Đề thi HSG Lịch sử lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập

1 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:05

Từ những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến này anh/chị hãy rút ra một bài học cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.. Câu 2 (2,5 điểm)[r] (1)TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 01 trang) Câu (2,5 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên kỉ XIII Từ nguyên nhân thắng lợi kháng chiến anh/chị rút học cần phát huy nghiệp bảo vệ Tổ quốc Câu (2,5 điểm) Hãy đánh giá vai trò phong trào Tây Sơn lịch sử dân tộc kỉ XVIII Câu (3,0 điểm) Sự thành lập triều Nguyễn đầu kỉ XIX có điểm khác biệt so với thành lập triều đại phong kiến Việt Nam kỉ XI - XV? Vào kỉ XIX, thách thức lịch sử đặt cho triều Nguyễn? Tại triều Nguyễn lại trì đường lối bảo thủ? Câu (3,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thất bại kháng chiến chống thực dân Pháp (1858 - 1884) Câu (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần vương cuối kỉ XIX Chiếu Cần vương ban tác động đến phận văn thân, sĩ phu yêu nước? Câu (3,0 điểm) Vì cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đánh giá kiện vĩ đại lịch sử nước Nga lịch sử nhân loại? Câu (3,0 điểm) Nêu nguyên nhân, hậu khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) nước tư -Hết - Cán coi thi khơng giải thích thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Lịch sử lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Lịch sử lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập