NĐ-CP

13 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 03:26

a) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành thì tổ chức cuộc họp kiểm điểm với thành phần dự họp là toàn thể viên chức của đơn vị cấu thành mà viên chứ[r] (1)CHÍNH PHỦ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 27/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ CỦA VIÊN CHỨC Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức, Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức Điều Đối tượng áp dụng 1 Nghị định áp dụng viên chức làm việc đơn vị nghiệp công lập quy định khoản 1, khoản Điều Luật viên chức 2 Nghị định không áp dụng đối tượng sau: a) Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập quy định công chức theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 Chính phủ quy định người công chức; b) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 Chính phủ thực chế độ hợp đồng số loại công việc quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp hợp đồng lao động thời vụ đơn vị nghiệp công lập Chương XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC MỤC NGUYÊN TẮC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ KỶ LUẬT Điều Nguyên tắc xử lý kỷ luật 1 Khách quan, công bằng, nghiêm minh, pháp luật 2 Mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hình thức kỷ luật Nếu viên chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật thời gian thi hành định kỷ luật bị xử lý kỷ luật hành vi vi phạm pháp luật chịu hình thức kỷ luật mức so với hình thức kỷ luật áp dụng với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật hình thức buộc việc 3 Thái độ tiếp thu, sửa chữa chủ động khắc phục hậu viên chức có hành vi vi phạm pháp luật yếu tố xem xét tăng nặng giảm nhẹ áp dụng hình thức kỷ luật 4 Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức trường hợp quy định Điều Nghị định khơng tính vào thời hạn xử lý kỷ luật 5 Khơng áp dụng hình thức xử phạt hành thay cho hình thức kỷ luật 6 Cấm hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm viên chức trình xử lý kỷ luật Điều Các trường hợp xử lý kỷ luật Viên chức bị xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: (2)2 Vi phạm nghĩa vụ khác cam kết hợp đồng làm việc ký kết với đơn vị nghiệp cơng lập; Vi phạm pháp luật bị Tịa án kết án án có hiệu lực pháp luật; 4 Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phịng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình Điều Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: 1 Đang thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập cho phép; 2 Đang thời gian điều trị, chữa bệnh có xác nhận quan y tế có thẩm quyền; 3 Viên chức nữ thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi 12 tháng tuổi; 4 Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử hành vi vi phạm pháp luật Điều Các trường hợp miễn xử lý kỷ luật Viên chức miễn xử lý kỷ luật trường hợp sau: 1 Được quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng lực hành vi dân vi phạm pháp luật; Được cấp có thẩm quyền xác nhận có hành vi vi phạm pháp luật tình bất khả kháng thực công việc, nhiệm vụ MỤC THỜI HIỆU, THỜI HẠN XỬ LÝ KỶ LUẬT Điều Thời hiệu xử lý kỷ luật 1 Thời hiệu xử lý kỷ luật 24 tháng, kể từ thời điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật thời điểm người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập có thẩm quyền thông báo văn việc xem xét xử lý kỷ luật 2 Khi phát hành vi vi phạm pháp luật viên chức, người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định Điều 14 Nghị định phải thông báo văn việc xem xét xử lý kỷ luật Thông báo phải nêu rõ thời điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát viên chức có hành vi vi phạm pháp luật thời hạn xử lý kỷ luật Điều Thời hạn xử lý kỷ luật 1 Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa 02 tháng, kể từ ngày phát viên chức có hành vi vi phạm pháp luật ngày người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập có thẩm quyền định xử lý kỷ luật 2 Trường hợp vụ việc có liên quan đến nhiều người, có tang vật, phương tiện cần giám định tình tiết phức tạp khác cần có thời gian tra, kiểm tra để làm rõ thêm người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập có thẩm quyền xử lý kỷ luật định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật, không 04 tháng MỤC ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT Điều Các hình thức kỷ luật 1 Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng hình thức kỷ luật sau: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Buộc việc 2 Viên chức quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng hình thức kỷ luật sau: (3)Điều 10 Khiển trách Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng viên chức có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp cơng lập người có thẩm quyền nhắc nhở văn bản; 2 Không tuân thủ quy trình, quy định chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử thực hoạt động nghề nghiệp, người có thẩm quyền nhắc nhở văn bản; 3 Không chấp hành phân cơng cơng tác người có thẩm quyền không thực công việc, nhiệm vụ cam kết hợp đồng làm việc mà khơng có lý đáng; 4 Có thái độ hách dịch, cửa quyền gây khó khăn, phiền hà nhân dân q trình thực cơng việc nhiệm vụ giao; 5 Gây đoàn kết đơn vị; 6 Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến 05 ngày làm việc tháng tính tháng dương lịch từ 03 đến 05 ngày làm việc liên tiếp, mà khơng có lý đáng; 7 Sử dụng tài sản đơn vị nghiệp công lập nhân dân trái với quy định pháp luật 8 Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phịng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức Điều 11 Cảnh cáo Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng viên chức có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Không tn thủ quy trình, quy định chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử thực hoạt động nghề nghiệp gây hậu nghiêm trọng; 2 Không chấp hành phân công cơng tác người có thẩm quyền khơng thực công việc, nhiệm vụ cam kết hợp đồng làm việc mà khơng có lý đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung đơn vị; 3 Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để tham gia đào tạo, bồi dưỡng; dự thi xét thay đổi chức danh nghề nghiệp; 4 Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến 07 ngày làm việc tháng tính tháng dương lịch từ 05 đến 07 ngày làm việc liên tiếp, mà khơng có lý đáng; 5 Phân biệt đối xử dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức; 6 Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội; 7 Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp; 8 Sử dụng trái phép chất ma túy bị quan công an thông báo đơn vị nghiệp công lập nơi viên chức công tác; 9 Viên chức quản lý không thực trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách vi phạm pháp luật gây hậu nghiêm trọng thực hoạt động nghề nghiệp; 10 Bị phạt tù cho hưởng án treo cải tạo không giam giữ viên chức không giữ chức vụ quản lý, trừ trường hợp quy định khoản Điều 13 Nghị định này; 11 Vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức thành khẩn kiểm điểm trình xem xét xử lý kỷ luật Điều 12 Cách chức Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng viên chức quản lý có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 1 Khơng hồn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo phân cơng mà khơng có lý đáng, để xảy hậu nghiêm trọng; (4)3 Bị phạt tù cho hưởng án treo cải tạo không giam giữ; 4 Vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức Điều 13 Buộc thơi việc Hình thức kỷ luật buộc việc áp dụng viên chức có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 1 Bị phạt tù mà khơng hưởng án treo bị Tịa án kết án hành vi tham nhũng; 2 Không tuân thủ quy trình, quy định chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử thực hoạt động nghề nghiệp gây hậu đặc biệt nghiêm trọng; 3 Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để tuyển dụng vào đơn vị nghiệp cơng lập; Nghiện ma túy có xác nhận quan y tế có thẩm quyền; 5 Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên tháng từ 20 ngày làm việc trở lên năm mà khơng có lý đáng tính tháng dương lịch; năm dương lịch; 6 Vi phạm mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng, chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức MỤC THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT Điều 14 Thẩm quyền xử lý kỷ luật 1 Đối với viên chức quản lý, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật định hình thức kỷ luật 2 Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật định hình thức kỷ luật 3 Đối với viên chức biệt phái, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật gửi hồ sơ xử lý kỷ luật đơn vị nghiệp công lập cử viên chức biệt phái để định kỷ luật theo thẩm quyền 4 Đối với viên chức chuyển công tác phát có hành vi vi phạm pháp luật mà cịn thời hiệu quy định, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức trước tiến hành xử lý kỷ luật, định hình thức kỷ luật gửi hồ sơ, định kỷ luật quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức Nếu đơn vị nghiệp công lập trước giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách người có trách nhiệm liên quan phải bàn giao hồ sơ để đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức thực việc xử lý kỷ luật Điều 15 Tổ chức họp kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật 1 Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức chịu trách nhiệm tổ chức họp để viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tự kiểm điểm nhận thức kỷ luật, trừ trường hợp viên chức bị Tịa án kết án phạt tù mà khơng hưởng án treo bị Tòa án kết án hành vi tham nhũng Việc tổ chức họp kiểm điểm tiến hành sau: a) Trường hợp đơn vị nghiệp cơng lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành tổ chức họp kiểm điểm với thành phần dự họp toàn thể viên chức đơn vị cấu thành mà viên chức công tác Biên họp kiểm điểm đơn vị cấu thành gửi tới người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức Cuộc họp kiểm điểm đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tổ chức với thành phần dự họp đại diện lãnh đạo quyền, cấp ủy cơng đoàn đơn vị; b) Trường hợp đơn vị nghiệp cơng lập quản lý viên chức khơng có đơn vị cấu thành, thành phần dự họp kiểm điểm viên chức vi phạm toàn thể viên chức đơn vị (5)3 Viên chức có hành vi vi phạm pháp luật phải làm tự kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật khơng làm kiểm điểm họp kiểm điểm viên chức vi phạm tiến hành 4 Nội dung họp kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật quy định Điều phải lập thành biên Biên họp kiểm điểm phải có kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm pháp luật Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc họp kiểm điểm, biên họp kiểm điểm gửi tới Chủ tịch Hội đồng kỷ luật để tổ chức xem xét xử lý kỷ luật theo quy định Nghị định Điều 16 Hội đồng kỷ luật 1 Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định Điều 14 Nghị định định thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn việc áp dụng hình thức kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà khơng hưởng án treo bị Tịa án kết án hành vi tham nhũng 2 Nguyên tắc làm việc Hội đồng kỷ luật: a) Hội đồng kỷ luật họp có đủ thành viên tham dự; b) Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thơng qua bỏ phiếu kín; c) Cuộc họp Hội đồng kỷ luật phải có biên ghi ý kiến thành viên dự họp kết bỏ phiếu kiến nghị hình thức kỷ luật áp dụng viên chức có hành vi vi phạm pháp luật 3 Hội đồng kỷ luật tự giải thể sau hoàn thành nhiệm vụ Điều 17 Thành phần Hội đồng kỷ luật 1 Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm pháp luật: a) Trường hợp đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức khơng có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có 03 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng người đứng đầu cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức; Một ủy viên Hội đồng đại diện Ban chấp hành cơng đồn đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức; Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng người đại diện phận làm công tác tổ chức cán đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức b) Trường hợp đơn vị nghiệp cơng lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có 05 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng người đứng đầu cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức; Một ủy viên Hội đồng đại diện cấp ủy đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức; Một ủy viên Hội đồng đại diện Ban chấp hành cơng đồn đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức; Một ủy viên Hội đồng đại diện đơn vị công tác có viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật, ủy viên Hội đồng người đứng đầu đơn vị cấu thành lựa chọn cử ra; Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng người đại diện phận làm công tác tổ chức cán đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức 2 Đối với viên chức quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, Hội đồng kỷ luật có 05 thành viên, bao gồm: a) Chủ tịch Hội đồng người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức; b) Một ủy viên Hội đồng người đứng đầu cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập quản lý viên chức; (6)d) Một ủy viên Hội đồng đại diện Ban chấp hành cơng đồn đơn vị quản lý viên chức đơn vị phân cấp quản lý viên chức; đ) Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng người đại diện phận làm công tác tổ chức cán quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức 3 Khơng cử người có quan hệ gia đình cha, mẹ, pháp luật thừa nhận vợ, chồng, anh, chị, em ruột, dâu (rể) người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật Điều 18 Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật Chuẩn bị họp: a) Chậm 03 ngày làm việc trước họp Hội đồng kỷ luật, giấy triệu tập họp phải gửi tới viên chức có hành vi vi phạm pháp luật Viên chức có hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt phải có lý đáng Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt sau 02 lần gửi giấy triệu tập đến lần thứ 03 sau gửi giấy triệu tập, viên chức vắng mặt Hội đồng kỷ luật họp xem xét kiến nghị hình thức kỷ luật; b) Hội đồng kỷ luật mời đại diện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội đơn vị có viên chức vi phạm kỷ luật dự họp Người mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến đề xuất hình thức kỷ luật khơng bỏ phiếu hình thức kỷ luật; c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật, ghi biên họp Hội đồng kỷ luật; d) Hồ sơ xử lý kỷ luật trình Hội đồng kỷ luật gồm: tự kiểm điểm, trích ngang sơ yếu lý lịch viên chức có hành vi vi phạm pháp luật, biên họp kiểm điểm viên chức tài liệu khác có liên quan Trình tự họp: a) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật tuyên bố lý do, giới thiệu thành viên tham dự; b) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc trích ngang sơ yếu lý lịch viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tài liệu khác có liên quan; c) Viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đọc tự kiểm điểm, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc thay, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật không làm tự kiểm điểm Hội đồng kỷ luật tiến hành trình tự lại họp quy định khoản này; d) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc biên họp kiểm điểm; đ) Các thành viên Hội đồng kỷ luật người tham dự họp thảo luận phát biểu ý kiến; e) Viên chức có hành vi vi phạm pháp luật phát biểu ý kiến; viên chức có hành vi vi phạm pháp luật không phát biểu ý kiến vắng mặt Hội đồng kỷ luật tiến hành trình tự cịn lại họp quy định khoản này; g) Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật; h) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật công bố kết bỏ phiếu kín thơng qua biên họp; i) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm ký biên họp 3 Trường hợp có từ 02 viên chức trở lên đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật Hội đồng kỷ luật họp để tiến hành xem xét xử lý kỷ luật viên chức Điều 19 Quyết định kỷ luật Trình tự định kỷ luật: a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật văn (kèm theo biên họp Hội đồng kỷ luật hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi người có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định Điều 14 Nghị định này; (7)c) Trường hợp vi phạm viên chức có tình tiết phức tạp người có thẩm quyền xử lý kỷ luật định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định khoản Điều Nghị định chịu trách nhiệm định mình; d) Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà khơng hưởng án treo bị Tịa án kết án hành vi tham nhũng, thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận định, án có hiệu lực pháp luật Tịa án người có thẩm quyền xử lý kỷ luật có trách nhiệm định kỷ luật buộc việc viên chức vi phạm pháp luật 2 Quyết định kỷ luật phải ghi rõ thời điểm có hiệu lực thi hành 3 Sau 12 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực, viên chức khơng tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực định kỷ luật Trường hợp viên chức tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật thời gian thi hành định kỷ luật định kỷ luật thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm định kỷ luật hành vi vi phạm pháp luật có hiệu lực 4 Các tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật định kỷ luật phải lưu giữ hồ sơ viên chức Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch viên chức Điều 20 Khiếu nại Viên chức bị xử lý kỷ luật có quyền khiếu nại định kỷ luật theo quy định pháp luật khiếu nại MỤC CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN Điều 21 Các quy định liên quan xem xét xử lý kỷ luật 1 Trường hợp viên chức làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí mà bị phát có hành vi vi phạm pháp luật thời gian thi hành nhiệm vụ đơn vị nghiệp công lập dừng việc giải thủ tục hưởng chế độ hưu trí thời điểm có định kỷ luật có kết luận viên chức khơng vi phạm pháp luật người có thẩm quyền xử lý kỷ luật 2 Trường hợp Hội đồng kỷ luật có văn kiến nghị việc xử lý kỷ luật chưa định kỷ luật mà phát thêm tình tiết liên quan đến vi phạm kỷ luật phát viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật khác Hội đồng kỷ luật xem xét kiến nghị lại hình thức kỷ luật Điều 22 Các quy định liên quan đến việc thi hành định kỷ luật 1 Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc việc: a) Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thơi việc không hưởng chế độ việc quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đóng bảo hiểm xã hội để thực chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật; b) Đơn vị nghiệp công lập có thẩm quyền quản lý viên chức lưu giữ hồ sơ viên chức bị xử lý kỷ luật buộc việc có trách nhiệm cung cấp hồ sơ lý lịch nhận xét q trình cơng tác (có xác nhận) viên chức bị xử lý kỷ luật có nhu cầu 2 Quyết định xử lý kỷ luật viên chức quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền Tịa án kết luận bị oan, sai chậm 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn kết luận quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền từ ngày định Tịa án có hiệu lực, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức có trách nhiệm cơng bố công khai đơn vị nơi viên chức công tác 3 Viên chức bị xử lý kỷ luật hình thức cách chức, buộc thơi việc, sau quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền Tòa án kết luận oan, sai mà vị trí cơng tác cũ bố trí người khác thay thế, người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí vào vị trí cơng tác, chức vụ quản lý phù hợp (8)Điều 23 Chế độ, sách viên chức thời gian tạm giữ, tạm giam tạm đình cơng tác 1 Trong thời gian tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử tạm đình cơng tác để xem xét xử lý kỷ luật viên chức hưởng 50% mức lương hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 2 Trường hợp viên chức không bị xử lý kỷ luật kết luận oan, sai truy lĩnh 50% cịn lại mức lương hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề thời gian tạm đình cơng tác bị tạm giữ, tạm giam 3 Trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật bị Tòa án tuyên có tội khơng truy lĩnh 50% cịn lại mức lương hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề thời gian tạm đình cơng tác bị tạm giữ, tạm giam Chương TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ MỤC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ Điều 24 Các trường hợp xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả 1 Viên chức làm mất, hư hỏng trang bị, thiết bị có hành vi khác gây hại tài sản đơn vị nghiệp cơng lập phải có nghĩa vụ bồi thường theo quy định Nghị định 2 Viên chức thực công việc nhiệm vụ phân cơng có lỗi gây thiệt hại cho người khác đơn vị nghiệp cơng lập phải bồi thường thiệt hại viên chức thuộc quyền quản lý gây theo quy định pháp luật dân trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Viên chức có lỗi gây thiệt hại cho người khác mà đơn vị nghiệp công lập bồi thường phải có nghĩa vụ hồn trả cho đơn vị nghiệp công lập theo quy định Nghị định Điều 25 Nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả 1 Phải vào lỗi, tính chất hành vi gây thiệt hại, mức độ thiệt hại tài sản thực tế gây để định mức phương thức bồi thường thiệt hại, hồn trả cho đơn vị, bảo đảm khách quan, cơng công khai 2 Viên chức gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường, hồn trả theo định người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập cấp có thẩm quyền Nếu viên chức khơng đủ khả bồi thường lần bị trừ 20% (hai mươi phần trăm) tiền lương hàng tháng bồi thường đủ theo định người có thẩm quyền 3 Trường hợp viên chức gây thiệt hại thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu hay thơi việc phải hồn thành việc bồi thường, hồn trả trước thuyên chuyển, nghỉ hưu hay việc; khơng đủ khả bồi thường, hồn trả đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức có trách nhiệm phối hợp với quan, tổ chức, đơn vị quyền địa phương nơi viên chức cư trú tiếp tục thu tiền bồi thường, hoàn trả thu đủ theo định người có thẩm quyền Nếu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức gây thiệt hại bị giải thể, sáp nhập quan, tổ chức, đơn vị kế thừa đơn vị bị giải thể, sáp nhập có trách nhiệm tiếp tục thu tiền bồi thường, hoàn trả thu đủ theo định người có thẩm quyền Trường hợp viên chức gây thiệt hại bị phạt tù mà không hưởng án treo quan thi hành án có trách nhiệm thu tiền bồi thường, hoàn trả theo định án, định có hiệu lực Tịa án Trường hợp có từ 02 viên chức