tiet 32 - BAI TAP(lop 11)

5 496 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 10:11

Bài 1: Bài 1: Một lớp có n(n<=50) học sinh. Cần Một lớp có n(n<=50) học sinh. Cần quản lí học sinh về các thuộc tính: họ và quản lí học sinh về các thuộc tính: họ và tên, giới tính, điểm toán, điểm văn, điểm tên, giới tính, điểm toán, điểm văn, điểm tổng, kết quả.Với yêu cầu: tổng, kết quả.Với yêu cầu: Điểm tổng = điểm toán + điểm văn Điểm tổng = điểm toán + điểm văn Nếu điểm tổng >= 10 thì kết quả là đạt, Nếu điểm tổng >= 10 thì kết quả là đạt, còn lại thì kết quả là không đạt. còn lại thì kết quả là không đạt. Hãy viết chương trình nhập dữ liệu cho Hãy viết chương trình nhập dữ liệu cho học sinh và đưa ra màn hình bảng kết quả học sinh và đưa ra màn hình bảng kết quả gồm các trường: họ và tên, điểm toán, gồm các trường: họ và tên, điểm toán, điểm văn, điểm tổng, kết quả mà học sinh điểm văn, điểm tổng, kết quả mà học sinh đạt được. đạt được. Câu lệnh with - do Câu lệnh with - do  Cú pháp: with <tên biến bản ghi> do Cú pháp: with <tên biến bản ghi> do <câu lệnh>; <câu lệnh>; Trong đó <câu lệnh> có thể là câu lệnh đơn Trong đó <câu lệnh> có thể là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép. hoặc câu lệnh ghép. Theo em trong chương trình ở bài tập 1 câu lệnh with – do đặt ở vị trí nào? Bài 2: Em hãy chỉnh sữa lại phần chương trình trong bài tập 1 để chương trình chỉ đưa ra danh sách học sinh có kết quả đạt?  Cũng cố bài Cũng cố bài • Qua tiết bài tập này các em cần nắm:  Cách sử dụng biến bản ghi để lập trình các bài toán quản lí  Biết sử dụng câu lệnh with – do khi viết chương trình có sử dụng biến bản ghi để có thể viết chương trình nhanh hơn BÀI TẬP VỀ NHÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ • Một lớp có n(n<=50) học sinh. Cần quản lí học sinh về các thuộc tính: họ và tên, giới tính, điểm toán, điểm văn, điểm tổng, xếp loại.Với yêu cầu: Điểm tổng = điểm toán + điểm văn Nếu điểm tổng >= 18 thì xếp loại là giỏi. Nếu 14<= điểm tổng < 18 thì xếp loại là khá. Nếu 10<= điểm tổng <14 thì xếp loại là trung bình. Còn lại thì xếp loại yếu. Hãy viết chương trình nhập dữ liệu cho học sinh và chỉ đưa ra màn hình bảng xếp loại của học sinh nam được xếp loại giỏi gồm các trường: họ và tên, điểm toán, điểm văn, điểm tổng, xếp loại mà học sinh đạt được. . điểm tổng, kết quả mà học sinh đạt được. đạt được. Câu lệnh with - do Câu lệnh with - do  Cú pháp: with <tên biến bản ghi> do Cú pháp: with <tên
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 32 - BAI TAP(lop 11), tiet 32 - BAI TAP(lop 11), tiet 32 - BAI TAP(lop 11)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn