NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

43 342 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 12:20

Những vấn đề luận bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất. I.Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . I.1Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1 I.1.1Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất. 2 I.1.1.1Khái niệm chi phí sản xuất Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình biến đổi một cách ý thức mục đích các yếu tố sản xuất đầu vào để thành các sản phẩm dịch vụ nhất định . Mỗi doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất bình thờng, tạo ra đợc những sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội thì không gì thay thế đợc là phải kết hợp 3 yếu tố bản của quá trình sản xuất . Đó là t liệu sản xuất , đối t- ợng lao động sức lao động hay nói cách khác quá trình sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp là quá trình tiêu hao lao động sống lao động vật hoá tạo ra giá trị sử dụng của sản phẩm . Các yếu tố này tham gia vào quá trình sản xuất sự khác nhau hình thành nên các chi phí tơng ứng nh : chi phí NVL, chi phí nhân công, chi phí KHTSCĐ Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá thì những chi phí này đợc biểu hiện bằng thớc đo giá trị tiền tệ gọi là chi phí sản xuất kinh doanh. Nh vậy, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp đợc phát sinh thờng xuyên liên tục trong suốt quá trình sản xuất, quá trình tồn tại hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, để phục vụ cho yêu cầu quản hạch toán kinh doanh chi phí sản xuất phải đợc hạch toán theo từng kỳ, hàng tháng hàng năm phù hợp với kỳ báo cáo. Chỉ những chi phí để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mới đợc coi là chi phí sản xuất, còn các khoản chi phí liên quan đến hoạt động khác nh: chi phí hao hụt nguyên vật liệu ngoài định mức, lãi phải trả về các khoản vay quá hạn, thanh toán các khoản thiệt hại, tiền phạt do vi phạm hợp đồng .sẽ không phải là chi phí sản xuất kinh doanh. Thực chất chi phí sản xuấtcác doanh nghiệp là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tợng tính giá thành nhất định. Về mặt lợng độ lớn của chi phí phụ thuộc vào hai yếu tố chủ yếu: - Giá cả của các t liệu sản xuất thù lao của các đơn vị lao động đã hao phí. - Khối lợng t liệu sản xuất lao động đã hao phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy chi phí sản xuấtcác doanh nghiệp là một đại lợng vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan. I.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất bao gồm rất nhiều loại, nhiều khoản mục khác nhau cả về nội dung kinh tế, tính chất, công dụng, địa điểm .do đó cần phải phân loại chi phí nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản hạch toán chi phí. Phân loại chi phí là việc xắp xếp chi phí vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc tr- ng nhất định. Trên thực tế rất nhiều cách phân loại khác nhau, tuy nhiên về mặt hạch toán chi phí sản xuất thờng đợc phân loại theo các tiêu thức sau: a.Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. Theo cách phân loại này, căn cứ vào tính chất nội dung kinh tế của những chi phí để chia ra các yếu tố chi phí. Mỗi yếu tố chi phí bao gồm những chi phí nội dung kinh tế giống nhau, không phân biệt chi phí đó phát sinh ở đâu, ở lĩnh vực nào.Toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc chia thành các yếu tố sau : - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, công cụ dụng cụ, nhiên liệu .sử dụng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ. - Chi phí nhân công :Tiền lơng, phụ cấp các khoản trích theo lơng. Phản ánh tổng số tiền lơng, phụ cấp mang tính chất lơng, các khoản trích theo lơng phải trả cho công nhân viên chức. - Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả các tài sản cố định đợc sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài để sản xuất kinh doanh. - Chi phí khác bằng tiền: Phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền cha tính vào các yếu tố đã nêu trên dùng hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Cách