ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II

6 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 03:59

11. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 1kg, dây treo không dãn có chiều dài 1m, kéo con lắc lệch so với phương thẳng đứng góc α=60 0 rồi thả nhẹ. Sau đó hai toa dính vào nhau và cù[r] (1)ƠN TẬP LÍ 10 HỌC KÌ II TUẦN 34 HỌ VÀ TÊN:……… 1 Dưới áp suất 105Pa lượng khí tích 10 lít Tính thể tích khí áp suất 3.105Pa. 2 Một xe khối lượng m=1tấn, khởi hành A đường ngang đến B lên dốc nghiêng α=300 so với phương nằm ngang B, vận tốc xe B 10m/s lên tới đỉnh dốc C vận tốc cịn 2m/s Cho AB=50m, lấy g=10m/s2. a/ Tìm lực kéo động xe? b/ Tìm chiều dài dốc BC? Giải toán cách dùng định lý động 3 Quả bóng khối lượng m=500g chuyển động với vận tốc v=10m/s đến đập vào tường bật trở lại với vận tốc v’=v, hướng vận tốc bóng trước sau va chạm tuân theo quy luật phản xạ gương Tính độ biến thiên động lượng bóng va chạm bóng đập vào tường với góc tới: a) α=00 b) α=600 suy lực trung bình tường tác dụng lên bóng, thời gian va chạm bóng vào tường 0,5 s 4 Một bình tích 10 lít chứa chất khí áp suất 30at Cho biết thể tích chất khí ta mở nút bình? Coi nhiệt độ khí khơng đổi áp suất khí 1at 5 Một búa máy khối lượng 500kg rơi từ độ cao 2m vào cọc bê tông làm cọc ngập sâu vào đất 0,1m Lấy g=10m/s2. Bỏ qua lực cản khơng khí a/ Tìm độ lớn lực cản đất vào cọc? b/ Nếu búa máy có hiệu suất 80% cọc ngập sâu vào đất bao nhiêu? 6 Một toa xe khối lượng m1=3 chạy với vận tốc v1=4 m/s va chạm vào toa xe thứ hai đứng yên có khối lượng m2=5 tấn, sau va chạm toa xe hai chuyển động với vận tốc v’2=3 m/s Hỏi toa chuyển động với vận tốc bao nhiêu? Theo hướng nào? 7 Một lượng khí nhiệt độ 180C tích 1m3 áp suất 1atm Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5atm Tính thể tích khí nén 8 Người ta thả vật 500g cho rơi tự do, biết vận tốc lúc vật vừa chạm đất 36km/h Chọn gốc mặt đất Cơ vật lúc chạm đất bao nhiêu? 9 Một HS có m = 55kg thả rơi tự từ vị trí cách mặt nước 4m Sau chạm mặt nước 0,5s dừng lại, g = 9,8m/s2 Tìm lực cản nước tác dụng lên hs đó. 10 Một xe khối lượng 200kg chuyển động thẳng lên dốc dài 200m, cao 10m với vận tốc 18 km/h, lực ma sát khơng đổi và có độ lớn 50N a/ Tính cơng cơng suất động xe? b/ Sau xe xuống dốc nhanh dần Biết vận tốc đỉnh dốc 18km/h chân dốc 54km/h Tính cơng cơng suất trung bình động xe xe xuống dốc 11 Một lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 1kg, dây treo khơng dãn có chiều dài 1m, kéo lắc lệch so với phương thẳng đứng góc α=600 thả nhẹ Bỏ qua lực cản khơng khí, lấy 10m/s2. a/ Tìm lắc? b/ Tìm vận tốc lắc qua vị trí cân bằng? c/ Khi lắc có vận tốc 1m/s, tìm lắc lúc này? chọn gốc vị trí cân d/ Khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300 động lắc bao nhiêu? 12.Một toa xe khối lượng m1=4 chuyển động với vận tốc v1 va chạm vào toa xe thứ hai có khối lượng m2= tấn đứng yên Sau hai toa dính vào chuyển động với vận tốc v=2m/s Tìm v1? 13 Khí nén đẳng nhiệt từ thể tích lít đến lít Áp suất khí tăng thêm 0,75at Áp suất khí ban đầu bao nhiêu? 14 Một vật có m = 10kg rơi từ cao xuống Biết vị trí vật cao 5m thfi vận tốc vật 13km/h Tìm vị trí đó, g = 9,8m/s2. 15 Một vật khối lượng m = 10kg kéo sàn lực F = 20N hợp với phương ngang góc 300 Nếu vật di chuyển 2m sàn thời gian 4s công suất lực bao nhiêu? 16 Hai xe goong chở than có m1 = 3m1, chuyển động tuyến đường ray song song với Wđ1 = 1/7 Wđ2 Nếu xe giảm vận tốc 3m/s Wđ1 = Wđ2 Tìm vận tốc v1, v2 17 Một lị xo nằm ngang có k = 250N/m, tác dụng lực hãm lò xo dãn 2cm đàn hồi bao nhiêu? 18 Dưới áp suất 1,5bar lượng khí có V1 = 10 lít Tính thể tích khí áp suất 2atm 19 Một cần trục nâng vật khối lượng m=100kg từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng Trong 10m đầu tiên, vật lên nhanh dần với gia tốc 0,8m/s2 Sau vật lên chậm dần thêm 10s dừng lại Tính cơng cần (2)20 Một người khối lượng m1=60kg chạy với vận tốc v1= 4m/s nhảy lên xe khối lượng m2=90 kg chạy song song ngang qua người với vận tốc v2=3m/s Sau người xe tiếp tục chuyển động phương cũ Tính vận tốc xe sau người nhảy lên, ban đầu xe người chuyển động : a) chiều b) ngược chiều 21 Một viên đạn m = 1kg bay ngang với v1 = 300m/s xuyên qua gỗ dày 5cm Sau xuyên qua gỗ, đạn có v2 = 100m/s Tính lực cản gỗ tác dụng lên viên đạn 22 Một vật khối lượng kg thả rơi từ độ cao 20m Bỏ qua lực cản khơng khí, lấy g=10m/s2. a/ Tính vật thả suy vật? b/ Tính vật độ cao 10m, suy động vật c/ Tính động vật chạm đất, suy vận tốc vật chạm đất ? 23 Cơ vật m 375J Ở độ cao 3m vật có Wd = 3/2 Wt Tìm khối lượng vật vận tốc vật độ cao 24 Lị xo nằm ngang có k = 250N/m Cơng lực đàn hồi thực lò xo bị kéo dãn từ 2cm đến 4cm bao nhiêu? 25 Một lượng khí có v1 = lít, p1 = 3.105Pa Hỏi nén V2 = 2/3 V1 áp suất là? 26 Một xe tải có m = 1,2tans CĐ thẳng với v1= 36km/h Sau xe tải bị hãm phanh, sau đoạn đường 55m v2 = 23km/h a Tính động lúc đầu xe b Tính độ biến thiên động lực hãm xe đọan đường 27 Chọn gốc mặt đất, vật nặng 2kg đáy giếng sâu 10m, g = 10m/s2 bao nhiêu? 28 Một lực F không đổi làm vật bắt đầu CĐ với không vận tốc đầu đạt vận tốc v sau quãng đường S tăng lực tác dụng lên lần vận tốc v quãng đường S 29 Một viên đá nặng 100g ném thẳng đứng từ lên với vận tốc 10m/s từ mặt đất Bỏ qua lực cản khơng khí, lấy g=10m/s2. a/ Tính động viên đá ném, suy viên đá? b/ Tìm độ cao cực đại mà viên đá đạt tới c/ Ở độ cao viên đá với động nó? 30 Một tên lửa khối lượng vỏ 200g, khối lượng nhiên liệu 100g, bay thẳng đứng lên nhờ nhiên liệu cháy toàn tức thời sau với vận tốc 400 m/s Tìm độ cao mà tên lửa đạt tới, biết sức cản khơng khí làm giảm độ bay cao tên lửa lần 31 Nén khối khí đẳng nhiệt từ thể tích 24 lít đến 16 lít thấy áp suất khí tăng thêm lượng p = 30kPa Hỏi áp suất ban đầu khí là? 32 Một hịn bi m = 25g ném thẳng đứng lên cao với v = 4,5m/s từ độ cao 1,5m so với mặt đất Chọn gốc mặt đất, g = 10m/s2. a Tính Wđ, Wt, W lúc ném vật b Tìm độ cao cực đại mà bi đạt 33 Một lượng khí áp suất atm , nhiệt độ 270C chiếm thể tích lít biến đổi đẳng tích tới nhiệt độ 3270C, biến đổi đẳng áp tới 1200C Tìm áp suất sau biến đổi đẳng tích thể tích khí sau biến đổi đẳng áp? 34 Một toa xe m =10 chuyển động đường ray nằm ngang với v = 54km/h Người ta tác dụng lên toa xe một lực hãm theo phương ngang Tính độ lớn lực hãm toa xe dừng lại sau a Sau phút 40s b Sau 10 giây 35 Một khối khí nén đẳng nhiệt từ thể tích 16 lít, áp suất từ 1atm tới 4atm Tìm thể tích khí bị nén. 36 Một gàu nước khối lượng 10kg kéo cho CĐ lên độ cao 5m thời gian phút 40 giây Tính cơng suất lực kéo, g = 10m/s2. 37 Một bình cầu có dung tích 20 lít chứa xy 160C áp suất 100atm Tính thể tích xy điều kiện tiêu chuẩn 38 Một bi khối lượng m1 CĐ với v1 = 3m/s chạm vào bi m2 = 2m1 nằm yên Vận tốc viên bi sau va chạm va chạm va chạm mềm? 39 Trong xy lanh động đốt tích 40dm3 có hỗn hợp khí có áp xuất 1atm nhiệt độ 47oC. Khi pít tơng nén hỗn hợp khí đến thể tích 5dcm3 có áp xuất 15atm hỗn hợp khí Trong xy lanh bao nhiêu? 40.Một tên lửa khối lượng tổng cộng m=500kg chuyển động với vận tốc v= 200m/s khai hỏa động Một lượng nhiên liệu m1=50kg cháy tức thời phía sau với vận tốc v1= 700 m/s a) Tính vận tốc tên lửa sau nhiên liệu cháy ra? b) Sau phần vỏ chứa nhiên liệu sử dụng có khối lượng m3= 50 kg tách khỏi tên lửa chuyển động theo hướng cũ nhưng vận tốc giảm cịn 1/3 Tìm vận tốc phần tên lửa lại ? (3)42 Nếu áp suất lượng khí tăng thêm 2.105Pa thể tích giảm lít Nếu áp suất tăng thêm 5.105Pa thể tích giảm lít Tìm áp suất thể tích ban đầu khí, biết nhiệt độ khí khơng đổi 43 Vật m = 2,5kg thả rơi tự từ độ cao 45m so với mặt đất, g = 10m/s2. a Tính động lúc chạm đất b Ở độ cao vật có Wd = 5.Wt 44 Người ta tung cầu m = 250g từ độ cao 1,5m so với mặt đất Hỏi vật đạt v = 23km/h vật độ cao bao nhiêu so với mặt đất Chọn vị trí tung làm gốc năng, g = 10m/s2. 45 Một bóng nặng 10g ném thẳng đứng xuống với vận tốc 10m/s độ cao 5m Bỏ qua lực cản không khí, lấy g=10m/s2. a/ Tìm bóng? b/ Vận tốc bóng chạm đất? 46 Ở nhiệt độ 273oC thể tích lượng khí 10 lít Tính thể tích lượng khí 546oC áp suất khơng đổi? 47 Một lị xo có chiều dài 21cm treo vật có m1 = 0,001kg, có chiều dài 23cm treo vật có m2 = 3.m1, g = 10m/s2 Tính cơng cần thiết để lị xo dãn từ 25cm đến 28cm bao nhiêu? 48 Dùng lực F =20N có phương nằm ngang để kéo vật trượt mặt sàn nằm ngang 10s với vận tốc 1m/s Tìm cơng lực kéo ? 