ngu0n sOng, ngu6n hanh phric cua chring ta ,,. b E6 tro \ thenh ngudi lao dQng t6t, ngudri c6ng d6n c6 fch cho xd hdi, tu gio em c8n phii ldm gi? Cfiu 3: (5 tli6m) a Tai sao n6i: Trong xd h6i hiQn dqi, hqrp t6c qu6 t6 la mOt v6n d6 quan vd .4, A " tat y€u cria mgi qudc gia tr6n th€ gi6i? b Le hgc sinh, em cAn ph6i ldm gi dC rdn luy€n tinh thAn hqp t6c vdi moi nguoi trong hgc tpp vdr cuQc 16119 Cffu 4: (5 di6m) ^J t.A a Bdng ki6n thirc dd hoc vd qua'thpc t5, em hdy ldm rO nhQn dinh sau: Trong kinh doanh, quydtt vd nghia vp ctra nguoi kinh doanh khOng t6ch rcyi b Em s€ ldm gi ph6t hiQn nguoi th6n gia dinh co hAnh vi sai tr6i kinh doanh, khdng thtrc hi6n nghia vtr cua ngudi kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG GDCD lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG GDCD lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập