Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gang thép Thái Nguyên

22 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 00:48

[r] (1)Tr ng i h c kinh t qu c dân TH THU HOÀN THI N CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M I CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN CHUY N NGÀNH: TOÁN TÀI V VÀ PHÂN TÍCH H KT Lu n v n th c s kinh t TÓM T T LU N V N TH C S (2)1 Tính c p thi t c a tài ch toán k toán m t nh ng công c qu n lý kinh t tài quan tr ng, có vai trị tích c c vi c qu n lý, u hành ki m soát ho t ng kinh t Trong n n kinh t th tr ng nh h ng Xã h i ch ngh a n c ta hi n nay, s c nh tranh gi a doanh nghi p tr nên gay g t Mu n t n i phát tri n c òi h i doanh nghi p không ng ng c i ti n, áp d ng ti n b khoa h c k thu t công ngh m i vào s n xu t kinh doanh nâng cao ch t l ng s n ph m ng th i ti t ki m chi phí s n xu t, h giá thành s n ph m Trong trình s n xu t kinh doanh, vi c qu n lý t t chi phí ln c doanh nghi p quan tâm t lên hàng u, m t nhà qu n tr doanh nghi p t ng i có th ki m sốt c chi phí c a doanh nghi p ti t ki m chi phí s n xu t, h giá thành s n ph m nh m m c tiêu t i a hoá l i nhu n, t ng c ng kh n ng c nh tranh c a doanh nghi p thơng tin v chi phí giá thành s n ph m có v trí c bi t quan tr ng h t s c h u ích i v i nhà qu n tr , giúp nhà qu n tr a c quy t nh nhanh chóng phù h p v i tình hình s n xu t kinh doanh Chính v y vi c hồn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m nh m t ng ng qu n tr chi phí t i doanh nghi p h t s c c n thi t i v i b t k doanh nghi p c ti t ki m chi ph s n xu t, h gi thành s n ph m nh m m c ti u i a ho l i nhu n, t ng c ng kh n ng c nh tranh c a c c doanh nghi p th th ng tin v chi ph gi thành s n ph m cú v tr c bi t quan tr ng (3) phát tri n c a công ty Gang thép Thái Nguyên c ng khơng n m ngồi quy lu t chung ó Trên th c t k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m i Cơng ty Gang thép Thái ngun cịn b c l nh ng m t h n ch nh t nh c n ph i hoàn thi n nh m ph n ánh úng chi phí s n xu t, làm c s cho vi c tính giá thành s n ph m sát v i th c t , áp ng yêu c u qu n lý kinh t c a n i th c t ó, tác gi ã l a ch n nghiên c u tài: “ Hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên c i th c t ú, t c gi ó l a ch n nghi n c u tài: “ Hoàn thi n tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p s n xu t - tài c ng nghiên c u th c tr ng k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên, a m t s gi i pháp nh m hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t i công ty 4 Ph ng pháp nghiên c u Lu n v n s d ng ph ng pháp lu n c a ch ngh a v t bi n ch ng và ch ngh a v t l ch s , ó c bi t tr ng quan m l ch s c th , ph ng pháp phân tích t ng h p, ph ng pháp k t h p logic v i l ch s , ph ng pháp th ng kê so sánh ph ng pháp khác làm rõ i t ng nghiên c u (4)thành s n ph m doanh nghi p s n xu t - Phân tích, ánh giá th c tr ng k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên - T lý lu n th c tr ng a m t s gi i pháp nh m hoàn thi n k to n chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên 6 K t c u c a lu n v n Ngoài ph n m u k t lu n, lu n v n c chia làm