49 Một bình chứa lượng khí nhiệt độ 30oC áp suất 2.105 Pa. Hỏi phải tăng nhiệt độ lên đến độ để áp suất khí bình tăng lên gấp đơi? 50 Một vật rơi tự từ độ cao 120m, g = 10m/s2 Bỏ qua sức cản KK Tìm độ cao mà vật lớn 2 lần động 51 Một vật nặng ném thẳng đứng lên với vận tốc 20m/s từ độ cao h=10m so với mặt đất Bỏ qua lực cản khơng khí, lấy g=10m/s2. a/ Tìm độ cao cực đại mà vật đạt tới? b/ Ở độ cao động vật lần nó? Tìm vận tốc vật đó? c/ Tìm vận tốc vật chạm đất? 52 Một bình thép chứa khí 270C áp suất 6,3.10-5Pa làm lạnh bình tới nhiệt độ - 730C áp suất khí bình là bao nhiêu? 53 Một bánh xe bơm vào lúc sáng sơm nhiệt độ xung quang 7oC Hởi áp suất khí ruột bánh xe tăng thêm phần trăm vào trưa nhiệt độ lên đến 35oC. 54 Một vật khối lượng m1 CĐ với v1 = 5m/s đến va chạm với m2 = 1kg, v2 = 1m/s Sau va chạm vật dính vào chuyển động với v = 2,5m/s Tìm khối lượng m1 55 Một vật có m = 1,2kg độ cao 3,8m so với mặt đất Thả cho rơi tự do, tìm công trọng lực vận tốc vật vật rơi đến độ cao 1,5m 56 Một viên đạn m = 50g bay với vkd = 200m/s a.Viên đạn đến xuyên qua gỗ dày chui sau vào gỗ 4cm Xác định lực cản gỗ b.Trường hợp gỗ dày 2cm viên đạn chui qua gỗ bay Xác định vận tốc lúc khỏi gỗ 57 Một bình nạp khí 330C áp suất 300 Pa Sau bình chuyển đến nơi có nhiệt độ 370C Tính độ tăng áp suất khí bình 58 Một vật khối lượng 10kg trượt mặt phẳng nằng ngang tác dụng lực F= 20N hướng chuyển động Tính cơng lực kéo cơng lực ma sát vật 5m mặt ngang ? 59 Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ 27oC áp suất 0,6 atm Khi đèn cháy sáng áp suất đèn atm khơng làm vỡ bóng đèn Tính nhiệt khí đèn đèn cháy sáng 60 Một vật từ độ cao 3m với vận tốc v0 = 35km/h bay xuống đất theo đường khác Hãy chứng tỏ độ lớn vận tốc chạm đất bao nhiêu? 61 Một bình khí chứa khí Oxy nhiệt độ 200C áp suất 105 Pa Nếu đem phơi nắng nhiệt độ 40oC áp suất trong bình ? 62 Một viên bi thả lăn không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng cao 40 cm Bỏ qua ma sát lực cản không khí, lấy g=10m/s2. a/ Tìm vận tốc viên bi xuống dốc? b/ Tìm vận tốc viên bi chân dốc? c/ Ở vị trí dốc viên bi lần động ? Tìm vận tốc viên bi đó? 63 Bơm khơng khí áp suất atm vào bóng cao su, lần nén pít- tơng đẩy 125cm3 Nếu nén 40 lần thì áp suất khí bóng bao nhiêu? Biết dung tích bóng lúc 2,5 lít Cho trước bơm bóng khơng có khơng khí bơm nhiệt độ khí khơng đổi 64 Một bình thép chứa khí 70C áp suất atm Nhiệt độ khí bình áp suất khí tăng thêm (4)65 Một súng M = 4kg bắn viên đạn m = 20g Vận tốc đạn khỏi nòng súng 600m/s Súng giật lùi với vận tốc V có độ lớn bao nhiêu? 