Đề thi HSG Lịch sử lớp 12 Quảng Ninh 2012-2013 bảng B - Học Toàn Tập

2 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 22:50

Nêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản bằng phương pháp cải cách?. ðiểm hạn chế lớn nhất trong chủ trương cứu nước của Phan C[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH QUẢNG NINH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 - - ðỀ THI CHÍNH THỨC MƠN: LỊCH SỬ (BẢNG B) Ngày thi: 23/10/2012 Thời gian làm bài: 180 phút Khơng kể thời gian giao đề ( ðề thi có 01 trang ) A LỊCH SỬ VIỆT NAM (12,0 ñiểm) Câu (4,0 ñiểm) Trình bày chuyển biến xã hội Việt Nam tác ñộng khai thác thuộc ñịa lần thứ thực dân Pháp (1897 -1913)? Câu (4,0 ñiểm) Nêu kiện chứng minh Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phương pháp cải cách ðiểm hạn chế lớn chủ trương cứu nước Phan Châu Trinh gì? Câu (4,0 điểm) Trình bày hoạt ñộng cứu nước Nguyễn Ái Quốc năm 1911 – 1918 Ý nghĩa hoạt ñộng ñó? B LỊCH SỬ THẾ GIỚI (8,0 ñiểm) Câu (4,0 ñiểm) Nêu nội dung chiến lược toàn cầu Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai? Mĩ ñã triển khai chiến lược Tây Âu năm 1947 – 1949 nào? Câu (4,0 ñiểm) Hãy nêu phân tích kiện chứng tỏ xu hịa hỗn hai phe – tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa -Hết - (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Lịch sử lớp 12 Quảng Ninh 2012-2013 bảng B - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Lịch sử lớp 12 Quảng Ninh 2012-2013 bảng B - Học Toàn Tập