trở lên làm mát, hư hỏng gây thiệt hại đến tài sản đơn vị nghiệp công lập gây thiệt hại cho người khác mà đơn vị nghiệp cơng lập phải bồi thường viên chức phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường, hoàn trả sở mức độ thiệt hại tài sản thực tế mức độ lỗi người (9)6 Trường hợp viên chức sau gây thiệt hại có đơn xin tự nguyện bồi thường, hoàn trả thiệt hại người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập có thẩm quyền đồng ý văn mức, phương thức thời hạn bồi thường, hoàn trả khơng phải thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường theo quy định Điều 27 Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả theo quy định Điều 32 Nghị định 7 Trường hợp thiệt hại xảy nguyên nhân bất khả kháng viên chức liên quan khơng phải chịu trách nhiệm bồi thường, hồn trả MỤC TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG Điều 26 Xác định giá trị tài sản bị thiệt hại 1 Khi phát viên chức có hành vi làm mất, hư hỏng trang bị, thiết bị có hành vi khác gây thiệt hại tài sản đơn vị nghiệp cơng lập đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức phải tổ chức xác minh, sơ đánh giá thiệt hại lập biên nội dung vụ việc để làm xem xét, xử lý trách nhiệm bồi thường viên chức 2 Giá trị tài sản bị thiệt hại xác định sở giá trị thực tế tài sản (tính theo giá thị trường thời điểm xảy hư hỏng, mát, thiệt hại), trừ giá trị lại tài sản (nếu có) thời điểm xảy hư hỏng, mát, thiệt hại 3 Đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức yêu cầu viên chức gây thiệt hại viết tường trình vụ việc, đề xuất hướng giải quyết; đồng thời, chuẩn bị thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường theo quy định Điều 27 Nghị định Điều 27 Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường 1 Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức phải thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường để xem xét giải việc bồi thường thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày phát viên chức gây thiệt hại tài sản đơn vị 2 Thành phần Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường có 05 thành viên, bao gồm: a) Người đứng đầu cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập làm Chủ tịch Hội đồng; b) Một ủy viên Hội đồng đại diện Ban chấp hành cơng đồn đơn vị nghiệp cơng lập; c) Một ủy viên Hội đồng người trực tiếp quản lý hành chun mơn, nghiệp vụ viên chức phải bồi thường; d) Một ủy viên Hội đồng chuyên gia lĩnh vực có liên quan đến việc xác định mức độ thiệt hại đơn vị nghiệp công lập mời; đ) Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng đại diện phận tài – kế tốn đơn vị nghiệp công lập Trường hợp viên chức quản lý gây thiệt hại người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị cấp trực tiếp định thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường theo quy định khoản Điều Chủ tịch Hội đồng người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị cấp trực tiếp viên chức gây thiệt hại 4 Khơng cử người có quan hệ gia đình cha, mẹ, pháp luật thừa nhận vợ, chồng, anh, chị, em ruột, dâu (rể) người có liên quan đến viên chức gây thiệt hại tham gia Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường Điều 28 Nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường có nhiệm vụ: a) Xem xét, đánh giá tính chất hành vi gây thiệt hại; mức độ thiệt hại; b) Xác định trách nhiệm viên chức gây thiệt hại viên chức có liên quan; c) Kiến nghị với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập cấp có thẩm quyền mức phương thức bồi thường; d) Trường hợp Hội đồng phát hành vi viên chức gây thiệt hại vật chất có dấu hiệu cấu thành tội phạm Hội đồng kiến nghị với người có thẩm quyền chuyển hồ sơ đến quan chức để xử lý theo quy định pháp luật (10)a) Hội đồng họp có đủ 03 thành viên trở lên tham dự, có Chủ tịch Hội đồng Thư ký Hội đồng; b) Trong trình thảo luận định, thành viên Hội đồng phải công bằng, khách quan, dân chủ tuân theo quy định pháp luật; c) Kiến nghị Hội đồng mức phương thức bồi thường thực hình thức bỏ phiếu kín theo ngun tắc đa số; d) Cuộc họp Hội đồng phải có biên ghi ý kiến thành viên dự họp kết bỏ phiếu kiến nghị mức phương thức bồi thường; đ) Các họp Hội đồng phải có tham gia viên chức gây thiệt hại Trường hợp viên chức gây thiệt hại vắng mặt sau 02 lần Hội đồng triệu tập mà khơng có lý đáng đến lần thứ 03, sau Hội đồng triệu tập, viên chức tiếp tục vắng mặt Hội đồng họp viên chức gây thiệt hại phải thi hành định bồi thường thiệt hại 3 Hội đồng tự giải thể sau hoàn thành nhiệm vụ Điều 29 