ch ng: Ch ng 1: Nh ng v n lý lu n c b n v k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p s n xu t Ch ng 2: Th c tr ng k to n chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên Ch ng 3: Hoàn thi n k to n chi phí s n xu t tính giá thành s n (5)NH NG V N LÝ LU N C B N V K TỐN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M TRONG CÁC DOANH NGHI P S N XUÂT 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG V CHI PHÍ S N XU T VÀ GIÁ THÀNH S N PH M 1.1.1 Chi phí s n xu t Th c ch t c a trình s n xu t kinh doanh trình b chi phí n xu t s n ph m, dich v , bi u hi n b ng ti n c a chi phí ó c g i chi phí s n xu t V y, có th hi u chi phí s n xu t bi u hi n b ng ti n c a tồn b hao phí v lao ng s ng, lao ng v t hóa chi phí c n thi t khác mà doanh nghi p b ti n hành s n xu t kinh doanh m t th i k nh t nh Chi phí s n xu t doanh nghi p bao g m r t nhi u lo i khác nhau, v y ph c v cho công tác qu n lý s n xu t h ch tốn chi phí n xu t c n ph i ti n hành phân lo i chi phí Phân lo i chi phí vi c c n c vào tiêu th c khác x p x p chi phí thành nhóm khác 1.1.2 Giá thành s n ph m Giá thành n ph m (cơng vi c, lao ) chi phí s n xu t tính cho m t kh i l ng ho c m t n s n ph m (công vi c,lao ) doanh nghi p n xu t ã hồn thành, hay nói cách khác giá thành s n ph m (công vi c, lao ) là bi u hi n b ng ti n c a tồn b nh ng hao phí v lao ng s ng, lao ng t hóa chi phí c n thi t khác tính m t s n ph m (công vi c, lao (6)ng tài n v t t ,lao ng ti n v n trình n xu t, ng nh tính úng n a gi i pháp t ch c, kinh t , thu t công ngh mà doanh nghi p ã s d ng nh m nâng cao n ng su t lao ng, ch t l ng n xu t, th p chi phí ng l i nhu n cho doanh nghi p Giá thành m t c n c quan tr ng nh giá bán xác nh hi u qu kinh t c a ho t ng n xu t áp ng nhu c u nghiên c u qu n lý t t giá thành s n ph m k toán c n phân lo i giá thành theo nh ng tiêu th c nh t nh nh phân lo i giá thành theo c s s li u th i m tính giá thành, hay phân lo i giá thành theo ph m vi tính toán 1.1.3 M i quan h gi a chi phí s n xu t giá thành n ph m Chi phí s n xu t giá thành n ph m u bi u hi n b ng ti n a nh ng hao phí v lao ng s ng, lao ng v t hoá chi phí khác mà doanh nghi p ph i chi trình ho t ng n xu t kinh doanh Do ó gi a chi phí s n xu t giá thành s n ph m có m i quan h ch t ch v i nhau, m i quan h ó c th hi n qua cơng th c tính giá thành: Z = D k + C – Dck 1.2 N I DUNG K TOÁN CHI PHÍ S N XU T 1.2.1 i t ng k tốn t p h p chi phí s n xu t i t ng k toán t p h p chi phí s n xu t ph m vi, gi i n mà chi phí s n xu t c t p h p nh m áp ng yêu c u ki m soát chi phí tính giá (7)là xác nh n i phát sinh chi phí ( phân x ng, b ph n s n xu t, giai n công ngh …) ho c i t ng ch u chi phí ( n ph m, n t hàng…) 1.2.2 Ph ng pháp t p h p chi phí s n xu t Ph ng pháp t p h p chi phí s n xu t c s d ng k tốn chi phí n xu t t p h p phân b chi phí cho t ng i t ng k tốn chi phí ã xác nh Tu theo t ng lo i chi phí i u ki n th , k tốn có th v n ng ph ng pháp t p h p chi phí s n xu t thích h p: Ph ng pháp t p h p tr c ti p, Ph ng pháp phân b gián ti p 1.2.3 Ph ng pháp K tốn chi phí s n xu t Khi phát sinh kho n chi phí s n xu t, k toán s t p h p cho t ng