Đề thi HSG Lịch sử lớp 12 Quảng Bình 2017-2018 - Học Toàn Tập

1 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 22:35

Hãy nêu những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.[r] (1)SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH - ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2017- 2018 Khóa ngày 23 tháng 03 năm 2018 Môn thi: LỊCH SỬ LỚP 12 THPT Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 01 trang Câu (2.0 điểm) Trình bày trình phát triển cách mạng giải phóng dân tộc Lào từ năm 1945 đến năm 1975 Từ rõ nét tương đồng cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam giai đoạn Câu (1.5 điểm) Nội dung chiến lược toàn cầu Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến năm 1973 việc triển khai chiến lược Tây Âu năm 1947 – 1949. Câu (2.0 điểm) Hãy nêu nội dung Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam Căn vào đâu để khẳng định Cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn sáng tạo ? Câu (1.5 điểm) Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám có thuận lợi ? Nhiệm vụ củng cố quyền dân chủ nhân dân thực năm 1946 ? Câu (1.5 điểm) Chiến dịch chủ động tiến công lớn đội chủ lực ta kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) chiến dịch ? Tóm tắt hồn cảnh lịch sử, chủ trương ta ý nghĩa chiến dịch Câu (1.5 điểm) Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961- 1965) giành thắng lợi ? Hết Họ tên: ………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Lịch sử lớp 12 Quảng Bình 2017-2018 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Lịch sử lớp 12 Quảng Bình 2017-2018 - Học Toàn Tập