Hồ sơ xử lý 1 Khi xem xét, giải việc bồi thường phải vào hồ sơ xử lý trách nhiệm bồi thường vụ việc, bao gồm: a) Biên vụ việc (hoặc văn kết luận quan có thẩm quyền); b) Các tường trình viên chức gây thiệt hại viên chức có liên quan; c) Hồ sơ kinh tế - kỹ thuật (nếu có) trang bị, thiết bị tài sản bị mất, hư hỏng thiệt hại; d) Biên đánh giá sơ giá trị tài sản bị thiệt hại theo quy định khoản Điều 26 Nghị định này; đ) Các văn khác có liên quan (nếu có) 2 Hồ sơ xử lý trách nhiệm bồi thường phải gửi thành viên Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường trước họp Hội đồng 05 ngày làm việc để nghiên cứu Điều 30 Trình tự họp Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường 1 Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường họp xem xét giải việc bồi thường theo trình tự sau: a) Chủ tịch Hội đồng công bố thành phần tham gia; b) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng báo cáo hành vi gây thiệt hại viên chức mức bồi thường thiệt hại; c) Hội đồng nghe giải trình viên chức phải bồi thường nghe ý kiến thành viên Hội đồng; d) Hội đồng thảo luận bỏ phiếu kín mức phương thức bồi thường; đ) Chủ tịch Hội đồng công bố kết bỏ phiếu kín thơng qua biên họp; e) Chủ tịch Hội đồng Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng ký vào biên họp 2 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường bỏ phiếu thông qua mức phương thức bồi thường; Chủ tịch Hội đồng phải lập hồ sơ họp gửi tới người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập cấp có thẩm quyền xem xét, định 3 Trường hợp không đồng ý với mức bồi thường thiệt hại Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường bỏ phiếu thơng qua viên chức gây thiệt hại viên chức có liên quan yêu cầu Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường thuê chuyên gia, tổ chức thẩm định Chi phí thuê chuyên gia, tổ chức thẩm định viên chức có u cầu trả MỤC TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ Điều 31 Xác định trách nhiệm hoàn trả 1 Khi viên chức có hành vi gây thiệt hại cho người khác thực công việc nhiệm vụ phân công mà đơn vị nghiệp cơng lập bồi thường người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức yêu cầu viên chức gây thiệt hại viết tường trình vụ việc, đề xuất hướng giải Trách nhiệm hoàn trả viên chức xác định sở số tiền mà đơn vị nghiệp công lập bồi thường cho người bị thiệt hại viên chức gây thực công việc nhiệm vụ phân công theo quy định pháp luật (11)1 Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức phải thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả để xem xét giải việc hoàn trả thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị nghiệp công lập thực xong việc chi trả tiền bồi thường 2 Thành phần Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả gồm: a) Người đứng đầu cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập làm Chủ tịch Hội đồng; b) Một ủy viên Hội đồng đại diện Ban chấp hành cơng đồn đơn vị nghiệp công lập; c) Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng đại diện phận tài – kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập Trường hợp viên chức quản lý gây thiệt hại người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị cấp trực tiếp định thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định khoản Điều Chủ tịch Hội đồng người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị cấp trực tiếp viên chức gây thiệt hại 4 Khơng cử người có quan hệ gia đình cha, mẹ, pháp luật thừa nhận vợ, chồng, anh, chị, em ruột, dâu (rể) người có liên quan đến viên chức gây thiệt hại tham gia Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả Điều 33 Nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả Hội đồng xử lý trách nhiệm hồn trả có nhiệm vụ: a) Xem xét, đánh giá tính chất hành vi gây thiệt hại; mức độ thiệt hại; b) Xác định trách nhiệm viên chức gây thiệt hại; c) Kiến nghị với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập cấp có thẩm quyền mức phương thức hoàn trả 2 Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả hoạt động theo nguyên tắc: a) Hội đồng họp có đầy đủ thành viên Hội đồng; b) Trong trình thảo luận định, thành viên Hội đồng phải công bằng, khách quan, dân chủ tuân thủ theo quy định pháp luật; c) Kiến nghị Hội đồng mức phương thức hồn trả thực hình thức bỏ phiếu kín theo nguyên tắc đa số; d) Cuộc họp Hội đồng phải có biên ghi ý kiến thành viên dự họp kết bỏ phiếu kiến nghị mức phương thức hoàn trả; đ) Các họp Hội đồng phải có tham gia viên chức gây thiệt hại Trường