i ng t p h p chi phí vào TK 621, TK 622, TK 627 N u phát sinh kho n chi phí tr tr c k toán h ch toán vào TK 142, ho c TK242 sau ó hàng k phân b cho i t ng ch u chi phí Ngồi phát sinh kho n chi phí ph i tr k toán s d ng TK 335 ghi chép Cu i k k tốn, tồn b kho n m c chi phí c t p h p TK 621, TK 622, TK 627 c k t chuy n sang TK 154 (ho c TK 631) tính giá thành s n ph m 1.3 T P H P CHI PHÍ S N XU T TOÀN DOANH NGHI P, ÁNH GIÁ N PH M D DANG CU I K , TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M 1.3.1 K toán t p h p chi phí s n xu t tồn doanh nghi p * i v i Doanh nghi p th c hi n k toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên ( KKTX) Cu i , toàn b chi phí sau t p h p vào tài kho n 621, (8)dang cu i k ph c v cho vi c tính giá thành s n ph m hoàn thành k * i v i Doanh nghi p th c hi n k toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê nh ( KK K ) Theo ph ng pháp ki m kê nh k , chi phí s n xu t phát sinh k ng c t p h p vào TK 621, TK 622, TK 627 Cu i k , k toán c ng ti n hành phân b chi phí cho i t ng ch u chi phí c th k t chuy n sang TK 631, TK 154 tr ng h p ch c s d ng ph n ánh theo dõi chi phí s n xu t kinh doanh d dang u k cu i k 1.3.2 ánh giá s n ph m d dang tính c giá thành cho s n ph m ã s n xu t hồn thành, k tốn ph i xác nh ph n chi phí s n xu t n m s n ph m làm d cu i k , hay chính ánh giá s n ph m làm d cu i k Tùy thu c vào c m, tình hình c th v t ch c s n xu t, v quy trình cơng ngh , v tính ch t c u thành c a chi phí s n xu t yêu c u trình qu n lý mà doanh nghi p có th áp d ng ph ng pháp ánh giá s n ph m dang thích h p 1.3.3 Tính giá thành n ph m 1.3.3.1. i t ng tính giá thành i t ng tính giá thành lo i n ph m ,công vi c, lao mà doanh nghi p ã s n xu t hồn thành ịi i ph i tính t ng giá thành giá thành n 1.3.3.2 M i quan h gi a i t ng k tốn t p h p chi phí n xu t (9)là hai khái ni m khác nh ng có m i quan h r t m t thi t M i quan h gi a i t ng k toán t p h p chi phí s n xu t i t ng tính giá thành m t doanh nghi p quy t nh vi c l a ch n ph ng pháp tính giá thành k thu t tính giá thành doanh nghi p ó 1.3.3.4 Ph ng pháp tính giá thành Ph ng pháp tính giá thành m t ph ng pháp ho c m t h th ng ph ng pháp c v n ng tính giá thành n ph m, lao hồn thành c b n có ph ng pháp tính giá thành sau: ph ng pháp tính giá thành gi n n; ph ng pháp h s ; ph ng pháp t l ; ph ng pháp lo i tr chi phí n xu t s n ph m ph ; ph ng pháp liên h p; ph ng pháp c ng chi phí 1.4. C M TỐN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH N PH M T I M T S N C TRÊN TH GI I Hi n có hai mơ hình k tốn c tr ng mơ hình k tốn c a pháp a M T i pháp k tốn tài k tốn qu n tr c t ch c tách i c l p Cịn t i M k tốn tài c k t h p v i k toán qu n tr T vi c nghiên c u mô hình k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m c a m t s n c có n n kinh t phát tri n s giúp ta h c h i, ti p thu c nh ng kinh nghi m q báu q trình xây d ng hồn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m doanh nghi p Vi t Nam CH NG 2 TH C TR NG K TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CÔNG TY GANG THÉP (10)Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) nôi c a ngành công nghi p luy n kim Vi t Nam, c thành l p t n m 1959 Tr i qua g n 50 m xây d ng tr ng thành, Cơng ty Gang thép Thái Ngun ã óng góp không nh vào s phát tri n chung c a ngành thép c n c Tính n Cơng ty Gang thép Thái Nguyên có 24 n v thành viên trong ó có 13 n v s n xu t, chi nhánh m khai thác Các n v thành viên u ho t ng d i s ch o c a Công ty Gang thép Thái Ngun Mơ hình s n xu t c a Cơng ty mơ hình c a m t xí nghi p liên h p luy n kim khép kín, b t u t m nguyên li u , qua n v s n xu t ph tr , luy n c c sang luy n gang, sau luy n gang chuy n sang luy n thép, khau cu i t luy n thép chuy n sang cán thép M i khâu c a trình s n xu t c m nhi m b i m t n v thành viên Công ty qu n lý ho t ng n xu t kinh doanh c a n v thành viên công ty Hàng m, công ty giao ch tiêu s n xu t cho n v , n v thành viên nh n k ho ch s n xu t th c hi n k ho ch s n xu t mà cơng ty ã giao ó m i khâu t s n xu t n tiêu th u công ty u ng máy qu n lý c a cơng ty c b trí theo ki u tr c n ch c n ng, các phịng ban c a cơng ty có liên h ch t ch v i ch u s ch o tr c ti c a ban giám c máy k toán c a công ty c t ch c theo ki u n a t p trung n a phân tán b ph n n v tr c thu c có t ch c b ph n k tốn riêng, hàng tháng l p báo cáo chuy n v phịng k tốn cơng ty t ng h p s li u (11)N PH M T I CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN Hi n vi c cán thép t i công ty Gang thép c m nhi m ch y u b i hai nhà máy cán là: nhà máy cán thép L u Xá nhà máy cán thép Thái Ngun Quy trình tính giá thành t i Công ty Gang thép c th c hi n theo trình sau: hàng tháng t i nhà máy cán thép, k toán ti n hành t p h p chi phí n xu t tính giá thành c a t ng lo i s n ph m thép mà nhà máy s n xu t n cu i tháng, n v thành viên ph i g i báo cáo tài v phịng k tốn c a cơng ty B ph n k tốn t ng h p cơng cy s c n c vào báo cáo v giá thành c a s n ph m thép c s n xu t t i n thành viên phân b thêm m t s kho n chi phí phát sinh thêm cơng ty vào giá thành c a s n ph m ó tính giá thành th c c a t ng lo i s n ph m thép Các nhà máy cán thép phân lo i chi phí theo m c ích cơng d ng c a chi phí, theo chi phí s n xu t c chia thành kho n m c: Chi phí nguyên t li u tr c ti p, chi phí nhân cơng tr c ti p, chi phí s n xu t chung i ng t p h p chi phí t ng lo i s n ph m thép K toán s d ng ph ng pháp t p h p chi phí tr c ti p ho c phân b gián ti p phù h p v i c m tính ch t c a t ng lo i chi phí Các chi phí s n xu t phát sinh k c k toán t p h p vào bên N a TK 621, TK 622, TK 627, cu i k k t chuy n sang TK 154 tính giá thành c a s n ph m hoàn thành Do c m c a ngành s n xu t thép là m i k d tính s n xu t thép s xu t báy nhiêu phơi cán, (12)giá s n ph m s dang cu i k i t ng tính giá thành c a nhà máy cán thép t ng lo i s n ph m thép s n xu t k th c hi n tính giá thành theo ph ng pháp gi n n, k tính giá thành tháng th c hi n vào cu i tháng Qua nghiên c u th c t t i Công ty Gang thép Thái Ngun, có th th y cơng tác k toán ã c th c hi n y , úng n theo úng chu n c k toán hi n hành H th ng ch ng t , h th ng tài kho n, s sách k tốn nhìn chung u tn th theo úng ch k tốn, báo cáo tài chính c th c hi n nghiêm túc t c n v thành viên công ty u s d ng m t ph n m m k toán th ng nh t ph n m m BRAVO h tr c l c cho cơng tác k tốn, u ó t o m t thu n l i cho vi c ki m tra, i chi u s li u, m b o tính th ng nh t tồn cơng ty v cách h ch toán, s sách, m u bi u, giúp cho báo cáo c a n v thành viên v cơng ty nhanh chóng, m b o v m t th i gian cho b ph n t ng h p máy k tốn c a cơng ty c a n v thành viên c t ch c ng i ch t ch v i nh ng cán b có trình s phân công công vi c p lý Công ty ã l p b ng tính giá thành nhân t nh h ng cho t ng lo i n ph m, t ó có th th y c nguyên nhân khách quan ch quan n n s t ng, gi m giá thành c a s n ph m t ó có bi n pháp kh c ph c nh m ti t ki m chi phí s n xu t, h giá thành s n ph m Bên c nh nh ng u m k cơng tác k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên v n m t (13)toán qu n tr , nhiên viên phân nhi m gi a k toán viên cịn d ng l i góc k tốn tài chính,ch a có b ph n k tốn riêng m trách vi c cung p thơng tin chi phí ph c v qu n tr doanh nghi p Chi phí s n xu t t i n v thành viên c phân lo i theo kho n m c và y u t chi phí, cách phân lo i ch a ph c v c l c cho công tác qu n tr chi phí Ph ng pháp h ch tốn m t s n i dung kho n m c chi phí nguyên t li u tr c ti p, chi phí nhân cơng tr c ti p chi phí s n xu t chung khơng phù h p v i ch k toán hi n hành Nh ng h n ch xu t phát t c nguyên nhân khách quan nguyên nhân ch quan CH NG 3 HOÀN THI N K TỐN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN 3.1 PH NG H NG PHÁT TRI N C A CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN Công ty gang thép Thái Nguyên ã tr i qua g n 50 n m xây d ng tr ng thành, q trình ó Cơng ty c ng tr i qua nhi u giai n th ng tr m Trong giai n hi n nay, th c hi n ch tr ng i m i, m c a c a ng Nhà n c, Cơng ty gang thép c ng ã có nh ng kh i s c k c tiêu phát tri n c a công ty n n m 2015 tr thành m t công ty hàng u t i Vi t Nam v s n xu t thép v i a d ng s n ph m thép khác nhau th a mãn t i a nhu c u n c v thép cán (c v s l ng, ch ng (14)n bè th gi i 3.2 S C N THI T VÀ YÊU C U PH I HỒN THI N K TỐN CHI PHÍ N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m có m t vai trị r t quan tr ng công tác qu n lý c a doanh nghi p nói chung cơng ty gang thép nói riêng, nhiên cơng tác k tốn chi phí s n xu t giá thành i công ty v n nh ng m t t n t i nh t nh v y cơng ty ngày phát tri n i lên vi c hồn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m m t vi c làm c n thi t có ý ngh a th c t th c s m t công c qu n lý h u hi u, giúp nhà qu n tr a c nh ng quy t nh úng n, vi c hồn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên ph i m b o nh ng yêu c u sau: n i dung hoàn thi n ph i m b o tuân th nh ng ch , chính sách, chu n m c k toán mà nhà n c ã ban hành, phù h p v i c m t ch c s n xu t kinh doanh, t ch c qu n lý c a công ty, phù h p v i trình i ng cán b làm cơng tác k tốn tình tr ng trang b c s v t ch t hi n có; Hồn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành ph i m o tính thu n ti n, n gi n cho ng i th c hi n ng i s d ng, m b o tính hi u qu , ti t ki m b i m c tiêu cu i vi c hoàn thi n cung c p thơng tin có ch t l ng cao v i chi phí h p lý, m b o tính kh thi 3.3 N i dung hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành n ph m t i Công ty Gang thép Thái Nguyên (15)tính giá thành Hi n i t ng t p h p chi phí i t ng tính giá thành c công ty xác nh t ng lo i s n ph m hồn thành Tuy nhiên có nh ng s n ph m i có nhi u kích th c khác nhau, nh ng cơng ty v n tính giá thành c a lo i n ph m ó m t, u d n n thông tin v giá thành s n ph m không c ph n ánh m t cách xác, cịn mang n ng tính ch quan Vì v y theo tôi, Công ty nên xác nh i t ng t p h p chi phí t ng lo i s n ph m hoàn thành, cịn i t ng tính giá thành t ng quy cách s n ph m hoàn thành 3.3.1.2 Hoàn thi n h th ng s k toán ph c v cho k toán t p h p chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m Hi n t i công ty xác nh i t ng t p h p chi phí s n xu t t ng lo i n ph m hoàn thành, nhiên tồn b chi phí s n xu t phát sinh ch c ph n ánh vào s k toán t ng h p nh : S TK 621, 621, 627, mà không chi ti t cho t ng lo i s n ph m Vì v y theo dõi t ng lo i chi phí phát sinh liên quan n s n xu t t ng lo i s n ph m k toán c n m thêm chi ti t c a TK 621, TK 622, TK 627, TK 154 cho t ng lo i s n ph m Hi n t i tên g i s c a công ty c ng ch a xác ví d nh S t ng p TK 621, 622, 627, th c ch t S S TK 6211, S TK 6212 th c ch t s chi ti t Vì v y phù h p v i ch k tốn hi n hành, cơng ty nên thay i tên g i c a lo i s 3.3.1.3 Hoàn thi n vi c h ch tốn chi phí s n xu t (16)ph m thép cán hi n có chi phí ng l c n n c n n c c s d ng s n xu t nhi u lo i s n ph m Theo tôi, vi c xác nh n, c vào kho n m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p ch a xác, Cơng ty nên a chi phí n, n c vào kho n m c chi phí s n xu t chung theo úng cách xác nh chi phí s n xu t theo cơng d ng c a chi phí - Hồn thi n vi c h ch tốn chi phí nhân cơng tr c ti p Kho n trích BHYT ti n l ng c a công nhân tr c ti p s n xu t kho n ti n n ca c a công nhân tr c ti p s n xu t c n ph i a vào kho n c chi phí nhân cơng tr c ti p Kho n trích BHYT ti n l ng c a nhân viên qu n lý phân x ng c n ph i a vào kho n m c chi phí s n xu t chung - Hồn thi n vi c h ch tốn chi phí s n xu t chung Qua s li u nh ng n m g n y cho th y s n l ng thép c a nhà máy cán thép khơng ng u Có nh ng n m s n l ng thép t m c công su t thi t k , nh ng có nh ng n m khơng t, v y nhà máy cán thép nên phân lo i chi phí s n xu t chung thành nh phí s n xu t chung bi n phí s n xu t chung t ng tr ng h p tính chi phí s n xu t chung vào chi phí s n ph m cho phù h p - Hoàn thi n vi c h ch toán ph li u thu h i Hi n nay, giá tr ph li u thu h i h ch toán c ghi gi m giá thành n ph m (N TK 1526/Có TK 154) ó kho n m c chi phí nguyên t li u tr c ti p giá thành s n ph m c xác nh b ng giá tr v t li u xu t dùng k tr (-) giá tr ph li u thu h i, t c giá tr ph li u thu h i c ghi gi m tr c ti p ln vào chi phí ngun v t li u tr c ti p, nh v y (17)1526/Có TK 612 3.3.1.4 Hồn thi n vi c phân b chi phí phát sinh thêm công ty vào giá thành s n ph m thép ti n u ch nh c công ty phân b vào giá thành c a s n ph m theo kh i l ng hoàn thành c a t ng lo i s n ph m, nh v y có trung bình i m t t n s n ph m s ch u thêm m t kho n chi phí n a, khơng phân bi t ó s n ph m nào, giá thành n v cao hay th p, cách phân b nh v y theo tôi ch a th c s h p lý, mà nên phân b theo giá thành s n xu t th c t c a ng lo i s n ph m, s n ph m có giá thành cao s ph i gánh ch u kho n chi phí phân b nhi u h n , s n ph m có giá thành th p gánh ch u kho n chi phí phân b h n 3.3.2 Hồn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m i góc k tốn qu n tr 3.3.2.1 Hồn thi n mơ hình t ch c b máy k tốn Cơng ty nên l a ch n mơ hình k tốn k t h p gi a k tốn tài k tốn qu n tr Tuy nhiên tránh s l n l n thông tin, trùng l p công vi c gi a tốn tài k tốn qu n tr c n ph i có s phân công, phân nhi m, xác nh nhi m v yêu c u rõ ràng i v i t ng nhân viên k tốn cơng vi c k tốn di n c trơi ch y, t c m c tiêu, yêu c u qu n lý c a cơng ty 3.3.2.2 Hồn thi n vi c phân lo i chi phí s n xu t ph c v cho qu n tr chi phí Các n v thành viên thu c cơng ty nên phân lo i chi phí theo cách ng (18)chi phí, l p k ho ch, ki m soát ch ng u ti t chi phí 3.3.2.3 Hồn thi n h th ng s k tốn qu n tr Ngồi vi c s d ng h th ng s k tốn theo dõi chi phí s n xu t phát sinh theo kho n m c chi phí, k tốn nên phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí thi t k h th ng s k toán theo dõi chi phí phát sinh chi ti t theo bi n phí, nh phí chi phí h n h p,có nh v y s cung c p thơng tin y h n cho nhà qu n tr 3.3.2.4 Hoàn thi n h th ng nh m c chi phí l p d tốn chi phí Hi n h th ng nh m c chi phí c a cơng ty Gang thép ch y u tham kh o t h th ng nh m c t ng công ty Thép Vi t Nam, v y có c th ng nh m c chi phí xác cơng ty nên d a vào tình hình s n xu t th c t c a cơng ty mình, d a vào u ki n trang thi t b s n xu t, i ng công nhân xây d ng riêng cho m t h th ng nh m c chi phí a vào h th ng nh m c, k toán s xây d ng d tốn chi phí sát v i th c 3.3.2.5 Hoàn thi n h th ng báo cáo k toán qu n tr Báo cáo k toán qu n tr s n ph m c a k tốn qu n tr , c n c r t quan tr ng nhà qu n lý a c quy t nh sáng su t báo cáo k toán qu n tr th c s công c ph c v c l c cho qu n lý òi h i các báo cáo ph i c trình bày m t cách khoa h c, d hi u ng th i ph i m b o nh ng yêu c u nh t nh 3.4 Các bi n pháp nh m t ng c ng qu n tr chi phí t i Cơng ty (19)ngày tr nên gay g t, v n t i v i nhà qu n tr c a doanh nghi p s n xu t s n ph m có ch t l ng t t nh ng v i giá thành th p nh t Mu n t c u ó, ịi h i doanh nghi p ph i qu n lý ch t ch , s d ng có hi u qu , h p lý y u t u vào M t s bi n pháp nh m t ng c ng qu n tr là: Ti t ki m nguyên v t li u, s d ng máy móc thi t b có hi u qu , nâng cao trình ng i lao ng, qu n lý ch t ch chi phí s n xu t chung 3.5 u ki n th c hi n gi i pháp nh m hồn thi n k tốn chi phí n xu t tính giá thành t i Công ty Gang thép Thái Nguyên 3.5.1 V phía nhà n c c quan ch c n ng Nhà n c c n ph i xây d ng hoàn thi n ch chu n m c k toán phù h p v i n n kinh t th tr ng phù h p v i ch , chu n m c k toán qu c t ng th i t o u ki n cho k toán qu n tr phát tri n, h c h i ti p thu kinh ngi m t ch c k toán c a n c th gi i 3.5.2 V phía t ch c t o, t v n v k tốn, tài qu n lý kinh t Các t ch c t o, t v n v k toán, tài qu n lý kinh t c n xây ng hồn thi n ch ng trình t o, k t h p h c i ôi v i hành, g n li n t o chuyên môn nghi p v v i t o kh n ng ng d ng công ngh thông tin vào công vi c, th ng xuyên m l p b i d