Một số vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp

33 342 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 19:20

Một số vấn đề luận về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp . I- Vai trò (vị trí ) của tiêu thụ sản phẩm trong quá trình sản xuất sản phẩm xã hội nói chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng * Khái niệm tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm là quá trình đơn vị xuất giao hàng hoá, sản phẩm cho đơn vị mua thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng theo giá thoả thuận giữa đơn vị bán và đơn vị mua. Chỉ qua tiêu thụ, tính chất hữu ích của sản phẩm sản xuất ra mới đợc thực hiện hay nói cách khác sản phẩm tiêu thụ xong mới đợc xem là có giá trị sử dụng hoàn toàn. Thực chất của hoạt động tiêu thụ sản phẩm là quá trình sản xuất kinh doanh. - Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua tiêu thụ sản phẩm thực hiện đợc giá trị và vốn hàng hoá đợc chuyển thành vốn tiền tệ. - Tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ, làm cho vốn trở lại trạng thái ban đầu khi nó bớc vào mỗi giai đoạn sản xuất mới. - Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng, kết thúc một quá trinh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Thực hiện tốt khâu tiêu thụ sản phẩm tức là doanh nghiệp đã hoàn thành một quá trình sản xuất kinh doanh của mình.Khi sản phẩm đợc sản xuất xong đem bán ra thị trờng là khi đó sản phẩm đợc thực hiện hai chức năng của mình là giá trị và giá trị sử dụng. - Nếu thực hiên tốt khâu tiêu thụ sản phẩm thì sẽ mang lại cho doanh nghiệp một lợng doanh thu khá lớn không những nhằm đáp ứng đủ vốn đầu t bỏ ra mà còn mang lại khoản lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh, giành thế chủ động trên thị trờng, mơ ra một t- ơng lai lâu dài cho doanh nghịêp. Chính vì vậy một quy trình sản xuất kinh doanh chỉ đợc đánh giá là hoàn thành khi sản phẩm sản xuất ra đợc thị trờng chấp nhận và sẵn sàng mua. - Trong doanh nghiệp kế toán đợc sử dụng nh một công cụ sắc bén và có hiệu lực để phản ánh khách quan và giám đốc toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị. Qua đó ta có thể thấy đợc tầm quan trọng của tiêu thụ sản phẩmmột vị trí lớn, quyết định tới doanh thu, và sự sống còn của doanh nghiệp.Bất kỳ một doanh nghiệp nào kinh doanh có hiệu quả khi toàn bộ chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh đều bù đắp bằng doanh thu tiêu thụ và có lãi . II- Đặc điểm và yêu cầu quản của việc tiêu thụ hàng hoá. - Tiêu thụ hàng hoá là quá trình thực hiện quan hệ trao đổi thông qua các phơng tiện thanh toán để thực hiện giá trị sản phẩm của hàng hoá, tức là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ. - Khi sản phẩm đã đợc tiêu thụ , khi đó doanh nghiệp sẽ có một khoản thu nhập, còn gọi là doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm không đồng nhất với tiền bán hàng. Tiền bán hàng chỉ đợc xác nhận khi tiêu thụ sản phẩm đã thu đợc tiền về, còn danh thu tiêu thụ đợc xác định đợc ngay cả khi bán hàng cha thu đợc tiền nhng khách hàng đã chấp nhận thanh toán số hàng đó. - Trong trờng hợp các khoản giảm trừ thì doanh thu và tiền bán hàng còn khác nhau cả về mặt lợng, khi đó tiền bán hàng chỉ là một phần của doanh thu tiêu thụ sản phẩm tơng ứng với số tiền khách hàng thanh toán cho doanh nghiệp. - Thời điểm kết thút tiêu thụ sản phẩm là khi doanh nghiệp thu đợc tiền bán hàng hoặc nhận đợc giấy báo chấp nhận thanh toán tiền hàng theo giá đã thoả thuận. Điều kiện để hàng đợc coi là tiêu thụ là: + Hàng đã đợc chuyển cho ngời mua. + Ngời mua đã trả tiền hay chấp nhận trả tiền. Tức là nghiệp vụ bán hàng chỉ xẩy ra khi giao hàng xong nhận đợc tiền hay chấp nhận thanh toán của ngời mua. Hai công việc này diễn ra đồng thời cùng một lúc với việc giao hàng trực tiếp, phần lớn việc giao tiền và nhận hàng tách rời nhau: hàng có thể giao trớc tiền nhận sau hoặc tiền nhận trớc hàng giao sau. Việc xác định đúng thời điểm tiêu thụ sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp mình để từ đó tìm cách hạn chế yếu tố tiêu cực, phát huy nhân tố tích cực trong quản hoạt động tiêu thụ Qua phân tích trên, ta thấy thực hiện tốt công tác bán hàng thu doanh thu về cho doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, do vậy trong công tác quản nghiệp vụ bán hàng cần phải nắm bắt theo dõi chặt chẽ từng phơng thức bán hàng, từng thể thức thanh toán, từng khách hàng và từng loại hàng hoá bán ra. Đôn đốc thanh toán, thu hồi đầy đủ kịp thời tiền vốn của doanh nghiệp. - Để làm tốt nghiệp vụ này kế toán tiêu thụ sản phẩm cần thực hiện tốt các yêu cầu sau: + Tổ chức theo dõi, phản ánh chính xác đầy đủ và kịp thời, giám sát chặt chẽ về tình hình hiện có và sự biến động của từng loại sản phẩm trên cả hai mặt: hiện vật và giá trị. + Theo dõi, phản ánh, giám đốc chặt chẽ qúa trình tiêu thụ, ghi chép kịp thời đầy đủ các khoản chi phí thu nhập bán hàng và các khoản thu nhập khác. + Xác định chính xác kết quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp, phản ánh và giám đốc tình hình phân phối kết quả, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ nhà nớc. + Cung cấp những thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên quan đồng thời định kỳ có tiến hành phân tích kinh tế đối với hoạt động bán hàng. 1. Các phơng thức bán hàng. Nói đến nền kinh tế thị trờng là nói đến sự phong phú đa dạng cho nên quá trình tiêu thụ sản phẩm cũng rất đa dạng. Nó tuỳ thuộc vào hình thái thực hiện giá trị của hàng hoá cũng nh đặc điểm vận động của hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ mua bán, các doanh nghiệp cùng tổ chức nhiều phơng thức bán hàng khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 1.1 Phơng thức bán hàng trực tiếp: Theo phơng thức nàybên khách hàng uỷ quyền cho cán bộ nghiệp vụ đến nhận hàng tại kho của doanh nghiệp bán hoặc giao hàng tay ba. Ngời nhận hàng sau khi ký vào chứng từ bán hàng của doanh nghiệp thì hàng hoá đợc xác nhận là đã bán (hàng đã chuyển, quyền sở hữu). Để phản ánh tình hình bán hàng theo ph- ơng thức giao hàng trực tiếp kế toán sử dụng tài khoản 632 giá vốn hàng bán a. Bán buôn hàng hoá. Là bán hàng cho mạng lỡi bán lẻ, cho sản xuất, cho tiêu dùng và cho xuất khẩu. Đặc điểm của bán buân hàng hoá là: - Đối tợng bán hàng hoá là các doanh nghiệp thơng mại, doanh nghiệp sản xuất và các tổ chức kinh tế khác. - Hàng hoá có thể là vật phẩm tiêu dùng hay t liệu sản xuất. - Khối lợng sản phẩm bán ra mỗi lần thờng lớn. - Thanh toán tiền hàng chủ yếu không dùng tiền mặt mà thông qua ngân hàng bằng các phơng thức thanh toán khác. - Hàng hoá bán buôn vẫn nằm trong lĩnh vực lu thông. * Các hình thức bán buôn hàng hoá - Bán buôn qua kho: là phơng thức bán hàng mà hàng bán đợc xuất ra từ kho bảo quản của doanh nghiệp và đợc thực hiện theo hai cách: + Bán buôn qua kho theo phơng thức chuyển hàng theo hợp đồng : theo ph- ơng thức này bên mua và bên bán ký hợp đồng với nhau. Bên bán căn cứ vào hợp đồng đã ký phải vận chuyển hàng đến điạ điểm theo yêu cầu của bên mua( nh đã ký trong hợp đồng) bằng phơng tiện vận tải tự có hay thuê ngoài. Chứng từ bán hàng là các hoá đơn kiêm phiếu xuất kho trong đó ghi rõ số l- ợng và giá trị thanh toán của hàng đã gửi đi. Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho gồm 3 liên: một liên lu lại, một liên giao cho bên mua hàng và một liên dùng để thanh toán. Hàng hoá gửi đi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, chỉ khi nào thu đợc tiền bán hàng hoặc bên mua xác nhận đã nhận đợc hàng và chấp nhận thanh toán mới đợc coi là tiêu thụ. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp chịu hay bên mua chịu là do sự thoả thuận từ trớc giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp chịu chi phí vận chuyển thì sẽ thu tiền bên mua. + Bán buôn qua kho theo phơng thức bên mua lấy hàng trực tiếp tại kho: theo phơng thức này, hai bên ký hợp đồng vơí nhau trong đó nghi rõ bên mua sẽ cử đại diện đến kho của doanh nghiệp để nhận hàng. Khi ngời nhận hàng đã nhận đủ số lợng hàng và ký xác nhận trên chứng từ bán hàng thì số hàng đó không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nữa mà đợc coi là hàng tiêu thụ, doanh nghiệp đợc hạch toán vào doanh thu. Việc thanh toán tiền hàng phụ thuộc vào hợp đồng đã ký, chứng từ kế toán sử dụng trong trờng hợp này là hoá đơn hoặc hoá đơn kiêm phiếu xuất kho có chữ ký của ngời nhận hàng. - Bán buôn không qua kho (mua hàng giao tay ba): các doanh nghiệp khi mua hàng nhận hàng không đa về nhập kho mà chuyển thẳng cho bên mua. Phơng thức này là u điểm của doanh nghiệp tiết kiệm đợc chi phí lu thông và tăng nhanh sự vận động của hàng hoá. Tuy nhiên, phơng thức này chỉ thực hiện trong điều kiện cung ứng hàng hoá có kế hoạch, hàng hoá không cần có sự phân loại, chọn lọc hay bao gói của đơn vị bán: + Bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán: theo hình thức này bên bán buôn căn cứ vào hợp đồng mua hàng để nhận hàng của ngời cung cấp bán thẳng cho khách hàng theo hợp đồng bán hàng không qua kho của doanh nghiệp. Nh vậy việc mua bán xảy ra đồng thời. Doanh nghịêp bán buôn vừa tiến hành thanh toán với bên cung cấp vừa tiến hành thanh toán với bên mua hàng. Chứng từ sử dụng trong trờng hợp này là hoá đơn bán hàng. Sau khi giao, nhận đại diện bên mua ký nhận đủ hàng, bên mua đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá đợc xác nhận là tiêu thụ. + Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán: thực chất đây là hình thức môi giới trong quan hệ mua bán. Công ty bán buôn là đơn vị trung gian giữa bên bán và bên mua. Doanh nghiệp uỷ quyền cho bên mua trực tiếp đến nhận hàng và thanh toán tiền hàng cho bên cung cấp đồng thời doanh nghiệp sẽ đợc h- ởng hoa hồng do bên mua hoặc bên bán tră tiền. Sau đó bên bán gửi cho doanh nghiệp bán buôn chứng