hợp viên chức gây thiệt hại vắng mặt sau 02 lần Hội đồng triệu tập mà khơng có lý đáng đến lần thứ 03, sau Hội đồng triệu tập, viên chức tiếp tục vắng mặt Hội đồng họp viên chức gây thiệt hại phải thi hành định 3 Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả tự giải thể sau hoàn thành nhiệm vụ Điều 34 Hồ sơ xử lý 1 Khi xem xét, xử lý trách nhiệm hoàn trả viên chức phải vào hồ sơ xử lý trách nhiệm hoàn trả, bao gồm: a) Biên vụ việc văn kết luận quan có thẩm quyền; b) Các tường trình viên chức gây thiệt hại; c) Văn bản, giấy tờ xác nhận số tiền đơn vị nghiệp công lập phải bồi thường; d) Các văn khác có liên quan (nếu có) 2 Hồ sơ xử lý trách nhiệm hoàn trả phải gửi tới thành viên Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả trước họp Hội đồng 05 ngày làm việc để nghiên cứu Điều 35 Trình tự họp Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả 1 Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả họp xem xét giải trách nhiệm hồn trả theo trình tự sau: a) Chủ tịch Hội đồng công bố thành phần tham gia; b) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng báo cáo hành vi gây thiệt hại viên chức, số tiền đơn vị nghiệp phải bồi thường mức hoàn trả; (12)d) Hội đồng thảo luận bỏ phiếu kín mức phương thức hoàn trả; đ) Chủ tịch Hội đồng cơng bố kết bỏ phiếu kín thông qua biên họp; e) Chủ tịch Hội đồng Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng ký vào biên họp 2 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng xử lý trách nhiệm hồn trả bỏ phiếu thơng qua mức phương thức hoàn trả, Chủ tịch Hội đồng phải lập hồ sơ họp gửi tới người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập cấp có thẩm quyền xem xét, định MỤC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ Điều 36 Quyết định bồi thường, hoàn trả 1 Căn kiến nghị Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận kiến nghị, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị cấp trực tiếp định yêu cầu viên chức bồi thường thiệt hại hoàn trả; định phải ghi rõ mức, phương thức thời hạn bồi thường, hoàn trả 2 Nếu ý kiến người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị cấp trực tiếp khác với kiến nghị Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường, hồn trả người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị cấp trực tiếp định chịu trách nhiệm trước pháp luật định Điều 37 Thu, nộp, quản lý sử dụng tiền, tài sản bồi thường, hoàn trả 1 Viên chức gây thiệt hại phận chức đơn vị nghiệp cơng lập có tài sản bị thiệt hại phải thực thời hạn, mức phương thức bồi thường, hoàn trả ghi định bồi thường thiệt hại định hoàn trả 2 Đơn vị nghiệp công lập phải thu nộp vào tài khoản đơn vị Kho bạc Nhà nước số tiền bồi thường thiệt hại hoàn trả theo quy định pháp luật 3 Số tiền tài sản bồi thường, hoàn trả viên chức cho đơn vị nghiệp công lập phải theo dõi, quản lý sử dụng theo quy định pháp luật Điều 38 Khiếu nại Viên chức bị xử lý trách nhiệm bồi thường hồn trả có quyền khiếu nại định bồi thường, hoàn trả người có thẩm quyền theo quy định pháp luật khiếu nại Điều 39 Xử lý viên chức cố ý không thực nghĩa vụ bồi thường, hồn trả Viên chức khơng thực thời hạn, mức phương thức bồi thường, hoàn trả ghi định bồi thường thiệt hại định hồn trả, đơn vị nghiệp cơng lập có trách nhiệm thơng báo đến lần thứ ba việc bồi thường, hồn trả mà cố ý khơng thực nghĩa vụ bồi thường, hồn trả bị xử lý theo quy định pháp luật Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 40 Hiệu lực thi hành 1 Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng năm 2012 2 Bãi bỏ quy định xử lý kỷ luật viên chức Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2005 Chính phủ việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; bãi bỏ quy định xử lý kỷ luật viên chức Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2007 Chính phủ quy định trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2006 Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị để xảy tham nhũng quan, tổ chức đơn vị quản lý, phụ trách trái với quy định Nghị định này; bãi bỏ quy định xử lý trách nhiệm vật chất viên chức quy định Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2006 Chính phủ xử lý trách nhiệm vật chất cán bộ, công chức (13)Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - VP BCĐ TW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - VPCP: BTCN, PCN, Cổng TTĐT, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b) TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
- Xem thêm -

Xem thêm: NĐ-CP, NĐ-CP