phân loại này giúp cho việc phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh cho kỳ sau b. Phân loại theo mục đích, công dụng của chi phí : Căn cứ vào mục đích công dụng của chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc chia thành các khoản mục chi phí. Mỗi khoản mục chi phí bao gồm những chi phí cùng mục đích công dụng, không phân biệt chi phí đó nội dung kinh tế nh thế nào. Theo quy định hiện hành giá thành công xởng sản phẩm ở Việt Nam bao gồm 3 khoản mục chi phí sau. Chi phí NVL trực tiếp: Là toàn bộ chi phí về NVL chính, VL phụ, nhiên liệu, không tính vào khoản mục này những chi phí NVL sử dụng vào mục đích sản xuất chung những hoạt động ngoài sản xuất. Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm những chi phí về tiền công, tiền trích BHYT, BHXH, KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất. Chi phí sản xuất chung: Là những khoản chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung ở các phân xởng, trại sản xuất, ngoài hai khoản mục chi phí trực tiếp đã nêu trên, chi phí sản xuất chung bao gồm: Chi phí nhân viên phân xởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ công cụ sản xuất, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. Cách phân loại này giúp cho việc quản chi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, lập kế hoạch giá thành định mức chi phí cho kỳ sau. Ngoài ra khi tính chỉ tiêu giá thành toàn bộ (hay giá thành tiêu thụ) thì giá thành còn bao gồm các khoản mục chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp. c. Phân loại theo quan hệ chi phí với khối lợng công việc hoặc sản phẩm hoàn thành. Căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lợng sản phẩm hoặc công việc lao vụ sản xuất trong kỳ, chi phí sản xuất đợc chia thành: - Biến phí: Là những chi phí thay đổi về tổng số, về tỷ lệ so với khối lợng công việc hoàn thành nh chi phí NVL trực tiếp, chi phí NCTT. Các chi phí biến đổi nếu tính trên một đơn vị sản phẩm thì lại cố định. - Định phí: Là những chi phí không đổi về tổng số so với khối lợng công việc hoàn thành nh các chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí về theo mặt bằng, phơng tiện kinh doanh Các chi phí này nếu tính theo một đơn vị sản phẩm thì lại biến đổi nếu số lợng sản phẩm thay đổi. Cách phân loại này giúp cho các nhà doanh nghiệp lập kế hoạch kiểm tra chi phí đồng thời làm căn cứ để đề ra các quyết định kinh doanh . d. Phân loại theo chức năng của chi phí trong sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào các chức năng trong kinh doanh, chi phí sản xuất đợc chia ra thành 3 loại sau: - Chi phí sản xuất: Gồm những chi phí phát sinh liên quan đến việc chế tạo sản phẩm trong doanh nghiệp. - Chi phí tiêu thụ: Gồm tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ. - Chi phí quản doanh nghiệp: Gồm những chi phí quản kinh doanh, chi phí hành chính những chi phí chung liên quan đến hoạt động của toàn doanh nghiệp. Cách phân loại này giúp cho việc xác định số chi phí đã chi ra cho từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, làm sở cho việc tính giá thành sản phẩm xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng lĩnh vực hoạt động. e. Phân loại theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Theo cách phân loại này, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc chia thành: - Chi phí sản xuất kinh doanh: Bao gồm các chi phí liên quan đến sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm quản hành chính. - Chi phí trong hoạt động Tài chính: Bao gồm những chi phí liên quan đến hoạt động về vốn đầu t vào thị trờng chứng khoán, bất động sản, mua bán ngoại tệ. - Chi phí hoạt động bất thờng: Bao gồm những chi phí ngoài dự kiến của doanh nghiệp thể xảy ra do khách quan hay chủ quan đem lại. Những chi phí này bắt buộc doanh nghiệp phải chi trả nh: Tranh chấp, kiện tụng, quy trách nhiệm về quản tài sản vật t kinh doanh, quản hoạt động kinh doanh, thanh nhợng bán TSCĐ. Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp phân định chi phí đợc chính xác phục vụ cho việc tính giá thành, xác định chi phí kết quả của từng hoạt động kinh doanh một cách đúng đắn, từ đó giúp cho việc lập báo cáo tài chính nhanh chóng kịp thời. f. Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất Theo cách phân loại này chi phí sản xuất đợc chia theo 2 loại - Chi phí trực tiếp : Là những chi phíbản thân chúng quan hệ trực tiếp tới quá trình sản xuất thể chuyển trực tiếp cho sản phẩm hay cho đối t- ợng chịu chi phí - Chi phí gián tiếp: Là những chi phí chung không phân định đợc từng đối tợng nên cần phân bổ cho các đối tợng liên quan theo một tiêu thức thích hợp - Cách phân loại này ý nghĩa đối với việc xác định phơg pháp kế toán tập hợp phân bổ chi phí cho các đối tợng một cách đúng đắn, hợp g. Phân loại theo nội dung kết cấu của chi phí Theo cách phân loại này chi phí sản xuất chia ra thành 2 loại - Chi phí đơn nhất : Là những chi phí do một yếu tố duy nhất cấu thành nh chi phí NVL chính dùng trong sản xuất , tiền lơng công nhân sản xuất - Chi phí tổng hợp : Là những chi phí do nhiều yếu tố khác nhau tập hợp lại theo cùng một công dụng nh chi phí sản xuất chung Cách phân loại này giúp cho việc nhận thức vị trí của từng loại chi phí trong việc hình thành sản phẩm để tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí thích hợp cho từng loại . Mỗi cách phân loại chi phí sản xuất ý nghĩ riêng phục vụ cho từng yêu cầu quản từng đối tợng cung cấp thông tin cụ thể nhng chúng luôn bổ sung cho nhau nhằm quản hiệu quả nhất toàn bộ chi phí phát sinh trong phạm vi toàn doanh nghiệp . I.1.2 Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm I.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Nh chúng ta đã phân tích ở trên trong sản xuất chi phí mới chỉ là một mặt thể hiện sự hao phí của quá trình sản xuất . Để đánh giá chất lợng hiệu quả của sản xuất kinh doanh thì chi phí cần phải đợc xem xét trong mối quan hệ với kết quả của quá trình sản xuất hay là với giá thành sản phẩm sản xuất. Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống lao động vật hoá liên quan đến khối lợng, công việc, sản phẩm, dịch vụ hoàn thành. Quá trình sản xuất ở một doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí sản xuất mặt khác kết quả của sản xuất kinh doanh thu đợc những sản phẩm lao vụ nhất định đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Những sản phẩm, công việc, dịch vụ đã hoàn thành thì gọi chung là thành phẩm cần đợc tính giá thành tức là chi phí bỏ ra để sản xuất chúng. Giá thành sản phẩmchỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh trình độ quản kinh tế tài chính của doanh nghiệp, việc tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật t, sử dụng hợp vốn sản xuất đều làm ảnh hởng trực tiếp đến việc hạ giá thành. Do đó nhiệm vụ của kế toán tính giá thành là phải vận dụng phơng pháp tính giá thành thích hợp để tính giá thành theo đúng khoản mục quy định đúng kỳ tính giá thành đã xác định. Giá thành sản phẩm còn là căn cứ để tính toán xác định hiệu quả kinh tế các loại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. 1.2.2.2 Phân loại giá thành Giá thành sản phẩm gồm nhiều loại khác nhau, mỗi loại một tác dụng riêng. Do vậy để đáp ứng yêu cầu của quản kế toán giá thành cũng nh yêu cầu xây dựng giá cả hàng hoá, giá thành đợc xem dới nhiều góc độ nhiều phạm vi khác nhau. Về luận cũng nh trên thực tế ngoài các khái niệm gía thành xã hội, giá thành cá biệt còn khái niệm giá thành công xởng, giá thành toàn bộ. Do đó kế toán cần phải phân biệt các loại giá thành khác nhau: a. Giá thành kế hoạch: Đợc xác định trớc khi bớc vào sản xuất kinh doanh trên sở giá thành thực tế kỳ trớc các định mức, các dự toán chi phí của kỳ kế hoạch. b. Giá thành định mức: Cũng nh giá thành kế hoạch, giá thành định mức cũng đợc xác định trớc khi bắt đầu sản xuất sản phẩm nhng đợc xây dựng trên sở các định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành cho từng giai đoạn của quá trình sản xuất . c. Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu đợc xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm, dựa trên sở các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. Giá thành thực tế nếu xét trong phạm vi phát sinh chi phí thì còn đợc chia thành: + Giá thành sản xuất : Phản ánh toàn bộ những chi phí liên quan đến việc sản xuất chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xởng sản xuất bao gồm chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sản xuất chung. Giá thành sản phẩm đợc tính theo công thức: Giá thành sản xuất thực tế của sản = Giá trị sản phẩm dở dang + Chi phí sản xuất phát sinh - Giá trị sản phẩm dở dang phẩm đầu kỳ trong kỳ cuối kỳ + Giá thành tiêu thụ sản phẩm hay còn gọi là giá thành toàn bộ: Là chi phí thực tế của toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Nó bao gồm giá thành sản xuất thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành đã tiêu thụ chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp đợc phân bổ cho số sản phẩm dịch vụ đợc tính nh sau: Giá thành của sản phẩm dịch vụ,lao vụ đã tiêu thụ = Giá thành sản xuất thực tế của dịch vụ đã tiêu thụ + Chi phí bán hàng phân bổ cho sản phẩm đã tiêu thụ + Chi phí quản doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm đã tiêu thụ Cách phân loại này tác dụng giúp doanh nghiệp trong việc quản giám sát chi phí, tìm đợc nguyên nhân vợt (hụt) định mức chi phí trong kỳ kế hoạch. Từ đó điều chỉnh kế hoạch hoặc định mức cho phù hợp Giá thành tiêu thụ đợc tính theo công thức sau: Giá thành toàn bộ của sản phẩm = Giá thành sản xuất của sản phẩm + Chi phí quản + Chi phí bán hàng Cách phân loại này tác dụng giúp cho các nhà quản biết đợc kết quả kinh doanh (lãi hoặc lỗ) của từng mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh. I.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành là hai mặt biểu hiện của quá trình sản xuất chúng mối quan hệ chặt chẽ với nhau , chúng vừa là tiền đề vừa là nguyên nhân kết quả cho nhau . Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm , chi phí là biểu hiện về mặt hao phí còn giá thành biểu hiện của mặt kết quả quá trình sản xuất . Đây là hai mặt thống nhất của một quá trình, chính vì vậy chúng giống nhau về chất đều là những hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm . Tuy nhiên, do bộ phận chi phí sản xuất giữa các kỳ không đồng đều nhau nên giá thành chi phí sản xuất lại khác nhau về lợng . Sự khác nhau đó thể hiện ở những điểm sau: - Chi phí sản xuất luôn gắn liền với một kỳ nhất định ( tháng, quý, năm) mà không tính đến chi phí đó liên quan đến sản phẩm đã hoàn thành hay cha . Còn giá thành sản phẩm là giới hạn số chi phí sản xuất liên quan đến khối lợng sản phẩm , dịch vụ hoàn thành . Do vậy đợc tính vào chỉ tiêu giá thành sản phẩm chỉ những chi phí gắn liền với sản phẩm, khối lợng công việc đã hoàn thành không kể chi phí sản xuất đã chi ra trong kỳ đó. - Giá thành sản phẩm chỉ bao gồm một phần chi phí thực tế đã phát sinh (chi phí trả trớc) hoặc một phần chi phí sẽ phát sinh ở kỳ sau nhng đã ghi nhận là chi phí của kỳ này (chi phí phải trả). - Giá thành sản phẩm chứa đựng cả một phần chi phí của kỳ trớc chuyển sang (chi phí về sản phẩm làm dở đầu kỳ). Sơ đồ mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm : Chi phí dở dang đầu kỳ A B Chi phí phát sính trong kỳ C D Tổng giá thành sản phẩm Chi phí dở dang cuối kỳ Qua Sơ đồ ta thấy : AC = AB + BD CD Hay là : Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sính trong kỳ - Chi phí dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ cuối kỳ bằng nhau hoặc các ngành sản xuất không sản phẩm dở dang thì tổng giá thành sản phẩm bằng tổng chi phí phát sinh trong kỳ . I.2. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. I.2.1.Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Trong các doanh nghiệp sản xuất , chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩmnhững chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn đợc các nhà quản doanh nghiệp quan tâm vì nó phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm của các doanh nghiệp khác, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm phải biết sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Đứng trên góc độ quản cần phải biết nguồn gốc hay con đờng hình thành chi phí để từ đó biết đợc nguyên nhân bản nào , nhân tố cụ thể nào làm tăng hoặc giảm giá thành chỉ trên sở đó ngời quản mới đề ra đợc những biện pháp hữu hiệu để loại trừ các nhân tố tiêu cực, khai thác khả năng tiềm tàng nhằm quản sử dụng hiệu các nguồn vật t, lao động, tiền vốn. Một trong những biện pháp không thể thiếu đợc là thông qua công cụ kế toán. Tổ chức kế toán đúng, hợp chính xác chi phí sản xuất tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm ý nghĩa rất lớn trong công tác quản chi phí sản xuất, giá thành, tổ chức kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói chung, ở từng bộ phận, đối tợng nói riêng, góp phần quản tài sản, vật t, lao động, tiền vốn hiệu quả. Mặt khác tạo điều kiện biện pháp phấn đấu hạ giá thành nâng cao chất lợng sản phẩm. Tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm còn là tiền đề để xác định chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức đúng đắn , hạch toán chính xác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giúp cho bộ máy quản mọi ngời lao động trong doanh nghiệp th- ờng xuyên nắm đợc tình hình thực hiện các mức chi phí về vật t, lao động tiền vốn, tình hình kế hoạch giá thành nhiệm vụ hạ giá thành, tình hình lãng phí thiệt hại xảy ra ở từng khâu cả quá trình sản xuất , nguyên nhân ngời chịu trách nhiệm về các lãng phí thiệt hại đó Cung cấp những tài liệu xác thực để chỉ đạo kinh doanh, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất , đánh giá thành tích khuyết điểm của từng ngời, từng bộ phận, thực hiện kiểm tra, kiểm soát thờng xuyên hệ thống nguyên tắc tiết kiệm trong sản xuất, khai thác động viên mọi khả năng tiềm tàng nhằm mở rộng sản xuất , tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm . Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm mặc dù thuộc về kế toán quản trị doanh nghiệp, chủ yếu cung cấp thông tin phục vụ công tác quản doanh nghiệp, song nó lại ý nghĩa rất quan trọng chi phối đến chất lợng công tác kế toán khác ., cũng nh chất lợng hiệu quả của công tác quản kế toán tài chính, tình hình thực hiện chính sách chế độ kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó kế toán chi phí sản xuất tính giá thành rõ ràng đã trở thành điều kiện không thể thiếu đợc trong hạch toán kinh tế, là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán trong doanh nghiệp. I.2.2.Yêu cầu nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm . Để tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đáp ứng đầy đủ, trung thực, kịp thời yêu cầu của công tác quản doanh nghiệp, kế toán cần thực hiện nhiệm vụ chủ yếu sau: - Xác định hợp đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thoả mãn yêu cầu quản đặt ra. - Vận dụng các phơg pháp kế toán, phơng pháp tính giá thành theo một trình tự hợp lý, tính toán chính xác đầy đủ. Cụ thể cần thực hiện tốt các yêu cầu sau: - Phản ánh đầy đủ, chính xác kịp thời toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh - Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức tiêu hao về lao động vật hoá, các dự toán chi phí phục vụ quản sản xuất nhằm thúc đẩy sử dụng tiết kiệm hợp nguyên vật liệu, nhiên liệu máy móc, thiết bị lao động trong sản xuất cũng nh trong quản lý. - Tính toán chính xác kịp thời hệ thống giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm công việc lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. - Kiểm tra phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành nhiệm vụ hạ giá thành. - Xác định kết quả hạch toán kinh tế nội bộ của các phân xởng, bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp. - Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phục vụ yêu cầu quản doanh nghiệp . II. đối tợng phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm : II.1. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: II.1.1. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất [...]... một đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất có thể bao gồm nhiều đối tợng tính giá thành ngợc lại trờng hợp trong một doanh nghiệp thể đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất lại phù hợp với đối tợng tính giá thành nh sản xuất điện, nớc II 2 Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm II.2.1 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất Chi phí sản xuất doanh nghiệp bao gồm... hạch toán chi phí sản xuất đợc tiến hành theo sản phẩm, mỗi mặt hàng sản xuất thờng đợc mở sổ (thẻ) hạch toán chi phí sản xuất Công việc tính giá thành đợc tiến hành vào cuối tháng theo phơng pháp trực tiếp (giản đơn) hoặc phơng pháp liên hợp III Các phơng pháp kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm III.1 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong trờng hợp doanh nghiệp kế toán. .. hạch toán Kế toán thờng tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm cùng loại Căn cứ vào tỷ lệ chi phí sản xuất thực tế chi phí sản xuất kế hoạch , kế toán sẽ tính ra giá thành đơn vị tổng giá thành sản phẩm từng loại Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm = Giá thành kế hoạch (hay định mức) đơn vị sản phẩm x Tỷ lệ chi phí từng loại từng loại Tổng giá thành thực tế của các loại sản phẩm. .. sinh chi phí nơi chịu chi phí, làm sở cho việc tập hợp chi phí sản xuất, phục vụ cho yêu cầu phân tích kiểm tra chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đồng thời tạo điều kiện xác định đúng đắn kết quả hạch toán kinh tế nội bộ trong doanh nghiệp II.1.2 Đối tợng tính giá thành Do sự khác nhau bản về giới hạn tập hợp chi phí trong hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm hoàn thành cần tính. .. trớc hết kế toán căn cứ vào hệ số quy đổi để quy đổi các loại sản phẩm về sản phẩm gốc, rồi từ đó dựa vào tổng chi phí liên quan đến giá thành các loại sản phẩm đã tập hợp để tính giá thành sản phẩm gốc giá thành từng loại sản phẩm Giá thành đơn vị sản phẩm gốc Tổng giá thành của tất cả các loại sản phẩm = Tổng số sản phẩm gốc ( kể cả quy đổi) Giá thành đơn vị sản phẩm từng loại = Tổng số sản phẩm. .. tác kế toán đối với quản sản xuất II.1.3 Mối quan hệ giữa đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm Giữa đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm mối quan hệ chặt chẽ với nhau, điều đó thể hiện số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ theo từng đối tợng là sở là căn cứ để tính giá thành sản phẩm cho từng đối tợng tính giá thành. .. III.2.4 Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp III.2.4.1.Tổng hợp chi phí sản xuất - Để phục vụ cho việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kế toán sử dụng TK 631 giá thành sản xuất Tài khoản này đợc hạch toán chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí ( phân xởng , bộ phận sản xuất ) theo loại , nhóm sản phẩm , chi tiết sản phẩm , lao vụ tơng tự nh TK 154 Phơng pháp kế toán. .. III.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung những chi phí cần thiết khác để sản xuất sản phẩm sau chi phí NVLTT, chi phí NCTT Đây là những chi phí phát sinh trong phạm vi các phân xởng, bộ phận sản xuất của doanh nghiệp Để theo dõi các khoản chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng TK 627 chi phí sản xuất chung, mở chi tiết theo từng phân xởng bộ phận sản xuất TK 627 đợc mở thành. .. toán, phân bổ các chi phí cấu thành sản phẩm, lao vụ trên sở chi phí sản xuất đợc tập hợp vào chi phí tính theo sản phẩm dở cuối kỳ Do sự khác nhau bản giữa đối tợng hạch toán chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sự phân biệt giữa các phơng pháp hạch toán chi phí phơng pháp tính giá thành sản phẩm Về bản phơng pháp tính giá thành bao gồm các phơng pháp sau đây a Phơng pháp... hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đợc xác định chính xác kịp thời đòi hỏi công việc đầu tiên mà các nhà quản phải làm đó là phải xác định đợc đối tợng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Vấn đề này tầm quan trọng đậc biệt không chỉ cả trong luận mà còn trong thực tiễn hạch toán là một nội dung bản nhất của hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành . Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất. I.Sự cần thiết của công tác kế. kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . I. 1Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1 I.1. 1Chi phí sản xuất và phân
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT