Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hưng Yên - Học Toàn Tập

3 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:00

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 30-Tỉnh Hng Yên Cc Kho thớ v Kiểm định Chất lợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Trần Văn Hữu 30.01.05 04/12/1994 Kinh Nam Toán 22.00 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên Vũ Nhật Khánh 30.01.06 06/08/1994 Kinh Nam Toán 14.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên Lơng Đức Hiếu 30.01.04 29/07/1994 Kinh Nam Toán 22.00 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên Dơng Mạnh C−êng 30.01.03 12/05/1995 Kinh Nam To¸n 21.50 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên An Mạnh Công 30.01.02 02/12/1994 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên Đào Việt Anh 30.01.01 06/01/1995 Kinh Nam Toán 22.00 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên Cao Trần Mạnh Đạt 30.02.01 19/12/1994 Kinh Nam VËt lÝ 19.75 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn An Ngäc Hun 30.02.03 31/10/1994 Kinh Nữ Vật lí 16.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên Ngô Gia Đức 30.02.02 12/04/1994 Kinh Nam Vật lí 22.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 10 Trơng Hoàng NhËt 30.02.06 03/04/1995 Kinh Nam VËt lÝ 19.00 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên 11 Hoàng Trung Kiên 30.02.05 07/07/1995 Kinh Nam VËt lÝ 17.75 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn H−ng Yên 12 Hoàng Khánh Lam 30.03.03 15/10/1994 Kinh Nữ Hoá häc 22.50 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 13 Ngun Văn Huân 30.03.02 04/10/1995 Kinh Nam Hoá học 22.00 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên 14 Đoàn Ngân Hoa 30.03.01 09/10/1995 Kinh Nữ Hoá học 22.00 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên 15 Nguyễn Việt Thắng 30.03.06 03/09/1994 Kinh Nam Hoá học 22.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 16 Trần Thị Kim Ngân 30.03.04 27/08/1994 Kinh Nữ Hoá học 27.75 Nhì 12 THPT Chuyên Hng Yên 17 Nguyễn Nam Nhí 30.03.05 23/08/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 23.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 18 Đoàn Thị Minh Thùy 30.03.07 30/12/1994 Kinh Nữ Hoá học 17.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 30-Tỉnh Hng Yên Cc Khảo thí Kiểm định Chất lợng giáo dục Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Tr−êng (THPT) 19 Ngun ThÞ Lan Anh 30.04.01 04/09/1994 Kinh Nữ Sinh học 20.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên 20 Hoàng Thị Thu Hằng 30.04.02 18/02/1994 Kinh Nữ Sinh häc 21.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 21 Lun B¶o Anh 30.05.01 11/11/1995 Kinh Nam Tin häc 16.35 K.KhÝch 11 THPT Chuyên Hng Yên 22 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 30.06.04 27/11/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 23 Lê Thị Hồng Nhung 30.06.05 06/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 24 Đoàn Thị Hồng 30.06.01 09/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên 25 Lê Thị Thanh Vân 30.06.06 01/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 26 Lê Thị Thu Hơng 30.06.03 24/05/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 27 Phạm Thùy Linh 30.07.05 21/02/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 28 Trần Thị Thùy Dung 30.07.02 18/12/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 29 Phạm Thị Bích Huyền 30.07.03 25/06/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.75 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 30 Chu Thị Luyến 30.07.06 24/02/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.75 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 31 Nguyễn Thị Dịu 30.07.01 22/08/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.25 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 32 Nguyễn Thị Tuyết 30.07.08 26/06/1994 Kinh Nữ Lịch sư 13.75 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 33 Ngun Đặng Khánh Ly 30.07.07 26/09/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.25 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 34 Phạm Ngọc Khánh 30.07.04 12/04/1994 Kinh Nam LÞch sư 12.75 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Hng Yên 35 Đặng Thị Hằng 30.08.02 28/09/1994 Kinh Nữ Địa lí 17.00 Nhì 12 THPT Chuyên Hng Yên 36 Nguyễn Thị Thu Trang 30.08.07 27/07/1994 Kinh Nữ Địa lí 16.00 Nhì 12 THPT Chuyên Hng Yên (3)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 30-TØnh Hng Yªn Cục Khảo thí Kiểm định Chất lợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 37 Trần Thị Dịu 30.08.01 28/08/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên 38 Hoàng Trọng Huấn 30.08.03 07/02/1994 Kinh Nam Địa lí 13.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên 39 Đỗ Thị Trang 30.09.08 31/05/1994 Kinh Nữ T Anh 12.40 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 40 Đỗ Thị Thu Hà 30.09.02 27/07/1995 Kinh Nữ T Anh 13.35 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên 41 DoÃn Thị Thïy Trang 30.09.07 14/06/1994 Kinh N÷ T Anh 14.60 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên 42 Trần Thị Anh Th 30.09.05 10/10/1995 Kinh N÷ T Anh 13.00 K.KhÝch 11 THPT Chuyên Hng Yên 43 Nguyễn Phơng Thảo 30.09.06 08/02/1995 Kinh Nữ T Anh 13.30 K.Khích 11 THPT Chuyên Hng Yên Danh sách gồm 43 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hưng Yên - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hưng Yên - Học Toàn Tập