ng v chuyên môn nghi p v , c p nh t nh ng ch sách m i áp ng nhu c u ng i h c 3.5.3 V phía Cơng ty Gang thép Thái Nguyên Th c tr ng k tốn t i Cơng ty Gang thép Thái Ngun cho th y công ty (20)a k tốn tài chính, cịn k tốn qu n tr cơng ty c ng có th c hi n nh ng ch a ng b ch a áp ng c nhu c u c a nhà qu n tr k tốn nói chung k tốn chi phí giá thành s n ph m t i công ty th c s tr thành cơng c qu n lý h u hi u ịi h i công ty ph i th c hi n m t s gi i pháp sau: + i v i nhà qu n tr công ty: C n ph i nâng cào nh n th c trình qu n lý cho nhà qu n tr t ng c ng kh n ng quy t nh ng th i nhà qu n tr ph i bi t phân tích ánh, bi t s d ng thông tin a k tốn, t ó n m b t c tình hình c a công ty, a quy t nh sáng su t + B máy k toán ph i c t ch c m t cách khoa h c h p lý, có s k t p gi a k tốn tài v i k tốn qu n tr Hồn ch nh n i dung c a toán qu n tr cơng ty, m b o k tốn qu n tr c th c hi n m t cách y , khoa h c, th ng nh t ng th i xây d ng c m i quan h gi a phịng k tốn v i phịng ban, b ph n khác có s ph i h p t t trong vi c thu th p x lý thơng tin k tốn + Nâng cao trình c a i ng nhân viên k tốn, m l p t p hu n ng d n n i dung c a k toán qu n tr m t cách b n Th ng xuyên p nh t ch , sách m i cho nhân viên k toán T LU N tốn m t cơng c qu n lý kinh t r t quan tr ng, óng vai trị khơng th thi u b t c ho t ng kinh t Trong n n b i c nh kinh c nh tranh ngày thơng tin k tốn tr ngày tr nên h t s c c n (21)n ph m m t m ng l n c a k tốn, v y ịi h i doanh nghi p ph i luôn hồn thi n cung c p c thơng tin xác, y , k p th i, trung th c, khách quan cho i t ng s d ng thông tin Xu t phát yêu c u nh v y, nên vi c hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t i công ty Gang Thép Thái Nguyên h t s c c n thi t phù h p v i xu th phát tri n chung c a n n kinh t i tài: “ Hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành n ph m t i Công ty Gang thép Thái Nguyên” Lu n v n ã t p trung làm rõ v n sau: Th nh t: Trình bày, làm rõ nh ng v n lý lu n c b n v k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m Nh ng v n lý lu n c b n s là c s xem xét, ánh giá th c tr ng k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t i Công ty Gang thép Thái Nguyên ng th i lu n v n c ng a c c m v k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m i m t s n c th gi i Th hai: Trình bày th c tr ng k tốn chi phí s n xu t tính giá thành n ph m t i Công ty Gang thép Thái Nguyên Th ba: ánh giá th c tr ng a c nguyên nhân khách quan ch quan c a nh ng h n ch u m cơng tác k tốn chi phí s n xu t tính giá thành c a Cơng ty Th t : T vi c phân tích ánh giá th c tr ng a nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m t i Công ty Gang thép Thái Nguyên Lu n v n v c b n ã áp ng c yêu c u Tuy nhiên k toán (22)n ch nh t nh Tác gi kính mong th y giáo b n óng góp sung ý ki n lu n v n ngày hoàn thi n Em xin chân thành c m n cô giáo h ng d n PGS.TS Nguy n Th i ã r t nhi t tình giúp em hoàn thành tài Em xin chân thành m n th y cô giáo Khoa K toán tr ng i h c Kinh t Qu c dân ã
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gang thép Thái Nguyên, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gang thép Thái Nguyên