66 Thả vật rơi tự từ độ cao 45m so với mặt đất, g = 10m/s2 Bỏ qua sức cản KK. a Tính vận tốc vật vật chạm đất b Tính độ cao vật Wd = 2Wt c Khi chạm đất, đất mềm nên vật bị lún sâu 10cm Tính lực cản trung bình tác dụng lên vật, cho m = 100g 67 Thế vật nặng đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có g = 9,8m/s2 -294J Tìm khối lượng vật. 68 12g khí chứa b2inh kín tích 12 lít áp suất atm Người ta nén khí bình điều kiện nhiệt độ khơng đổi đến khối lượng riêng khí bình D=3g/l Tìm áp suất khí bình 69 Người ta kéo vật khối lượng 20kg lên mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang với góc =300 lực hướng song song với mặt nghiêng có độ lớn F=150 N Tính công lực kéo F, công trọng lực và công lực ma sát thực vật lên 10m mặt nghiêng ? 70 Một tàu thuỷ chạy sông theo đường thẳng kéo sà lan chở hàng với lực không đổi F = 5.103N Hỏi lực thực hiện công 15.106J sà lan dời chỗ theo phương lực quãng đường bao nhiêu? 71 Một vật có trọng lượng 5N, g = 10m/s2 có vận tốc ban đầu 23km/h tác dụng lực vật đạt 45km/h Tìm động thời điểm ban đầu công lực tác dụng 72 Van an toàn nồi áp suất mở áp suất nồi 9atm Ở 200C, nồi có áp suất 1,5atm Hỏi nhiệt độ van an tồn mở 73 Tính khối lượng khí Oxy đựng bình thể tích 10 lít áp suất 150 atm nhiệt độ 0oC Biết điều kiện chuẩn khối lượng riêng Oxy 1.43kg/m3 74 Cho lò xo nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng Khi tác dụng lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy dãn 2cm a Tìm độ cứng lò xo b Xác định giá trị lò xo dãn 2cm c Tính cơng lực đàn hồi thực lò xo kéo dãn thêm từ 2cm đến 3,5cm 75 Người ta chứa khí hydro bình lớn áp suất atm Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn để nạp vào bình nhỏ tích 20 lít áp suất 25 atm Coi nhiệt độ khí nạp vào từ bình lớn sang bình nhỏ khơng đổi 76 Một xe khối lượng m=4 chạy với vận tốc 36 km/h đường nằm ngang tài xế thấy chướng ngại vật cách xe 10 m đạp thắng a/ Đường khô, lực hãm (gồm lực ma sát trượt lực cản khơng khí) 22000N Hỏi xe trượt có đụng vào chướng ngại vật khơng? b/ Đường ướt, lực hãm 8000N Tính vận tốc xe lúc va chạm vào chướng ngại vật trượt 77 Một lượng khí tích m3 áp suất atm Người ta nén đẳng nhiệt khí đến áp suất 2.5atm Tính thể tích khí nén 78 Một xy-lanh chứa 150cm3 khí áp suất 2.105Pa Pít tơng nén khí xy-lanh xuống cịn 100cm3 Tínháp suất khí trong xy-lanh lúc này, coi nhiệt độ khí khơng đổi 79 Một ô tô khối lượng khởi hành đường ngang, chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 100m thì đạt vận tốc 36 km/h Lực cản đoạn đường 1% trọng lượng xe Lấy g=10m/s2. a/ Tìm lực kéo động cơ, tính cơng cơng suất trung bình động xe? b/ Khi đạt vận tốc 36 km/h tài xế tắt máy hãm phanh xuống đường dốc dài 100 m cao 10m Biết vận tốc xe chân dốc 7,2 km/h Tính cơng lực hãm lực hãm trung bình tác dụng lên xe đoạn đường dốc (giải câu định ly động năng) 80 Khí bình kín có nhiệt độ bít áp suất tăng lần nhiệt độ bình tăng thêm 313K, thể tích khơng đổi 81 Một người nhấc vật có m = 6kg lên độ cao 1m mang vật ngang độ dời 30m Công tổng cộng mà người thực bao nhiêu?, g = 10m/s2. 82 Tính khối lượng riêng KK 800C áp suất 2,5.105Pa Biết khối lượng riêng KK 00C 1,29kg/m3, áp suất 1,01.105Pa. 83 Một máy bay có khối lượng 160 bay với vận tốc 720 km/h Tính động lượng máy bay? 84 Biết áp suất khí trơ bóng đèn tăng 1,5 lần đèn cháy sáng so với tắt Biết nhiệt độ đèn tắt 270C Hỏi nhiệt độ đèn cháy sáng bình thường bao nhiêu? 85 Một vật chuyển động mặt đường nằm ngang dài 100m với vận tốc 72 km/h nhờ lực kéo F=40N có phương hợp với phương ngang góc 600 Tính cơng cơng suất lực F ? 86 Một bóng tích 200 lít nhiệt độ 280C mặt đất Bóng thả bay lên đến độ cao mà áp suất khí quyển cịn 0,55 lần áp suất khí mặt đất có nhiệt độ 50C Tính thể tích bóng độ cao ( bỏ qua áp suất phụ gây vỏ bóng) (5)87 Một pháo có m1 = 130kg đặt toa xe nằm đường ray m2 = 20kg chưa nạp đạn Viên bi bắn theo phương nằm ngang dọc theo đường ray có m3 = 1kg Vận tốc đạn khỏi nòng súng v0 = 400m/s so với súng Hãy xác định vận tốc toa xe sau bắn trường hợp a Toa xe ban đầu nằm yên b Toa xe CĐ với v = 18km/h theo chiều bắn đạn c Toa xe CĐ với v1 = 18km/h theo chiều ngược với đạn 88 Thế vật nặng 4kg đáy giếng sâu h so với mặt đất, nơi có g = 9.8m/s2 – 1,96J Hỏi độ sâu giếng. 89 Trọng lượng vận động viên điền kinh 650N Tìm động VĐV chạy hết quãng đường 600m 50s, g = 10m/s2. 90 Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 15 lít đến 11,5 lít áp suất tăng thêm lượng 3,5kPa Hỏi áp suất ban đầu khí bao nhiêu? 91 Một xe kéo đường nằm ngang với vkd = 13km/h lực kéo 450N hợp với phương ngang góc 450 Tính công suất lực thời gian 0,5h 92 Nén 10 lít khí nhiệt độ 270C thể tích lít, nén nhanh khí bị nóng lên đến 600C Hỏi áp suất của khí tăng lên lần? 93 Công trọng lực giây cuối vật có m = 8kg thả rơi từ độ cao 180m bao nhiêu? g = 10m/s2. 94 Khi đun nóng khí bình kín thêm 200C áp suất khí tăng thêm 1/20 áp suất ban đầu Tìm nhiệt độ ban đầu khí 95 Người ta bơm khí ơxi điều kiện chuẩn vào bình tích 5000 lít Sau nửa bình chứa đầy khí nhiệt độ 240C áp suất 765mmHg Xác định khối lượng khí bơm vào sau giây Coi trình bơm diễn cách đặn. 96 Một ô tô khối lượng khởi hành đường nằm ngang, chuyển động thẳng nhanh dần với vận tốc ban đầu v0=36 km/h, sau 0,3 km đạt vận tốc 72km/h Hệ số ma sát lăn xe với mặt đường μ=0,01 Tính cơng suất trung bình động ? Lấy g=10m/s2. 97 Trong xilanh động đốt có 2dm3 hỗn hợp khí áp suất 1atm nhiệt độ 470C Pit tơng nén xuống làm cho thể tích hỗn hợp khí cịn 0,2 dm3 áp suất tăng lên 15atm Tính nhiệt độ hỗn hợp khí nén. 98 Một vật có trọng lượng 5N chuyển động với v = 7,2m/s Tìm động vật, g = 10m/s2. 99 Một người có m1 = 50kg nhảy từ xe có m2 = 80kg chạy theo phương ngang với v = 3m/s, vận tốc nhảy của người xe v0 = 4m/s Tính V xe sau người nhảy TH a Nhảy chièu với xe b Nhảy ngược chiều với xe 100 Một ô tô khối lượng tấn, khởi hành đường ngang sau 10 s đạt vận tốc 36 km/h Hệ số ma sát xe với mặt đường =0,05 Tìm cơng cơng suất trung bình lực kéo động xe thời gian Lấy g=10m/s2. 