Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 316 - Học Toàn Tập

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2021, 03:44

Câu 8: Điểm giống nhau cơ bản của các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì.. Diễn ra chủ yếu ở Trung Kì và Nam Kì.[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 316 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN – NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 316 Câu 1: Xô viết Nghệ - Tĩnh đỉnh cao phong trào cách mạng 1930 – 1931 A xây dựng khối liên minh công-nông vững B buộc thực dân Pháp phải nhượng số quyền lợi cho nhân dân ta C đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến nước ta D xây dựng quyền nhà nước kiểu mới: dân, dân, dân Câu 2: Điểm khác Việt Nam Quốc Dân Đảng Hội Việt Nam Cách mạng niên A địa bàn hoạt động B thành phần tham gia C khuynh hướng cách mạng D phương pháp đấu tranh Câu 3: Thành tựu quan trọng mà Liên Xô đạt sau chiến tranh giới thứ hai gì? A Là nước phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo B Phóng tàu vũ trụ bay vịng quanh trái đất C Chế tạo thành cơng bom nguyên tử D Liên Xô trở thành cường quốc cơng nghiệp đứng thứ hai giớí (sau Mĩ) Câu 4: Hình thức đấu tranh chủ yếu cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 A khởi nghĩa vũ trang B khởi nghĩa phần C bạo động cách mạng D chiến tranh cách mạng Câu 5: Sau chiến tranh giới thứ hai, tổ chức trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh? A Diễn đàn hợp tác Á-Âu B Liên hợp quốc C Liên minh châu Âu D Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Câu 6: Sự kiện đánh dấu khuynh hướng cách mạng vơ sản thắng hồn tồn phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam đầu kỉ XX? A Đông Dương Cộng sản đảng đời B Đảng Cộng sản Việt Nam đời C An Nam Cộng sản đảng đời D Đơng Dương Cộng sản liên đồn đời Câu 7: Từ năm 1991 đến năm 2000, nước Tây Âu có điều chỉnh quan trọng sách đối ngoại nào? A Tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, đa dạng hóa, đa phương hóa sách đối ngoại B Cố gắng hạn chế ảnh hưởng Mĩ, mở rộng quan hệ với nước phát triển châu Phi C Tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, mở rộng quan hệ với nước tư phát triển Mĩlatinh D Mở rộng quan hệ với nước tư bản, nước phát triển châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu SNG Câu 8: Điểm giống phong trào yêu nước chống Pháp nhân dân Việt Nam cuối kỉ XIX đầu kỉ XX gì? A Diễn chủ yếu Trung Kì Nam Kì B Diễn chủ yếu Bắc Kì Trung Kì C Hình thức đấu tranh phong phú D Chưa có đường lối đấu tranh đắn Câu 9: Vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên coi tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam? A Góp phần thúc đẩy phát triển phong trào công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác B Làm cho khuynh hướng vô sản ngày thắng phong trào dân tộc, dân chủ nước ta C Đoàn kết giai cấp công nhân, nông dân tầng lớp khác tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc D Chuẩn bị trị, tư tưởng tổ chức cho thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 10: Sắp xếp kiện sau theo trình tự thời gian: 1 Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách nhân dân An Nam Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa Pari 3 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng niên (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 316 Câu 11: Sự thành công nhân dân Ấn Độ công xây dựng đất nước từ năm 70 kỉ XX để lại học kinh nghiệm quí báu cho cách mạng nước ta? A Tập trung đầu tư xây dựng sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư nước B Chú trọng vào phát triển ngành công nghiệp nặng, công nghiệp quốc phòng C Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật đại D Coi trọng việc khai thác sử dụng hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên Câu 12: Chủ trương Đảng Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5-1941) có điểm so với Hội nghị Trung ương lần thứ VI (11-1939)? A Tiếp tục đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu B Thành lập Mặt trận dân tộc thống để chống đế quốc, chống phong kiến C Tiếp tục tạm gác hiệu cách mạng ruộng đất, giảm tô, giảm tức D Đặt vấn đề giải phóng dân tộc khn khổ nước Đơng Dương Câu 13: Ý nghĩa lớn trị Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 bầu cử Hội đồng nhân dân cấp A nhân dân tin tưởng vào quyền mới, tâm bảo vệ thành cách mạng B đưa đất nước vượt qua tình hiểm nghèo, bảo vệ thành cách mạng, xây dựng chế độ C đập tan âm mưu chia rẽ phá hoại kẻ thù, bảo vệ thành cách mạng D tạo sở pháp lí vững nâng cao uy tín nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Câu 14: Quyết định quan trọng củaHội nghị quân Bắc Kì tháng - 1945 A thống lực lượng vũ trang B thành lập ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam C quyết định khởi nghĩa phần D thống khu giải phóng Việt Bắc Câu 15: Vì Đảng cộng sản Đơng Dương định sử dụng hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp phong trào dân chủ 1936-1939? A Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp cho thi hành số hành sách tiến thuộc địa B Đời sống tầng lớp nhân dân ta cực khổ, mâu thuẫn xã hội phát triển C Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, đe dọa hịa bình, an ninh giới D Quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân nước Câu 16: Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ trị định thay đổi phương châm tác chiến A từ “đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" B từ "đánh lâu dài" sang "đánh nhanh, thắng nhanh" C từ "đánh nhanh , thắng nhanh" sang " đánh lâu dài" D chuyển từ "đánh chắc, tiến chắc"sang "đánh lâu dài" Câu 17: Một xu quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh mà Việt Nam vận dụng để phát triển đất nước A tiến hành hợp tác với nước phát triển B tiến hành hợp tác với nước phát triển C tiến hành hợp tác với quốc gia, dân tộc giới D tiến hành hợp tác với nước khu vực Câu 18: Một học kinh nghiệm quan trọng rút từ kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954) A độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội B xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng C tư tưởng “chiến tranh nhân dân ” D kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh ngoại giao Câu 19: Sự kiện đánh dấu Mĩ bước can thiệp sâu "dính líu" trực tiếp vào chiến tranh Đơng Dương? A Mĩ cơng nhận Chính phủ Bảo Đại (2-1950) B Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ (9-1951) C Mĩ đồng ý cho Chính phủ Pháp thực kế hoạch Rơve (5-1949) D Mĩ đồng ý viện trợ kinh tế quân cho Pháp Đông Dương (5-1950) Câu 20: Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương, kêu gọi A các giai cấp, tầng lớp xã hội đứng lên kháng chiến chống Pháp (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 316 C văn thân, sĩ phu nhân dân nước đứng lên vua mà kháng chiến D nhân dân nước đứng lên kháng chiến chống Pháp Câu 21: Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn hành động chúng ta” ngày 12-3-1945 nhận định tình hình cách mạng nước ta? A Cuộc đảo tạo nên khủng hoảng trị sâu sắc, song điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi B Cuộc đảo tạo thời cho cách mạng nước ta tiến hành khởi nghĩa giành quyền C Cuộc đảo làm cho kẻ thù nhân dân ta suy yếu, điều kiện tổng khởi nghĩa chín muồi D Cuộc đảo tạo nên khủng hoảng trị sâu sắc, điều kiện tổng khởi nghĩa chín muồi Câu 22: Chiến thắng Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân giành sau thành lập A Phay Khắt, Nà Ngần B Đèo Bông Lau, Đoan Hùng C Đông Khê, Thất Khê D Đoan Hùng, Khe Lau Câu 23: Cuối thập niên 80 kỷ XX, quan hệ Việt Nam với nước ASEAN A hợp tác phát triển B đối đầu căng thẳng C từ đối đầu chuyển sang đối thoại D căng thẳng, phức tạp Câu 24: Khẩu hiệu "Tấc đất tấc vàng", "Không tấc đất bỏ hoang" thực giai đoạn lịch sử nào? A 1954-1975 B 1945-1946 C 1930-1945 D 1946-1954 Câu 25: “Triều đình nhà Nguyễn thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kỳ đất thuộc Pháp, công nhận quyền lại, bn bán, kiểm sốt điều tra tình hình Việt Nam chúng” Điều khoản qui định Hiệp ước nào? A Patơnốt B Hácmăng C Giáp Tuất D Nhâm Tuất Câu 26: Cuộc kháng chiến nhân dân Đà Nẵng năm 1858 làm A thất bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” thực dân Pháp B thất bại kế hoạch “dùng người Việt đánh người Việt” thực dân Pháp C thất bại bước đầu kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” thực dân Pháp D thất bại kế hoạch “chinh phục gói nhỏ” thực dân Pháp Câu 27: Thắng lợi Cách mạng tháng Tám mở đầu kỉ nguyên dân tộc ta, kỉ nguyên: A giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội B đất nước thống nhất, lên