Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hà Nam - Học Toàn Tập

3 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:01

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 23-Tỉnh Hà Nam Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Nguyễn Thị Thu Hiền 23.01.02 01/05/1994 Kinh Nữ Toán 15.50 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà Đặng Duy Hiển 23.01.03 17/09/1994 Kinh Nam Toán 21.00 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà Phạm Thái Hà 23.01.01 15/08/1994 Kinh Nam Toán 26.50 Nhì 12 THPT Chuyên Biên Hoà Nguyễn Thu Lan 23.01.06 16/05/1995 Kinh Nữ Toán 15.50 Ba 11 THPT Chuyên Biên Hoà Đinh Văn Tú 23.02.07 06/07/1994 Kinh Nam Vật lí 25.50 Nhì 12 THPT Chuyên Biên Hoà Phạm Văn Nam 23.02.05 24/01/1994 Kinh Nam Vật lí 16.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà Ngô NhËt Quang 23.02.06 05/08/1994 Kinh Nam VËt lÝ 19.00 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà Lê Hoàng Khải 23.02.03 27/08/1994 Kinh Nam VËt lÝ 18.75 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Biên Hoà Đinh Ngọc Hải 23.02.01 06/12/1994 Kinh Nam Vật lí 36.75 Nhất 12 THPT Chuyên Biên Hoà 10 Lê Văn Triệu 23.03.06 10/01/1995 Kinh Nam Hoá học 18.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Biên Hoà 11 ứng Trần Trí 23.03.07 12/10/1994 Kinh Nam Hoá học 25.25 Nhì 12 THPT Chuyên Biên Hoà 12 Mai Anh Tuấn 23.03.08 28/08/1994 Kinh Nam Hoá học 22.25 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 13 Phạm Văn Thích 23.03.05 10/06/1994 Kinh Nam Hoá học 24.50 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 14 Hồ Khánh ThiƯn 23.03.04 11/11/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 20.75 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Biên Hoà 15 Nguyễn Văn Hiệp 23.03.02 11/08/1994 Kinh Nam Hoá học 18.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà 16 Nguyễn Việt Hùng 23.03.03 19/11/1994 Kinh Nam Hoá học 26.25 Nhì 12 THPT Chuyên Biên Hoà 17 Hoàng ThÕ Anh 23.03.01 27/11/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 21.50 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 18 Lê Thế Kiên 23.04.04 04/03/1995 Kinh Nam Sinh häc 20.25 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Biên Hoà (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 23-Tỉnh Hà Nam Cc Khảo thí Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 19 Trần Thị Vân 23.04.08 23/01/1994 Kinh Nữ Sinh học 25.50 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 20 Ph¹m TuÊn Th¹ch 23.04.07 01/04/1994 Kinh Nam Sinh häc 20.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà 21 Đặng Thị Trà My 23.04.06 27/03/1994 Kinh N÷ Sinh häc 20.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Biên Hoà 22 Nguyễn Thị Thu Hoài 23.04.03 15/06/1994 Kinh Nữ Sinh học 23.50 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 23 Ngô Hữu An 23.04.01 15/01/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.75 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 24 Thái Thị Ân 23.04.02 20/09/1994 Kinh Nữ Sinh học 19.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà 25 Nguyễn Hữu Tùng 23.05.06 08/07/1994 Kinh Nam Tin häc 21.25 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 26 Ngô Minh Thành 23.05.04 19/10/1994 Kinh Nam Tin học 14.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà 27 Nguyễn Xuân Sơn 23.05.03 17/11/1994 Kinh Nam Tin học 22.65 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 28 Nguyễn Thị Hồng 23.06.03 03/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 29 Trần Thu Hà 23.06.02 08/02/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 16.50 Nhất 11 THPT Chuyên Biên Hoà 30 Trần Thị Thao 23.06.08 13/08/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà 31 Trịnh Thị San 23.06.06 20/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 15.50 Nhì 12 THPT Chuyên Biên Hoà 32 Lê Thị Linh 23.06.04 24/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà 33 Bùi Thị Bích Ngọc 23.07.05 03/04/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 34 Lê Quốc Thiều 23.07.06 07/09/1994 Kinh Nam Lịch sử 16.25 Nhì 12 THPT Chuyên Biên Hoà 35 Đinh Thị Kim Liên 23.07.04 25/01/1994 Kinh Nữ Lịch sử 16.25 Nhì 12 THPT Chuyên Biên Hoà 36 Đinh Đức Dũng 23.07.01 12/12/1994 Kinh Nam Lịch sử 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà (3)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 23-Tỉnh Hà Nam Cc Khảo thí Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 37 Nguyễn Đăng Hoà 23.07.03 07/07/1994 Kinh Nam Lịch sử 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 38 Đinh Thị Thuý Hằng 23.07.02 19/11/1994 Kinh Nữ Lịch sử 15.50 Nhì 12 THPT Chuyên Biên Hoà 39 Lơng Công Việt 23.08.08 19/11/1994 Kinh Nam Địa lí 14.25 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 40 Nguyễn Thị Thu Trang 23.08.07 02/10/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 41 Nguyễn Thị Hiền 23.08.02 24/04/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà 42 Phạm Văn Giáp 23.08.01 19/02/1994 Kinh Nam Địa lí 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà 43 Nguyễn Thị Nga 23.08.05 11/06/1994 Kinh Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà 44 Vũ Duy Hng 23.08.03 24/01/1995 Kinh Nam Địa lí 12.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Biên Hoà 45 Lại Linh Đan 23.09.02 02/08/1994 Kinh Nữ T Anh 13.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà 46 Dơng Mai Ly 23.09.05 27/03/1994 Kinh N÷ T Anh 13.70 Ba 12 THPT Chuyên Biên Hoà 47 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 23.10.03 04/11/1994 Kinh Nữ T Nga 14.45 K.Khích 12 THPT Chuyên Biên Hoà Danh sách gồm 47 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cơc kh¶o thÝ kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hà Nam - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hà Nam - Học Toàn Tập