MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI

11 474 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 03:20

                                                      !  "#$%& !%%'()**+",  !"$%!  %%-.%!  %-/!( !  0  $1 ,  "2$,",  !"$%!  %23 %-%'()**+1                                       !            "     #"       $  $ %    &   $     &' (       "   $        $       %)! $     "        # (  &#     $ *+"#( $   !  #     $ ,#  !#   -."  #      &' ( "      %/#     (   "      &  ,   $  $ #  /)01)*  "   $    #  /)01)2      % / $ 3#  #  /)01)*  ,  ,   $   " ( !#    ( 3#     $  $ &45                                                !  "          !  !          # $  $%&'(          !       )           '  (#* 2       $  $  $ #  /)01)*!  #   /)01)2     ( 3#        &45 &         "                   "     +,,-#&        +,.,     /        6%5 /  "    #  ,    !  #  /)01) 2           $ &0*1  "    "        !                                  "       #* )   !  "#$%& !%",  !"$%!  %23 %-%'()**+1 78  29:  ;2762+9:2<=                       !""    #$%        &"" ' (#)  *(  +,        ! !        ,      "#( ,#  #            !  ,       $ %;   $  &4 /  "   $   "  , $      $ .&"   > ; $  $   , $      $ ?!@.&"  >% ; $   "    , $      $ !A@.&"  > 7      &' (             "           %=            !  , $ ,    &          $       ,"  &    , (   #  /)01)* )0  240  -$!  $5!  5 !  %2$  %"0%-2!  "6.  5#   !  "7!  28  "$  %#   !  " #$%& !%2!  $"$%!  %%-.%!  %-/!(!  0  $1    (   !#   $    $               #  , $        %#       $     !  #  ,      #   B  %/  "    #  /)01)2    !  #  ,     ( B (      (   B $  $ #  !     "#(            %/ $ ,   (   B $  (     !,        $   !  ,   (           "           !       ( #  ,      &   $ ,  , &!        #  ,     $       B $ #  % )0  240  -$!  $5!  5 !  %2$  %"0%-2!  "6.  5#   !  "#$%& !%1 )  29  5"0%-2!  "%-$%"8  ,:&8  ;!  79  $7$  "2$  26.  5"!  "(,  "2$,1 C  !  #  ,      B    3#            $           %=   $       , $         $  $ %+  ! $   #  ,        "  #  ,      (    #      , $             (   %=       (             !   (   B $         %;      , $  $   $      $ !   $       !, $      $ "  , $         (     %*      , (               "  "    #  ,    &' (   ,            %/    !"  "      , (       &' (                !        !         $     D   %E    !      "          &' (     $           ,(  %/    &' (   #       #  ,    "           $   % ;     $     , $ ,    ,"        &   $  / $ ! $ #      *! $ #  /)01)* $  $ &        $ #      "        ,   $   / $ "  ;  , $  (   %;           $   , $             $   "   $ #  /)01)*% )) !  %2$  %  20  %-20%-2$%<",  %-"0  6!  $"0%-2!  "20  %-#7!  ;!  "!  23 %-2 !  %;0    20  %-1 )    "  B    B $   "  #  ,    % +  !  , $          $    $ #  ,   ,                %/    ! $  $  &  &   $           "   $   "     % ;  #                #   $   ,  "     $          ) $   #  ,#              #   /)01)*% )'%-"89  %-=0$%-, > "!  %;0  " "0%-2!  "6.  5#   !  "1 F#  ,        "  ,    ,!   $ &    ,&   $     % )!,       $   ,G        #  ,    H    $   A  !"#        &"  #  "  %+  !   #    #&  ,       $   ,% E  "   $ &#&  ,       $   ,      ( #  , $     ##          #  ,    %;   #",       $   ,, $     #   $ "       $    $         #  ,     $   !,    , "           $   "  ,    ,"       $ #  ,% ))0  240  -$!  $5!  5 !  %2$  %7$  "28  "$  %#   !  "#$%& !%1 ))!  223$  %7!   !  %2$  %"!  "4!  %5.  (<&$  "7,  7!  "?  %4!  "7  6! > $ 4,.  21 2  !  & $ ,# $ "    "   $    ( ,,  !   & $ ,# $ !  "   $       !  ,     #   $     %+  !"           $       "     $   & $ ,# $ !  "      #      "  ##     $   & $ ,# $ !  "  %;  & $ ,# $ !  "   $    #  , $     &"    & $ ,# $ "    "   $   #    ! (  & $   "  #        %/    !   ( , $  B $   & $ ,# $ !  "   $      (   "      %;  #   3    & $ ,# $      $   !      &  ,# $       ,  % *       $   #  /)01)2       $  "  2    !#      #      ,  ,   $   & $  ,# $   "     $   %;  #  #           $    "  ,   $   & $ ,# $   "  %;   (      (   ,                  (   % F ( &#      B   $ "    "  %F ( &#      ,#     ,   $ #  "   $  $    $     & $  ,# $    $ #  %+  !  &  ##("       ( #   "     $   %#  , $  $  $          $  $  $ "    $   ,  !"          %E    !  #  3#     &   ( &#  ,    ,!  "               %=    &  "   ( &#      ,&' (                    "    "   (   % )))!  223$  %"0%-%-  1 )                "  #  B  !         # $  $ &  ,   $ !      #      ,  #     $ (    #  ,"              %   $  $     ,   & $ ,# $ !  "   $ #  !   (  $  $      $  $ #   "   $    $ #  % ;  "    ! $ #  B $  $ "            (  $    $       #    ,   (            %;  #       (      !        "      ! $ #  "        #     #      %;  #      &    :)=   (   $ #!            "     $ %;  #       "  # $   !             $   '  # $  B    % )).%-"! ".  2689  %-7!  %'%-68  "",  =0  $%-, > "!  %;0  <%.%7$%",  !"$ %!  %1   #        B  #  !B         $      ,!   $   %/  "    #       $ #"       $  $ #        !              ,,#   3#     $ #    "      %;  "  "#  !   $    "        #    #    "    &  B  %/ $ ##         $       #  3#  "  ,   $        #          "    B $ % /  "     $   4  #    "  #  "  #&   $   ,       $  $   #    ,  #   $    ! $  $ B         $      &  ,  %C3      &    #"#   $ !     #   $    $  $      (   ,    ,#  "   ( "         % /  "            4  #    3 $     ,     "     (     !#" $  $ & (           ! (  (       "    #  !"     B $   D;     $     "   $              #  ,,  #"                  (               % )0  240  -$!  $5!  5#!  "1    (   #  !  3             $    %)       (   B $     "      %1#   (  (        $     ,  ,  ,                (   % )  ,   $ &!      " $     "      &  !   B!#   $   %)      #    "          % )  ,   $             !  ,  B    !  $ &   $    $    $       B    ! $   , $ "   $ #   /)01)*"              % )           $   ,  ,  &     $        ,  #            % 0  240#$  %%-$  1 +  #    &      "    , $ !"  2*"  #   /)01)*  #     $            "   $   #  /)01)2      % 0  240  #$  %%-$  79  $"?  %5,  1 ;  , $                $     %;  "  "#     , $ #        ,  ,    "       $   #     "   $           %/#&' (   & $ !       &  ,   $  $   #  !          "       #   $   %E    !;  , $ #  # $   B           #  4#  #  "  #      %;  , $ #  #  , (    #(    #  "  "        #    %;  " $    , $   &      !  #   (     !  #  , $   &    '  % ;  , $ #  3'3'          #   $ !    "  & $     ,        "     $  $  $    $ B     ,  "  "   $ &    %;  , $ #  & $     B $      "  !"          "  ,# $     "          ,    &   ( ,  % ;  , $ #  3       ( "  !  !       $       #    "   $ 3#   (       "     $ !        , $   3#  & $   !  ,#     ,#      "  #% ;  , $ #  &      B  !B  "  "    !   &    !D    #  "     $       , $        "  ##    %;    , $   3  !  !  &   $  $   B    !     ( , $ ,    ,"      ,  ,  % )#   $       !              !       #  %)              ,   $ "       $ %/# (       B  "  ,   $    $ #    % )$  %%-$  79  $%-.%!  %-!  89  "$  2!(1 2#        B $     &      !  &          &   $    $           !            (    $         D2#  & $         $   ! ( &#  !D $         #       #    "  (       $  $ B        %2#             &      "    &      '      $    $ '  ,&       $     % 2  &   $ !  &    3  "       $   #   ! (   ,B  &#"       $   #   #      #   $     %2     $   #   ,  ",'  ,% 2#  3'3'   ( "    #  , $ #    !   $  $                   B $         #       #  ,B    '  "  B%/    !2#       ( &#     $  $   ,  ",'  ,! $      ( &#  */ B    >"  B!#      , "  ""  "   ( &#  B  % 2#   $    $      (     ! $  $   "   $      #  !     $  $     B  % $  %%-$  79  $%-.%!  %-/1 #  /)01)*  &      B $     ,    "    #     !     $  $     #  ,          $   % #  /)01)*#        & $ ,# $ !     $        ,  #   $     %I#      "  #              ( #"    ,  "    ,!     "      %#  #           (     B $    $   ,  #    "  '  ,    B $      $     % #  #      &  "   ( &#  ,    ,"       ( &#       $   !         $ #  % #  #   $                  #           $  $  $     "  #           "      %; $   #  , ( #    "       $ #        % [...]... bản kế hoa ̣ch kinh doanh nói chung và em cũng đã trình bày quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh ta ̣i chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nô ̣i nói riêng Tùy vào điề u kiê ̣n cu ̣ thể của mình mà chi nhánh đã có những kế hoa ̣ch kinh doanh cu ̣ thể phù hơ ̣p với mình Trong quá trình hoa ̣t đô ̣ng của chi nhánh đã cho thấ y vai trò quan tro ̣ng của công tác lâ ̣p kế. .. giúp cho chi nhánh hoa ̣t đô ̣ng ngày càng hiêu quả hơn ̣ Kế hoa ̣ch kinh doanh là mô ̣t khâu quan tro ̣ng giúp cho chi nhánh đi đế n thành công và nhanh chóng đa ̣t đươ ̣c mu ̣c tiêu của mình Do kinh nghiê ̣m thực tế của em còn ít ỏi, kiế n thức còn ha ̣n he ̣p nên bài viế t này của em chắ c chắ n còn nhiề u thiế u xót, em mong các thầ y cô hướng dẫn, chi bảo... còn ha ̣n he ̣p nên bài viế t này của em chắ c chắ n còn nhiề u thiế u xót, em mong các thầ y cô hướng dẫn, chi bảo để em có nhâ ̣n thức đúng đắ n nhấ t và có thể vâ ̣n du ̣ng bài viế t của mình vào thực tế
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI

Từ khóa liên quan