Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 319 - Học Toàn Tập

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2021, 03:48

Câu 12: Việc Trung Quốc, Liên Xô, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận, đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến t[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 319 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN – NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 319 Câu 1: Chọn vàđiền từ thiếu vào chỗ… nội dung sau đây: “Tập trung lực lượng mở tiến công vào hướng quan trọng về…(1) mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt phân sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng…(2) phân tán lực lượng những địa bàn…(3) mà chúng bỏ” (SGK Lịch sử lớp 12- trang 147) A 1- lực lượng, 2- chủ động, 3- quan trọng B 1- chiến lược, 2- chủ động, 3- quan trọng C 1- chiến lược, 2- phải, 3- lợi hại D 1- chiến lược, 2- bị động, 3- xung yếu Câu 2: Ý sau biểu “di chứng” chiến tranh lạnh? A Nền kinh tế nhiều quốc gia, dân tộc giới chịu ảnh hưởng nặng nề hậu chiến tranh lạnh B Các xung đột mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo tranh chấp lãnh thổ diễn nhiều khu vực giới C Mâu thuẫn hai phe tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa hai siêu cường Mĩ, Liên Xô đứng đầu tiếp tục phát triển D Mâu thuẫn Mĩ - Liên Xô tiếp tục phát triển dẫn đến chiến tranh thương mại kéo dài Câu 3: Sau đảo Pháp (9-3-1945), Nhật tuyên bố A “giúp dân tộc Đông Dương xây dựng độc lập” B cướp đất nông dân, bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay C đưa Bảo Đại lên làm “Quốc trưởng.” D đàn áp dã man người cách mạng Câu 4: Nét bật sách đối ngoại Liên bang Nga từ năm 1994 đến năm 2000 A thực sách hịa bình, trung lập tích cực, ủng hộ cách mạng giới B mở rộng hoạt động đối ngoại với nước phạm vi toàn cầu C ngả phương Tây, khôi phục phát triển mối quan hệ với nước châu Á D mở rộng quan hệ với nước phát triển châu Á, Phi, Mĩlatinh Câu 5: Điểm then chốt kế hoạch Nava A lập hành lang Đông - Tây để bao vây, cô lập địa Việt Bắc B xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn điểm mạnh Đông Dương C giành thắng lợi quân để kết thúc chiến tranh danh dự D tập trung binh lực, xây dựng đội quân động chiến lược mạnh Câu 6: Tại từ năm 70 kỷ XX, nước Tây Âu, Nhật Bản có điều chỉnh sách đối ngoại? A Các nước muốn thoát khỏi lệ thuộc vào Mĩ B Do sụp đổ trật tự cực Ianta C Do lớn mạnh tiềm lực kinh tế, tài D Do xuất xu hịa hỗn Đơng - Tây Câu 7: Đầu kỷ XX, tổ chức ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác lĩnh vực nào? A Văn hóa B Quân C Kinh tế D Chính trị Câu 8: Vì nói đấu tranh ngày 1/5/1930 bước ngoặt phong trào cách mạng 1930-1931? A Cuộc đấu tranh có lãnh đạo tổ chức Đảng, có phối hợp địa phương, đánh dấu trưởng thành vượt bậc giai cấp công nhân Việt Nam B Mục tiêu đấu tranh khơng địi quyền lợi kinh tế tăng lương, giảm làm mà đòi quyền tự do, dân chủ C Cuộc đấu tranh thể lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất nhân dân ta, buộc thực dân Pháp phải nhượng số quyền lợi D Lần giai cấp công nhân Việt Nam khơng đấu tranh địi quyền lợi cho nhân dân nước mà thể tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động giới (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 319 A giải khó khăn tài chính. B xây dựng quyền cách mạng C chống ngoại xâm nội phản D giải nạn đói, nạn dốt Câu 10: Điểm khác Cương lĩnh trị Luận cương trị Đảng năm 1930 thể A đường lối, nhiệm vụ cách mạng B nhiệm vụ, lực lượng cách mạng C Mục tiêu hình thức đấu tranh D lực lượng tham gia giai cấp lãnh đạo Câu 11: Sự kiện thể "Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động giai cấp công nhân Việt Nam."? A Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6 -1919) B Cuộc bãi công thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8 -1925) C Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương Lênin vấn đề dân tộc thuộc địa (7-1920) D Tiếng bom Sa Diện Phạm Hồng Thái Quảng Châu (6 -1924) Câu 12: Việc Trung Quốc, Liên Xô, nước phe xã hội chủ nghĩa công nhận, đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Pháp Đông Dương từ năm 1950 A làm cho chiến tranh Đông Dương ngày chịu tác động hai phe B gây nhiều khó khăn cho kháng chiến nhân dân ta C tạo điều kiện thuận lợi cho kháng chiến nhân dân ta D phá bao vây Việt Bắc Pháp kế hoạch Rơve Câu 13: Mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam sau chiến tranh giới