Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Trà Vinh - Học Toàn Tập

1 15 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:38

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 59-Tỉnh Trà Vinh Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) TrÇn Trinh Huy 59.02.02 25/08/1994 Kinh Nam VËt lí 18.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Trà Vinh Nguyễn Văn Khang 59.03.03 06/02/1994 Kinh Nam Hoá học 19.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Trà Vinh Thái Hồng Diễm 59.04.02 22/04/1994 Kinh Nữ Sinh học 18.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Trà Vinh Lê Nguyễn Công Toàn 59.05.05 25/12/1994 Kinh Nam Tin học 14.30 K.Khích 12 THPT Chuyên Trà Vinh Đặng Nguyễn Diễm Phúc 59.06.04 10/11/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 11 THPT Chuyên Trà Vinh Thạch Thị Chúc Thim 59.08.05 25/10/1994 Khmer Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 12 THPT Trà Cú Trần Thị Thu Thảo 59.08.06 18/11/1995 Kinh Nữ Địa lí 13.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Trà Vinh Danh sỏch ny gm thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phó Chủ tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cơc khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Trà Vinh - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Trà Vinh - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan