Ôn tập kiến thức 12 môn Hóa học

46 14 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2021, 11:42

Este ít tan trong nước, không độc, có hương thơm hoa quả nên được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm4. Etyl fomat có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic và anco[r] (1)ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 12 MƠN: HĨA HỌC (2)BÀI TỐN CƠ BẢN C A B CÂU HỎI LÝ THUYẾT TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ: ESTE - LPIT (3)ESTE - LIPIT Tính chất vật lí Tính chất hóa học Điều chế Cơng thức chung Khái niệm Danh pháp (4)RCOOH Khái niệm LÝ THUYẾT ESTE RCOOR’ R’OH (5)Công thức chung LÝ THUYẾT ESTE CTPT (mạch hở) CnH2n+2-2∆O2a n≥2, a≥1, ∆≥1 đơn chức đa chức CTCT Đơn chức Đa chức RCOOR’ R’≠ H R(COOR’)n (RCOO)mR’ no CnH2nO2 n≥2 1C=C CnH2n-2O2 n≥3 (6)DANH PHÁP RCOOR’ VÍ DỤ HCOOCH3 CH3COOCH=CH2 CH3COOC6H5 CH3COOCH2C6H5 metyl fomat vinyl axetat phenyl axetat benzyl axetat LÝ THUYẾT ESTE (7)RCOOH + R’OH RCOOR’ + H2O LÝ THUYẾT ESTE 0 H SO đặc, t   Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O 0 HSO ñaëc, t   (8)Ở điều kiện thường: lỏng/rắn Rất tan nước Dễ bay Mùi đặc trưng Tính chất vật lí LÝ THUYẾT ESTE (9)TÍNH CHẤT HĨA HỌC (1) Phản ứng thủy phân (2) Phản ứng gốc hidrocacbon (3) Phản ứng cháy (1) (10)Môi trường axit: RCOOR’ + H-OH RCOOH + R’OH Môi trường kiềm: RCOOR’ + NaOH RCOONa + R’OH 0 H SO đặc, t   0 t  (1) Phản ứng thủy phân (11)Lưu ý số este đặc biệt RCOOCH=CHR’ + NaOH RCOONa + R’CH2CHO (12)Gốc không no Phản ứng cộng: H2(Ni,t0); Br 2…… Phản ứng trùng hợp CH3 n CH2=C–COO–CH3 CH2=C COO–CH3 CH3 n to,𝑥𝑡,𝑝 (metyl metacrylat) Poli (metyl metacrylat) Thủy tinh hữu - plexiglas 2 Phản ứng gốc hidrocacbon CH3COOCH=CH2 + Br2 → CH3COOCHBr – CH2Br (13) Gốc R đặc biệt làm nhạt màu dung dịch brom 2 Ag ↓ [(NH4)2CO3 + NH4NO3] Nước Br2 Dung dịch AgNO3/NH3 HCOR' O (14) CnH2nO2 + 3n−22 O2 t o n CO2 + n H2O Nhận xét: → este no, đơn chức, mạch hở 2 CO H O nn (15)Company Logo LIPIT CHẤT BÉO PHOTPHOLIPIT STEROIT SÁP (16)Chất béo trieste của glyxerol axit béo CT TQ: hay (RCOO) 3C3H5 (17)Chất béo trieste glyxerol axit béo LÝ THUYẾT LIPIT CT TQ: (RCOO)3C3H5 Axit béo Tên C17H35COOH Axit stearic (no) C15H31COOH Axit panmitic (no) C17H33COOH Axit oleic (1C=C) (18)Axit béo Tên Chất béo C17H35COOH Axit stearic (no) (C17H35COO)3C3H5 tristearin tristearoyl glyxerol C15H31COOH Axit panmitic (no) (C15H31COO)3C3H5 tripanmitin C17H33COOH Axit oleic (1C=C) (C17H33COO)3C3H5 triolein C17H31COOH Axit linoleic (2C=C) (C17H31COO)3C3H5 trilinolein Chất béo trieste glyxerol axit béo (19)Chất béo trieste glyxerol axit béo Axit béo CT TQ LÝ THUYẾT LIPIT Tính chất vật lí:  Ở điều kiện thường, chất béo chứa chủ yếu  gốc hiđrocacbon no → chất rắn  gốc hiđrocacbon không no → chất lỏng (20)Chất béo trieste glyxerol axit béo Axit béo CT TQ Tính chất vật lí LÝ THUYẾT LIPIT Tính chất hóa học MT axit: (RCOO)3C3H5 + 3H2O 3RCOOH +C3H5(OH)3 Chất béo axit béo glixerol MT kiềm (phản ứng xà phịng hóa) (RCOO)3C3H5 + NaOH 𝐭 𝐨 3RCOONa + C3H5(OH)3 Chất béo xà phòng glixerol Phản ứng cộng hidro chất béo lỏngrắn (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 (C17H35COO)3C3H5 triolein tristearin 175 190 Ni   H SO , t (21)B CHUYÊN ĐỀ: ESTE - LPIT (22)Câu 1: X este no, đơn chức, mạch hở Trong phân tử X có ba ngun tử cacbon Số cơng thức cấu tạo X thỏa mãn là A B C D HD: X este no, đơn chức, mạch hở, CnH2nO2 có 3C → CTPT: C3H6O2 → CTCT: RCOOR’ → HCOOC2H5 CH3COOCH3 (23)Câu 2: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất sau: CH3COOH, HCOOCH3, C2H5OH, CH3COOCH3 Giá trị nhiệt độ sôi ghi bảng sau: Chất X Y Z T Nhiệt độ sôi (0C) 54 78,4 118,2 57,1 Nhận xét sau đúng? A T CH3COOH B X HCOOCH3 C Y CH3COOCH3 D Z C2H5OH t0C: CH (24)Câu 3: Chất X có CTPT C4H8O2 Khi X tác dụng với NaOH sinh muối Y chất hữu Z Đun nóng Y với vơi tơi xút thu chất khí D có tỉ khối so với oxi 0,5 Tên gọi X A.metyl propionat B metyl acrylat C etyl axetat D Anlyl fomat 0 NaOH , 4 ( ) C Y D dd NaOH CaO t Z X H O muối khí     → CH4 D CH3COONa Y CH3COOCH2CH3 → X (25)Câu 4: Cho chất X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau cạn dung dịch thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với AgNO3 dung dịch NH3 thu chất hữu T Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X A HCOOCH3 B HCOOCH=CH2 C.CH3COOCH=CH-CH3 D CH3COOCH=CH2 0 3 NaOH, t AgNO / NaOH Y T dd dd NH dd raén X Z Y      → Z Y số nguyên tử cacbon phân tử CH3COOCH=CH2 + NaOH CH3COONa + CH3CHO CH3CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O (26)Na c Câu 5: Có ống nghiệm X, Y, Z, T chứa chất riêng biệt sau: CH3OH, HCOOH, HCOOCH3, CH3COOCH3 Một học sinh tiến hành thí nghiệm phân biệt chất cho kết sau: - Chất ống X Z cho phản ứng tráng gương - Chất ống X Y tác dụng với Na có khí H2 Nhận xét sau đúng: A X HCOOCH3 B Y HCOOH C T CH3COOCH3 D Z CH3OH 2 H Na X Y       có H linh động HCOOH CH OH     3/ ddAgNO NH X Z     HCOOR' HCOOH HCOOCH     (X) (Y) (Z) (27)Câu 6: Tiến hành thí nghiệm theo bước sau: Bước 1: cho vào hai bình cầu bình 10 ml etyl fomat Bước 2: cho thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai Bước 3: lắc hai bình, lắp ống sinh hàn đun sơi nhẹ khoảng phút, sau để nguội Cho phát biểu sau: (a) Kết thúc bước 2, chất lỏng hai bình phân thành hai lớp (b) Ở bước 3, thay việc đun sôi nhẹ cách đun cách thủy (ngâm nước nóng) (c) Ở bước 3, bình thứ hai có xảy phản ứng xà phịng hóa (d) Sau bước 3, hai bình chứa chất có khả tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu (28)Câu 6: Tiến hành thí nghiệm theo bước sau: Bước 1: cho vào hai bình cầu bình 10 ml etyl fomat Bước 2: cho thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai Bước 3: lắc hai bình, lắp ống sinh hàn đun sôi nhẹ khoảng phút, sau đó để nguội Cho phát biểu sau: (a) Kết thúc bước 2, chất lỏng hai bình phân thành hai lớp (b) Ở bước 3, thay việc đun sôi nhẹ cách đun cách thủy (ngâm nước nóng)  (c) Ở bước 3, bình thứ hai có xảy phản ứng xà phịng hóa HCOOC2H5 + NaOH HCOONa + Ct0 2H5OH (29)Câu 6: Tiến hành thí nghiệm theo bước sau: Bước 1: cho vào hai bình cầu bình 10 ml etyl fomat Bước 2: cho thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai Bước 3: lắc hai bình, lắp ống sinh hàn đun sơi nhẹ khoảng phút, sau để nguội Cho phát biểu sau: (a) Kết thúc bước 2, chất lỏng hai bình phân thành hai lớp (b) Ở bước 3, thay việc đun sơi nhẹ cách đun cách thủy (ngâm nước nóng) (c) Ở bước 3, bình thứ hai có xảy phản ứng xà phịng hóa  (d) Sau bước 3, hai bình chứa chất có khả tham gia phản ứng tráng bạc   HCOOC2H5 HCOOH + C2H5OH HCOONa + C2H5OH (30)Câu 6: Tiến hành thí nghiệm theo bước sau: Bước 1: cho vào hai bình cầu bình 10 ml etyl fomat Bước 2: cho thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai Bước 3: lắc hai bình, lắp ống sinh hàn đun sơi nhẹ khoảng phút, sau để nguội Cho phát biểu sau: (a) Kết thúc bước 2, chất lỏng hai bình phân thành hai lớp (b) Ở bước 3, thay việc đun sôi nhẹ cách đun cách thủy (ngâm nước nóng) (c) Ở bước 3, bình thứ hai có xảy phản ứng xà phịng hóa (d) Sau bước 3, hai bình chứa chất có khả tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu A B C D   (31)Câu 7: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Số trieste tối đa thu đun nóng hỗn hợp gồm glixerol, axit oleic, axit panmitic có xúc tác H2SO4 đặc (d) Khi xà phòng hóa tristearin thu C17H35COONa C3H5(OH)3 (e) Hiđro hóa hồn tồn triolein trilinolen thu tristearin Số phát biểu A B C D (32)Câu 7: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Số trieste tối đa thu đun nóng hỗn hợp gồm glixerol, axit oleic, axit panmitic có xúc tác H2SO4 đặc    HD: Số trieste tối đa tạo glixerol n axit caboxylic đơn chức là: → 2( 1) (2 1) 62 2 (33)Câu 7: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Số trieste tối đa thu đun nóng hỗn hợp gồm glixerol, axit oleic, axit panmitic có xúc tác H2SO4 đặc? (d) Khi xà phịng hóa tristearin thu C17H35COONa C3H5(OH)3 (e) Hiđro hóa hồn tồn triolein trilinolein thu tristearin Số phát biểu A B C D     (C17H31COO)3C3H5 (C17H35COO)3C3H5 (C17H33COO)3C3H5 (34)Câu 8: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C3H6O3 Khi đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu sản phẩm hữu Y Z Y hịa tan Cu(OH)2 Kết luận không X A X có tham gia phản ứng tráng bạc B X tác dụng với dung dịch HCl C X tác dụng với Na kim loại D X hợp chất hữu đa chức     Y ancol đa chức có –OH liền kề → X HCOOCH2CH2OH Cách 2: C3H6O3 có ∆ = 1, có O → hợp chất tạp chức → D 0 ( ) 3 Cu OH ddNaOH t Y C H O Z      Cách 1: (35)Cho phát biểu sau: 1 Este tan nước, khơng độc, có hương thơm hoa nên dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm 2 Etyl fomat có nhiệt độ sơi thấp axit axetic ancol etylic 3 Benzyl axetat có mùi thơm chuối chín điều chế từ axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp) 4 Thủy phân vinyl fomat môi trường axit kiềm thu hai sản phẩm có phản ứng tráng bạc 5 Trùng hợp metyl metacrylat thu thủy tinh hữu Có phát biểu A B C D    CH3COOH + C6H5CH2OH CH3COOCH2C6H5 + H2O 0 H SO đặc, t (36)Este Mùi đặc trưng isoamyl axetat chuối chín etyl butirat etyl propionat dứa geranyl axetat hoa hồng… etyl isovalerat táo (37)Cho phát biểu sau: 1 Este tan nước, khơng độc, có hương thơm hoa nên dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm 2 Etyl fomat có nhiệt độ sơi thấp axit axetic ancol etylic 3 Benzyl axetat có mùi thơm chuối chín điều chế từ axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp) 4 Thủy phân vinyl fomat môi trường axit kiềm thu hai sản phẩm có phản ứng tráng bạc 5 Trùng hợp metyl metacrylat thu thủy tinh hữu Có phát biểu A B C D     HCOOCH=CH2 + H2O HCOOH + CH3CHO HCOOCH=CH2 + NaOH HCOONa + CH0 3CHO NaOH t  (38)Cho phát biểu sau: 1 Este tan nước, khơng độc, có hương thơm hoa nên dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm 2 Etyl fomat có nhiệt độ sơi thấp axit axetic ancol etylic 3 Benzyl axetat có mùi thơm chuối chín điều chế từ axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp) 4 Thủy phân vinyl fomat môi trường axit kiềm thu hai sản phẩm có phản ứng tráng bạc 5 Trùng hợp metyl metacrylat thu thủy tinh hữu Có phát biểu A B C D     to,𝑥𝑡,𝑝 CH2=C COO–CH3 CH3 n Poli (metyl metacrylat) CH3 n CH2=C–COO–CH3 (39)Cho phát biểu sau: 1 Este tan nước, khơng độc, có hương thơm hoa nên dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm 2 Etyl fomat có nhiệt độ sơi thấp axit axetic ancol etylic 3 Benzyl axetat có mùi thơm chuối chín điều chế từ axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp) 4 Thủy phân vinyl fomat môi trường axit kiềm thu hai sản phẩm có phản ứng tráng bạc 5 Trùng hợp metyl metacrylat thu thủy tinh hữu Có phát biểu A B C D     (40)BÀI TOÁN CƠ BẢN C (41)Bài Cho gam axit axetic tác dụng với 9,2 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) Sau phản ứng thu 4,4 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 75% B 25% C 50% D 55% CH3COOH 0,1 mol + C2H5OH 0,2 mol CH3COOC2H5 0,05 mol CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O Bđ 0,1 mol 0,2 mol Pư 0,05 mol 0 H SO đặc, t           3 (CH COOH) 0,051000,1 50% H    (42)Bài 2: Este Z đơn chức, mạch hở tạo thành từ axit X ancol Y Cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 0,1 M, thu 2,75 gam muối Công thức X Y A CH3COOH C3H5OH B C2H3COOH CH3OH C HCOOH C3H7OH D HCOOH C3H5OH 2 2,75 110 R + 44 + 39 = 110 R=27 l ø CR a 0,025 - RCOOK M      H ' R'= 15 R' laø - C 2,15 86 27 + 44 + R' = 8 0,0 52 RCOOR M      H 0,025 mol KOH đủ Z 2,75 gam muoái 2,15 gam dd vừa Este     RCOOR’ + KOH RCOOK + R’OH 0 t  RCOOR’ RCOOK 0,025 0,025 mol 0,025 M = RCOOK RCOOK m n ' ' M = RCOOR RCOOR (43)Bài 3: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít oxi (đktc), thu 6,38 gam CO2 Mặt khác, X tác dụng với dd NaOH, thu muối hai ancol đồng đẳng liên tiếp Công thức phân tử hai este X A C2H4O2 và C5H10O2 B C3H6O2 C4H8O2 C C3H4O2 C4H6O2 D C2H4O2 C3H6O2 0,145.2 0,145 2.0,1775 n = = 0,04mol este   n = 0,1450,04 3,625 CC3H6O2 4H8O2 2 1,5.0,145 0,1775 1,5 0, este CO O mol nnn    C1: BT O C2: X 2 0,1775 vừa đủ 0,145 mol O CO n mol    muoái 2 ancol đồng đẳng lt NaOH t     2 n n C H O  n = CO2 X n n  2 2 2neste 2nO 2nCOnH O H O n (44)Bài 4: Xà phịng hố hồn tồn m gam chất béo trung tính X 200 gam dung dịch NaOH 8% sau phản ứng thu 9,2 gam glixerol 94,6 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A (C17H35COO)3C3H5 B (C15H31COO)3C3H5 C (C17H33COO)3C3H5 D (C17H31COO)3C3H5 ⇒ mhh = 0,1.40 + (R + 67).0,3 = 94,6 ⇒ R = 235 ⇒ R C17H31– 3 0,4 NaOH 0,1 mol C ( ) 94,6 raén mol ht H OH X g    0,3 0,1 mol 0, m 94,6 raén o NaOH 0,3 l 0,1 mo dö l RCOONa g   (RCOO)3C3H5 + 3NaOH Ct0 3H5(OH)3 + 3RCOONa (RCOO)3C3H5 RCOONa (45)Bài 5: đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất béo thu lượng CO2 H2O 0,8 mol Mặt khác, a mol chất béo tác dụng tối đa với 60 ml dung dịch Br2 1M Giá trị a là: A 0,015 B 0,012 C 0,01 D 0,02 2 2 2 Br 0,06 mol 0,1 mol chất béo 0,8 mol chất béo O CO H O ht tối đa n n mol a       0,8 ( 1).0,1 3 lk COO lk C=C             3 ( ) Br m 6 0,06 ol 01 , RCOO C H   2 ( 1) CO H O beùo (46)Kiến thức trọng tâm nhiệt độ sôi: axit > ancol > este Phản ứng thủy phân este (chất béo) mt axit phản ứng thuận nghịch RCOOR’ + NaOH RCOONa + *R’OH+ NaOH t   ancol Andehit/xeton C6H5OH Khi đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở  2 CO H O nn 2 2 2neste 2nO  2nCOnH O 2 1,5 este CO O nnn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập kiến thức 12 môn Hóa học, Ôn tập kiến thức 12 môn Hóa học