thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 1

7 584 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 22:15

THUYếT MINH Đồ áN MÔN HọC MáY CÔNG Cụ Ch-ơng 1 : NGhIÊN CứU MáY Đã Có . 1.1Tính năng kỹ thuật của máy cùng cỡ. Tính Năng Kỹ thuật. P82 P81 P79 P83 Công suất động cơ(kw) 7/1,7 4,5/1,7 2,8 10/2,8 Phạm vi điều chỉnh tốc độ N min - n max 301500 651800 110123 0 301500 Số cấp tốc độ z n 18 16 8 18 Phạm vi đIều chỉnh l-ợng chạy dao s min s max 23,5118 0 35980 25285 23,5118 0 Số l-ợng chạy dao z s 18 16 8 18 Với số liệu máy ta cần thiết kế mới là: Công suất động cơ N=7KW Phạm vi điều chỉnh tốc độ :30 1500 Số cấp tốc độ Z n =18 Phạm vi điều chỉnh l-ợng chạy dao: 25 1250 Số l-ợng chạy dao:Z s =18 động cơ chạy dao:1,7KW ta thấy rằng số liệu của máy cần thiết kế mới gần giống với tính năng kỹ thuật của máy P82(6H82) do đó ta lấy máy 6H82 làm máy chuẩn. 1.2 phân tích ph-ơng án máy tham khảo (6H82) 1.2.1Các xích truyền động trong sơ đồ dộng của máy a)chuyển động chính : n MT . 54 26 . 71 19 38 52 . 37 28 26 39 47 18 . 33 22 39 16 36 19 n trục chính trôc chÝnh cã 18 tèc ®é kh¸c nhau tõ (301500)v/ph. b) ChuyÓn ®éng ch¹y dao gåm cã ch¹y dao däc ,ch¹y dao ngang vµ ch¹y dao ®øng . xÝch ch¹y dao däc . n MT2  t P n MT2 . . 68 20 . 44 26 . 34 24 37 21 40 18 . 36 18 27 27 18 36                                                  V t. 18 18 16 18 37 33 33 18 . 35 28 . 40 40 40 18 . 45 13 40 40 t P xÝch ch¹y dao ngang n MT2  t P n MT2 . . 68 20 . 44 26 . 34 24 37 21 40 18 . 36 18 27 27 18 36                                                  V t. 33 33 33 18 . 35 28 . 40 40 40 18 . 45 13 40 40 t P xÝch ch¹y dao ®øng. n MT2  t P n MT2 . . 68 20 . 44 26 . 34 24 37 21 40 18 . 36 18 27 27 18 36                                                  V t. 2 1 33 22 33 18 . 35 28 . 40 40 40 18 . 45 13 40 40 t P trong đó khi gạt M1 sang trái ta có đ-ờng truyền chạy chậm(cơ cấu phản hồi 40 40 40 18 . 45 13 ) khi gạt M1 sang phải ta có đ-ờng truyền chạy dao trung bình(đ-ờng truyền trực tiếp 40 40 ) đóng ly hợp M2 sang trái ,truyền tới bánh răng 35 28 , 33 18 tới các trục vít me dọc ,ngang đứng thực hiện chạy dao S d , S ng , S đ . chuyển động chạy dao nhanh. Xích nối từ động cơ chạy dao (không đi qua hộp chạy dao )đi tắt từ động cơ N MT2 . 33 18 35 28 43 57 57 44 44 26 đóng ly hợp M2 sang phải ,truyền tới bánh răng 35 28 , 33 18 tới các vít me dọc ,ngang ,đứng. 1.2.2 ph-ơng án không gian ,ph-ơng án thứ tự của hộp tốc độ. ph-ơng án không gian Z=3.3.2=18 Ph-ơng án thứ tự Z=3. 3. 2 1 3 9 đồ thị luới kết cấu của hộp tốc độ 1.2.3 Đồ thị vòng quay của hộp tốc độ. ta có n 0 =n đc .i 0 =1440. 54 26 =693,33 để dễ vẽ ta lấy n 0 =n 15 =750v/ph với nhóm 1: i 1 =1/ 3 i 2 =1/ 2 i 3 =1/ nhóm 2 i 4 =1/ 4 i 5 =1/ i 6 =1/ 2 nhóm 3 i 7 =1/ 7 i 8 =1/ 2 từ đó ta vẽ đ-ợc đồ thị vòng quay của hộp tốc độ. 1.2.4 nhận xét: Từ đồ thị vòng quay ta có nhận xét Với ph-ơng án này thì l-ợng mở ,tỉ số truyền của các nhóm thay đổi từ từ đều đặn tức là có dạng rẻ quạt do đó làm cho kích th-ớc của hộp nhỏ gọn ,bố trí các cơ cấu truyền động trong hộp chặt chẽ nhất 1.2.5 ph-ơng án không gian, ph-ơng án thứ tự của hộp chạy dao ph-ơng án không gian: Z=3.3.2=18 Ph-ơng án thứ tự Do có cơ cấu phản hồi nên có biến hình dẫn đến ph-ơng án thứ tự của hộp chạy dao thay đổivới Z=3.3.2 đ-ợc tách làm 2 Với Z 1 = 3. 3 3 1 còn Z 2 = 2 9 gồm 2 đ-ờng truyền trực tiếp và phản hồi ngoài ra còn có đ-ờng chạy dao nhanh đồ thị l-ới kết cấu: Do dùng cơ cấu phản hồi nên ta chọn ph-ơng án này 1.2.6 Đồ thị vòng quay của hộp chạy dao . với đ-ờng chạy dao thấp và trung bình. N 0 = n đc . i 1. i 2 = 1440. 44 26 68 20 . = 250,26 Chọn n 0 Nhóm 1: i 1 =1/ 3 i 2 = 1 i 3 = 3 Nhãm 2: i 4 =1/ 4 i 5 =1/ 3 i 6 =1/ 2 nhãm 3: i 7 =1/ 6 i 8 = 3 Víi ®-êng ch¹y dao nhanh. N 0 =n ®c .i 1 = 1446. 44 26 =850.909 ta cã ®å thÞ vßng quay. 1.2.7 Nhận xét: Từ đồ thị vòng quay ta thấy ng-ời ta không dùng ph-ơng án hình rẽ quạt vì trong hộp chạy dao th-ờng ng-ời ta dùng một loại modun nên việc giảm thấp số vòng quay trung gian không làm tăng kích th-ớc bộ truyền nên việc dùng ph-ơng án thay đổi thứ tự này hoặc khác không ảnh h-ởng nhiều đến kích th-ớc của hộp. . THUYếT MINH Đồ áN MÔN HọC MáY CÔNG Cụ Ch-ơng 1 : NGhIÊN CứU MáY Đã Có . 1. 1Tính năng kỹ thuật của máy cùng cỡ. Tính Năng Kỹ thuật. P82 P 81 P79 P83 Công. suất động cơ(kw) 7 /1, 7 4,5 /1, 7 2,8 10 /2,8 Phạm vi điều chỉnh tốc độ N min - n max 3 015 00 6 518 00 11 012 3 0 3 015 00 Số cấp tốc độ z n 18 16 8 18 Phạm vi đIều
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 1, thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 1, thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 1

Từ khóa liên quan