Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đồng Tháp - Học Toàn Tập

2 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:02

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 20-Tỉnh Đồng Tháp Cc Kho thớ v Kiểm định Chất lợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Hå Huúnh Quèc Ch−¬ng 20.01.03 31/05/1994 Kinh Nam Toán 14.50 K.Khích 12 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Lê Vĩnh Thục 20.01.06 05/05/1994 Kinh Nữ Toán 14.50 K.Khích 12 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu TrÇn Trung HËu 20.02.03 21/10/1994 Kinh Nam VËt lÝ 20.50 Ba 12 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Phạm Thị Kiều Oanh 20.02.04 25/04/1994 Kinh Nữ Vật lí 16.00 K.Khích 12 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Phan Quèc Hïng 20.04.01 15/07/1995 Kinh Nam Sinh học 20.75 K.Khích 11 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Trần Thị Ngọc Trâm 20.04.04 15/11/1994 Kinh Nữ Sinh học 26.25 Nhì 12 THPT Lấp Vò Phạm Ngọc Thuỳ Trinh 20.04.05 02/10/1994 Kinh Nữ Sinh học 19.25 K.KhÝch 12 THPT LÊp Vß Lê Thành Vinh 20.04.06 21/05/1994 Kinh Nam Sinh học 18.50 K.Khích 12 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Tăng Khải Hạnh 20.05.01 16/09/1995 Kinh Nam Tin học 22.15 Ba 11 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu 10 Nguyễn Kim Ngân 20.06.03 20/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu 11 Trần Ngọc Tờng Vi 20.06.06 19/06/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT chuyªn Ngun Quang Diªu 12 Cao Văn Du 20.08.01 20/09/1995 Kinh Nam Địa lí 16.00 Nhì 11 THPT Lấp Vò (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 20-Tỉnh Đồng Tháp Cc Kho thớ v Kim nh Cht lng giỏo dc Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 13 Trần Đăng Khoa 20.08.04 16/09/1995 Kinh Nam Địa lí 12.25 K.Khích 11 THPT Thành phố Cao LÃnh Danh sách gồm 13 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đồng Tháp - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đồng Tháp - Học Toàn Tập