từ bán hàng để theo dõi thực hiện hợp đồng đã ký. Theo phơng thức này, doanh nghiệp không đợc nhận nghiệp vụ mua cũng nh nghiệp vụ bán. b- Bán lẻ hàng hoá Là việc bán hàng trực tiếp cho ngời tiêu dùng hoặc cho các cơ quan tổ chức để tiêu dùng tập thể không mang tính chất sản xuất. Bán lẻ là giai đoạn cuối cùng của quá trình vận động hàng hoá từ nơi sản xuẩt đến nơi tiêu dùng. Với phơng thức bán lẻ lợng hàng hoá bán ra nhỏ thanh toán ngay và thòng bằng tiền mặt, thừơng không lập chứng từ cho mỗi lần bán. * Các hình thức bán lẻ - Bán lẻ thu tiền trực tíêp: theo phơng thức này nhân viên bán hàng trực tiếp chịu trách nhiệm vật chất về số lợng sản phẩm hàng hoá nhận bán tại quầy, trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách đồng thời ghi chép vào thẻ quầy hàng. Thẻ hàng có thể mở cho từng mặt hàng, phản ánh cả số lợng và giá trị. Cuối ca, cuối ngày nhân viên bán hàng kiểm tiền bán hàng và kiểm hàng tại quầy để xác định lợng hàng bán ra trong ngày sau đó lập báo cáo bán hàng. Tiền bán hàng đợc nhân viên bán hàng vào giấy nộp tiền cho thủ quỹ của doanh nghiệp hoặc nộp cho ngân hàng. Báo cáo bán hàng là căn cứ xác định doanh thu và đối chiếu với số tiền đã nộp theo giấy nộp tiền. - Thu tiền tập trung: mỗi quầy hàng hay cửa hàng có một nhân viên thu ngân riêng trực tiếp thu tiền của khách và chịu trách nhiệm về số tiền bán hàng. Nhân viên thu ngân có nhiệm vụ viết hoá đơn hoặc tích thu tiền và giao hàng cho khách để khách tới nhận hàng tại quầy của nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng có nhiệm vụ căn cứ vào hoá đơn hay tích để giao hàng do nhân viên bán hàng lập, còn giấy nộp tiền do nhân viên thu ngân lập rồi nộp lên phòng kế toán. Báo cáo bán hàng đợc lập căn cứ vào hoá đơn hoặc tích để giao hàng hay kiểm hàng còn cuối ca, cuối ngày để xác định lợng hàng bán ra. Báo cáo bán hàng đợc coi là căn cứ để hạch toán doanh thu và tối thiểu với số tiền đã nộp để định lợng hàng thừa thiếu. - Bán hàng tự phục vụ : khách hàng tự chọn lấy hàng hoá trớc khi ra cửa hàng mang đến bộ phận thu tiền để thanh toán tiền hàng.Nhân viên thu tiền nhập hoá đơn bán hàng và thu tiền của khách. Hình thức này đợc áp dụng phổ biến ở các siêu thị, các cửa hàng tự chọn. 1.2- Bán hàng theo phơng thức gửi bán. Theo phơng thức này định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách trên cơ sở thoả thuận mua bán hàng giữa hai bên và giao hàng tại địa điểm quy ớc trong hợp đồng. Khi xuất kho gửi bán, hàng vẫn thuộc quỳên sở hữu của doanh nghiệp chỉ khi nào khách đã trả tiền hay chấp nhận thanh toán thì khi ấy hàng mới chuyển quỳên sở hữu và đợc ghi nhận doanh thu bán hàng. Chứng từ sử dụng trong trờng hợp này là hoá đơn kiêm phiếu xuất kho đợc lập thành 4 liên: 1 liên lu cuống, 1 liên giao mgời mua, giữ 1 liên dùng để thanh toán, 1liên dùng để thủ kho gĩ. 1.3- Theo phơng thức gửi đại Bên chủ hàng( bên giao đại lý) xuất hàng giao cho bên nhận nhận đại ký gửi. Bên đại sẽ đợc hởng thù lao đại dới hình thức hoa hồng hay chênh lệch giá. Số hàng gửi đại vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Số hàng đợc xác định là tiêu thụ khi doanh nghiệp nhận đợc tiền do bên đại thanh toán hay chấp nhận thanh toán. Theo luật thuế GTGT nếu bên đại bán hàng theo đúng giá do bên giao đại quyết định thì toàn bộ thuế GTGT sẽ do cửa hàng chịu, bên đại sẽ phải chịu thúê GTGT tính trên phần gia tăng này. Bên chủ hàng chỉ chịu thuế GTGT trong phạm vi doanh thu của mình. 1.4- Bán hàng theo phơng thức trả góp. Là phơng thức bán hàng thu tiền nhiều lần ngời mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua, số tiền còn lại ngời mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. Thông thờng số tiền trả ở lần tiếp theo bằng nhau trong đó bao gồm một phần doanh thu gốc và một phần lãi trả chậm. Theo phơng thức trả góp về mặt hạch toán khi giao hàng cho ngời mua thì lợng hàng chuyển giao đợc coi là bán hàng chỉ khi nào ngời mua thanh toán hết tiền hàng thì doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu. 2- Giá bán hàng hoá của doanh nghiệp. Là giá thoả thuận giữa ngời mua và ngời bán đợc ghi trên hoá đơn hoặc hợp đồng. 3- Các phơng pháp định giá vốn hàng tiêu thụ Là việc xác định giá trị của chúng theo những nguyên tắc và phơng pháp nhất định đảm bảo tính trung thực thống nhất. 3.1- Định giá theo giá thực tế. Phơng pháp tính trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho có ảnh hởng quan trọng đến báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán vì việc áp dụng ph- ơng pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho sẽ liên quan đến giá vốn của hàng xuất kho tính vào giá thành sản phẩm hoặc liên quan đến giá vốn của hàng đã bán ra làm cơ sở cho xác định kết quả bán hàng. Mặt khác xác định giá vốn hàng xuất kho đồng thời cũng là xác định giá vốn của hàng lu kho hiện hành ngoài ra trong kế toán quản trị còn cần xác định đ- ợc giá vốn của hàng thay thế cho hàng đã xuất dùng. Để tính đợc trị giá vốn của hàng xuất kho hoặc lu kho trớc hết phải xác định trị giá mua thực tế của chúng sau đó tính toán phân bổ chi phí mua hàng cho chúng và tổng cộng lại sẽ đợc trị giá vốn thực tế. G v =G m +C mp G v : trị giá vốn của hàng xuất kho (lu kho) C mp = * k x(L) ) G m : trị giá mua thực tế của hàng xuất kho (lu kho) C mp : Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng xuất kho (lu kho) k: Tổng lợng tiêu thức phân bổ của hàng xuất kho (lu kho k x(l) : số đơn vị tiêu thức phân bổ của hàng xuất kho (lu kho) C m : tổng chi phí mua hàng cần phân bổ Đối với sản phẩm hàng hoá xuất kho tuỳ theo đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp mà áp dụng một trong các phơng pháp sau: a - Giá thực tế bình quân gia quyền = Từ đó trị giá vốn của hàng hoá xuất kho trong kỳ là: = * Theo phơng pháp này trong tháng giá thực tế của hàng hoá xuất kho cha đựoc ghi sổ mà cuối tháng khi kế toán tính theo công thức mới tiến hành ghi sổ. b- Phơng pháp đích danh Theo phơng pháp này hàng xuất kho thuộc đúng lô hàng mua vào đợt nào thì lấy đúng đơn giá mua của nó để tính . Phơng pháp này thích hợp với những doanh nghiệp kinh doanh ít mặt hàng, các mặt hàng giá trị lớn nh đồ trang sức,ôtô, tàu thuyền . Nó thể hiện đợc sự tong xứng phù hợp giữa doanh thu và chi phí của hàng bán ra. Tuy nhiên nó không mang lại các thông tin bổ ích trong việc ra quyết định quản trị doanh nghiệp. c - Phơng pháp nhập trớc xuất trớc (FIFO) Theo phong pháp này khi tính giá hàng xuất kho ngời ta dựa trên giả thiết hàng nào nhập kho trớc thì xuất trớc và lấy đơn giá mua của hàng nhập đó để tính đơn gía xuất kho. Vì vậy hàng nào cũ nhất trong kho sẽ đợc tính là xuất trớc hàng tồn kho sẽ là hàng nhập kho mới nhất nhờ đó giá trị hàng tồn kho rất sát với giá cả hiện hành. d- Phơng pháp nhập sau xuất trớc (LIFO) Phơng pháp này dựa trên giả thuyết hàng nào nhập sau thì sẽ xuất trớc để tính trị giá hàng xuất kho. Khi xuất đến lô hàng nào thì lấy đơn giá mua của lô hàng đó để tính. Do đó hàng nào mới nhập trong kho sẽ đợc xuất trớc, hàng tồn kho sẽ là hàng cũ nhất trong kho. Tính theo cách này thì trị giá hàng xuất kho ( chi phí hiện hành) tơng xứng với thu nhập. 3.2- Đánh giá theo giá hạch toán Doanh nghiệp có thể sử dụng giá hạch toán để ghi chép kịp thời tình hình biến động hàng ngày của hàng hoá một cách ổn định . Giá có thể chọn hoặc làm cơ sở xây dựng giá hạch toán là giá kế hoạch hay là giá nhập kho , hệ số giữa giá thực tế với giá hạch toán làm cơ sở tính giá thực tế hàng hoá xuất trong kỳ = * Hệ số giá = Hệ số giá đợc tính cho từng loại hàng, từng nhóm, từng thứ hàng hoá tuỳ thuộc vào yêu cầu và trình độ quản của doanh nghiệp. 4- Thời điểm ghi chép nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm. a - Thời điểm ghi chép chung. Là thời điểm mà bên bán mắt quyền sở hữu về sản phẩm hàng hoá nhng lại có quyền sở hữu về tiền tệ. b- Thời điểm cụ thể Đối với phơng thức bán lẻ: thời điểm ghi chép nghiệp vụ bán hàng là thời điểm sau khi nhận và kiểm tra xong tiền và hoá đơn bán hàng của mậu dịch viên. Bán buôn thanh toán qua ngân hàng theo phơng thức giao hàng tại kho bên bán thì lấy thời điểm sau khi đã giao xong hàng bên mua ký nhận vào hoá đơn để [...]... thanh toán + Trị giá hàng gửi bán theo phơng thức gửi bán đại ký gửi (cha đợc xác định là tiêu thụ) + Các khoản thu nhập khác không đợc coi là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ IV- nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ sản phẩm và nội dung tổ chức kế toán tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 1- Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ sản phẩm Để tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho ngời quản ra... tiêu lãi gộp hàng hoá - Xác định chính xác kết quả của từng loại hoạt động trong doanh nghịêp , phản ánh và giám đốc tình hình phân phối kết quả, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ Nhà Nớc 2- Nội dung công tác tổ chức kế toán tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩmmột hoạt động đòi hỏi phải đợc tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý, có hiệu quả vì nó là một giai đoạn cuối cùng kết thúc một quá trình sản xuất Tổ. .. tồn tại và chiến thắng Tức doanh nghiệp phải biết sản xuất cái gì mà thị trờng cần khác với nền kinh tế thời bao cấp doanh nghiệp chỉ sản xuất cái mà doanh nghiệp có , xác định chiến lợc sản phẩm, doanh nghiệp tiến hành đi sâu phân tích sản phẩm cả về mặt chất lợng lẫn số lợng, phân tích khả năng tiêu thụ sản phẩm, ở thị trờng nào, mẫu mã Doanh nghiệp nào có chiến lợc sản phẩm tốt sẽ tạo ra một. .. Tổ chức tốt khâu tiêu thụ là đã quyết định sự thành công hay thất bại của cả một dây chuyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công việc này là tổng hợp tất cả các công việc từ nghiên cứu thi trờng, phân phối hàng hoá, tổ chức bán hàng, hình thức