101 Một phân tử khí m = 4,65.10-26kg bay với v = 600m/s va chạm vng góc với thành bình bật trở lại với vận tốc cũ. Tính xung lượng lực tác dụng vào thành bình 102 Một toa tàu có m = 0,8 tấn, sau khởi hành CĐNDĐ với a = 1m/s2 Tính động sau 12s kể từ lúc khởi hành?. 103 Xe A có khối lượng vận tốc 72 km/h, xe B có khối lượng vận tốc 36 km/h So sánh động lượng hai xe? 104 Đun nóng đẳng tích lượng khí lên 250C áp suất tăng thêm 12,5% so với áp suất ban đầu Tìm nhiệt độ ban đầu khối khí 105 Một người kéo hòm gỗ trượt sàn nhà sợi dây có phương hợp với góc 300 so với phương nằm ngang Lực tác dụng lên dây 150N Tính cơng lực hịm trượt 20m 106 Một lượng khí đựng xilanh có pittơng chuyển động Các thơng số lượng khí: 1,5atm, 13,5 lít, 300K Khi pit tơng bị nén, áp suất tăng lên 3,7atm, thể tích giảm cịn 10 lít Xác định nhiệt độ nén 107 Một xe khối lượng m= tấn, khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s đạt vận tốc 10m/s Lực cản bằng 0,1 trọng lượng xe, lấy g=10m/s2 a/ Tính cơng cơng suất trung bình động xe thời gian trên? b/ Xe chạy với vận tốc trên, tài xế tắt máy để xe chuyển động thẳng chậm dần Tính quãng đường xe thêm đến dừng lại ? c/ Nếu tài xế tắt máy đạp thắng xe trượt thêm m dừng lại Tìm lực thắng? Hãy giải tốn cách dùng định lý động 108 Một động có công suất 360W, nâng thùng hàng 180kg chuyển động lên cao 12m Hỏi phải thời gian bao nhiêu? g = 10m/s2. 109 Ở 270C thể tích lượng khí lít Thể tích lượng khí nhiệt độ 2270C áp suất không đổi bao nhiêu? 110 Một ô tô khối lượng chuyển động thẳng mặt đường nằm ngang với vận tốc 36 km/h Biết công suất của động ô tô 5kW Bỏ qua lực cản khơng khí Lấy g=10m/s2. (6)a Tính độ lớn lực ma sát tác dụng lên tơ? b Sau đó, ô tô tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau thêm 125m đạt vận tốc 54km/h Tính cơng suất trung bình động xe quãng đường này? 111 Một vật nhỏ khối lượng m=2kg trượt thẳng nhanh dần xuống đường dốc nhẵn Tại thời điểm xác định có vận tốc 3m/s, sau 4s có vận tốc 7m/s Tìm động lượng vật sau 3s 112 Một lượng khí H2 đựng bình có V1 = lít áp suất 1,5at, t1 = 270C Đun nóng khí đến t2 = 1270C bình hở nên nửa lượng khí ngồi Tính áp suất khí bình 113 Một viên đạn m = 20g bay ngang với v1 = 100m/s xuyên qua bao cát dày 60cm Sau khỏi bao, đạn có v2 = 20m/s Tính lực cản bao cát lên viên đạn 114.Một bóng tích lít, chứa khí 270C có áp suất 1at Người ta nung nóng bóng đến nhiệt độ 570C đồng thời giảm thể tích cịn lít Áp suất lúc sau bao nhiêu? 115 Một xe khối lượng m=1tấn, khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s 100m đường ngang. Hệ số ma sát xe với mặt đường μ=0,04 Lấy g=10m/s2. a/ Tìm lực kéo động công động thực thời gian trên?
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II, ÔN TẬP VẬT LÍ 10 HỌC KÌ II