Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 323 - Học Toàn Tập

4 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2021, 20:58

Các quốc gia, dân tộc trên thế giới có môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước, tăng cường sự hợp tác quốc tế và ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - côn[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 323 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN – NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 323 Câu 1: Tại nói “Hịa bình, ổn định hợp tác phát triển thời dân tộc bước vào kỉ XXI”? A Các nước phát triển có điều kiện để tận dụng tốt hội bên mở rộng thị trường, đầu tư vốn, khoa học - kỹ thuật, tận dụng nguồn nhân công, nguyên liệu giá rẻ từ giới thứ B Các quốc gia, dân tộc giới có mơi trường hịa bình để xây dựng, phát triển đất nước, tăng cường hợp tác quốc tế ứng dụng thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ C Các nước phát triển có mơi trường hịa bình để phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tận dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, tăng cường mối giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao D Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực lực quốc gia Câu 2: Cuộc đấu tranh đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ phong trào 1936-1939 mở đầu A phong trào Đông Dương đại hội B cuộc mít tinh khu Đấu xảo (Hà Nội) C cuộc đấu tranh nghị trường D phong trào “đón rước” Gôđa Câu 3: Hoạt động thể rõ tinh thần dân tộc giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 A cuộc đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn (1923) B thànhlập Đảng Lập hiến (1923), nhóm Nam Phong Trung Bắc Tân văn C cuộc đấu tranh chống độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam kì (1923) D cuộc vận động "Chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa" (1919) Câu 4: Tại từ năm 70 kỷ XX, nước Tây Âu, Nhật Bản có điều chỉnh sách đối ngoại? A Do sụp đổ trật tự cực Ianta B Do xuất xu hịa hỗn Đơng - Tây C Do lớn mạnh tiềm lực kinh tế, tài D Các nước muốn thoát khỏi lệ thuộc vào Mĩ Câu 5: Sự kiện xem hiệu lệnh mở đầu cho kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ nhân dân ta? A Công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy B Trung đồn Thủ cơng vào Bắc Bộ Phủ C Thực dân Pháp đốt nhà thông tin phố Tràng Tiền D Pháp công vào phố Hàng Bún Câu 6: Nhiệm vụ cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 A lật đổ phủ lâm thời giai cấp tư sản, giành quyền tay giai cấp vơ sản, xây dựng chế độ B lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng đứng đầu, đưa nước Nga theo đường tư chủ nghĩa C lật đổ chế độ phong kiến Nga Hoàng đứng đầu, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển D đưa nước Nga khỏi chiến tranh giới thứ nhất, tạo điều kiện cho kinh tế tư chủ nghĩa phát triển Câu 7: Chọn vàđiền từ thiếu vào chỗ… nội dung sau đây: “Tập trung lực lượng mở tiến công vào hướng quan trọng về…(1) mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt phân sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng…(2 )phân tán lực lượng những địa bàn…(3) mà chúng bỏ” (SGK Lịch sử lớp 12- trang 147) A 1- lực lượng, 2- chủ động, 3- quan trọng B 1- chiến lược, 2- phải, 3- lợi hại C 1- chiến lược, 2- bị động, 3- xung yếu D 1- chiến lược, 2- chủ động, 3- quan trọng Câu 8: Chiến tranh lạnh kết thúc dẫn tới thay đổi lớn quan hệ quốc tế gì? A Phong trào địi tự do, dân chủ lực lượng u chuộng hịa bình giới phát triển mạnh mẽ B Mĩ, Liên Xô chuyển từ đối đầu sang đối thoại, ký Hiệp định hạn chế vũ khí tiến cơng chiến lược C Xung đột, nội chiến, tranh chấp diễn nhiều quốc gia, khu vực giới D Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, trật tự giới hình thành theo xu hướng “đa cực” Câu 9: Mục tiêu phong trào Cần vương A đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 323 C đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, thiết lập thể chế cộng hòa D lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Câu 10: Vì nói đấu tranh ngày 1/5/1930 bước ngoặt phong trào cách mạng 1930-1931? A Lần giai cấp công nhân Việt Nam không đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân nước mà cịn thể tinh thần đồn kết với nhân dân lao động giới B Cuộc đấu tranh có lãnh đạo tổ chức Đảng, có phối hợp địa phương, đánh dấu trưởng thành vượt bậc giai cấp công nhân Việt Nam C Cuộc đấu tranh thể lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất nhân dân ta, buộc thực dân Pháp phải nhượng số quyền lợi D Mục tiêu đấu tranh khơng địi quyền lợi kinh tế tăng lương, giảm làm mà đòi quyền tự do, dân chủ Câu 11: Điểm then chốt kế hoạch Nava A xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn điểm mạnh Đông Dương B tập trung binh lực, xây dựng đội quân động chiến lược mạnh C lập hành lang Đông - Tây để bao vây, cô lập địa Việt Bắc D giành thắng lợi quân để kết thúc chiến tranh danh dự Câu 12: Sau đảo Pháp (9-3-1945), Nhật tuyên bố A đưa Bảo Đại lên làm “Quốc trưởng.” B đàn áp dã man người cách mạng C cướp đất nông dân, bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay D “giúp dân tộc Đông Dương xây dựng độc lập” Câu 13: Đại hội lần thứ VII quốc tế cộng sản (7-1935) xác định kẻ thù nhân dân giới A bọn phản động thuộc địa B chủ nghĩa đế quốc C chủ nghĩa thực dân D chủ nghĩa phát xít Câu 14: Cuộc đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc bọn phản cách mạng năm 1945-1946 để lại học kinh nghiệm quí báu cho đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta nay? A Kết hợp đấu tranh trị với ngoại giao B Tranh thủ ủng hộ nước khu vực C Kiên trì đấu tranh đường hịa bình D Cứng rắn ngun tắc, mềm dẻo sách lược Câu 15: Sắp xếp kiện sau theo trình tự thời gian: 1 Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách nhân dân An Nam Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa Pari 3 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng niên 4 Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp A 1,4,2,3 B 1,3,2,4 C 2,3,4,1 D 1,2,3,4 Câu 16: Sự thất bại khởi nghĩa Yên Bái chứng tỏ điều gì? A Giai cấp tư sản chưa có đường lối đấu tranh đắn, tổ chức lỏng lẻo, thành phần phức tạp B Cuộc khởi nghĩa chưa tập hợp đông đảo giai cấp, tầng lớp xã hội tham gia C Đường lối cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản không phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta D Cuộc khởi nghĩa nổ tình bị động, chưa có đường lối đắn, thực dân Pháp mạnh Câu 17: Tháng 4-1945, Tổng Việt Minh thị thành lập A Khu giải phóng Việt Bắc B Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam C Việt Nam giải phóng quân D Ủy ban lâm thời khu giải phóng Câu 18: Sự thất bại phong trào yêu nước cuối kỷ XIX đầu kỷ XX đặt vấn đề cho cách mạng nước ta? A Đồn kết với dân tộc Đơng Dương B Xây dựng khối liên minh cơng- nơng C Có đường lối cách mạng đắn D Xây dựng mặt trận dân tộc thống Câu 19: Điều khoản Hiệp định Giơnevơ phán ánh thắng lợi chưa trọn vẹn nhân dân ta kháng chiến chống Pháp (1946-1954)? A Hiệp định cấm đưa quân đội, nhân viên qn sự, vũ khí nước ngồi vào nước Đông Dương B Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng quyền dân tộc nước Việt Nam, Lào, Campuchia C Việt Nam tiến tới thống đất nước tổng tuyển cử tự nước tổ chức vào tháng 7- 1956 (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 323 Câu 20: Điểm khác hoạt động cứu nước Phan Bội Châu Phan Châu Trinh cuối kỷ XIX đầu kỷ XX gì? A Chủ trương phương pháp cách mạng B Kết quả, ý nghĩa lịch sử C Khuynh hướng cách mạng D Cách thức tiến hành Câu 21: Việt Nam đặt sự“bảo hộ” người Pháp Nam Kỳ xứ thuộc địa Bắc kỳ đất bảo hộ Trung kỳ giao cho triều đình quản lí.” Điều khoản qui định Hiệp ước nào? A Nhâm Tuất B Patơnốt C Hácmăng D Giáp Tuất Câu 22: Mĩ sử dụng chiêu để can thiệp vào công việc nội nước khác chiến lược “Cam kết mở rộng”? A Ủng hộ độc lập dân tộc B Thúc đẩy dân chủ C Chống chủ nghĩa khủng bố D Tự do, tín ngưỡng Câu 23: Các nước tham dự Hội nghị Giơnevơ cam kết tôn trọng quyền dân tộc nước Đông Dương A chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ B độc lập, tự do, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ C độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ D độc lập, tự do, thống toàn vẹn lãnh thổ Câu 24: Sự khác biệt phong trào giải phóng dân tộc Châu Phi với Mĩ la tinh sau chiến tranh giới thứ hai gì? A Lãnh đạo phong trào đấu tranh châu Phi giai cấp vô sản, Mĩ la tinh giai cấp tư sản dân tộc B Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới, khu vực Mĩ la tinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ C Hình thức đấu tranh Châu Phi chủ yếu khởi nghĩa vũ tranh, Mĩ la tinh đấu tranh trị D Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, khu vực Mĩ la tinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Câu 25: Sắp xếp liệu cho phù hợp với trình tự thời gian Mặt trận dân chủ Đông Dương Mặt trận Liên Việt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Mặt trận Việt Minh A 4,3,2,1 B 1,2,3,4 C 2,3,4,1 D 1,4,2,3 Câu 26: Sự kiện thể "Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động giai cấp công nhân Việt Nam."? A Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Véc xai (6 -1919) B Tiếng bom Sa Diện Phạm Hồng Thái Quảng Châu (6 -1924) C Cuộc bãi công thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8 -1925) D Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương Lê-nin vấn đề dân tộc thuộc địa (7-1920) Câu 27: Nét bật sách đối ngoại Liên bang Nga từ năm 1994 đến năm 2000 A mở rộng hoạt động đối ngoại với nước phạm vi toàn cầu B thực sách hịa bình, trung lập tích cực, ủng hộ cách mạng giới C mở rộng quan hệ với nước phát triển châu Á, Phi, Mĩlatinh D ngả phương Tây, khôi phục phát triển mối quan hệ với nước châu Á Câu 28: Sự kiện Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tháng 12-1920 có ý nghĩa nào? A Là chuẩn bị tư tưởng, trị tổ chức cho việc thành lập Đảng vơ sản Việt Nam B Đánh dấu bước ngoặt đời hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản C Xây dựng mối quan hệ cách mạng Việt Nam với cách mạng giới đấu tranh giải phóng dân tộc D Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc Việt Nam đường cách mạng vô sản Câu 29: Mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam sau chiến tranh giới thứ A giữa giai cấp công nhân với đế quốc Pháp tay sai B giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp phản động tay sai C giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến thực dân Pháp D giữa giai cấp tư sản, tiểu tư sản với đế quốc Pháp tay sai Câu 30: Điểm khác Cương lĩnh trị Luận cương trị Đảng năm 1930 thể A đường lối, nhiệm vụ cách mạng B nhiệm vụ, lực lượng cách mạng (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 323 Câu 31: Việc Trung Quốc, Liên Xô, nước phe xã hội chủ nghĩa công nhận, đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Pháp Đông Dương từ năm 1950 A làm cho chiến tranh Đông Dương ngày chịu tác động hai phe B phá bao vây Việt Bắc Pháp kế hoạch Rơve C tạo điều kiện thuận lợi cho kháng chiến nhân dân ta D gây nhiều khó khăn cho kháng chiến nhân dân ta Câu 32: Theo định Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng A B Liên Xô C các nước phương Tây. D Anh Câu 33: Quân đội ta giành chủ động chiến trường Bắc Bộ từ chiến thắng nào? A Chiến thắng Hịa Bình B Chiến thắng Điện Biên Phủ C Chiến thắng Biên Giới D Chiến thắng Việt Bắc Câu 34: Cuộc cách mạng đưa Ấn Độ trở thành quốc gia sản xuất phần mềm lớn giới? A Cách mạng công nghệ B Cuộc cách mạng xanh C Cách mạng chất xám D Cách mạng trắng Câu 35: “Hình thái khởi nghĩa nước ta từ khởi nghĩa phần tiến tới tổng khởi nghĩa”. Đó nội dung quan trọng đề hội nghị nào? A Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 5/1941 B Hội nghị toàn quốc Đảng tháng 8/1945 C Hội nghị quân Bắc kì tháng 4/1945 D Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939 Câu 36: Để đưa đất nước khỏi tình “ngàn cân treo sợi tóc”, việc Đảng ta thực sau cách mạng tháng Tám 1945 A xây dựng quyền cách mạng B chống ngoại xâm nội phản C giải nạn đói, nạn dốt D giải khó khăn tài chính. Câu 37: Nội dung sau phản ánh không đúng ý nghĩa thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? A Là chuẩn bị tất yếu có tính chất định cho bước phát triển nhảy vọt lịch sử dân tộc Việt Nam B Là xu khách quan vận động giải phóng dân tộc Việt Nam theo đường cách mạng vô sản C Là bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng, bế tắc đường lối giai cấp lãnh đạo cách mạng D Là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam thời đại Câu 38: Ý sau biểu “di chứng” chiến tranh lạnh? A Mâu thuẫn Mĩ - Liên Xô tiếp tục phát triển dẫn đến chiến tranh thương mại kéo dài B Các xung đột mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo tranh chấp lãnh thổ diễn nhiều khu vực giới C Nền kinh tế nhiều quốc gia, dân tộc giới chịu ảnh hưởng nặng nề hậu chiến tranh lạnh D Mâu thuẫn hai phe tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa hai siêu cường Mĩ, Liên Xô đứng đầu tiếp tục phát triển Câu 39: Đầu kỷ XX, tổ chức ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác lĩnh vực nào? A Chính trị B Qn C Văn hóa D Kinh tế Câu 40: Thành lớn phong trào cách mạng 1930 – 1931 A thành lập quyền Xơ viết Nghệ - Tĩnh B hình thành khối liên minh cơng - nơng C Đảng rút nhiều học quý báu lãnh đạo cách mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 323 - Học Toàn Tập, Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 323 - Học Toàn Tập