thứ A giữa giai cấp tư sản, tiểu tư sản với đế quốc Pháp tay sai B giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến thực dân Pháp C giữa giai cấp công nhân với đế quốc Pháp tay sai D toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp phản động tay sai Câu 14: Cuộc đấu tranh đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ phong trào 1936-1939 mở đầu A phong trào “đón rước” Gôđa B cuộc đấu tranh nghị trường C phong trào Đơng Dương đại hội D cuộc mít tinh khu Đấu xảo (Hà Nội) Câu 15: Theo định Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng A Liên Xô B Anh C các nước phương Tây D Câu 16: Đại hội lần thứ VII quốc tế cộng sản (7-1935) xác định kẻ thù nhân dân giới A chủ nghĩa đế quốc B chủ nghĩa thực dân C chủ nghĩa phát xít D bọn phản động thuộc địa Câu 17: Nội dung sau phản ánh không đúng ý nghĩa thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? A Là bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng, bế tắc đường lối giai cấp lãnh đạo cách mạng B Là chuẩn bị tất yếu có tính chất định cho bước phát triển nhảy vọt lịch sử dân tộc Việt Nam C Là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam thời đại D Là xu khách quan vận động giải phóng dân tộc Việt Nam theo đường cách mạng vô sản Câu 18: Thành lớn phong trào cách mạng 1930 – 1931 A quần chúng giác ngộ trở thành lực lượng trị hùng hậu B hình thành khối liên minh cơng - nơng C thành lập quyền Xơ viết Nghệ - Tĩnh D Đảng rút nhiều học quý báu lãnh đạo cách mạng Câu 19: Sắp xếp kiện sau theo trình tự thời gian: 1 Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách nhân dân An Nam Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa Pari 3 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng niên 4 Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 319 Câu 20: Mĩ sử dụng chiêu để can thiệp vào công việc nội nước khác chiến lược “Cam kết mở rộng”? A Thúc đẩy dân chủ B Tự do, tín ngưỡng C Chống chủ nghĩa khủng bố D Ủng hộ độc lập dân tộc Câu 21: Các nước tham dự Hội nghị Giơnevơ cam kết tôn trọng quyền dân tộc nước Đông Dương A độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ B chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ C độc lập, tự do, thống toàn vẹn lãnh thổ D độc lập, tự do, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Câu 22: Cuộc cách mạng đưa Ấn Độ trở thành quốc gia sản xuất phần mềm lớn giới? A Cuộc cách mạng xanh B Cách mạng chất xám C Cách mạng công nghệ D Cách mạng trắng Câu 23: Tại nói “Hịa bình, ổn định hợp tác phát triển thời dân tộc bước vào kỉ XXI”? A Các nước phát triển có mơi trường hịa bình để phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tận dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, tăng cường mối giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao B Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực lực quốc gia C Các quốc gia, dân tộc giới có mơi trường hịa bình để xây dựng, phát triển đất nước, tăng cường hợp tác quốc tế ứng dụng thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ D Các nước phát triển có điều kiện để tận dụng tốt hội bên mở rộng thị trường, đầu tư vốn, khoa học - kỹ thuật, tận dụng nguồn nhân công, nguyên liệu giá rẻ từ giới thứ Câu 24: “Hình thái khởi nghĩa nước ta từ khởi nghĩa phần tiến tới tổng khởi nghĩa”. Đó nội dung quan trọng đề hội nghị nào? A Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 5/1941 B Hội nghị quân Bắc kì tháng 4/1945 C Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939 D Hội nghị toàn quốc Đảng tháng 8/1945 Câu 25: Hoạt động thể rõ tinh thần dân tộc giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 A thànhlập Đảng Lập hiến (1923), nhóm Nam Phong Trung Bắc Tân văn B cuộc đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn (1923) C cuộc đấu tranh chống độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam kì (1923) D vận động "Chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa" (1919) Câu 26: Cuộc đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc bọn phản cách mạng năm 1945-1946 để lại học kinh nghiệm quí báu cho đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta nay? A Kiên trì đấu tranh đường hịa bình B Kết hợp đấu tranh trị với ngoại giao C Cứng rắn nguyên tắc, mềm dẻo sách lược D Tranh thủ ủng hộ nước khu vực Câu 27: Sự thất bại khởi nghĩa Yên Bái chứng tỏ điều gì? A Đường lối cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản không phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta B Cuộc khởi nghĩa nổ tình bị động, chưa có đường lối đắn, thực dân Pháp mạnh C Cuộc khởi nghĩa chưa tập hợp đông đảo giai cấp, tầng lớp xã hội tham gia D Giai cấp tư sản chưa có đường lối đấu tranh đắn, tổ chức lỏng lẻo, thành phần phức tạp Câu 28: Sự kiện xem hiệu lệnh mở đầu cho kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ nhân dân ta? A Công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy B Thực dân Pháp đốt nhà thông tin phố Tràng Tiền C Pháp công vào phố Hàng Bún D Trung đồn Thủ cơng vào Bắc Bộ Phủ Câu 29: Tháng 4-1945, Tổng Việt Minh thị thành lập A Khu giải phóng Việt Bắc B Ủy ban lâm thời khu giải phóng C Việt Nam giải phóng quân D Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam Câu 30: Sự khác biệt phong trào giải phóng dân tộc Châu Phi với Mĩ la tinh sau chiến tranh giới thứ hai gì? A Hình thức đấu tranh Châu Phi chủ yếu khởi nghĩa vũ tranh, Mĩlatinh đấu tranh trị B Lãnh đạo phong trào đấu tranh châu Phi giai cấp vô sản, Mĩlatinh giai cấp tư sản dân tộc (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 319 Câu 31: Sự kiện Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tháng 12-1920 có ý nghĩa nào? A Là chuẩn bị tư tưởng, trị tổ chức cho việc thành lập Đảng vơ sản Việt Nam B Đánh dấu bước ngoặt đời hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản C Xây dựng mối quan hệ cách mạng Việt Nam với cách mạng giới đấu tranh giải phóng dân tộc D Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc Việt Nam đường cách mạng vơ sản Câu 32: Điểm khác hoạt động cứu nước Phan Bội Châu Phan Châu Trinh cuối kỷ XIX đầu kỷ XX gì? A Chủ trương phương pháp cách mạng B Cách thức tiến hành C Khuynh hướng cách mạng D Kết quả, ý nghĩa lịch sử Câu 33: Việt Nam đặt sự“bảo hộ” người Pháp Nam Kỳ xứ thuộc địa Bắc kỳ đất bảo hộ Trung kỳ giao cho triều đình quản lí.” Điều khoản qui định Hiệp ước nào? A Patơnốt B Hácmăng C Nhâm Tuất D Giáp Tuất Câu 34: Điều khoản Hiệp định Giơnevơ phán ánh thắng lợi chưa trọn vẹn nhân dân ta kháng chiến chống Pháp (1946-1954)? A Hiệp định cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngồi vào nước Đơng Dương B Qn đội nhân dân Việt Nam quân đội viễn chinh Pháp tập kết miền Nam - Bắc lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân tạm thời C Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng quyền dân tộc nước Việt Nam, Lào, Campuchia D Việt Nam tiến tới thống đất nước tổng tuyển cử tự nước tổ chức vào tháng 7- 1956 Câu 35: Quân đội ta giành chủ động chiến trường Bắc Bộ từ chiến thắng nào? A Chiến thắng Hòa Bình B Chiến thắng Điện Biên Phủ C Chiến thắng Biên Giới D Chiến thắng Việt Bắc Câu 36: Mục tiêu phong trào Cần vương A lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển B đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập quân chủ lập hiến C đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, thiết lập thể chế cộng hòa D đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến Câu 37: Nhiệm vụ cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 A lật đổ phủ lâm thời giai cấp tư sản, giành quyền tay giai cấp vơ sản, xây dựng chế độ B lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng đứng đầu, đưa nước Nga theo đường tư chủ nghĩa C đưa nước Nga khỏi chiến tranh giới thứ nhất, tạo điều kiện cho kinh tế tư chủ nghĩa phát triển D lật đổ chế độ phong kiến Nga Hoàng đứng đầu, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Câu 38: Sắp xếp liệu cho phù hợp với trình tự thời gian Mặt trận dân chủ Đông Dương Mặt trận Liên Việt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Mặt trận Việt Minh A 4,3,2,1 B 2,3,4,1 C 1,2,3,4 D 1,4,2,3 Câu 39: Chiến tranh lạnh kết thúc dẫn tới thay đổi lớn quan hệ quốc tế gì? A Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, trật tự giới hình thành theo xu hướng “đa cực” B Phong trào đòi tự do, dân chủ lực lượng u chuộng hịa bình giới phát triển mạnh mẽ C Xung đột, nội chiến, tranh chấp diễn nhiều quốc gia, khu vực giới D Mĩ, Liên Xô chuyển từ đối đầu sang đối thoại, ký Hiệp định hạn chế vũ khí tiến cơng chiến lược Câu 40: Sự thất bại phong trào yêu nước cuối kỷ XIX đầu kỷ XX đặt vấn đề cho cách mạng nước ta? A Đồn kết với dân tộc Đông Dương B Xây dựng khối liên minh cơng- nơng C Có đường lối cách mạng đắn D Xây dựng mặt trận dân tộc thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 319 - Học Toàn Tập, Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 319 - Học Toàn Tập