Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bắc Ninh - Học Toàn Tập

3 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:40

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 06-Tỉnh Bắc Ninh Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Đặng Thành Nam 06.01.05 23/12/1994 Kinh Nam Toán 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Bắc Ninh Bùi Nhật Dơng 06.01.02 26/02/1994 Kinh Nam Toán 17.00 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh Nguyễn Công Sơn 06.01.06 21/05/1994 Kinh Nam Toán 18.50 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh Nguyễn Văn Bình 06.01.01 30/09/1994 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Bắc Ninh Đỗ Quang Khải 06.01.04 16/09/1995 Kinh Nam Toán 16.00 Ba 11 THPT Chuyên Bắc Ninh Chu Quang Long 06.02.05 03/07/1994 Kinh Nam VËt lí 20.00 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh Đặng Sơn Dơng 06.02.03 19/07/1994 Kinh Nam Vật lí 23.50 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh Nguyễn Đắc Hùng 06.02.04 11/07/1994 Kinh Nam Vật lí 24.75 Nhì 12 THPT Chuyên Bắc Ninh Nguyễn ThÕ Nam 06.02.06 21/10/1995 Kinh Nam VËt lÝ 24.00 Nh× 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 10 Nguyễn Thái B×nh 06.02.01 10/02/1994 Kinh Nam VËt lÝ 21.50 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 11 Nguyễn Văn Cao 06.02.02 06/11/1994 Kinh Nam VËt lÝ 21.25 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 12 Mai Quang Hng 06.03.02 07/02/1995 Kinh Nam Hoá học 21.00 Ba 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 13 Nguyễn Đức Huy 06.03.01 10/08/1994 Kinh Nam Hoá học 22.50 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 14 Ngun ThÞ Ỹn 06.03.06 27/03/1995 Kinh Nữ Hoá học 21.50 Ba 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 15 Dơng Mạnh Quân 06.03.04 02/01/1994 Kinh Nam Hoá học 23.50 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 16 Nguyễn Tá Sơn 06.03.05 25/07/1995 Kinh Nam Hoá học 22.00 Ba 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 17 Lê Thị Minh Phơng 06.04.05 08/08/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.75 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 18 Nguyễn Thị Nguyệt 06.04.04 23/10/1994 Kinh Nữ Sinh học 20.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Bắc Ninh (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 06-TØnh B¾c Ninh Cục Khảo thí Kiểm định Cht lng giỏo dc Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 19 Ngun B¸ Long 06.04.03 30/07/1995 Kinh Nam Sinh häc 22.75 Ba 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 20 Vũ Việt Đức 06.04.01 05/08/1995 Kinh Nam Sinh học 28.00 Nhì 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 21 Nguyễn Thị Tám 06.04.06 02/08/1995 Kinh Nữ Sinh học 22.00 Ba 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 22 Nguyễn Tuấn Đạt 06.05.01 03/12/1995 Kinh Nam Tin häc 19.50 Ba 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 23 Trần Quang Trung 06.05.05 25/08/1995 Kinh Nam Tin häc 16.65 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Bắc Ninh 24 Phạm Minh Vơng 06.05.06 22/01/1994 Kinh Nam Tin học 16.95 K.Khích 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 25 Ngun ThÞ H 06.06.02 08/08/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 26 Đỗ Phơng Huyền 06.06.04 26/08/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 27 Nguyễn Thị Thanh Huyền 06.06.05 24/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 16.00 Nhì 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 28 Nguyễn Thị Thùy Dơng 06.07.01 15/04/1994 Kinh Nữ Lịch sử 15.00 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 29 Nguyễn Thị Thu Hà 06.07.02 19/05/1994 Kinh Nữ Lịch sử 11.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 30 Nguyễn Thị Thu Hởng 06.07.03 04/11/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.25 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 31 Ngô Văn Sáng 06.07.04 05/04/1994 Kinh Nam Lịch sử 13.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 32 Nguyễn Thị Minh Tâm 06.07.05 28/05/1995 Kinh Nữ Lịch sử 15.00 Ba 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 33 Nguyễn Thị Thúy 06.07.06 27/01/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.25 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 34 Lê Thị Huệ 06.08.02 26/03/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.75 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 35 Nguyễn Thị Huê 06.08.01 12/08/1994 Kinh Nữ Địa lí 18.00 Nhất 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 36 Nguyễn Thị Liệu 06.08.03 28/10/1994 Kinh Nữ Địa lí 16.00 Nhì 12 THPT Chuyên Bắc Ninh (3)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 06-Tỉnh Bắc Ninh Cục Khảo thí Kiểm định Chất l−ợng giáo dc Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 37 Nguyễn Thị Thủy 06.08.06 12/05/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.75 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 38 Ngô Kim Ngân 06.08.05 25/08/1995 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 39 Hoàng Thị Nên 06.08.04 22/12/1995 Kinh Nữ Địa lí 15.00 Ba 11 THPT Chuyên Bắc Ninh 40 Vị ThÞ DiƯu Linh 06.09.03 24/09/1994 Kinh Nữ T Anh 12.80 K.Khích 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 41 Ngun ThÞ Giang 06.09.01 30/01/1994 Kinh Nữ T Anh 13.10 K.Khích 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 42 Tăng Thị Hằng 06.09.02 12/10/1994 Kinh Nữ T Anh 13.30 K.Khích 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 43 Vũ Hà Tờng 06.09.05 25/12/1994 Kinh Nữ T Anh 14.40 Ba 12 THPT Chuyên Bắc Ninh 44 Nguyễn Hải Yến 06.09.06 10/02/1995 Kinh Nữ T Anh 13.20 K.Khích 11 THPT Chuyên Bắc Ninh Danh sách gồm 44 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bắc Ninh - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bắc Ninh - Học Toàn Tập