Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5

159 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:37

Đây là một số tiết dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán cho học sinh lớp 5. Tuy nó chưa phải xuyên suốt cả chương trình nhưng nó đã bám theo các chuyên đề một cách có hệ thống. Cách soạn có thể thầy cô cho là chưa cụ thể lắm nhưng nó đi vào giải những bài tập điển hình mà học sinh lớp 5 thường thi vào. Dù sao nữa chũng ta cũng cảm ơn tác giả đã có công soạn bài. Thầy cô hãy xem qua nó để rồi quyết định down. Nhớ rằng Font chữ ở đây là Times New Romance. HỌC SINH GIỎI TOÁN Năm học: 2019 – 2020 HÀ VIỆT CHƯƠNG GV.Trường Tiểu học “A” Phú Lâm Phú Tân - An Giang –¯— CÁC BƯỚC ĐỂ GIẢI MỘT BÀI TOÁN —¯— Bước 1: -Đọc kĩ đề (2; lần) Trước giải toán, ta cần phải đọc thật kĩ đề Đọc chậm rãi, vừa đọc vừa suy nghĩ Tìm hiểu ý ta đọc nói lên điều gợi cho ta dự đốn điều khơng? Vì ý đề có liên quan đến việc giải tốn Bước 2: -Tìm hiểu mối quan hệ kiện Sau đọc xong đề bài, ta tìm hiểu xem điều đề cho, chúng có mối quan hệ với nào? Qua mối quan hệ kiện đó, ta dự đốn điều gì? Bước 3: -Tóm tắt, vẽ hình (nếu cần) Ta tóm tắt (hay vẽ hình) đề cách thuận tiện nhất, biểu mối quan hệ kiện cách rõ ràng Đối với dạng tốn điển hình như: Tổng hiệu, tổng tỉ, hiệu tỉ, ta phải tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng, qua ta tìm cách giải dễ dàng Bước 4: -Tìm hiểu yêu cầu đề (Hỏi gì?) Đọc tìm hiểu kĩ đề hỏi ta điều gì? Yêu cầu làm gì? Bước 5: -Phân tích để tìm hướng giải Khi biết điều đề cho mối quan hệ chúng, biết yêu cầu đề bài, ta dựa vào yêu cầu để phân tích tìm cách giải tốn, cách ngược từ câu hỏi toán trở điều có đề Nói đơn giản, bước quan trọng dẫn đến đường giải xong toán Bước 6: -Giải trình bày giải Tìm cách giải toán, ta tiến hành giải nháp Đặt lời giải rõ ý, tính tốn cẩn thận xem kĩ cách trình bày giải có phù hợp hay chưa, có cần sửa chữa, chỉnh đốn điểm giải Chú ý hình vẽ, tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng (nếu có) để trình bày cho xác Bước 7: -Kiểm tra lại kết tìm Sau kiểm tra lại kết thật xác, ta ghi vào làm thức cách rõ ràng, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Biên soạn: Hà Việt Chương Giáo viên Trường Tiểu Học “A” Phú Lâm *.Số Tự Nhiên ? Để viết số tự nhiên người ta dùng 10 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ? Các chữ số có giá trị nhỏ 10 ? số tự nhiên nhỏ ? Khơng có số tự nhiên lớn ? Các số lẻ có chữ số hàng đơn vị là: Dãy số lẻ là: 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,… ? Các số chẵn có chữ số hàng đơn vị là: 0, 2, 4, 6, Dãy số chẵn là: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,… ? Hai số tự nhiên liên tiếp chúng hơn, đơn vị ? Hai số chẵn (lẻ) liên tiếp chúng đơn vị ? Số có chữ số (từ đến 9), có: 10 số Số có chữ số (từ 10 đến 99),có: 90 số Số có chữ số (từ 100 đến 999), có: 900 