chủ nghĩa xã hội C độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội D độc lập, thống nhất, lên chủ nghĩa xã hội Câu 28: Hậu lớn khủng hoảng kinh tế giới (1929-1933) gây cho xã hội Việt Nam A làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ tầng lớp nhân dân lao động B giai cấp địa chủ bị phá sản hàng loạt, đời sống khó khăn C đời sống giai cấp tư sản, tiểu tư sản ngày bấp bênh D công nhân thất nghiệp, đời sống khó khăn, mâu thuẫn xã hội phát triển Câu 29: Tháng 8-1945, nhân dân nước Đông Nam Á tận dụng hội để đứng lên đấu tranh giành độc lập? A Quân Nhật thất bại nặng nề khu vực châu Á-Thái Bình Dương B Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản Đông Bắc Trung Quốc C Quân Đồng minh công Nhật Bản châu Á-Thái Bình Dương D Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện Câu 30: Chiến tranh lạnh chấm dứt mở chiều hướng điều kiện để A Mĩ Liên Xơ có điều kiện phát triển kinh tế để cạnh tranh với Tây Âu B giải hòa bình tranh chấp, xung đột diễn nhiều khu vực giới C Liên Xơ có điều kiện khôi phục, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng D Mĩ tiếp tục vươn lên vị trí siêu cường, thiết lập trật tự giới đơn cực Câu 31: Tội ác lớn chủ nghĩa Apácthai gây cho nhân dân Nam Phi gì? A Gây chia rẽ nội người Nam Phi (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 316 Câu 32: Tại Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng tháng 2-1951 định tách Đảng cộng sản Đông Dương để thành lập nước Đảng riêng? A Phù hợp với đặc điểm phát triển dân tộc B Giải vấn đề dân tộc khuôn khổ nước Đông Dương C Đặt sở cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam D Giải vấn đề dân chủ nước Đông Dương Câu 33: Nội dung chủ yếu chiến lược kinh tế hướng nội A đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay hàng nhập B tiến hành"cải cách, mở cửa"nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư kĩ thuật nước C nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ, giải nạn thất nghiệp D thực cơng nghiệp hóa lấy xuất làm chủ đạo, thu hút vốn đầu tư nước Câu 34: Chọn điền từ thiếu vào chỗ … nội dung sau đây: "Bước thứ nhất, thu-đông 1953 xuân 1954, giữ (1) chiến lược Bắc Bộ, (2) chiến lược để bình định Trung Bộ Nam Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực; xóa bỏ vùng tự Liên khu V, đồng thời sức mở rộng ngụy quân, (3) binh lực, xây dựng đội quân (4) chiến lược mạnh" (SGK LS12- tr146) A 1- tập trung, 2- tiến cơng, 3- phịng ngự, 4- động B 1- phịng ngự, 2- tiến cơng, 3- tập trung, 4- động C 1- tiến công 2- tập trung, 3- phịng ngự, 4- động D 1- tiến cơng, 2- phòng ngự, 3- động, 4- tập trung Câu 35: Tư tưởng cốt lõi Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam A dân tộc dân chủ B độc lập tự C giai cấp ruộng đất D độc lập tự chủ Câu 36: Sắp xếp liệu sau cho phù hợp với trình tự thời gian: 1 Kế hoạch Rơve Kế hoạch Đở Lát Tatxinhi Kế hoạch Nava Kế hoạch Bôlae A 1,3,2,4 B 4,1,3,2 C 1,2,3,4 D 4,2,3,1 Câu 37: Đặc điểm bật phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925 A phong trào nặng mục đích kinh tế B phong trào nổ lẻ tẻ, mang tính chất tự phát C mang tính tự giác, có liên kết D quy mơ rộng lớn, có liên kết Câu 38: Nét khác biệt việc đầu tư phát triển khoa học - kỹ thuật Nhật Bản so với nước Tây Âu Mỹ sau chiến tranh giới thứ A tập trung lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng B giảm chi phí cho quốc phịng C mua phát minh sáng chế D đầu tư vốn để xây dựng viện nghiên cứu khoa học Câu 39: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11-1939) xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt cách mạng Đông Dương A đánh đổ đế quốc, phong kiến, giành độc lập dân tộc ruộng đất cho dân cày B đánh đổ đế quốc tay sai, giải phóng dân tộc Đơng Dương C đánh đổ đế quốc Pháp, phát xít Nhật làm cho Đơng Dương độc lập D đánh đổ đế quốc Pháp, phát xít Nhật, giành độc lập dân tộc ruộng đất cho dân cày Câu 40: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) thực dân Pháp nước ta có điểm so với khai thác thuộc địa lần thứ (1897-1914)? A Đầu tư vào ngành giao thông vận tải ngân hàng B Tăng cường đầu tư vào nông nghiêp, khai mỏ C Tăng cường vơ vét tài nguyên, khoáng sản D Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 316 - Học Toàn Tập, Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 316 - Học Toàn Tập