THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI

18 589 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 04:20

                                         !"  #$"  %!&!'  &!&()&!'  &(*'+'  ,  - ./  0'1  $'  2!'   0"  &%#  '%!&!'  &!-   !"#$%&'()*+,-. /0123&45#67&,*8 $'()*+ &9"::*;&9": '(),<=%>?@A*>$'() BC4D@>EF<@'G'@$9"&9":: '()*+ 6&9":H56& '(), &'()3*IEJKLMN/OA )3P@!QP),'>RQL%%& LS!QHC*+3&/QTS *7SU@F VW/HX*+/H <=H/%-T?FLQTH8&Y"KWZ"K$ H"K,[Q3>R"K *Q\3H>*KS*7 H#K*>S$E;H%",H 3FT>3 0]*3, *AS^=_+H"&*1`2abH8E; 8L%'()BC'()43E;"&*1 LcT258CL3$*Q*+!" H;HSF,'?/W&FH!"1&RT$H6 '()4T27dC%&$RL 5H*e*R7CZ"I\.L"& \.K;1$QCSAQL0Q, %3# 4%!5%%6'*'+78 CEF &RT$H6%&'()  N/*Q3f=g3*+QhL7H*6L 7,_ijQS>EF<=@'G'@f<=%% >?@A*>'()BCHHU)60CT+5i% &'()395iHi_%& "kREU 2.1.2.1. Khối tín dụng GPhòng Tín dụngU !"0*+HJ*FSCH8&, lm D&C"HI 6SQHSA D&EA"nQH"b" H8S>CH80o%'()BC, GPhòng Thẩm định & Quản lí tín dụngUn>&0;&QHRAQ 4,n>&#p9H#LiK0IH8LQHFH82 &,n>&&-'WHSA D0IK0ISA D*%*QK0I, 2.1.2.2. Khối dịch vụ khách hàng - Phòng Dịch vụ khách hàngU*;"Q0>H8&1 &HFRqB[HQLCr>*&Cpm D&Q0>FH8& &&$H0QC"UJQA#m;C& Q0>!*eQ&1#,,,;CT&">EA"n 0>HIFH8&, - Tổ Tiền tệ - Kho quỹU@A DSsC"HI%&rP# .r@A DHRL QLSD&SDr@A DiY3&?E EA9"XFr;Cp9P!"#.1ARAQQA# .Q&;C&0>HI#CQSsQ&,,, 2.1.2.3. Khối quản lý nội bộ - Phòng Kế hoạch Nguồn vốnU5i!"T6i> */p$0; 0QKE&*jKE&& KE& 4E9KE&HFrQO&F& H9# 6SQL0Q%&r;CQ0> PR&QLCH8&r5iSA DQLHF$ FHFrJ&t;C&CHIFQLH88QH9 H#C"HIQL@u*&*Q"&H8F& 8Qr;CCHI1*R, - Phòng Tổ chức Hành chínhU;CT&5i&RHQLQ L&jQe%*HKE&%8HS>% '()BC,;CCHIKPSA*>HT&! X"IHIQL0QL&;CT&RAQHC HQQEAHQ/L&, - Phòng Tài chính Kế toánU vBộ phận Tài chính Kế toánU5iLQ&Q&QRQL 0Q%QH>jQ"&" CQ&F6rQW O&F;CT&SA DKH;CCHI6 RL&jQeS>%8H%'()BC, v Bộ phận Điện toánU;CT&0*+CFRAQ*+RAQ 0w&KARAQTEFQL%CFL&K% &, 2.1.2.4. Các đơn vị trực thuộc GCác phòng giao dịch số 1, 2, 3, GCác điểm giao dịch số 4,5 Gi¸m §èc Phã gi¸m ®èc 1 Phã gi¸m ®èc 2     !" #$%&'()""* "* " +,-./.0 12$+,3.4 -?<,UT+R&5iL'() "  9#'  !:'  1,  &(;&!<:'&!%#  '%!&!'  &! /  &=+>>?@>>A- B  &!!B  &!;&! "  C' D !,  E&=+$/  '9#'- *Q_H2S++p48>#R H6 x B6 x $ x "T y  z  x 6 z  z {| } H z Q z B6 x   ~ T y  z 6 } E x 6 x   z V)•V-•€6 }  }  ~   x 6 }  T x  ~  z  z , z _ x  } *Q z Q z 6 } 6 x $ x   x 6 y p$ z $ y * z Q } 0QTQ } " y  x  ~ * } Q y  x H } "  x * z , z  ~  z  x T x   x   z HT z $ }  }  z Q }  } Q z  ~ 6 z "$ x  x T6 x  ~ *• } T x S y   z 66 z , W6 x Q z  z 0Q6 x " y B6 x  ~ " y T z 06 x H z  ~ Q z _H6 x  } Q z  z Q } * } $ x " x * } E z  x * y  z  0Q6 x "B6 x Q } 6 z H6 x E y 0 x HT z $ } 6 x S y  x * }  6 z  z  TR6 z T x ,'.RC*Q_<N8> y  y  y  #FT! ,*QEiL*%#H%# k#L+&A%X& QLH!6H! CX HQ!"n*6>*/8 6I_Q.iJiQ6 0>RC LpA*J#>"*6>RA8,*8++3 WK*>@FK"%4>"/ 4LQYLQ&&> "Z"I3_*1;C?RN3A"&"#  L"&5>H‚TRAQAp440#*6 Gp48Ho"&*15>## ‚H;j F4SAK;LQ#CQE;"&*1*Q&_8, Q } _ x "6 } Q z _ } E x   ~  x Q y ' y H } • z ) y O[)*Q\_S TJiQEQH z  z  z *QH x H } *6 6 z  z ,B6 x  x  z  z   } T x *Q ~  z Q z T* } $ }  T z $ z *66 z  z ,*Q_<N_ x "" y 6 } Q z _0Q• } • }   y Q y 6 z 6 z  z O[)H$~ x  z Q_<g,F_ <N1_.A"&%#Hu*&0QC"H2 HdK"%4*3KX*>&Yƒ-[,'6 }  }  ~ "$ }  } Q  z " z 0Q6 x "Q z Q y Q z _*Q• } • }  y Q y 6 z 6 z  z , W6 x E x R6 z T x  y 6 } 6 z Q z *Q_S }  $ }  ~ Q z 6 } T y ,*Q } S ~ Q z 6 } $ }  z   x  }  $ x ",W6 x  ~ $ }  }  z  z $ }  x   z  x  }  $ x "*$ z 6 } H } Q } Q z E x  y  z $ }  z Q } , Q } H6 x  }  $ x " z $ }  z • }  z $ }  ~  y *$ z 6 }   z ,*Q } $ } $H6 x  }  $ x " z $ }  x   z  ~  x  }  z  x 6 z R_ } H6 x _HT z " z " x ,'6 }  }  ~  z "  }  z S y   z T z Q x T x  y  z $ } , '  &!('   B  &!!B  &!!:'  1,  &(;&!<:'&!%#  '%!&!'  &! 0:&(E&=+ 9#'- /5/5/5- !/ D &(;F 9#G&4HI - B8#RL.RC_<N3#R*&# %>*/K#C6QL0Q%$."# 3_,6H8E;QF9Q%p/ Q "&SAL*Q\_*8*Q_S2_<G <N08E;#eZ%R 4LQbH8E;u ;"99 %QR&RT$H6&4Qp9EZ &Y6QL0QHR 4LQ$'()BC &&Q,'#4LQ##QHC_*JQL<G <"99_<&Lp" QL0QC"L:1 CU G &46e*1YLQ%$'()BC; C&%*KE&%'AHK"%H#A"&"# L "&5>H‚TRAQAp4,;CCSAKE& #CZ.%$8BC*6++* E„H80QC"&,&4*1CSAKE& &&FH80QC"dHH2jQ80o%$ '()BC_/EiLL*u*KQ& 0QC"H&&&Q, G &4%HK;&&QLH80]R%>*/ QL*Q# 4E9H…&*6EJYLQ#%$ '()BCKiH8R%>*/ARAQ6 C 4 E9X*GXHQ3CSA*QQL0QH !H QLQ, G jQYLQH80o%$'()BCH#HC15 T+5ijQ0;&V<&4nR>X%&%IHRF *K$E;1;C15T+5ijQV<jQeS> T+8jQ0;&V<H!L&**3CSA3" "X"IH&QLL&F, G *Q_S&4K;"F"H8Q1*$ 8$'()BC1*Q0C&QL% &,@&*+1*T3\ u 8,Q*&45i &*+1*;1*&C"HIARAQK$%Hn *76e;CR&Q&QH8&"k1*RH;, /5/5/5/ !/ D &(+=  %:  &!'  &%!"  - W6 x  ~ 6 z S y  ~  x  x Q x T x 0Q y  z H$~ Q } T }  x 6 }  x 6 z U G *Q_S6 z S y Q x T x 0Q y  z  T x  z _ * y QEQH z  z $ }  z H$~Q }  ~ • y 6Q }   }  z 6 z Q x  x *,'6 }  }  0Q z Q }  } T z T z  6 z H } 0 x R z QE x R6 z T x  y  x * } ,_ x  z T z _<NH }  S z $ }  x _  ~ E$ z  y 6 z 6 x Q  ~ E$ z   y  z 6 }  }  ~   }  y T x   x 6 }  y   z ,W6 x Q z *Q _H } S• } • } 6 z *Q z  ~ 6 z  z Q z  ~ R6 z T x  Q z Q z 6 y Q z * z , G Q x T x  y T x ET z "Q } R*Q z  x 6 x S y Q, z RT x "$ x "Q } RQ x T x Q } 66 x ", z _ y T x ET z "Q }  RQ } R x T } j z Q, G [Q$ } '()  } T x $ }  }  z 6T x ET z Q x T x  y   z Q } • z †pGQ‡,'TQ x T x  y  z  x E x "T z   y $ } '()B6 x , } _$ } '()B6 x 6 }  Q6 z Q x Q } • y 6Q x T x  y  z ,'6 }  } $*$  z  y  x H }   }  y R z • z  x S6 z *QQ x T x  y  z , G  z E y "$ y 0 x H x  y  z *$ z 0 x 6$ z "0$~ x   z  } ,t ~ E$ z  y $ } '()BT z _<NH } SQ } $ z " EQH z  z $ }  z 6 ~  y   x  z  } 6 z H z  z , '6 }  }  ~   }  z $ z T x   x HT z   z  }  z  z $H }  z T y  z  6 z , /5/5/50 J&!!J&!%K !L M&(+N !:O 18&( 0:&(E&=+9#'- M6 z S y Q x T x 0Q y  z  x 6 y 6 x S• y 6 • z   } UT x HT z • z 0 x H } 0 x H x ,M6 z S y Q z  x 6 y 6 x S R y ET z  6 x EU .PQRS                 *    ET >>?@>>A 'H x • z U y T }  STT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 KH TH KH TH KH TH 1 Huy động vốn -.064 -.046 -.778 -.743 -.988 /.806 -5- : 430 78/ 986 -5/ ;< 6-4 -.84/ -.-08 2 Tổng dư nợ 4-8 309 608 683 -.-/8 -.-/= /5- >? 0/- 4/0 =9- /5/ @A*A? -7/ /6- 37= 3 Thu dịch vụ ròng 4548 0566 =598 7508 -/548 -/.= B5 Công tác tín dụng- 50T16X3F_*JS*Q_ <f N^gLNfgQLQ_<N ^^gLH iQLQ=g,F_*JK0I%I ; "KRZ =^gQ <<g$*6>R  <g, B#9K0I<<NU G [K0IZL …?_*J<<gEQH8_<f g50 G [K0I*H0L ^f…?_*JgEQH8_ <fN^g50 ˆ'&&QLK0IU G *Q_S&4%HK;">&K0I H#QLL&.RC&3QL0Qp9!" n,&4;CFH3CSAKE&FH80QC" H2HdjQ80$%$'()BCqE„QL EAp90QH8&, G [L&_*JQQiQLQ,*Q_ <N2X_RYLQ&46ep&>I6 _*JK0I kRnen&QL&,5">L &4K;">&0QC"#m#HHSAQL %543""XS*7HQSAQL0Q%& .RC*Q_*J0>HIHK0I,Q*RYLQ& TS$9 K0IU6X&FT >& LEAARAQ1*IKEm0IHFH€ H. Công tác nguồn vốn- K<<N?HFL<N…?Hi QLf<g_gEQH8_<f,F_*JHF% I ;"KRZ gQ ^g$*6> R Ng,*Q3U B#9?HFK<<NU G #m%&5iLN…?`T1QRL8a _<^gEQH8_<f…*7^^==g*Q5EF?HF , G ?HF20$L…?_f^gEQH8_<f ˆ'&&++HFU G *Q_S&4"!\& &5iK 0I5iK5iH4 #m 8,;CKE&%W:[B $6"QZA 4E96 &T0*+?HF2&5iK5i H0$,?HF%&F_R>EIA&1EQH8 /1&<N, G #m%5i_Q*Q3 #m%!"* HQEF5i 8,'$ ?HF 83/Lm5>H  *Q#FS*73""XC"KHF, G #m*Q0$…*7Q==^=g5?HF,' F_<N0Q 4E9%&TL*EQH8& $L&*6>R6 HF20$R>EI A&1, G &4"#+iHF QL2HC *;"L&1Q0>%&HCHF L >R0$2&5iK0I5iK€ %Công tác dịch vụ, phát triển sản phẩm- K<<N0>HI*kL<…?LHiQL Ng_f<gEQH8_<f,F7_*J0>HI%I ; "KRZ=gQ Ng, ˆ'&&QL"&*10>HIU G Y60>HI*k%&L… CFQ G 9?0>HIACjQ8K;U…*7"KRAQ 4 Ho…*7Q*Q50>HI64A0X`2=Ng_ <pFkNg_<fH=g_<Na0>HIQ&SF Q&*Q80QQLC3R8_*JL*Q_ <NH43""XK;*Q5"K0>HI%&,&EA "n0>HI&EA"n„Q& SQA0>HIk [...]... biê ̣t Do đây là mô ̣t chi nhánh của ngân hàng ĐT&PT Viê ̣t Nam nên chi nhánh chiu ̣ sự quản lý và điề u hành của ngân hàng ĐT&PT VN Do đó, công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch của chi nhánh cũng chiu sự quản lý và giám sát của ngân hàng tổ ng ̣ Công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch của chi nhánh do phòng kế hoa ̣ch tổ ng hơ ̣p chiu trách nhiê ̣m thực hiê ̣n Phòng kế hoa ̣ch tổ ng hơ... ̣n thực tế của chi nhánh Các mu ̣c tiêu đă ̣t ra phải hướng đế n mu ̣c tiêu chi ́ n lươ ̣c của chi nhánh và phù hơ ̣p với mu ̣c tiêu chung của ngân hàng ĐT&PT VN Do chi nhánh chiu sự quản lý và điề u hàng của ngân hàng ĐT&PT VN nên bên ca ̣nh mu ̣c tiêu của chi nhánh tự đă ̣t ra chi nhánh còn phải thực hiê ̣n mu ̣c tiêu của ngân hàng ĐT&PT VN đă ̣t ra - Bươc 3: Lập kế. .. thì kế hoa ̣ch kinh doanh la ̣i quan tro ̣ng hơn Là mô ̣t doanh nghiê ̣p kinh doanh dich vu ̣ như ngân hàng thì công tác lâ ̣p kế ̣ hoa ̣ch kinh doanh có vai trò rấ t quan tro ̣ng Trong 3 năm từ năm 2006-2008, công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh của ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Nam Hà Nô ̣i đã đa ̣t đươ ̣c những thành tựu như sau: - Thứ nhấ t: Công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh. .. hàng ĐT&PT Nam Hà Nô ̣i vẫn còn bi ̣đô ̣ng Công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch ta ̣i chi nhánh còn chiu sự quản lý, điề u hành của ngân hàng ĐT&PT VN, do đó hàng năm ngân hàng ĐT&PT VN thường giao các chi tiêu kế hoa ̣ch cho chi nhánh Do không nắ m rõ điề u kiê ̣n thực tế của chi nhánh nên các kế hoa ̣ch này có thể không phù hơ ̣p với chi nhánh Mu ̣c tiêu mà ngân hàng ĐT&PT... ̣t, ngân hàng ĐT&PT VN se ̃ thông báo các chi tiêu và kế hoa ̣ch kinh doanh cho giám đố c chi nhánh Từ đó, giám đố c chi nhánh sẽ giao kế hoa ̣ch cu ̣ thể cho các phòng ban trực thuô ̣c chi nhánh Đầ u quý, tổ ng giám đố c ngân hàng ĐT&PT VN se ̃ thông báo chi tiêu kế hoa ̣ch kinh doanh của quý cho chi nhánh Chi nhánh dựa vào các chi tiêu của tổ ng giám đố c ngân. .. kế hoạch ́ Sau khi đã xác đinh mu ̣c tiêu cầ n đa ̣t đươ ̣c, phòng kế hoa ̣ch tổ ng hơ ̣p lâ ̣p bảng ̣ kế hoa ̣ch kinh doanh cho chi nhánh Do chi nhánh chiu sự chi đa ̣o của ngân hàng ĐT&PT VN nên kế hoa ̣ch của chi ̣ nhánh phải phù hơ ̣p với kế hoa ̣ch của ngân hàng ĐT&PT VN giao cho Do đó, phòng kế hoa ̣ch tổ ng hơ ̣p phải căn cứ vào bảng kế hoa ̣ch của chi nhánh. .. yế u của chi nhánh mình so với các chi nhánh khác trong hê ̣ thố ng ngân hàng ĐT&PT VN và so với các ngân hàng khác trong điạ bàn Hà Nô ̣i từ đó đưa ra các phương án - phù hơ ̣p với chi nhánh Bước 2: Thiế t lập các mục tiêu Mu ̣c tiêu hoa ̣t đô ̣ng của chi nhánh thường đươ ̣c chia thành mu ̣c tiêu hàng năm, hàng quý để viê ̣c thực hiê ̣n đươ ̣c thuâ ̣n tiên và. .. công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch trong hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của chi nhánh Những mă ̣t còn ha ̣n chế : Bên ca ̣nh những thành tích mà chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nô ̣i đã 2.4.2 - đa ̣t đươ ̣c thì vẫn còn tồ n ta ̣i mô ̣t số mă ̣t ha ̣n chế như sau: Thứ nhấ t: Tuy đã có nhiề u có gắ ng, song công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch và thực hiê ̣n kế hoa ̣ch ta ̣i chi nhánh ngân hàng. .. ̣c thực hiê ̣n kế hoa ̣ch ̣ của các phòng ban và sở giao dich Sau đó, trưởng phòng báo cáo với giám đố c chi ̣ nhánh Giám đố c chi nhánh chiu trách nhiê ̣m kiể m tra, đôn đố c viê ̣c thực hiê ̣n kế ̣ hoa ̣ch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiê ̣n kế hoa ̣ch lên ngân hàng ĐT&PT VN 2.4 Đánh giá quy trinh lâ ̣p kế hoa ̣ch và thư ̣c hiên kế hoa ̣ch ta ̣i ngân hàng. .. ngân hàng ĐT&PT VN làm căn cứ để thực hiê ̣n kế hoa ̣ch Quá trinh thư ̣c hiên kế hoa ̣ch ̣ ̀ Sau khi kế hoa ̣ch đươ ̣c phê duyê ̣t, kế hoa ̣ch kinh doanh cu ̣ thể đươ ̣c giao cho 2.3.2 các phòng ban và các điể m giao dich trực thuô ̣c chi nhánh ̣ Kế hoa ̣ch kinh doanh hàng năm đươ ̣c chia nhỏ thành kế hoa ̣ch kinh doanh hàng quý để thuâ ̣n tiê ̣n cho viê ̣c thu ̣c hiê ̣n kế . @A*A? -7/ /6- 37= 3 Thu dịch vụ ròng 4548 0566 =598 7508 -/548 -/.= B5 Công tác tín dụng- 50T16X3F_*JS*Q_. >& LEAARAQ1*IKEm0IHFH€ H. Công tác nguồn vốn- K<<N?HFL<N…?Hi
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI, THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI, THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI

Từ khóa liên quan