số Số có chữ số (từ 1000 đến 9999), có: 9000 số ……… Số nhỏ ? Số lớn Số có chữ số: Số có chữ số: 10 99 Số có chữ số: 100 999 Số có chữ số: 1000 9999 ? Trong dãy số tự nhiên liên tiếp, số lẻ đến số chẵn, lẻ, chẵn, ? Nếu dãy số tự nhiên liên tiếp số lẻ mà kết thúc số chẵn số số hạng dãy số chẵn Còn bắt đầu kết thúc số chẵn (hoặc lẻ) số số hạng dãy số lẻ *.CẤU TẠO THẬP PHÂN: ? Chú ý phân lớp hàng: -Lớp đơn vị có: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm -Lớp nghìn có: hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn -Lớp triệu có: hàng triệu, chục triệu, trăm triệu ? Một đơn vị hàng liền trước gấp 10 lần đơn vị hàng liền sau ? Phân tích theo cấu tạo thập phân số: 345 = 2000 + 300 + 40 + 345 = × 1000 + × 100 + × 10 + abcd=a ×1000 + b ×100 + c ×10 + d *.Bốn phép tính số tự nhiên *.Phép cộng ? Khi thêm vào (bớt ra) một, hai hay nhiều số hạng đơn vị tổng tăng (giảm) nhiêu đơn vị ? Một tổng có hai số hạng, ta thêm vào (bớt ra) số hạng dơn vị bớt (thêm vào) số hạng đơn vị tổng khơng đổi ? Phép cộng có nhiều số hạng nhau, phép nhân có thừa số thứ số hạng thừa số thứ hai số số hạng (a+a+a=a × 3) ? Tính chất giao hốn: ? Tính chất kết hợp: a+b = b+a (a+b)+c=a+(b+c) *.Một số điều cần lưu ý: a/ Tổng số chẵn số chẵn b/ Tổng số lẻ số chẵn c/ Tổng nhiều số lẻ mà có số số hạng số chẵn (số lẻ) số chẵn (số lẻ) d/ Tổng số chẵn số lẻ số lẻ e/ Một số cộng với số (a+0 = 0+a = a) *.Phép Trừ ? Khi ta thêm vào (bớt ra)ở số bị trừ đơn vị giữ y số trừ hiệu tăng thêm (giảm đi) nhiêu đơn vị ? Khi ta thêm vào (bớt ra) số trừ đơn vị giữ y số bị trừ hiệu giảm (tăng thêm) nhiêu đơn vị ? Khi ta thêm vào (bớt ra) số bị trừ số trừ số đơn vị hiệu không thay đổi *.Một số điều cần lưu ý: a/ Hiệu số chẵn số chẵn b/ Hiệu số lẻ số chẵn c/.Hiệu số chẵn số lẻ (số lẻ số chẵn) số le d/ a–a=0 ; a–0=a *.Phép Nhân ? Tích gấp thừa số thứ số lần thừa số thứ hai (ngược lại) ? Trong tích có nhiều thừa số, có thừa số khơng (0) tích khơng (0) ? Bất số nhân với không (0) không (0) ? Số nhân với số b=b× a ? Tính chất giao hốn: ? Tính chất kết hợp: (a × b) × c = a × (b × c) ? Nhân số với tổng: a × (b + c) = a × b + a × c ? Nhân số với hiệu: a × (b – c) = a × b – a × c *.Một số điều cần lưu ý: a/ Tích số lẻ số lẻ b/ Trong tích nhiều thừa số có thừa số số chẵn tích số chẵn (Tích số chẵn số chẵn.) c/ Trong tích nhiều thừa số có thừa số tích d/ Trong tích nhiều thừa số, thừa số có hàng đơn vị có thừa số chẵn tích có hàng đơn vị *.Phép Chia @.DẤU HIỆU CHIA HẾT: ? Chia hết cho 2: Chữ số tận 0, 2, 4, 6, ? Chia hết cho 5: Chữ số tận ? Chia hết cho 3: Tổng chữ số chia hết cho ? Chia hết cho 9: Tổng chữ số chia hết cho ? Chia hết cho 4: Hai chữ số tận tạo thành số chia hết cho ? Chia hết cho 8: Ba chữ số tận tạo thành số chia hết cho ? Chia hết cho 6: Vừa chia hết cho vừa chia hết cho @ CHIA HẾT: ? Trong phép chia, ta gấp (giảm đi) số bị chia lên lần giữ y số chia (mà chia hết) thương tăng lên (giảm đi) nhiêu lần ? Trong phép chia, ta gấp (giảm đi) số chia lên lần giữ y số bị chia (mà chia hết) thương giảm (tăng lên) nhiêu lần ? Nếu tăng (giảm) số bị chia số chia số lần thương không đổi ? chia cho số khác không (0) (0 : a = ; a =0) ? Số chia cho số ? Số bị chia số chia thương (a : a = 1) @.CHIA CÓ DƯ: ? Số dư nhỏ số chia ? Số dư lớn nhỏ số chia đơn vị ? Trong phép chia có số dư lớn nhất, ta thêm vào số bị chia đơn vị trở thành phép chia hết, thương tăng thêm đơn vị ? Nếu tăng (giảm) số bị chia số chia số lần (mà chia hết) thương không đổi số dư tăng thêm (giảm đi) nhiêu lần ? Số bị chia thương nhân với số chia cộng với số dư a : b = k (dư d) (a = k × b + d) ? Số bị chia trừ số dư chia hết cho số chia, thương khơng đổi Dấu hiệu chia hết có liên quan đến phép chia có dư: ? Số dư phép chia cho (nếu có) số dư phép chia tổng chữ số số cho (Tương tự phép chia cho 9.) ? Số dư phép chia cho (nếu có) số dư phép chia chữ số hàng đơn vị số cho *.Một số điều cần lưu ý: + Không thể chia cho Trong phép chia hết + Thương số lẻ số lẻ (lẻ : lẻ = lẻ) + Thương số chẵn với số lẻ số chẵn (chẵn : lẻ = chẳn) + Số lẻ không chia hết cho số chẵn Bài tập: 1-.Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, chia số cho dư 2, chia cho dư 4, chia cho dư Giải Ta nhận thấy số dư phép chia số dư lớn Vậy số cần tìm số nhỏ chia hết cho 3, chia hết cho chia hết cho bớt đơn vị Số cần tìm là: × × – =104 Đáp số: 104 2-.Một lớp học có khoảng từ 30 đến 40 học sinh Nếu xếp làm hàng khơng dư bạn nào, xếp làm hàng không dư bạn xếp làm hàng khơng dư bạn Tìm số học sinh lớp Giải Số học sinh lớp phải số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho vừa chia hết cho 5; số khoảng từ 30 đến 40 × × = 30 (học sinh) Số học sinh lớp là: Đáp số: 30 học sinh 3-.Một học sinh thực hai phép nhân có thừa số giống nhau, thừa số cịn lại phép tính thứ 9, phép tính thứ hai 12, sau cộng kết hai phép tính lại 210 Tìm thừa số giống Giải Số lần mà 210 gấp nhiều thừa số giống phép tính + 12 = 21 (lần) Thừa số giống phép tính là: 210 : 21 = 10 Đáp số: 10 4- Một học sinh thực hai phép nhân có thừa số giống nhau, thừa số cịn lại phép tính thứ 5, phép tính thứ hai 3, sau trừ kết hai phép tính lại 70 Tìm thừa số giống Giải Số lần mà 70 gấp nhiều thừa số giống phép tính – = (lần) Thừa số giống phép tính là: 70 : = 35 Đáp số: 35 5-.Khi thực phép nhân hai số, học sinh viết nhầm chữ số hàng đơn vị thừa số thành chữ số 1, bạn tìm kết 525 Biết tích chúng 600 Tìm hai thừa số phép nhân Giải Viết nhầm chữ số thành chữ số hàng đơn vị, làm cho thừa số giảm đi: - = (đơn vị) Một thừa số giảm đơn vị, nên tích giảm đi: 600 - 525 = 75 Thừa số thứ phép nhân là: 75 : = 25 Thừa số thứ hai phép nhân là: 600 : 25 = Đáp số: 24 25 24 6-.Tìm số bị chia số chia bé để có thương 325 số dư Giải Số chia bé để có số dư 8 + = Số bị chia cần tìm 325 × + = Đáp số: 2933 Số bị chia: 2933 ; Số chia: 7.Cho ba số có tích 240 Biết tích số thứ số thứ hai 60, tích số thứ hai số thứ ba 80 Tìm ba số Giải Số thứ ba là: 240 : 60 = 10 *.Trình bày, chữ viết: điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP AN GIANG Ngày thi: 18 – 03 – 2007 —¯— Mơn thi: TỐN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút —¯— Đe: BÀI 1: (5 điểm) a).Hai phân số có tổng 9/4 hiệu 5/4 Tìm hai phân số b).Hai số thập phân có tổng 3,75 hiệu 1,25 Tìm hai số c).Hãy viết số vừa tìm câu a, câu b vào vạch tia số sau: 0,25 BÀI 2: (5 điểm) a).Tính a: (a × + 18,03) : 20.7 = (10,95 + 18,3) : 20,7 b).Tính b: 145 b × 12,34 = 43,21 × b BÀI 3: (2 điểm) A số tự nhiên có hai chữ số Nếu thêm vào số nửa số lớn 52 nhỏ 56 Tìm số A BÀI 4: (3 điểm) A B H BÀI 5: C M Tam giác ABC vng A, có cạnh AB 3cm, cạnh AC 4cm, cạnh BC 5cm Tính chiều cao AH? Trên BC, chọn điểm M để diện tích tam giác AMC 3cm2 Tính MC (4 điểm) A B Chu vi hình chữ nhật ABCD 38cm Người ta chia hình ABCD thành hình chữ nhật (hình vẽ) a).Khơng làm tính, háy cho biết diện tích ABCD kết sau đây: 85cm2; 90cm2; 95cm2 Tại sao? b).Tính diện tích hình chữ nhật ABCD D C *.Trình bày, chữ viết: điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC 146 AN GIANG CẤP HUYỆN —¯— Ngày thi: 14 – 03 – 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn thi: TOÁN Thời gian: 90 phút —¯— ĐỀ THI: BÀI 1: (4 điểm) a).Tìm số thập phân lớn 1,1 bé 1,5 b).Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn số thập phân vừa tìm BÀI 2: (5 điểm) a).Tính : 2,9 + 5,8 + 2,9 b).Tính: 2,9 + 5,8 – 2,9 c).Tính : 2,9 + 5,8 x 2,9 d).Tính: 2,9 + 5,8 : 2,9 BÀI 3: (5 điểm) Một chai đựng đầy nước nặng 1250g Nếu đựng nửa nước nặng 700g Hỏi chai khơng đựng nước nặng bao nhiêu? BÀI 4: (5 điểm) Hình chữ nhật ABCD có tổng chiều dài chiều rộng 10cm, có hiệu chiều dài chiều rộng 2cm Hỏi: a).Tính diệnt ích hình chữ nhật ABCD b).Vẽ hình chữ nhật ABCD kích thước vừa tìm 147 Điểm trình bày, chữ viết: điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC AN GIANG —¯— Ngày thi: 06 – 04 – 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn thi: TOÁN Thời gian: 90 phút —¯— ĐỀ THI: BÀI 1: (5 điểm) a).Tính giá trị biểu thức: + x : x – + b).Tìm tất cc số cĩ chữ số m vừa chia hết cho vừa chia hết cho 148 BÀI 2: (5 điểm) a).Viết số thập phân vừa lớn 3,4 vừa bé 3,8 b).Tính Y: BÀI 3: y – (y : 5) = 40 (4 điểm) Tại bến đò người ta mua vé qua đò sau: Một người xe gắn máy 4000 đồng, hai người xe gắn máy 5000 đồng Hỏi: a) Tiền mua vé người? Tiền mua vé xe gắn máy? b).Nếu người xe gắn máy mua vé hết tiền? BÀI 4: (5 điểm) Hình chữ nhật ABCD có chu vi 78cm, chiều dài AB chiều rộng BC 15cm Từ A kẻ đường thẳng AM, AN để chia hình chữ nhật ABCD thành phần có diện tích Tính CM, CN dài cm? A B M D N C 149 Điểm trình bày, chữ viết: điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC AN GIANG —¯— Ngy thi: 13 – 03 – 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn thi: TỐN Thời gian: 90 pht —¯— ĐỀ THI: BI 1: (5 điểm) a).Tìm số, cho số vừa chia hết cho vừa chia hết cho b).Tìm tất cc số cĩ chữ số, cho số chia hết cho 3, chia cho dư Biết chữ hàng trăm số BI 2: (5 điểm) a).Tìm phân số vừa lớn 3 vừa bé b).Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn phân số vừa tìm BI 3: (4 điểm) Một chai đựng đầy nước nặng 1350gam Nếu chai đựng nửa nước nặng 750 gam Hỏi chai đựng phần tư nước nặng bao nhiêu? BI 4: (5 điểm) 150 Hãy giải tốn sau cách Một hình chữ nhật có chiều rộng 2,5cm, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi hình chữ nhật Điểm trình bày, chữ viết: điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC AN GIANG Ngày thi: 18 – 03 – 2012 Môn thi: TỐN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút -oo0ooĐỀ THI: BÀI 1: (5 điểm) 151 Khơng phải làm tính, em điền dấu “> , < , =” vào ô trống: 1 × 3 a) 2x2 b) c) 0,4 0,4 x 0,4 d) 123,45 x 6,789 e) 38 + x 0,3 : 0,4 BÀI 2: 678,9 x 12,345 : 0,4 x 0,3 + 38 (5 điểm) a) Tính: 11 + kg = ……… kg ; 13m + 4cm = ………cm ; 14m2 + 5cm2 = ……cm2 b) Cho a, b, c số tự nhiên lớn 0, ta có: a–b=c Hãy so sánh số: a b; a c; b c BÀI 3: (5 điểm) Một cửa hàng có bao gạo Mỗi bao cân nặng 15kg, 19kg, 20kg, 21kg, 27kg, 28kg Cửa hàng bán bao gạo cho người khách Số ki-lô-gam gạo người thứ mua gấp đơi số ki-lơ-gam người thứ hai mua Hỏi: a)Cịn lại bao gạo chưa bán? b)Người khách thứ mua bao gạo nào? Người khách thứ hai mua bao gạo nào? BÀI 4: (4 điểm) Hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB 4cm, chiều rộng BC 3cm a) Hãy vẽ hai hình chữ nhật có diện tích với hình chữ nhật ABCD có chiều dài, chiều rộng khác với hình chữ nhật ABCD b) Trên cạnh AB lấy điểm P, cạnh CD lấy điểm Q cho AP=CQ Gọi M trung điểm BC Tính diện tích PBCQ, diện tích PMQ A P B M D Q C 152 Trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp: điểm Trường TH A Phú Lâm KỲ THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC Phú Tân – An Giang Ngày thi: 18 – 03 – 2012 BÀI GIẢI (tham khảo) BÀI 1: (5 điểm) Không phải làm tính, em điền dấu “> , < , =” vào ô trống: a) b) c) 0,4 < > > x (4) 1 × 3 (1/9) 0,4 x 0,4 (0,16) (Chú ý cho HS: 1/.Nhân với số lớn Tích lớn 2/.Nhân với số bé tích nhỏ 3/.Nhân với số tích với số ban đầu.) d) 123,45 x 6,789 < 678,9 x 12,345 Tích thừa số có thứ tự chữ số thừa số giống nhau, ta đếm xem tích có số chữ số phần thập phân Tích lớn 153 e) 38 + x 0,3 : 0,4 BÀI 2: = : 0,4 x 0,3 + 38 (5 điểm) b) Tính: 11 + kg = 11 002 kg 13m + 4cm = 1304cm 14m2 + 5cm2 = 140 005cm2 b) a–b=c (a, b c số tự nhiên lớn 0) So sánh: a>b ; a>c ; b c chưa biết (có trường hợp xảy ra: b>c ; b
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5, Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5

Từ khóa liên quan