thanh toán Nghiên cứu dự báo thị trờng Mục đích của nghiên cứu thị trờng là xác định khả năng tiêu thụ hay bán sản phẩm của một nhóm sản phẩm nào đó mà doanh. .. hiếu ngời tiêu dùng Doanh nghiệp mới thu hồi đợc toàn bộ đợc chi phí có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hay giá vốn của doanh nghiệp đợc thực hiện thông qua kết quả tiêu thụ, đây là nguồn quan trọng nhằm tích luỹ vào ngân sách, vào các quỹ doanh nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống của ngời lao động Sản phẩm của doanh nghiệp chỉ đợc xem là tiêu thụ khi doanh nghiệp xuất... Tổ chức bán hàng Tổ chức tốt công tác bán hàng từ khi giao hàng đến tay ngời tiêu dùng đến khi thu tiền về cũng là một khâu rất quan trọng trong tiêu thụ sản phẩm Trong quá trình bán hàng là doanh nghiệp phải luân có sự tổ chức bố trí hợp từ khâu: Hoạt động giao dịch Nhập kho thành phẩm bảo quản và xuất kho Tổ chức vận chuyển hàng hoá theo phơng thức vận chuyển thích hợp và hiệu qủa Khi tiêu thụ. .. định mạng lỡi tiêu thụ, thiết lập lệnh phân phối sản phẩm: Việc xây dựng và lựa chọn mạng lỡi tiêu thụ hợp sẽ thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm nhanh, tiết kiệm đợc chi phí và tạo ra uy tín cho doanh nghiệp, thu đợc lợi nhuận cao nhất, mạng lỡi tiêu thụ của doanh nghiệp phải gắn kết giữa ngời sản suất, đại bán buôn, bán lẻ với ngời tiêu dùng, giữa họ phải luôn có quan hệ mật thiết, tác động qua... cho doanh nghiệp 5- Các phơng thức thanh toán Công tác tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp có thể tiến hành theo nhiều phơng thức khác nhau, chẳng hạn tiêu thụ trực tiếp, chuyển hàng theo hợp đồng, giao hàng cho đại lý, bán hàng trả góp mặc dù vậy việc tiêu thụ sản phẩm nhất thiết phải đợc gắn với việc thanh toán với ngời mua, bởi vì chỉ khi nào doạh nghiệp thu nhận đợc đầy đủ tiền hàng bán việc tiêu. .. tiết số phát sinh d - Hình thức nhật ký sổ cái Đặc điểm: Dùng nhật ký sổ cái là sổ tổng hợp duy nhất để kết hợp ghi chép các nghiệp vụ kế toán theo thứ tự thời gian rồi ghi theo hệ thống Trình tự hạch toán Chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ chi tiết Bảng tổng hợp chứng từ kế toán Nhật ký số cái Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo kế toán Hàng ngày Cuối tháng Đối chiếu VI- Hệ thống chỉ tiêu kế toán tiêu thụ sản phẩm. .. cho ngời mua nhng cha thể xem là đã đợc tiêu thụ Kế toán cần theo dõi tình hình chấp nhận hay không chấp nhận để xử trong thời hạn quy định bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp Vì vậy, việc quản các nghiệp vụ thanh toán tiền hàng rất quan trọng trong công tác kế toán Nếu quản chặt chẽ các nghiệp vụ thanh toán sẽ tránh đợc tổn thất tiền hàng, giúp doanh nghiệp không bị chiếm dụng vốn, tạo điều . Một số vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp . I- Vai trò (vị trí ) của tiêu thụ sản phẩm trong quá trình sản. 2- Nội dung công tác tổ chức kế toán tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm là một hoạt động đòi hỏi phải đợc tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý, có hiệu quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp, Một số vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp, Một số vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp

Từ khóa liên quan